Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Veidlapu saraksts

Decentralizētā kanalizācija

Iesniegums decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai Salaspils novada teritorijā

Iesniegums pašvaldībai, informācijas pieprasīšana un sniegšana, administratīvais process 

Iesniegums domei

Sociālā dienesta izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanas veidlapa

Informācijas pieprasījuma veidlapa arhīva izziņas, noraksta, kopijas saņemšanai

Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu

Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Iesniegums daudzbērnu ģimenes statusa atjaunošanai

Pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai

Iesniegums daudzbērnu ģimenes saņemto pakalpojumu kompensācijas izmaksai

Iesniegums daudzbērnu ģimenes priekšrocību maiņai 

Iesniegums samaksātā līdzfinansējuma - ēdināšanas maksas atmaksai

Dzīvesvietas deklarēšana, stāvvietu atļaujas

Iesniegums citu personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanai

Īres līguma paraugs

Iesniegums automašīnas stāvēšanas atļaujas Saulkalnē saņemšanai

Apbedīšana, kapa vietas noma

Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Vecajos kapos vai Doles kapos

Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja ir noslēgts kapu nomas līgums

Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja nav noslēgts kapu nomas līgums

Iesniegums par kapa vietas ierādīšanu Tilderu kapsētā, ja nav plānots veikt apbedīšanu

Iesniegums par atļauju Tilderu kapos apbedīt mirušo personu, kur iepriekš jau ir apglabāti bez kapa vietas uzturēšanas līguma

Būvniecība un detālplānojuma izstrāde

Pieteikuma forma pašvaldības teritorijā esošas tehniskās problēmas pieteikšanai (ceļi, ietves, ielas, ceļazīmes, ielu apgaismojums, elektroenerģijas piegāde, patēriņš un infrastruktūra, ēku uzturēšana)

Iesniegums par bērnu rotaļu laukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Iesniegums par detālplānojuma ierosināšanu

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

Iesniegums atzinumu saņemšanai 

Iesniegums rakšanas darbu nosacījumu saņemšanai

Nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma īre un noma, mazdārziņi

Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu

Īres līguma paraugs

Iesniegums mazdārziņa iznomāšanai

Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks atsakās no nomas tiesībām

Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks ir miris

Iesniegums mazdārziņa nomas pārtraukšanai

Iesniegums atjaunošanai mazdārziņu rindā

Iesniegums mazdārziņa nomas līguma pagarināšanai

Pieteikuma forma zemes nomas tiesību izsolei

Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē

Juridiskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē

Iesniegums Nometņu ielas zemes nomai

Iesniegums Griezes ielas zemes nomai

Iesniegums zemes atsavināšanai par labu ēkas īpašniekam

Nomas līguma pieprasījums neizpirktai (neprivatizētai) zemei

Iesniegums zemes platības noteikšanai ēku uzturēšanai

Iesniegums zemes nomas līguma pagarināšanai

Iesniegums zemes nomas maksas samazināšanai ēku (būvju) īpašniekiem

Iesniegums nekustamā īpašuma adreses piešķiršanai/maiņai

Iesniegums Nometņu ielas zemes atsavināšanai

Iesniegums Griezes ielas zemes atsavināšanai

Iesniegums dzīvokļa atsavināšanai

Universālais pieteikums atsavināšanai

Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos atsavināšanas izsolē

Juridiskas personas apliecinājums par piedalīsānos atsavināšanas izsolē

Apliecinājums par nodomu iegādāties īpašumu pēc atsavināšanas paziņojuma

Iesniegums zemes ierīcības projekta uzsākšanai

Iesniegums zemes īpašuma sadalīšanai

Iesniegums atļaujai zemes iegādei nepilsonim

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(fiziskai personai).

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(juridiskai personai)

Nekustamā īpašuma nodoklis, atvieglojumi

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atgriešanu

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par bērnu invalīdu

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kuras  ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem ir persona ar 1.grupas invaliditāti

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdiem un/ vai pensionāriem

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdam, kuram nav laulātā un bērnu

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai maznodrošinātām personām

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai vientuļajiem pensionāriem

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kura piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par īpašumu, kas ir/nav pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jaunizveidotam uzņēmumam

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ražošanas uzņēmumam (NICE klas.)

Iesniegums izziņai par NĪN nomaksu

Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā

Koku izciršana, malkas sagāde

Iesniegums atļaujai par atsevišķu koku izciršanu

Iesniegums atļaujai cirst malku pašvaldības mežā

Pašvaldības pabalsti, braukšanas kompensācijas, līdzfinansējums

Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai aizbildnim

Iesniegums pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai

Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai personām, kas piedalījās Černobiļas AES seku likvidēšanā

Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai vientuļajiem pensionāriem

Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai invalīdiem

Iesniegums pašvaldības ikmēneša pabalsta saņemšanai aizgādnim

Iesniegums pašvaldības vienreizējā apbedīšanas pabalsta saņemšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām

Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu sasniegušiem jubilāriem

Iesniegums vienreizējā pašvaldības pabalsta saņemšanai personām, kuras atbrīvotas no apcietinājuma pēc soda izciešanas

Iesniegums braukšanas kompensācijas saņemšanai nestrādājošajiem pensionāriem, politiski represētajām personām, nestrādājošajiem 3. grupas invalīdierm un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem

Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai

Iesniegums vienreizējā pabalsta saņemšanai politiski represētai personai/nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ar piegādi mājās

Publiskie pasākumi, sapulces, gājieni, piketi

Iesniegums atļaujai par publisko pasākumu rīkošanu

Iesniegums atļaujai par sapulču, gājienu un piketu rīkošanu

Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā

Iesniegums atļaujai par gadatirgus organizēšanu

Uzņēmējdarbība, tirdzniecība, zvejniecība

Iesniegums atļaujai par mūzikas atskaņošanu nakts stundās kafejnīcām un bāriem

Iesniegums zvejniecības atļaujai

Iesniegums atļaujai par vasaras kafejnīcām

Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā

Pieteikums jaunas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai

Iesniegums atļaujai par ielu tirdzniecību pastāvīgās vietās vai autoveikalos

Izglītība, izglītības programmu licencēšana, skolēnu darbs, jauniešu jautājumi

Pieteikums skolēnu autobusam

Pieteikums pirmsskolas izglītības iestādes rindai

Iesniegums pārreģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādes rindā

Iesniegums par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns uz laiku apmeklē PII Daugaviņa

Iesniegums vietas saglabāšanai pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns nevar apmeklēt PII veselības vai cita iemesla dēļ

Iesniegums uz vietu bērnam pirmsskolas izglītības iestādē vasarā

Iesniegums par obligātās 5-6gadīgo izglītības nodrošināšanu bērnam

Iesniegums par vietas maiņu no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu pašvaldības PII

Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena (izziņas) saņemšanai

Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (fiziska persona)

Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (juridiska persona)

Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai

Iesniegums par skolēnu darbu vasarā

Pieteikuma forma titula "Gada jaunietis" piešķiršanai

Iesniegums par pašvaldības atbalstu interešu izglītībai

Iesniegums par skolēnu darbu vasarā

Kultūra, sports

Pieteikuma veidlapa kultūras projekta īstenošanai

Iesniegums sporta zāles izmantošanai

end faq

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis