Uzdotie jautājumi un atbildes

Salaspils novada dome - māja Celtnieku ielā 6b neesot domei izdevīga!!???? Jau kuro reizi tiek atteikts autostāvvietas izbūves projekts,arī ar būtisku pašu iedzīvotāju līdzfinansējumu!! Katru mēnesi liela summa no manas algas tiek novirzīta domes budžetā, bet rezultātā nekāds atbalsts un pretīmnākšana. Nopietni apsveru iespēju deklarēties prom no Salaspils.Kas tieši jums neapmierina Celtnieku 6b mājas pieteiktajā projektā??!!

Izvērtējot projektu, konstatēts, ka projekta pieteikumam nav pievienota būvatļauja. Ņemot vērā iepriekš minēto, projekts neatbilst saistošo noteikumu Nr.50/2013 “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai” 17.2.punktam, kas nosaka, ka projekta pieteikumam ir jāpievieno sertificēta arhitekta vai sertificēta ceļu būvinženiera sadarbībā ar ainavu arhitektu izstrādātu teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafisko dokumentāciju (būvprojekts minimālā sastāvā, kas ir saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un izdotu būvatļauju).

Labdien!Vēlos uzzināt cik ilgi jāgaida rindā uz mazdārziņiem,vai ir iespēja kaut kur uzzināt vai rinda ir pakustējusies uz priekšu?

Labdien!
Informāciju par Jūsu kārtas numuru mazdārziņu rindā varat saņemt Salaspils novada domes 201.kabinetā vai zvanot uz tālruņa nr. 67981014. Mazdārziņu rinda netiek publicēta, jo satur informāciju, ko regulē Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Mēnešiem ilgi Dievidu ielā 3/1 kaimiņu dzivoklī notiek urbšanas darbi, tiek nesti ārā arī palieli ( bet ar rokām iznesami) betona gabali. Jau notika ūdensvada avārija, kas tika klasificēta kā avārija. Urbšanas darbi notiek arī sestdienās, brīvdienās, svētku dienās - mēnešiem ilgi. Vai Salaspilī ir kādi normatīvie noteikumi, kas regulē šādus darbus.

Ēkā Dienvidu ielā 3 k-1 notiek dzīvokļa vienkāršota pārplānošana - būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 26.10.2017. reģistrējis Salaspils novada būvinspektors, Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas (pārplānošanas) dokumentācijas derīguma termiņš (saskaņā ar normatīvo regulējumu - realizācijas termiņš) noteikts līdz 26.10.2019.

Ar cieņu.

Salaspils novada Būvvaldes
galvenais arhitekts
Jānis Šrēders
67981013

Vēlējos uzzināt, kāpēc tiek nozāģēti bērzi uz Beikas ielas (starp Saulrietu un Dunduru ielu)?

Minētie bērzi bija bojāti, jau daļēji nokaltuši. Atļauja tika izsniegta 2 bērziem, kuri arī tika nozāģēti.

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Labdien! Cik liels šobrīd ir pašvaldības līdzfinansējums privātājam bērnudārzam?

No 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 237 EUR, ja pakalpojumu sniedz privātā pirmsskolas izglītības iestāde.

Ar cieņu Līga Bogdāne
izglītības metodiķe

Lūdzu nokaisiet ar granti ceļu c27 uz d/s Dzintari un Getliņi, jo tas ir ļoti slidens.

Paldies par ziņu, šodien Komunālā dienesta darbinieki nokaisīs. 

Labdien! Kāpēc Salaspils pašvaldība neatļauj pie daudzstāvu mājām Silmaļu ielā novietot zīmi, ka automašīnām stāvēt atļauts tikai ar apsaimniekotāju atļaujām? Salaspils centrā pie daudzām mājām tādas ir, bet mums atļauju nedodot, jo it kā vietas pa maz, dzīvokļi vairāk nekā vietas mašīnām. Bet pilsētas centrā jau ar nav daudz vairāk to vietu uz māju kā pie mums. Lieta tāda, ka ir nekauņas no mājas Silmaļu iela 14 (privātmāja) kuriem ir 4 automašīnas un savā pagalmā vairs nav vietas un tad nu a/m liek mūsu vietās, sakot zīme nav darām ko gribam. Cilvēka nekaunībai un necieņas nav robežu. Sanāk, ka vairāku tādu nekauņu dēļ mums jāriņķo pa Tilderiem un jāmeklē, kur novietot auto. Būtu zīme un nebūtu jācīnās ar šiem nekauņām.

Silmaļu iela ir pašvaldības īpašums, tā ir iekļauta Salaspils pilsētas sabiedriskās koplietošanas infrastruktūrā. No minētā izriet, ka, sakarā ar Silmaļu ielas sabiedrisko nozīmi, priekšrocības piešķiršana atsevišķai iedzīvotāju grupai ierobežos citu satiksmes dalībnieku tiesības.

Jautājumā minētās vietas Salaspils centrā nepieder pašvaldībai, bet gan citām personām. Tādēļ šajos pagalmos lietošanas kārtību nosaka valdītājs, nevis pašvaldība.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien es pirms kāda laika vaicājumi par Mežezera aizbarikādēto ceļu uz ķirbju ielas pa kuru var izbraukt uz Pikurgu kādēļ viņu barikādē ciet?Vai tas ir atļauts ja ceļš ir iezīmēts kartē.

Minētais ceļš ir privātīpašums. Jautājumā par ceļa izmantošanu jāvēršas pie ceļa īpašnieka.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Kuros datumos šogad notiks Salaspils svētki? Paldies.

Labdien! Novada svētki šogad notiks 26. maijā.

Sveicināti. Vēlējos uzzināt. Vai pašvaldība pieškir finansējumu kad cilvēks saņem pašvaldības dzīvokli? Zinu ka sociālais dienests piešķir finansējumu vienu reizi piecos gados, ar nisacījumu, ka ir trūcīgā vai maznodrošinātā statuss. Bet vai pašvaldība arī piešķir finansēju remonta darbiem pašvaldības dzīvokļos,kuri saņemti rindas kārtībā?!

Labdien!
Pamatojoties uz Salaspils novada domes apstiprināto kārtību “Noteikumi par vērtēšanas kritērijiem izīrējamai telpai” dzīvojamās telpas, kuras tiek izīrētas pamatojoties uz saistošiem noteikumiem Nr.2/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", tiek izīrētas dzīvošanai derīgas (dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama, ietverot pieslēgumu elektroenerģijai, apkurināma un ar ūdensapgādi un kanalizāciju (var atrasties ārpus dzīvokļa atkarībā no labiekārtojuma līmeņa) aprīkota telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai) un atbrīvotas.
Tikai un vienīgi gadījumā, ja apsekošanas komisijas atzinumā dzīvojamā telpa, pamatojoties uz kārtībā noteikto, tiek atzīta par dzīvošanai nederīgu un tiek pieņemts atsevišķs domes lēmums, Iestādei jāveic tās remonts ņemot vērā apstiprināto kārtību, atbilstoši komisijas atzinumam un domes lēmumam.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Salaspils novada dome ir apstiprinājusi kārtību “Noteikumi par pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti īrnieku ieguldījumi Salaspils novada pašvaldības dzīvojamā fondā. Noteikumi attiecas tikai uz noteiktiem dzīvokļa remontdarbu veidiem (Jūs varat personīgi griezties pie Iestādes pārvaldnieka un precizēt remontdarbu veidus un to kompensācijas kārtību).
Citiem vārdiem - pašvaldība nepiešķir finansējumu kosmētiskiem remonta darbiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem.

Ar cieņu,
Dzīvokļu fonds

Labdien, vai pašvaldības izglītības komiteja izvērtē pašvaldības līdzfinansētās mākslas skolas pedagogu darba kvalitāti. Bērni regulāri nodarbības pavada bez pedagoga klātbūtnes.Sūdzības vadībai neko nedod un vecāki bērnus izņem no iestādes.

Labdien!
Līdz šim skolas administrācijā ne ziņojumi, ne iesniegumi no audzēkņu vecākiem par minēto nav saņemti. Apstākļu noskaidrošanai jautājuma uzdevēju ar faktu pamatojumu lūdz vērsties pie skolas direktores.

Ar cieņu
R.Bugavičute,
SMMS direktore

Labdien, vēlos uzzināt , kad pašvaldība plāno noasfaltēt Smilgu ielu?

Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts asfalta seguma izbūvei Smilgu ielas posmā no Pļavu ielas līdz Meldru ielai un Meldru ielas posmā no Smilgu ielas līdz augstsprieguma līnijai. Pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas tiks noteikts galējais termiņš minētā Smilgu ielas posma būvniecībai.

Ar cieņu,
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien.Vai ir doma attīstīt un izveidot normālu ceļu līdz ciematam mežavoti?

Saskaņā ar VZD datiem šāda apdzīvota vieta nav reģistrēta. Lūdzu precizēt atrašānās vietu.

Labdien! Vai arī šogad jūnijā pašvaldība atlīdzinās 6 eiro par bērna pulciņu? Kad var gaidīt info par nosacījumiem naudas atgūšanā?

Labdien! Arī šogad varēs iesniegt tāpat kā 2017. gada jūnijā. To nosaka Saistošie noteikumi 45/2016 "Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā". Sekojiet aktuālajai informācijai!

Vai Salaspils novads arī ir iesaistījies Simtgades bērni projektā?

Labdien!
Salaspils novads nav iesaistījies šajā projektā.

Kad saņemšu aprēķinu par nekustamā īpašuma nodokļiem un zemes nomu.

Labdien!
Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
Jūsu ērtībai piedāvājam saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pastu, iesniedzot Salaspils novada domes klientu apkalpošanas centrā iesniegumu ar norādīto e-pasta adresi.

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai būtu iespēja Salaspilī uzlabot centralizētā dzeramā ūdens kvalitāti - novērst vai samazināt kaļka daudzumu? Caur trubām tekošais ūdens ir ļoti kaļķains, nav patīkami ar tādu ūdeni vārīt tēju.

1) Uzņēmums regulāri seko līdzi centralizēti piegādātā ūdens kvalitātei, veicot monitoringu (regulāras ūdens kvalitātes pārbaudes), lai pārliecinātos par dzeramā ūdens kvalitātes rādītājiem, atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Paralēli uzņēmuma veiktajiem kvalitātes uzraudzības pasākumiem, dzeramā ūdens kvalitāti Salaspils pilsētas un novada centralizētajos tīklos uzrauga arī Valsts veselības inspekcija, kas pēdējo pārbaudi veica 14.07.2017. un arī pēc šiem auditmonitoringa rezultātiem var secināt, ka centralizēti padotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst noteikumu prasībām.
2) Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ūdens kvalitāti nodrošina līdz ievadam ēkā, neuzņemoties atbildību par ēku iekšējiem tīkliem un to kvalitāti, kā arī to tehniskā stāvokļa ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti;
3) Efektīvākais veids, kā samazināt kaļķa daudzumu ūdenī, ir izvēlētās ūdens mīkstināšanas iekārtas uzstādīšana katras atsevišķās mājas ievadā.

Ar cieņu, Edīte Zviedre
Pašvaldības SIA „Valgums-S”
Attīstības daļas vadītāja

Ir priekšlikums izveidot Salaspils domē informācijas centram tādu kā pastkasti, kurā varētu iemest aizpildītus iesniegumus. Regulāri nesu uz informācijas centru jau aizpildītus iesniegumus, kuru iesniegšana aizņem 2 sekundes, tomēr katru reizi ir jāņem kārtas numuriņš un jāgaida rinda. Paldies!

Labdien! Lai izvairītos no gadījumiem, kad tiek atstāti nekorekti aizpildīti iesniegumi, kas pēc tam prasa papildu laiku to apstrādei un informācijas precizēšanai, esam atteikušies no vēstuļu kastītes izvietošanas domes ēkas vestibilā. Jūsu ērtībām iesakām izmantot portālu www.latvija.lv, kur autorizējoties ir iespēja gandrīz visus iesniegumus domei iesniegt elektroniski vai arī varat rakstīt uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ., šajā gadījumā iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.


Žanna Maļinovska
Salaspils novada domes
Administratīvās daļas vadītāja

Labdien! Mana ģimene apsver iespēju iegādāties īpašumu Salaspilī, taču dzirdējām, ka Nometņu ielu plānot pārbūvēt par maģistrāli (laikam sakarā ar RailBaltica)? Vai tā ir taisnība? Vai un kā plānots pārbūvēt, attīstīt Nometņu ielu un Salaspils infrastuktūru, kas varētu stipri mainīt esošo mierīgo dzīvošanu Nometņu  ielā un tās apkārtnē?

Dzelzceļa pārvads, kas savienos Nometņu ielu ar Salaspils pilsētas daļu, kas atrodas otrpus dzelzceļam ir plānots kā turpinājums plānotajam Nometņu ielas savienojumam, kas atradīsies starp Silmaļu ielas namiem Nr.17 līdz Nr.29 un Nometņu ielas 38 namu. Nometņu ielas savienojuma un dzelzceļa pārvada perspektīvā trase ir iezīmēta Salaspils novada Teritorijas plānojuma pielikumā "Novada funkcionālais zonējums", kas ir atrodams Salaspils novada pašvaldības interneta mājas lapā: http://www.salaspils.lv/images/teritorijas_plānošana/TP_AN_pielikums_NR6_Salaspils-pilsetas-funkcionalais_zonejums.pdf

Ar cieņu,
Guntars Auders
Salaspils novada pašvaldības
Attīstības daļas vadītājs

LAbdien! Vēlos noskaidrot, kas nosaka izglītojamo bērnu skaitu pirmsskolas grupās Salaspils PII? Cik bērnu drīkst būt grupiņa 1-3 gadus veciem bērniem?

Labdien! Pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu skaitu grupās, ņemot vērā grupas platību un bērnu vecumu, kā arī 1,5 - 2 gadīgo bērnu grupās vidējo apmeklējumu.
Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu skaits grupās ir: 1,5-2 gadīgo bērnu grupās ir 16 bērni, šīs grupas ir tikai PII "Daugaviņa";
2 - 3 gadīgo grupās ir līdz 20; 4 - 6 gadīgo grupās - 24.
Citas higiēnas prasības pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu."

Ar cieņu Līga Bogdāne,
izglītības metodiķe

Labdien! Vēlos noskaidrot, kādēļ netiek pilnvērtīgi tīŗīts ceļš Salaspils novada, Salaspils pagasta "Guntiņās"? Ceļš, nogriežoties no šosejas, tiek tīŗīts tikai nedaudz aiz mājām "Upītes", turklāt atstājot šķērsām uz ceļa sniega valni, bet pašvaldības ceļš, ja nemaldos beidzas pie mājām "Mierlejas". Ņemot vērā šo situāciju, sniegotā laikā, ir apgrūtināta izbraukšana pa šo ceļa posmu tālāk esošo māju "Andravnieki"un "Indriķi" iedzīvotājiem.

Paldies par ziņu! Tehnika tika tur nosūtīta, un arī turpmāk līdz mājām "Mierlejas" ceļš tiks iztīrīts.

Prieks, ka Salaspilij beidzot ir ilgi gaidītais peldbaseins, taču vēlos norādīt uz dažām nepilnībām un dīvainībām, kuras regulāri apmeklējot baseinu novēroju. Pirmkārt - drošības trūkumi: vakara stundās, kad baseinā ir daudz bērnu, tie nekontrolēti lec ūdenī nepārliecinoties par citu peldētāju drošību un bērniem neaizrāda nedz viņu vecāki, nedz arī baseinu uzraugošais personāls. Tāpat apmeklētāji lien pāri celiņus atdalošajiem viļņu slāpētājiem un neievēro virzību pa vienu pusi turp, pa otru atpakaļ, kas rada problēmas, ja ir daudz apmeklētāju.Vai šis viss atbilst peldbaseina drošības noteikumiem un kur šādi noteikumi publiski ir pieejami, un kurš ir atbildīgs par to ievērošanu? Otrkārt, nav saprotams, kāpēc vēl joprojām nav iespējams pierakstīties uz baseinu pa telefonu? Gan Rīgas un citu pilsētu peldbaseinos tas ir pilnīgi normāli, ka, cienot apmeklētāju laiku, visu var izdarīt pa telefonu. Treškārt, ja tiek nozaudēta abonementa kartīte, abonements tiek dzēsts un samaksātā nauda vējā - abonementam ir nummurs un tiek uzskaitīti apmeklējumi, kāpēc nav iespējams atjaunot abonementu ar neizmantotajām reizēm?

Labdien!
Paldies, ka informējāt par drošības nepilnībām vakara stundās. Diemžēl, tā kā baseins ir atvērts salīdzinoši nesen, saskaramies ar problēmu, ka apmeklētāji ir jāaudzina, kā pareizi uzvesties peldbaseinā. Esam veikuši gan iepriekš, gan atkārtoti pēc Jūsu epasta sarunas ar glābējiem par stingras kārtības uzturēšanu baseinā - par to, ka ir aizliegts lekt peldbaseinā, peldēt pāri viļņu slāpētājiem un haotiski pārvietoties baseinā, neievērojot kustības virzienu. Jebkurā gadījumā Jūsu epasts mums vērš papildu uzmanību uz stingras attieksmes nepieciešamību no glābēju puses, kuri acīmredzot vēlas būt pieklājīgi un draudzīgi. Drošības noteikumi ir pieejami peldbaseina foajē. Pierakstu nav iespējams veikt pa tālruni, bet tikai klātienē, lai izvairītos no pieteiktiem apmeklējumiem, uz kuriem faktiski neierodas. Tas liegtu iespēju peldēt kādam citam peldēt gribētājam, kurš ir ieradies. Par nozaudētu abonementu - mums nav iespējas to atjaunot, jo sistēma nav elektroniska, kas liedz iespēju izsekot abonementa apmeklējuma reizes.

Salaspils sporta nams

Labdien.Vai ir plānots izveidos asfaltētu ceļu  līdz ciematam Mežezers? Jo pašlaik ceļš ir drausmīgā stāvoklī

Mežezeru ceļš ir valsts īpašums, un Salaspils novada pašvaldībai tas ir nodots lietošanā 2016. gadā. Tiklīdz ceļš bija nodots Salaspils pašvaldības lietošanā, tā nekavējoties tā klātne tika izlīdzināta un ierīkots šķembu segums. Turpmākās ceļa ekspluatācijas nodrošināšanai ceļš tika regulāri greiderēts. Šobrīd ir ieplānots veikt ceļa uzturēšanu ar greiderēšanu un nepieciešamības gadījumā ar papildus šķembu iestrādi. Asfalta seguma izbūve minētajam ceļam 2018. gadā netiek plānota.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Gribu uzzināt par pagalmu - Dienvidu iela 3/1, tā saucamo bērnu pagalmiņu ar apaugušo zāli un kur laiku pavada alkoholiķi. Dzirdēju, ka ir līdzfinansējuma projekti par bērnu pagalmu rekonstrukciju, kurš par to ir atbildīgs? Kā arī ceļi pie pagalmiņa, kur cilvēki novieto savus transportlīdzekļus ir visi šausmīgās bedrēs, paldies!

Bērnu rotaļu laukums Dienvidu ielā 3/1 pieder pašvaldībai, to apsaimnieko Komunālais dienests. Diemžēl par alkoholiķiem neatbildam. Pieteikties uz līdzfinasējumu bērnu laukumu ierīkošanai ir iespējams, izpildot saistošo noteikumu Nr.50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinasējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" nosacījumus. Pieteikšanos ierosina mājas dzīvokļu īpašnieki. Piebraucamie ceļi pie mājas Dienvidu ielā 3/1 pieder mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Labdien! Kāpēc no sniega netiek attīrīta Ērgļu iela?

Labdien!
Ļoti atvainojamies, ka pēdējās snigšanas reizēs Ērgļu ielu tiešām neattīrijām no sniega. Pie nākošajiem sniegiem tā tiks iztīrīta.
Paldies par ziņu!

Komunālais dienests

Kad saņemšu aprēķinu par nekustamā īpašuma nodokļiem un zemes nomu.

Labdien!
Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
Jūsu ērtībai piedāvājam saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pastu, iesniedzot Salaspils novada domes klientu apkalpošanas centrā iesniegumu ar norādīto e-pasta adresi.

Labdien. Š.g. 19.01.2018 plkst. 16.00 pašvaldības policijas darbinieki pēc adreses Celtnieku iela 12 veica automašīnas pārbaudes reidu vai ir atļaujas novietot mašīnas pie Celtnieku iela 12  mājas. Tajā laikā pie mājas stāvēja visas mašīnas ar atļaujam. Atļaujas visām mašīnām bija viena parauga. Bet 5 mašīnas no mūsu mājas, kuras stāvēja ar atļaujām, saņēma sodu. Soda pamatojums – (pēc pašvaldības policijas darbinieku teikta) uz caurlaidēm nav redzams vai salasāms automašīnas valsts reģistrācijas numurs, jo burtu un ciparu krāsa bija izbalējusi vai izzudusi. Pēc pašvaldības policijas viedokļa šīs mašīnas stāvēja it kā vispār bez atļaujas. Ir sekojušie jautājumi pašvaldības policijas priekšniekam: kāpēc šīs automašīnas īpašnieki saņēma sodu? Kāpēc pašvaldības policijas darbinieki nevarēja izteikt piezīmi vai brīdinājumu par to ko vajag nomainīt caurlaides? Par ko šajā gadījumā var saņemt sodu: ja piemēram nav redzams vai salasāms viens burts vai cipars, tad arī var saņemt sodu? Paldies.

Labdien!

Pirms pašvaldības policija uzsāka caurlaižu kontroli, saņēmām apstiprinājumu no Celtnieku 12 atbildīgās personas, ka minētājā stāvvietā var stāvēt tikai un vienīgi transportlīdzekļi ar caurlaidēm, kurās ir norādīts atļaujas numurs, automašīnas reģistrācijas numurs, caurlaides derīguma termiņš.

Veiksmīgu dienu,
Dzintars Strožs, pašvaldības policijas priekšnieks

 

end faq

 

 

pd2018 v1

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis