Uzdotie jautājumi un atbildes

Labdien! Vai pastāv iespēja cīnīties ar stāvu zemāk dzīvojošu kaimiņu, kurš regulāri ar savu sievu smēķē pie loga. Dūmi nāk istabā un nav iespējams telpas vēdināt. Šie dūmi ir jāelpo arī 6gadīgam bērnam. Pašvaldības policija neko nevarot darīt. Varbūt ir vērts pieņemt kādu pašvaldības noteikumus kas aizliedz šādi rīkoties? Sanāk diezgan nepatīkama situācija: Kaimiņš negrib lai dūmi ir viņa istabā un tai pat laikā tie visi nonāk manā istabā. Viņam istaba nesmird - mana smird !!??

Labdien! Likumā “Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 10. pantā ir noteiktas vietas, kur aizliegta smēķēšana, un norādīto vietu starpā  ir daudzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, gaiteņi un citas koplietošanas telpas (10.panta 6) punkts), kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni un lodžijas, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to iebilst (10.panta 7).punkts). Kā redziet, dzīvoklī (neatkarīgi no loga stāvokļa- atvērts, aizvērts) smēķēšana nav aizliegta. Pie šāda normatīvā regulējuma pašvaldība nevar izdot saistošos noteikumu un paplašināt likumā doto vietu uzskaitījumu, vēl jo vairāk, iekļaujot tajā privātas telpas.

Ieva Miļūna, domes juriste

Labdien! Lūdzu skaidrot pēc kādiem principiem tiek uzņemti bērni pirmskolas izglītības iestādēs. Mēs pārvācāmies uz Salaspili 2016.gadā, kad arī iestājāmies rindā. Joprojām vietu neesam sagaidījuši un uz nākamo mācību gadu pēc publicētajiem sarakstiem arī nedabūsim. Lūdzu publisku skaidrojumu pēc kādiem principiem notiek bērnu uzņemšana, kā arī lūdzu norādīt kātram no uzņemtajiem bērniem gaidīšanas rindā ilgumu, kā arī "īpašos apstākļus" kādēļ viņi ir tikuši pie vietas bērnudārzā. Jo liela daļa ir ar norādi "ārpus rindas". Ir pamatotas aizdomas, ka vietu sadale notiek pēc pazīšanās principa, vai, iespējams, ir jāveic maksājums kādam no atbildīgajiem darbiniekiem.

Labdien! Salaspils novadā bērni pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti rindas kārtībā, pēc rindā reģistrēšānās datuma. Šo kārtību reglamentē Saistošie noteikumi Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. 
        Ārpus rindas tiek uzņemti bērni gadījumos, kas ir noteikti minēto noteikumu 27.punktā:
27. Ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus: 
27.1. ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos; 
27.2. ja vismaz viens no bērna vecākiem strādā pamatdarbā konkrētajā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pilda pirmsskolas izglītības skolotāja vai pirmsskolas skolotāja palīga pienākumus, neatkarīgi no bērna un vecāku deklarētās dzīvesvietas, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku; 
27.3. bērnu no sociāli nelabvēlīgas ģimenes; 
27.4. ja pirmsskolas vecuma bērnam ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis/adoptētājs ir Salaspils novada iedzīvotājs (dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu Salaspils novadā); 
27.5. bērnu, kurš uz laiku ar bāriņtiesas lēmumu ir izņemts no savas vai aizbildņa ģimenes; 
27.6. bērnu(-us) no daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss līdz tekošā gada 1.maijam. 
        Gaidīšanas rindā ilgums atkarīgs no rindā reģistrēšanās datuma, izvēlētā bērnudārza, kā arī vakanto vietu skaita PII attiecīgajā vecuma grupā. 
        Pašvaldība nevar Jums atbildēt uz apgalvojumu par “iespējamo” nelikumību vietu piešķiršanā. Ja Jūsu aizdomas, kā miniet vēstulē, ir pamatotas, Jūs varat vērsties Salaspils novada domē ar iesniegumu par Jums zināmiem faktiem, vai griezties  tiesībsargājošās institūcijās.  

Labdien! Kas notiek ar teritorijas projektu pagalmā starp Daugavas ielu un Maskavas ielām. Divus gadus atpakaļ tika iesākts, bet tā arī netika pabeigts. Gājējiem paredzētais celiņš ir pilnībā izdangāts un lietus laikā nav iespējams iziet cauri. Šis projekts ir šajā mājas lapā zem raksta "No pufaikciema līdz sapņu pilsētai". Vismaz gājēju celiņu varētu sataisīt.

Labdien!

Jūsu minētā teritorija ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Maskavas ielas 3 un 5 dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Salaspils novada domei šobrīd nav citu tiesību piedalīties šīs teritorijas sakopšanā, kā tikai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieki caur apsaimniekotājiem iesniedz labiekārtošanas projektu un kopsapulces lēmumu līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Salaspils novada domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem "Saistošie noteikumi Nr.50/2013 Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai". Visas pārējās darbības teritorijas uzlabošanai vai uzturēšanai kārtībā jāveic teritorijas īpašniekiem caur apsaimniekotājiem.

Ar cieņu Mareks Kalniņš, izpilddirektors

Dienvidu iela 1 uz Dienvidu ielu pusi. Daudz mazo kaķus. Agrāk bija līgums uz sterilizāciju. Kur vērsties lai palīdzēt šiem nabadzīgajiem dzīvniekiem?

Labrīt! Salaspils novada pašvaldībai joprojām ir līgums ar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi", kas Salaspilī ik gadu izķer aptuveni 300 kaķu, no kuriem veselie tiek kastrēti un atlaisti atpakaļ viņu dzīvesvietās, bet slimie - iemidzināti. Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var ziņot, zvanot pašvaldības policijas dežūrdaļai, tālrunis 67980033. Vēl varat vērsties arī pie iedzīvotājiem, kas uzņēmušies rūpes par klaiņojošajiem kaķiem un aicināt viņus kaķus ne tikai barot, bet arī gādāt par viņu sterilizāciju. Atgādiniet viņiem dzīvnieku labturības noteikumus, kas paredz to, ka kaķi, kas ir vecāki par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus dzīvesvietas, tikai tad, ja ir sterilizēti.

Ar cieņu
Karīna Bāliņa
Vides inženiere

Uz manu jautājumu ir tāda atbilde: Šī gada 2. maijā tika izsludināts atklāts konkurss būvobjektam “Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmu izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī”. Saņemtie piedāvājumi pašlaik tiek izvērtēti. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Salaspils novada pašvaldības mājas lapā tiks publicēts ziņojums par konkursa rezultātiem. Pašlaik darbu uzsākšanas laiku nav iespējams prognozēt. Līdz ar to ir vēl viens jautājums: Pirmo reizi konkurs tika izsludināts martā, tad labots un atkārtoti sludināts tikai 2.maijā!! Piedāvājumu atvēršana notika 23.05.2018., tas ir pagāja 3,5 nedēļas, vai tiešām nepieciešams tik daudz laika lai izvērtētu 2 (tikai divu) kandidātu piedāvājumu? Jo ilgāk vērtēsiet, jo vēlāk tiks uzsākti darbi! Atkal kā 2018.gadā ielas iedzīvotājiem būs jābrien (jāslidinās) pa dubļiem. Tagad īstais laiks šiem būvdarbiem, jo viss ir sauss un gruntsūdens līmenis arī ir zems.

Labdien!
Par  konkursa rezultātiem būvobjektam “Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmu izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī” šī gada 25. jūnijā Salaspils novada domes mājas lapā ir publicēts ziņojums. Minētā konkursa izvērtēšanai bija nepieciešams atbilstošs laika posms, jo saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kopējā līguma cena ievērojami pārsniedza pašvaldības 2018. gada budžetā plānotos finanšu līdzekļus un tika analizētas iespējas piesaistīt papildu finanšu līdzekļus.

Šeit Jūs traucē no Maskavas3.Mūs interesē kad tiks salabota ietve,kas iet gar mūsu māju un braucamā daļa,tā jau ir cilvēkiem bīstamā stāvoklī,šo pavasari krita viens vīrietis un bija jāsauc pat ātrā palidziba,kura aizgādāja uz slimnīcu.Kas mēs esam par ,,grēkāžiem,,visapkārt ir salabots,tikai mēs esam atstāti Dieva ziņā.

Minētā ietve un brauktuve ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maskavas ielā 3 pieguļošajā zemes gabalā, kurš pieder privātām personām.
Teritorijas, kuras atrodas privātīpašumā, jāapsaimnieko un jāuztur to īpašniekiem vai apsaimniekošanas organizācijām, ar kurām īpašnieks ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu. Ar šo jautājumu jums jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja.

Sveicināti. Tēma ir par troksni Lazdu ielā 2: no Lazdu ielas 1 teritorijas ļoti bieži ir, manā skatījumā, nepieņemami trokšņi, arī vakaros un naktīs. Saprotu, ka pa dienu, tehniski, troksnis drīkst būt, bet naktī.. skaņa izklausās tāda, ka kaut kas tiktu zāģēts vai ēvelēts - sīcošs, diez gan augstas frekvences troksnis.

Labdien!
Iestāde, kas izskata iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus  un sniedz konsultācijas par saimnieciskā darbības vai transportlīdzekļu radīto troksni, ir Veselības inspekcija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (e-pasts vai tālrunis). Iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai". Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
Papildu informācija var iegūt pa tālruni 67819685 vai zvanot uz reģionālo kontroles nodaļu darba dienās no plkst. 8.30 –12.30 un 13.00 - 17.00.

Labdien! Lūdzu ieplānot bedru lāpīšanu uz Zeltiņu ielas ceļa!

Bedrīšu remonts Zeltiņu ielā ir plānots jūlijā. 

Labdien! Vai un kad ir plānots Beikas ielas remonta turpinājums posmā no Meža ielas līdz Lejasrūķu ielai? Īpašu uzmanību vēršu uz krustojumu Beikas/Lejasrūķu iela, kur izveidojies ielas nogruvums virzienā uz grāvi. Kā arī uz Beikas ielas mazajām bedrēm, kuras tika atstātas neremontētas un apdraud riteņbraucēju drošību.

Jūnijā ir veikts bedrīšu remonts. 

Vai ir plānots savienot Lazdu ielu ar Krasta ielu? Tas nedaudz atslogotu Rīgas/Miera krustojumu.

Labdien!

Tuvākajos gados šīs ielas izbūve nav iekļauta attīstības plānā, jo prioritāte ir sakārtot esošās ielas.

Ar cieņu, izpilddirektors Mareks Kalniņš

Jūs atbildējāt. Salaspilī pagaidām nav škiroto atkritumu laukuma, bet ir dalīto sadzīves atkritumu konteineru laukumi, kuros atrodas konteineri papīram, PET pudelām un stiklam. Šos dalītoa atkritumus izved bez maksas, tāpēc sētniekiem nevarētu būt iebildumu par šādu atkritumu novietošanu atbilstošajos konteineros. Būtu vēlams zināt konkrētāk, kur Skolas ielā bija šāds uzraksts.
1. Šķirotie vai dalītie - mums ir pilnīgi vienalga kā to sauc.
2. Sētnieki/ māju īpašnieki zin ka viņiem nevajadzētu būt iebildumiem vai Jūs to tikai nepārliecinoši pieļaujat ka nedusmosies ja liks atkritumus?
3. Kas liedz Salaspils domei ierīkot šādu laukumu? Piemēram pie Rimi pļavas?
4. Tā adrese ir Skolas 4b aiz Drogām.

Salaspils novada pašvaldība šogad izstrādā projektu atkritumu šķirošanas laukumam, taču tas nebūs aiz "Rimi", jo tā privāta teritorija. Konteineru laukums aiz "Drogām" pieder Tirdzniecības centram, tāpēc iedzīvotāji tur nevar izmest atkritumus. Tuvākais laukums ir Skolas ielā 5.
Ar cieņu vides inženiere Rudīte Ķikuste

Vai drikst darza teritorijā novada ciematā dedzināt ugunskurā noplauto zāli un koka zarus, ja tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi: vieta ierobežota ar smiltīm, pieejams ugunsdzēšamais aparats un ir nepārtraukta uzraudziba

Drīkst!

Labdien! Vai Salaspilī 23. jūnijā paredzēti kādi Līgo dienas un Jāņu nakts pasākumi. Ja jā, tad kas, cikos, cik maksā biļetes. Paldies!

Labdien!

23. jūnijā Salaspilī nav paredzēts pasākums, bet 22. jūnijā brīnišķīgs pasākums būs Daugavas muzejā- Dabas koncertzāle, kurā muzicēs Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Reinis Sējāns, Kaspars Tobis, Aigars Voitišķis. Ieeja ir bez maksas. Sīkāk par Dabas koncertzāli varat izlasīt šeit- 
https://www.facebook.com/events/192857624827709/

Bija izsludimāts iepirkums lietus kanalizācijas izbūvei. Dokumentos bija noteikts darbu uzsākšanas datums 11.06.2018. Bet saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, līgums vēl nav noslēgts. Kad plānots uzsākt darbus?

Šī gada 2. maijā tika izsludināts atklāts konkurss būvobjektam “Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmu izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī”. Saņemtie piedāvājumi pašlaik tiek izvērtēti. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Salaspils novada pašvaldības mājas lapā tiks publicēts ziņojums par konkursa rezultātiem. Pašlaik darbu uzsākšanas laiku nav iespējams prognozēt.

Vai Dienvidu ielas iekšpagalma ielas(gar Maximu,jauno atpūtas laukumu,5/1,5/3 māju u.c. ir plānots saremontēt, tās ir katastrofālā stāvoklī, bedre pie bedres.

Labrīt!
Ar šo jautājumu Jums ir jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja. Pašvaldība ik gadu piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektiem, kuru ietvaros ir iespējams izbūvēt brauktuves, gājēju celiņus, ierīkot autostāvvietas un veikt citus darbus. Rudenī tiks izsludināta kārtējā pieteikšanās šiem projektiem, tāpēc aicinām sekot aktuālajai informācijai. Saistošie noteikumi- http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2017/sn-24.pdf.

Labdien, Vai uz Sila ielas pašrocīgi izveidotajam guļošajam policistam nebūtu sānos jābūt izvietotām atiecīgām zīmēm kas par to brīdina? Šobrīd braucot pa šo ielu, ielas sākumā uz guļošā policista regulāri tiek apskādētas automašīnas, jo šo guļošo policistu nevar pamanīt uz ceļa seguma virsmas. Nezinātāji braucot ļoti spēcīgi atsitas pret šo zemes valni.

Labdien!
Šis guļošais policists ir izveidots nelikumīgi, tāpēc tiks nogreiderēts. 

Ar cieņu
Salaspils novada domes
izpilddirektora vietnieks
Mairis Kolāts

Labdien! Vai gäjëju cełs kas tiks taisīts Meža ielas posmä tiks arï apgaismots?

Labdien!

Šo darbu ietvaros nav plānots uzstādīt ielas apgaismojumu. 

Labdien ! Kads pieņemts lēmums par autobusu pieturem pie Salaspils kapiem ?

Labdien!
Autobusu pieturu pie Vecajiem kapiem tehniski nav iespējams ierīkot. 

Labdien! Sakiet lūdzu kad tiek plānots "aizlāpīt" briesmīgās bedres, kas ir Miera ielas 16/8 pagalmā? Situācija tur ir tāda, ka drīz vairs nebūs iespējams iebraukt, jo jau šobrīd, manevrējot starp bedrēm var nolauzt automašīnai riepu!

Labrīt!
Ar šo jautājumu Jums ir jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja. Pašvaldība ik gadu piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektiem, kuru ietvaros ir iespējams izbūvēt brauktuves, gājēju celiņus, ierīkot autostāvvietas un veikt citus darbus. Rudenī tiks izsludināta kārtējā pieteikšanās šiem projektiem, tāpēc aicinām sekot aktuālajai informācijai. Saistošie noteikumi- http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2017/sn-24.pdf

Kādu laiku nebiju braukusi cauri  Salaspils centram,šodien ,pie pilsētas domes ieraudziju dekoratīvos puķu podus,apstājos.Tik gaumīgus un skaistus vides objektus sen nebiju redzējusi.Gods un slava godprātīgiem un profesionāliem sava darba veicējiem!

Priecājamies, ka cilvēki pamana un novērtē mākslinieciskos uzlabojumus mūsu pilsētā. Ceru, ka vairākums salaspiliešu novērtēs arī iegūto plašuma un pilsētas laukuma sajūtu,tāpēc sapratīs bojāto liepu nozāģēšanu pie domes.
Paldies mūsu dārzniecēm Zanei un Tatjanai par rūpīgu augu kopšanu ekstrēmajos laika apstākļos - ilgstošā karstumā.
Paldies tiem Komunālā dienesta vīriem, kas dežūrē ar laistāmo mašīnu arī brīvdienās, lai mūsu ziedošie augi izdzīvotu.

Ainavu arhitekte Daiga Veinberga

Labdien! Es gribu uzzināt vairāk par kārtību, kādu nosaka Salaspilī par skolēnu nodarbinātību Salaspils novadā. Es zinu, ka prioritāte ir daudzbērnu ģimeņu statuss, bet izpētot sarakstu ar daudzbērnu ģimenēm, es redzu bērnu, kurš, manuprāt, vairs neatbilst daudzbērnu statusam, jo visi brāļi un māsas ir vecāki par 24 gadiem un jau strādā. Vai tiek pārbaudīti arī šie dati? Un kāpēc pārējie Salaspils bērni nav prioritāte? Piemēram, maznodrošinātie vai trūcīgie bērni, kuriem būtu vajadzīgs lielāks atbalsts. Kāpēc netiek ievērots taisnīguma princips?

Detalizēti ar kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības iestādēs vasaras mēnešos nodarbina izglītojamos, var iepazīties šeit - http://www.salaspils.lv/images/Nolikumi/2018/skolenu_nodarbinatiba_grozitie_2018.pdf
Visiem "prioritārajiem" bērniem, kas pieteikušies nodarbinātības pasākumam, statuss vienmēr tiek pārbaudīts mūsu daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Lai mēs varētu atkārtoti šo pārbaudīt, mums ir jāzina konkrēti, par kuru bērnu ir runa, kā arī pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds.
Šajā pasākumā tiek atbalstīti daudzbērnu ģimeņu bērni, savukārt maznodrošinātajiem un trūcīgajiem ir pieejami citi pašvaldības atbalsta veidi.

Eva Agafonova, jaunatnes lietu un mūžīzglītības speciāliste 

Sveicināti. Vai tiešām ir nepieziešams visu cauru nakti ieslēgts ielu apgaismojums, arī uz mazākām ieliņām? Mazinam gaismas piesārņojumu - izslēdzam ielu apgaismojumu, piemēram, pēc pulkstens 22:00. Vai arī, vismaz, ja ne visām ielām, tad mazākām ielām atstājot tikai Rīgas ielu un.. es pat nezinu, vēl dažas lielākās ielas.

Labdien!

Pilnībā izslēdzot mazāko ielu apgaismojumu nakts laikā, tiktu paaugstināts zādzību risks un pazemināta satiksmes drošība. Pagaidām mazāko ielu apgaismojumam nav iespējams mainīt gaismas intensitāti (nav iespējams veikt dimmēšanu). Lai samazinātu gaismas piesārņojumu un ietaupītu enerģiju, daļai lielāko ielu, kurās uzstādīti LED gaismekļi, nakts laikā tiek samazināta gaismas intensitāte (tiek veikta dimmēšana). Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos ielu apgaismojuma posmus, tiek uzstādīts apgaismojums, kuram iespējams samazināt gaismas intensistāti vai iespējams izslēgt daļu (piemēram, katru otro) laternu.

Gatis Žogla,
Tehniskās daļas energopārvaldnieks

Sveiki! Kurā laikā/ gadā/ mēnesi plānojas jaunā PII celšanā Salaspilī? Diemžēl ar katru gadu situācija ar rindām paliek sliktāka, bērni ap 3-4 g paliek ārpus uzņemto skaita, jo vienkārši nav pietiekoši grupu esošajās PII, pēc maija saraksta spriežot gandrīz puse tiek ārpus rindās - kas vēl vairāk sarežģi situāciju kopējo. Situācija jālabo steidzami, jo bērnam jānodrošina Pirmskolas Izglītība! Un tas ir katras pašvaldības pienākums.

Labdien!
Informējam, ka šogad tika izsludināts metu konkurss jaunā PII projektēšanai. Šobrīd notiek iesniegto metu izvērtēšana. Tāpat šogad arī tiks slēgts līgums par projektēšanas darbiem jaunajai pirmsskolas izglītības iestādei. Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības varētu sākties 2019.gada beigās vai 2020.gadā. 

Ar cieņu
Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
izpilddirektors

Labdien! Sakiet lūdzu, vai Salaspilī ir pieejami papīra konteineri vai kādas citas makulatūras nodošanas iespējas? Vēlos nodot padomju laika grāmatas.

Papīra konteineri ir pieejami vairākās vietās Salaspilī, piemēram, Meža ielā 7, Gaismas ielā 9, Maskavas ielā 9 un citur. Īpašu konteineru grāmatām gan nav.
 
Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Par atkritumu apsaimniekosanu - Ceru ka ta nav konfidenciala informacija. Ludzu sniegt informaciju, kur Salaspils majas lapa var atrast ligumu ar atkritumu apsaimiekotaju un isu izvilkumu ar liguma punktiem, kas attiecas uz Salaspils iedzivotajiem.
Lai katrs interisents atri var atrast interesejoso informaciju.
Ko darit ja...
Pie ka griezties ja...
Kur...

Noslēgtie līgumi netiek publicēti Salaspils mājaslapā. Visi jautājumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, ir izlasāmi saitošajos noteikumos Nr.11/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā".

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Viena no četrām Lazdu-Rīgas ielas gājēju pārejām "nedeg", proti, abas lampas virs gājēju pārejas nedeg (29.05.2018).

Par Lazdu-Rīgas ielu krustojuma gājēju pārejas lampu bojājumu tika informēts uzņēmums, kas apkalpo pašvaldības apgaismojumu tīklus. Tuvākajā laikā bojājums tiks novērsts. 

Labvakar, braucot ciemos uz Pionieru ielu, saskaros ar problēmu, ka veidojot jauno segumu, ceļu buvnieki neņem vērā, māju ipašnieku izbraukšanu vai iziešanu. Ceļa segums tiek veidots kā siena nevis lēzeni. Lūdzu uzvietas rast risinājumu lai mašīnas varētu izbraukt no pagalmiem, paldies.

Pēc asfalta seguma izbūves gar asfalta malu tiks izbūvēta šķembu nomale. "Sienas" nebūs.

Labdien! Vēlos jautāt, kad tiks bērtas šķembas ceļam uz Rūķu ciema Kārkliņiem. Sausā laikā ceļš vēl ciešams pēc grēderēšanas darbiem, taču lietus laikā un pavasarī, rudenī, ceļš ir briesmīgā stāvoklī. Telefoniski tika solīts aprīļa beigās. Tāpat iepriekšējā gadā tika solīts, ka ceļu uzlabos (bērs šķembas) arī tālāk nekā bija līdz šim. Paldies jau iepriekš par atbildi!

21.05.2018. izsludināts ārpakalpojuma iepirkums par "Brauktuvju uzturēšanu un kopšanu Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos 2018.gadā"
(http://www.salaspils.lv/parvalde/publiskais-iepirkums/717),pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņs ir 01.06.2018. Publisko iepirkumu likums nosaka, ka līgumu ar iepirkuma konkursā uzvarējušo pretendentu var slēgt pēc nogaidīšanas termiņa beigām, t.i. pēc 10 kalendārām +1 darba dienām. Tātad līgums par "Brauktuvju uzturēšanu un kopšanu Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos 2018.gadā" varētu tikt noslēgts, sākot no 13.06.2018. Pēc līguma slēgšanas uzņēmējs sāks brauktuvju kopšanas un uzturēšanas darbu veikšanu Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi, un to piebraucamajos ceļos 2018.gadā.

Labdien ! Vai pie Salaspils kapiem var uztaisīt oficiālu autobusu pieture  ? Saulkalne-Apakšstacija-Rīga. Paldies par atbilde  !

Jautājums tiks izskatīts tuvākajā Tehniskajā darba grupā, kas notiks 5. jūnijā. 

Man jautājums par autobusa pieturu Gaismas ielā (strp M.Doles un Strauta ielu). Šodien, 14.05.18 autobuss, kas atiet no Apakšstacijas pl.9.30, pabrauca garām šai pieturai, neskatoties uz to, ka tur stāvēja cilvēki un cēla roku. Es zvaniju uz SIA “Galss-Buss”, SIA pārstāvis Valērijs Smerdevs man atbildēja, ka šoferim nav pienākums apstāties, ja pieturas vieta nav atzīmēta, un pat vēl jovairāk, viņš dabūs rājienu ja to darīs. Tā ir problēma, jo pieturas zīme diemžēl no šīs vietas pazuda jau labu laiku atpakaļ (notriekta, nolauzta?). Līdz šim autobuss šajā vietā apstājās vienmēr, katru dienu visos laikos, gan turp ceļā, gan atpakaļ. V.Smerdevs apgalvo, ka vecais šoferis bija mūs "izlaidis", apstājoties “bēz pieturām”, un, ja mums vajag pieturu, tad jāgriežas uz Sapaspils Domi, lai uzliek apzīmējumu. Citādi autobuss tur vairs nepieturēs, neskatoties uz to, ka stāv un balso cilvēki, jo firma saņemot sūdzības no citiem pasažīriem par to, ka autobusi apstājoties nevietā un vispār "katram nevar izdabāt". Situācija ļoti nepatīkama, kā varētu šo atrisināt? Pietura šajā vietā vajadzīga, jo cilvēki brauc regulāri, tai skaitā bērni un pensionāri.

2018. gada 14. maijā saņēmām Jūsu ziņojumu par sabiedriskā transporta pieturas nepieciešamību Gaismas ielas posmā no Staruta ielas lidz M. Doles ielai. Nākošajā dienā, 2018. gada 15. maijā, šis jautājums tika izskatīts Tehniskajā darba grupā, kurā sabiedriskā transporta pieturvietas ierīkošana Gaismas ielas posmā no Staruta ielas lidz M. Doles ielai tika atzīta par lietderīgu. 2018. gada 16. maijā Salaspils novada domes Tehniskās daļas pārstāvis tikās ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvi, lai precizētu LVC prasības sabiedriskā transporta pieturvietu ierīkošanai un satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmas noformējumam. Tā kā saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4. panta 8. punkta un 38. panta 2. punkta prasībām satiksmes tehnisko līdzekļu izvietošanu un to uzstādīšanu var veikt tikai pēc saskaņošanas ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", bija nepieciešams izstrādāt shēmu ar norādītu tajā plānoto pieturvietu un satiksmes tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, horizontālais marķējums u.t.t.) izvietojumu. Ņemot vērā to, ka VAS "Latvijas Valsts ceļi" pieņemšanas laiks skaņojuma saņemšanas ir otrdienās un ceturtdienās (9:00 - 12:00)un to ka Salaspils novada domes pārstāvis skaņojumu Latvijas Valsts ceļos tehnisku iemeslu dēļ var saņemt tikai ceturtdienās (otrdienās viņam jāpiedalās Tehniskās darba grupas darbībā), tuvākā diena shēmas saskaņošanai tika nozīmēta uz 2018. gada 24. maiju, kad tā arī tika saskaņota VAS "Latvijas Valsts ceļi". Šobrīd minētā shēma ir virzīta uz izskatīšanu Domes sēdē, kura notiks 2018. gada 31. maijā.
Informējam, ka Domes sēdes pozitīva lēmuma gadījumā, lai nodrošinātu pieturvietu darbību, būs nepieciešams laiks sēdes dokumentu noformēšanai pieturvietu ierīkošanas nepieciešamo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pasūtīšanai un iegādei, kā arī pieturvietas saskaņošanai ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju.

Pie aptiekas Lauku ielā 6, posmā starp Rudens un Kļavu iela, asfaltā ir bedre. Braucot ar automašīnu, to var salauzt. Ja nav asfalta, tad vismaz ar šķembām varētu aizbērt.

Labdien! Šobrīd tiek asfaltēts.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Ceļš uz Saleniekiem joprojām nav greiderēts, lai gan bija teikts, ka to darīs jau aprīļa beigās. Kad ceļš tiešām tiks greidēts?
un cik tālu pašvaldībai ceļš ir jāsataisa? Dzīvojam 100tajos nr un tur ceļš vienmēr jālabo pašiem.

Pašvaldības ceļš C-11 "Apvedceļš - Salenieki" (no apvedceļa garām Saleniekiem Vāckalnu virzienā) tiek greiderēts.
Ja runa ir par Salenieku iekšējiem ceļiem, tad tos pašvaldība neuztur.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien. Esmu aizbildne zēnam kopš 2014. gada 7. februāra. Salaspils novada bāriņtiesas lēmums Nr.1-6/16. Salaspils novada mājaslapā nejauši atradu informāciju par to, uz kādām personām attiecināms daudzbērnu ģimeņu statuss. (saistošie noteikumi Nr.22/2013). Vai varu pretendēt uz šāda statusa piešķiršanu? Ja, jā, tad man ir jautājums par to, kādēļ Salaspils novada domes juristi mani iepriekš nav informējuši par šādu atbalstu no pašvaldības. Esmu ar viņiem sazinājusies citu jautājumu risināšanā par manā aizbildniecībā esošo bērnu.

Pašvaldības saistošie noteikumi, kā jebkurš cits normatīvais akts, ir saistoši visiem pašvaldības iedzīvotājiem bez individuālas paziņošanas katram. Saistošie noteikumi saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Tādējādi paziņošana pašvaldības iedzīvotājiem par konkrēta normatīvā akta - saistošo noteikumu pieņemšanu tiek realizēta caur pašvaldības laikrakstu vai bezmaksas izdevumu. Šajā gadījumā, izmantojot pašvaldības bezmaksas izdevumu "Salaspils Vēstis", kurā iedzīvotāji var iepazīties ar sev interesējošo saistošo noteikumu saturu, t.sk. ar nosacījumiem konkrēta pabalsta saņemšanai. Domes speciālistiem nav pienākums informēt katru apmeklētāju par iespējām saņemt kādus pašvaldības pabalstus, kas paredzēti saistošajos noteikumos, jo īpaši, ja apmeklētājs domē risina citus ar pabalstu saņemšanu nesaistītus jautājumus.

Toms Ķikusts, domes jurists 

Labdien. Vai ir iespējams izmantot pašvaldības autobūsus, organuzējot bērnudarza mācību ekskursijas? Vai tas ir māksas/bezmaksas pakalpojums, kādi ir limīti (piem., katrs b/d var braukt x1 gadā)? Vai tas vispār nav iespējams?

Pašvaldības autobusi var tikt izmantoti pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, skates, izrādes, mēģinājumi ar izglītojamo piedalīšanos, mācību ekskursijas) un no tiem atpakaļ uz izglītības iestādi.  Transporta pasūtījumu  veic  attiecīgās iestādes vadītājs, izvērtējot  transporta izmantošanas lietderības kritērijus, prioritātes un limitus.

Ar cieņu
Zigmārs Zeimulis
Salaspils novada pašvaldības iestādes
"Komunālais dienests" vadītājs

Labdien! Vēlos uzzināt, kas notiks tālāk ar V.Upmanes pacientiem. Vai tiks meklēti vietā ģimenes ārsti, vai pašiem jāmēģina ierakstīties pie esošajiem?

Labdien!

Sakarā ar to, ka ģimenes ārsti ir izveidojuši savas privātprakses, 
veselības centram ar šiem ģimenes ārstiem ir vienīgi nomnieka - īrnieka 
attiecības un viņu profesionālajā darbībā veselības centrs neiejaucas, 
tālākas lietas būtības noskaidrošanai ir nepieciešams sazināties ar 
Nacionālas veselības dienestu Rīgas nodaļu,Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 
2. stāvs), Rīga, LV-1012, tālr. 67201282, fakss 67201285
E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
NVD meklē ģimenes ārstu, kurš pārņems Vitas Upmanes praksi. Ja pacienti 
nevar gaidīt jaunu ģimenes ārstu, tad pašiem jāmēģina pierakstīties pie 
esošajiem ārstiem.

Ar cieņu, T.Deņisova.

Labdien! Manai vīramātei 8.jūnijā būs jubileja, 80.gadi. Vai senioriem joprojām ieplānoti pabalsti? Viņa palūdza man šo info uzzināt?

Labdien! ir jāiesniedz iesniegums domes Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot konta numuru. 

Labdien! Kad tiks izravētas auzaugušās puķu dobes pie 1.vidusskolas ieejas (no Lauku ielas), ir iztērēti līdzekļi iekārtojot stādījumus, pirkti stādi un tagad viss aizaudzis ar nezālēm???  Vai tiešām to neviens neredz???? Ja nav kas izravē, varu to izdarīt :) :)

Informācija tika nodota atbildīgajiem darbiniekiem, tuvākajā laikā problēma tiks novērsta. 

Ojārs Kramiņš,
Komunālais dienesta 
dārznieks-labiekārtošanas inženieris

Sakiet lūdzu, kur un kā var noslēgt līgumu par mājsaimniecības sadzīves atkritumu izvešanu? Ar kuru firmu pašvaldībai ir līgums? Ceru, ka to var izdarīt elektroniski. Paldies.

Līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA "Eco Baltia vide" var noslēgt Rumbulā, Getliņu ielā 5. Sīkāku informāciju var saņemt pa e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Salaspils majas lapā ir informācjja ka ir izvietoti virs 50 vietām kur var šķirot atkritumus un visi var tur nodit šos atkritumus. Ejot uz vienu no tiem kas ir Skolas ielā ir uzraksts ka var saņemt 50€ sodu tiem kas liks atkritumus. Vai var Salaspils mājas lapā publicēt šīs adreses kur ir šie šķirošanas atkritumi?

Salaspilī pagaidām nav škiroto atkritumu laukuma, bet ir dalīto sadzīves atkritumu konteineru laukumi, kuros atrodas konteineri papīram, PET pudelām un stiklam. Šos dalītoa atkritumus izved bez maksas, tāpēc sētniekiem nevarētu būt iebildumu par šādu atkritumu novietošanu atbilstošajos konteineros. Būtu vēlams zināt konkrētāk, kur Skolas ielā bija šāds uzraksts.

Ar cieņu, vides inženiere, Rudīte Ķikuste

Kā tas nākas, ka visi salaspilieši svētkos varēs klausīties profesionālas dziedātājas Aiju Andrejevu, Vaikuli bez maksas, bet vecākiem par savu atvašu uzstāšanos amatierkolektīva koncertā ir jāmaksā par katru personu ieejas biļete 3 eiro apmērā? Vai nav kaut kas greizi nogājis? Vecāki finansē sava bērna (vai vairāku bērnu) pulciņu ikmēneša maksu, un rezultātā vecākiem vēl jāapmaksā koncerta laikā izmantotā kultūras nama noma, elektrība, mikrofoni. Kāpēc iepriekšējie kultūras nama direktori mācēja iestādes budžetu saplānot, lai vecākiem nav jāmaksā par savu nepilngadīgo/neprofesionālo "mākslinieku" uzstāšanos, bet jaunais direktors vecākiem pieprasa apmaksāt bērna koncerta apgaismošanu un Co. 

Jaunizveidotā pašvaldības iestāde “Salaspils Kultūras nams” 2018.gadā ir pārņēmusi iepriekšējās kultūras nama administrācijas sastādīto budžetu. Šogad vairākiem amatiermākslas kolektīviem tika organizēti jubilejas koncerti, kuriem diemžēl iepriekšējā administrācija nebija ieplānojusi atbilstošu finansējumu. Kolektīvu vadītāji vērsās pie kultūras nama administrācijas ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu šo pasākumu organizēšanai, ieviešot ieejas maksu. Par iegūtiem līdzekļiem bērniem tika sarūpēts svētku cienasts, piemiņas balvas, viesmākslinieku uzstāšanās u.c. Nākošajā gadā izdevumus plānosim korekti un visi amatiermākslas kolektīvu koncerti būs par brīvu.

Valdis Škutāns, Salaspils kultūras nama direktors 

Saja sadala pie atbildem vajag noradit atbildes autoru. Tas palidzetu turpinat jautajumu risinasanu. Kad tas tiks ieviests? Kapec netiek publicets.

Labrīt!
Lielākoties visām atbildēm apakšā ir norādīts autors, kas sniedz atbildi. Kurš jautājums Jums konkrēti interesē? 

Kad beidzot dome sāks kopt ap salalaspili nevis tik pieskatīt salaspils centru neaizmirstat ka nav aiz kalniem vēlešanas nebarojat tautu ar solijumiem

Labrīt! Par kuru konkrēti vietu Salaspils novadā ir runa?

Labdien! Kādi bija kvalitātes kritēriji iepirktajām  šķembām, ar kurām tiek līdzināti pašvaldības ceļi? Pēc pāris braucieniem tās ir sadrupušas māla putrā. Šādas šķembas nav piemērotas ceļu būvei.

Šogad lietojam šķembas, frakcija 16/40 ar sekojošām deklarētām īpašībām:

Būtiskie raksturojumi:  Ekspluatācijas īpašības: Saskaņotā tehniskā specifikācija:
Granulometriskais sastāvs GC85/20  LVS NE 933-1:2012
Smalkās daļiņu saturs  F1   LVS NE 933-1:2012
Losandželosas koeficients LA 35 LVS NE 1097-2
Salumkusumizturība MS 29.1%  LVS NE 1367-2

Andrejs Kiseļevs- Podgornijs, Tehniskās daļas vadītājas vietnieks

 

Labdien! Ir jautājums par jaunizveidoto baseinu un treniņiem tajā! Vai domē ir kāda persona, kura var izskaidrot pamatojumu finansējuma izmantošanai un treneru izvēlei! Pirmkārt, peldēšanas sacensību rīkošana, ir zem katras kritikas. Sacensībās netiek ievērots neviens noteikums, sākot no starta procedūras, beidzot ar izkāpšanu no baseina! Varbūt problēmas ir treneru valodas zināšanās? Arguments, kādēļ šāds spriedums, šobrīd sacensībās Stopiņos, kad tiek stāstīta starta procedūra, Salaspils treneris saviem audzēkņiem liek startēt. Nākamā lieta, dalot kausus pēc apbalvošanas uz tiem rakstīts “estafeta”, nevis stafete! Kādēļ bērnus trenējam nepareizi? Nav arī nepieciešamo iekārtu startēšanai uz muguras!  Ar ļoti minimāliem līdzekļiem varētu panākt efektu, un bez līdzekļu tērēšanas varētu novērst defektu! Šobrīd izskatās, ka dome nav ieinteresēta izmantot uzņēmumu un .iedzīvotāju samaksātos nodokļus godprātīgi!

Labdien!
Pateicamies par Jūsu izteiktajiem novērojumiem un ieteikumiem par peldēšanas sacensībām un treneriem.
Par 2018.gadā notikušajām peldēšanas sacensībām, to gaitu, disciplīnām u.c. atbildīga ir konkrētā biedrība, kas organizēja attiecīgās sacensības.
Par Jūsu sūdzību informēsim sacensību galveno tiesnesi un turpmāk izvērtēsim sadarbību ar šo biedrību tieši sacensību rīkošanā.
Par treneru izvēli - vēlamies vaicāt, vai ir kāds konkrēts treneris, ar kura darbu neesat apmierināts un vai varat to pamatot? Tas nepieciešams, lai informācija tiktu nodota precīzi un pamatoti.

Zanda Zēberga, sporta nama sabiedrisko attiecību speciāliste

Labdien.Vai Mežezers karjerām drīkst peldēt un kas ņem ūdens paraugus,jo tur peld daudz bērnu cik tas ir veselībai nopietni?

Mežezera karjeras nav paredzētas peldēšanai, tāpēc ūdens paraugi netiek ņemti. Šīs karjeras ir privātīpašums, varbūt varat ierosināt īpašniekam kaut ko darīt lietas labā.

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Gundegu un Madaru ielu iedzīvotāji ir satraukušies par blakus teritorijā, iespējams, "Gaidās" ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0019 ir izcirsts mežs 2 ha platībā. Vai Salaspils novada dome to zina, ir akceptējusi un par šo teritoriju ir atļauta jebkāda celtniecība. Ir baumas par betona rūpnīcas celtniecību, ko uzskatām par pilnīgi nepieņemamu tik tuvu dzīvojam''am mājām. Nepietiek jau ar E22 un Rail Baltic??? Gaidām informāciju!

Labdien! 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0019 ir privātīpašums. Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu iepriekš minētais zemesgabals atrodas publiskas apbūves teritorijā, kurā nav atļauts būvēt betona rūpnīcu.

Ar cieņu Sandra Krēsliņa, 
Salaspils novada domes 
Tehniskās daļas vadītāja 

Sveicināti! Kad beidzot tiks griderēts ceļš "Dzintars iela un C27"? Zīmi kas ierobežoja smagā autotransporta kustību sen kā jau noņēmā, ceļš bija nožuvis. Tagat pa to katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram brauc 30 tonnīgi auto sastāvi un drebina zemi pa izdauzītajām bedrēm. Ceļš kopš ziemas nav greiderēts ne reizi, bet vispār ir jau gandrīz maija mēnesis! Protaties!

Saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk tekstā – Noteikumi) autoceļi tiek sadalīti pa uzturēšanas klasēm. Saskaņā ar Noteikumu 2. pielikuma 2. tabulas piezīmes Nr.3. “Pašvaldību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi”. Pašvaldības autoceļam C-27 “Eži-Lakati-Getliņi” ir noteikta C uzturēšanas klase. Saskaņā ar Noteikumu 6. pielikuma 12. punktu ceļiem ar uzturēšanas klasi C  “Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz 10. maijam”.
Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” var iepazīties Salaspils pašvaldības mājas lapā - http://www.salaspils.lv/parvalde/pasvaldibas-ielu-un-celu-uzturesanas-kartiba


Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Jautajums par bernu vasaras nometnem: Salaspili izskatas nav skolotaju, kas grib vadit vasaras nometnes vai arii pasvaldibai trukst lidzeklu vinu finansesanai. 24.04.2018 8:36 skolotaja eklase atsutija zinu, ka var pieteikties nometnei (elektroniski). Un 25.04.2018. 11:08 jau zino, ka visas vietas ir aiznemtas un pieteiksanas ir nokaveta. Vasaras brivlaiks parasti ir 3 menesus gars un berniem trukst iespeju jegpilni pavadit so laiku. Lidziga situacija ir bijusi jau vairakus gadus, bet sogad ir neliels progress -elektroniska pieteiksanas. Jautajums: kapec sada situacija atkartojas gadu no gada? Trukst lidzeklu, trukst organizatoru trukst pasvaldibas izglitibas darbinieku? p.s. Situaciju vel var uzlabot ir veseles menesis prieksa!

To, cik daudz bērnus uzņemt konkrētajā nometnē, nosaka nometnes vadītājs/organizētājs, ņemot vērā iespējas un apstākļus. Pašvaldība ik gadu bērnu un nometņu vasaras nometņu līdzfinasēšanai paredz 25 tūkstošus eiro, kā rezultātā tiek organizētas 15-18 dažāda veida dienas un diennakts nometnes, noteikti kādā no esošajām nometnēm būs iespēja piedalīties.

Atkarībā no bērna vecuma šeit ir informācija par nometnēm, kurām var pieteikties ikviens interesents - http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-vasaras-nometnes

Eva Agafonova, jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste

Labdien! Ļoti vēlētos, lai ceļš no A4 apvedceļa uz Saleniekiem beidzot tiktu nogreiderēts. Tas jau sen kā ir apžuvis šo darbu veikšanai. Iepriekš pateicos!

Ceļš C-11 "Apvedceļš-Salenieki" tiks greiderēts š.g. 23.-24.aprīlī.

Labdien! Kā un kur var uzzināt talkošanas vietas Salaspilī 28.aprīła talkas laikā? Labprāt piedalītos! Paldies!

Labdien! Par talkošanas vietām varat uzzināt vietnē www.talkas.lv vai sazinoties ar mūsu  talkas koordinatoru Ojāru Kramiņu pa tālruni 29294891. 

Labdien! Ļoti labprāt gribētu pieteikt savu bērnu 2. jūnija bērnu skrējienam. Bet! Es saskaros ar dilemmu - pieteikšanās notiek sportlat.lv portālā, kur prasa norādīt bērna dzimšanas dienu. Pēc 25. maija tas būs Datu aizsardzības likuma pārkāpums. Mana bērna personas datiem nav jābūt brīvi pieejamiem internetā ar vienkāršas gūglēšanas metodi. Nav iespējas arī atstāt tukšumu sportlat.lv reģistrācijas laukā, jo dzimšanas diena ir obligāti aizpildāmais lauks! Kāpēc skrējēju vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam ir jāatrodas tīmeklī? Lūgums sniegt atbildi par šo situāciju, lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva (lasīt: bērns varētu piedalīties kārotajā skrējienā, bet es – izdarījusi visu iespējamo, lai manā aprūpē esošā bērna personas dati nebūtu atrodami tīmeklī).

Labdien!

Kā ziņo "sportlat.lv" pārstāve Ilze Klindžāne, tad personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai atbilstoši sacensību nolikumam bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās ir minimizēti, rezultātos dzimuma un dzimšanas datuma vietā attēlojot tikai grupas nosaukumu.
Pēc pieteikšanās datus var "padarīt neredzamus". 

Lūdzu info. Kad ir iesniegšanas termiņš,kad var sākt iesniegt Pieteikuma anketu par bērnu vasaras darba iespējām Salaspilī?

Labdien! Pieteikumus varēs iesniegt no 23.aprīļa līdz 8.maijam.

Labdien! Man būtu ierosinājums, lai pašvaldības policisti pakontrolē automašīnu kustību stāvlaukumā pie skolas, kurā tiek izlaisti bērni. Saskaņā ar CSN 140.punktu stāvlaukumos gājējiem ir priekšroka, bet apmēram 95% auto braucēji to neievēro un apdraud bērnu drošību. Ļoti lieliski ir tas, ka viņi kontrolē gājēju pārejas un braucēji to respektē, tomēr būtu labi pakontrolēt arī stāvvietu.

Paldies par informāciju. Šis jautājums tiks risināts kopā ar skolas administrāciju. 

Labdien!Gribetu zinat kur var pieteikties rinda uz mazdarziniem Salapili?! esmu deklareta Salapili!

Labdien!
Jūs varat iesniegumā minēt sev 3 vēlamās mazdārziņu teritorijas, kurās vēlētos nomāt mazdārziņu. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Rindas kārtībā, kad atbrīvojas kāds brīvs mazdārziņš, tas tiek piedāvāts interesentam. Ja Jūs neapmierina piedāvātais mazdārziņš, jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no piedāvājuma un atjaunošanu rindas beigās.
Detalizētāk ar kārtību, kā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām, Jūs varat iepazīties šeit - http://www.salaspils.lv/ekonomika/mazdarzini

Labdien! Vai būs kāds pašvaldības finansējums bērnu vasaras nometnēm? Un kādēļ tik ilgi nav par tām informācijas? Citu pašvaldību mājas lapās jau ir ievietota informācija. Kādēļ tik ilgi viss notiek? Vai atkal to nosaka kādi MK noteikumi?

Labdien!
Kā informēja jaunatnes lietu speciāliste Eva Agafonova, tad informācija par nometnēm būs pieejama nākamnedēļ. Lūgums sekot aktuālajai informācijai. 

Labdien! Kad būs pieejama informācija par bērnu vasaras nometnēm Salaspils skolas vecuma bērniem? Paldies!

Labdien!
Kā informēja jaunatnes lietu speciāliste Eva Agafonova, tad informācija par nometnēm būs pieejama nākamnedēļ. Lūgums sekot aktuālajai informācijai.

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
jūlijs 2018
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
21
> Visi notikumi