Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"

Par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā

2015.gada 4.decembrī pulksten 9.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas, kas izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2015.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.20, 11.§) „Par nekustamā īpašuma „Jauncederi”, teritorijas daļas lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotā redakcija.

Lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015.gada 23.oktobra līdz 2015.gada 13.novembrim.

Lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 9.novembrī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidoto redakciju var iepazīties līdz 2015.gada 13.novembrim Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2015.gada 13.novembrim.

Vides pārskats
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Paziņojums par izmaiņām paredzētajā darbībā un iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. februārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 30 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Paredzētās darbības ietvaros Salaspils novadā tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve - ģipšakmens ieguve atradnē „Saulkalne” ~ 74,79 ha platībā, kā arī ar derīgo izrakteņu procesu saistīto nederīgo iežu atbērtņu izveidošana ~ 8,4 ha platībā. Izmaiņu rezultātā izpētes teritorija ir palielināta, jo ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem par zemes īpašumu ar kadastra numuriem 80310110009, 80310110012 iekļaušanu ietekmes uz vidi novērtējumā.

Pēc izmaiņām paredzēto darbību paredzēts īstenot zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138, 8031 011 0001, 8031 011 0014, 8031 007 0060, 8031 007 0371, 8031 011 0140, 8031 011 0137, 8031 011 0023, 8031 011 0020, 80310110009, 80310110012.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 9. oktobrim. 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi”, teritorijas daļā un vides pārskata pilnveidošanu

Ņemot vērā institūciju atzinumos izvirzītos ieteikumus un iebildumus par lokālplānojuma, kurš tiek izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi”, teritorijas daļā redakciju un Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 15.jūlija lēmumu, ar kuru ir nolemts lokālplānojuma vides pārskatu nodot tā izstrādātājam nepilnību novēršanai, Salaspils novada dome 2015.gada 26.augustā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā un vides pārskata pilnveidošanu”, (sēdes protokols Nr.17, 10.§).
Informāciju par lokālplānojuma izstrādes gaitu interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2015.gada 27.jūlija sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.15, 24.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” robežās izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 7. augusta līdz 2015. gada 4. septembrim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada. 17.augustā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 4.septembrim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 4.septembrim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.

1_Titullapa_20150720.pdf

2_Satura_raditajs_2_20150720.pdf

3_Paskaidrojuma_raksts_20150715.pdf

4_Graf.dala_priekslapa_2015.07.20.pdf

4_Graf.dala_TS-02_funkc.zon_komunikacijas_2_20150720.pdf

4_Graf.dala_TS-03_transp.kust_shema_20150714.pdf

4_Grafdala_TS-01_esosa_izmantosana_2015073.pdf

4_Grafdala_TS-04_cela_piesleguma_plans_20150720.pdf

4_Grafdala_TS-03_transp.kust_shema_20150714.pdf

5_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_not._2015.07.13.pdf

6_Pielikumi_priekslapa.pdf

5_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_not20150713.pdf

 

 

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Buras”, Saulkalnē, Salaspils novadā teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2015.gada 27.jūlija sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Buras”, Saulkalnē, Salaspils novadā teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.15, 25.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils novada Saulkalnes ciema nekustamā īpašuma „Buras” teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 7. augusta līdz 2015. gada 4. septembrim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada. 17.augustā plkst. 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 4.septembrim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 4.septembrim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese. 

Lokalplanojums_Buras_1red.pdf

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2015.gada 8.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.15) „Par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 10. jūlija līdz 2015. gada 7. augustam.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 20.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties līdz 2015.gada 7.augustam Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2015.gada 7.augustam.

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Transporta shēma

Lokālplānojums

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā

2015.gada 7.jūlijā pulksten 9.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma, kas izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.  

 

Par lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 13.maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr.10, 14.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1” teritorijā, kur teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 13.maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”, (prot.Nr.10, 15.§).

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.salaspils.lv

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Stiebraiņi" teritorijā

Salaspils novada dome 2015.gada 29. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr. 9, 16.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” visā teritorijā ir noteikts savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) funkcionālais zonējums.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis teritorijas lielākajā daļā mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, samazinot savrupmāju apbūvei paredzēto teritoriju, tās vietā paredzot dabas un apstādījumu teritorijas, ar mērķi veidot intensīvus kokaugu stādījumus, lai norobežotu perspektīvo dzīvojamo apbūvi no esošās mazstāvu daudzdzīvokļu mājas ,,Guntiņas” un paplašinot dabas un apstādījumu funkcionālo zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Upenes” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,REMM”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā grozījumiem darba uzdevumā, lokāplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2015.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā grozījumiem darba uzdevumā, lokāplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 15. maija līdz 2014. gada 25. jūnijam, publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta 2015. gada 8.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Vides pārskats

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada, Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3”

Salaspils novada dome 2015.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada, Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3”, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr.6, 16.§).
Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību Salaspils novada, Salaspils pagasta, teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3” un teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas.
Lokālplānojuma izstrādātāja - SIA „Ģeodēzija S”.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ģipšakmens atradnei "Saulkalne"

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.30 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānotaderīgo izrakteņu ieguve, precīzāk, ģipšakmens ieguve, ģipšakmens atradnē „Saulkalne” ~ 58 ha platībā, kā arī derīgo izrakteņu procesu saistīto nederīgo iežu atbērtņu izvietošana ~ 8,4 ha platībā, kas atrodas Salaspils novadā

Paredzētā darbība tiks īstenota zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138, 8031 011 0001, 8031 011 0014, 8031 007 0060, 8031 007 0371, 8031 011 0140, 8031 011 0137, 8031 011 0023, 8031 011 0020.

Š.g. 18. martāSalaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, plkst. 18:00notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazītiesSalaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes8, Salaspils) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 26.martam.

 

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu Granīta ielā 32 k-1, Granīta ielā 32/11, Granīta ielā 34, Granīta ielā 36 un “Desas-1"  Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu "Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai", (protokols Nr.26, 7.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015.gada 9.janvāra līdz 2015.gada 30.janvārim, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 19.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma projektu var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto detālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 30.janvārim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 30.janvārim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Paskaidrojuma raksts
Apbūves nosacījumi
Detālplānojums
Sarkano līniju plāns
Transporta kustības organizācijas plāns

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.26, 6.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 26.janvārim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 8.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļai izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī šeit.

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 26.janvārim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 26.janvārim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.  

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jauncederi”, kadastra Nr.8031-013-0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2014.gada 10.decembrī ir pieņēmusi lēmumu „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jauncederi”, kadastra Nr.8031-013-0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā”, (sēdes protokols Nr.25, 17.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļā, kur teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas, ūdeņu teritorijas un mežu teritorijas, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Detālplānojuma izstrādātāja - SIA „Ģeodēzija-S”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Ir sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ''Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē ''Salaspils'' Salapils novadā" un uzsākta tā sabiedriskā apspriešana 

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā

Paredzētās darbības vieta: Ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 034, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes vienības 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā.

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 18. decembrī plkst. 17:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv , kā arī SIA „Knauf” mājas lapā www.knauf.lv .

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim var iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv ).

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A grozījumu apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 29.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par  „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu apstiprināšanu” (prot.nr.22, 4§).

Ar apstiprinātajiem detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Salaspils novada domes Attīstības daļā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, pašvaldības darba laikā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv

Būvniecības iecere „Autoceļa V33 Saurieši – Salaspils rekonstrukcija posmā no km 5,163 līdz 6,613”

Šī gada 21.aprīlī Salaspils novada pašvaldība no Satiksmes ministrijas pārņēma savā pārvaldībā un apsaimniekošanā Rīgas ielas posmu no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Lazdu ielai. Šis pilsētai ļoti svarīgais transporta infrastruktūras objekts šobrīd ir kritiskā stāvoklī, tamdēļ pašvaldība pēc pārņemšanas nekavējoties ir uzsākusi šī posma uzlabošanu un sakārtošanu, ņemot vērā arī gājēju un velobraucēju intereses.

Jau šobrīd ir pasūtīts ielas rekonstrukcijas būvprojekts. To plānots izstrādāt līdz 2015.gada janvārim. Projektā ir iekļauta virkne pasākumu un uzlabojumu, kas nodrošinās komfortablu un drošu transporta un gājēju kustību, kā arī ievērojami uzlabos ielas ainavu.

 

Plānotie darbi

 1. Tiks rekonstruēta brauktuve, paredzot seguma kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību.
 2. Rekonstrukcijas projektā paredzēta satiksmes drošības uzlabošana Rīgas un Miera ielu krustojumā, Rīgas un Meža ielu krustojumā un Rīgas un Lazdu, Institūta ielu krustojumā, pārbūvējot krustojumus un nodrošinot gājēju un velobraucēju drošu krustojumu šķērsošanu.
 3. Paredzēts izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu, tajā skaitā drenāžu, kā arī lietus ūdens uztvērējakas pie privātīpašumiem, kas nodrošinās lietus ūdens novadīšanas iespējas no privātajām teritorijām un pagalmiem.
 4. Plānots sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošās sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas gan bojā ielas vizuālo tēlu, gan, iespējams, rada elektro un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos. Gaisvadu līnijas plānots ieguldīt zemē, ielas zālienu zonās.
 5. Paredzēta gājēju un velobraucēju infrastruktūras izveide – no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, jo sevišķi kājāmgājēju un velosipēdistu.
 6. Visā ielas posma garumā plānots izbūvēt energoefektīvu ielas un ietvju apgaismojumu. Gājēju pāreju vietās plānots speciālais apgaismojums.
 7. Ielas rekonstrukcijas būvprojekta ietvaros, saskaņojot ar zemju īpašniekiem, paredzēts piedāvāt esošos teritoriju nožogojumus aizstāt ar vienota stila kvalitatīviem žogiem, vārtiem un apstādījumiem, tos izbūvējot pa zemes īpašumu robežu

Rīgas ielas rekonstrukcijas risinājumi izstrādāti, pamatojoties uz Salaspils novada domes pasūtījumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Rekonstrukcijas mērķis – uzlabot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, kā arī izveidot infrastruktūru mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Izstrādātie un saskaņotie risinājumi kalpos par pamatu ielas būvdarbiem.

29.oktobra domes sēdē ir nolemts būvniecības ieceri „Autoceļa V33 Saurieši – Salaspils rekonstrukcija posmā no km 5,163 līdz 6,613” (Rīgas ielas II posms) nodot publiskajai apspriešanai, kas notiks no 2014. gada 7. novembra līdz 2014. gada 7. decembrim. Savas atsauksmes lūdzam sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. !

AICINĀM  UZ  PUBLISKĀS  APSPRIEDES  SANĀKSMĒM

01.12. UN 04.12. PLKST.18.00

DOMES  ZĀLĒ  LĪVZEMES  IELĀ  8

 

 

Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta materiāli

Paskaidrojuma raksts


Rasējumi:

Pārbrauktuve - Rīgas 71
Rīgas 71 - Rīgas 103
Rīgas 101 - Rīgas 111
Rīgas 111 - Rīgas 113 A

Vizualizācijas

 

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Buras” teritorijā

Salaspils novada dome 2014.gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Buras” teritorijā,

darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr.19, 16.§).

Ssaskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma  „Buras” visā teritorijā ir noteikts funkcionālais zonējums - savrupmāju apbūves teritorijas (DzS).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, ar mērķi veidot dabai draudzīgu retinātu apbūvi Daugavas krastā, ir iecerējis teritorijas lielākajā daļā mainīt teritorijas plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu, samazinot savrupmāju apbūvei paredzēto teritoriju, tās vietā paredzot dabas un apstādījumu teritorijas.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta minētā nekustamā īpašuma robežās.

 Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,ĢEODĒZIJA S&S”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā.
Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā.
Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 46.1. punktu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm novērstas Ziņojuma nepilnības, 2014.gada 1.oktobrī ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.
Ar ziņojumu var iepazīties:
- SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Baltā rasa” izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Baltā rasa” Salaspilī, Salaspils novadā”, (prot.Nr.19, 17.§).
Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80310050091 „Baltā rasa” atrodas mazstāvu apbūves funkcionālajā zonā.
Detālplānojuma teritorija ir noteikta minētā nekustamā īpašuma robežās.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot dzīvojamās apbūves un tai atbilstošas infrastruktūras izveidošanu un izvietojumu teritorijā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,AB ARHO”.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada  19.decembrī izsniegtajai  Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas  ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA

2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī un šeit.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2014.gada 30.oktobrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00;
 • Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00;
 • Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00;
 • Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30;
 • Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00;
 • Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00;
 • Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00;
 • Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00;
 • Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00;
 • Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00,
 • Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00;
 • VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00;
 • Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00;
 • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī  plkst. 14:30;
 • Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00;

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377 

Par nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2014.gada 10.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (prot.Nr.18,13.§).

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014.gada 19.septembra līdz 10.oktobrim. Ar detālplānojuma grozījumu projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, klientu apkalpošanas centrā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv  Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 25.septembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Informāciju par detālplānojuma grozījumu izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169.

Paziņojums par lokālplānojuma īstenošanas uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 16.jūlijā ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par 2014.gada 29.aprīlī apstiprinātā lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Selgas 1” un „Selgas 2” īstenošanas uzsākšanu - pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2014 "Lokālplānojums Salaspils novada Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi "Selgas 1" un "Selgas 2", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Vēstuli skatīt šeit.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 Salaspils novada dome 2014.gada 9.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr.14,5.§).
 Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi precizēt un mainīt teritorijas plānojumā noteikto zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
 Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, šīs teritorijas plānotā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorija, kas ziemeļu daļā robežojas ar Budeskalnu ielu, kā arī teritorijas pārējā daļā noteiktas savrupmāju dzīvojamās apbūves un dabas un apstādījumu teritorijas.
 Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.
 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils, LV-2169 novadā katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2014.gada 1.septembrim . Lēmumu skatīt šeit.
 Ar spēkā esošo Salaspils novada Teritorijas plānojumu un citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība tīmekļa vietnē www.salaspils.lv .

Paziņojums par Salaspils novada domes atceltajiem lēmumiem par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 28.maija sēdē ir pieņēmusi lēmumus:

 1. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Līvzemes ielā 27, Salaspilī, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 24.§).
 2. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Kaļķuceplis, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 25.§).
 3.  „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļai Krasta ielā 2”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 26.§).
 4. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Aleksandri”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 27.§).
 5. „Par domes lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Dūdas”, Salaspils novadā” un „Par grozījumiem Salaspils novada domes lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Dūdas”, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 28.§).
 6. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Dienvidu ielā 20, Salaspils pilsētā” atcelšanu”, (prot. Nr.11, 29.§).
 7. „Par domes lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Buras” detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 30.§).

 

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 17/2014 „Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas 1” un „Selgas 2”, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (prot.Nr.9, 29.§).

Paziņojums par Salaspils novada domes atceltajiem lēmumiem par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 9.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā Granīta ielā 32/11, atcelšanu”, (prot. Nr.8, 20.§).

Salaspils novada dome 2014.gada 29.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumus:

 1. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Jaunbūņas”, atcelšanu”, (prot. Nr.9, 30.§).
 2. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Prohorovi”, atcelšanu”, (prot. Nr.9, 31.§).
 3. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Jaunblaņķi” 2.zemesgabalā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 32.§).
 4. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Stopiņu Austrumi”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 33.§).
 5. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Baložnieki”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 34.§).
 6. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Lederi”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 35.§).
 7. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalā „Ilvas”, Salaspils novadā” atcelšanu” (prot. Nr.9, 36.§).
 8. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Kranči”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 37.§).
 9. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Jauntēraudi”, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 38.§).
 10. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jauncederi”, kadastra Nr. 8031 013 0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 39.§).
 11. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dakteri-1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0007, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 40.§).
 12. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Magdalēnas”, kadastra Nr. 8031 007 0365, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 41.§).
 13. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķilpas”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 42.§).
 14. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kaijas”, „Kaijas-1”, „Kaijas-2”, „Ozollejas”, „Vecdzintari-1”, „Ceriņkrasti”, „Ezerkauliņi-1”, „Zariņi”, „Vecķeizari”, „Daugavaidas-1”, „Vandervaldes”, „Sapņu ieleja”, „Saurieši-1”, Lejasķeizari”, „Mežķeizari”,  Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 43.§).
 15. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 44.§).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu
šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā.

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā.

Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 46.1. punktu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm novērstas Ziņojuma nepilnības, 2014.gada 9.maijā ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties:

- SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveide Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena”.
Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Lauciena” Salaspils novadā, Aconē.
Ierosinātājs: SIA „Eco Baltia Vide”, Reģ. Nr. 40003309841
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/384 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 14.martā, IVN programma izsniegta 2014. gada 24. janvārī. Ziņojums „SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveide Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena”” sagatavots 2014. gada maijā.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 19. maijā plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) un Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2014. gada 9. jūnijam var iesniegt SIA „Eco Baltia Vide”, sūtot tos uz adresi Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 (tālr. 67 769 915, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Kopsavilkums
Ziņojums
Pielikumi 1. - 7.
Pielikums 8.
Pielikums 9.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 9. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8031-001 0031 un 8031 001 0383 Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, (prot.Nr.8, 21.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu nekustamie īpašumi Granīta iela 32 k-1 un Granīta iela 32/11 pilnībā iekļauta rūpnieciskās apbūves funkcionālajā zonā un nekustamie īpašumi Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” daļēji ir iekļauti rūpnieciskās apbūves un turpmākās plānošanas teritorijā autoceļu attīstībai.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta minēto nekustamo īpašumu robežās, iekļaujot tajā nekustamo īpašumu Granīta iela – Ranilla.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot rūpnieciskās ražošanas ēku un ar to saistīto automašīnu stāvlaukumu apbūves izvietojumu, sadalot nekustamos īpašumus Granīta ielā 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa rūpnieciskā apbūve un ar esošo apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra, kā arī šīs teritorijas sasaiste ar plānoto Granīta ielas perspektīvo pārvadu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma izstrādātājs – VSIA ,,Meliorprojekts”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Detālplānojums

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2014.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.5,15.§) ,,Par lokālplānojuma  Salaspils novada,  Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas-1” un „Selgas-2”, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2014. gada 7. marta līdz 2014. gada 4. aprīlim. Šajā laikā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā un domes mājaslapā www.salaspils.lv visiem interesentiem iespējams iepazīties ar lokālplānojuma redakciju.

Pasākums sabiedrības līdzdalībai notiks 2014. gada 10. martā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par publiskajai apspriešanai nodoto lokālplānojuma projekta redakciju iesniedzami Salaspils novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 2014.gada 4.aprīlim darba dienās domes darba laikā vai sūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2014.gada 4.aprīlim.

Informāciju iespējams saņemt arī sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālā zonējuma plāns

Plānotā satiksmes infrastruktūra

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Jaunbeikas” uzsākšanu

Salaspils novada dome 2013.gada 27.decembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbeikas”, Salaspils novadā”, (prot.Nr.33, 22.§).

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” robežās. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamo apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma izstrādātājs – arhitekts Viesturs Briedis.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2013. gada 14. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 3-01/384 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu” SIA „Eco Baltia Vide” meitas uzņēmumam SIA „VN Management” ierosinātajai darbībai – sadzīves un komercatkritumu šķirošanai (projekts „Atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Salaspils novadā”) Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā „Lauciena” (zemes kadastra Nr. 8031 001 0002). Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Eco Baltia Vide” meitas uzņēmums SIA „VN Management” (Reģ.Nr. 40003614883, adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011).

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz sadzīves un komercatkritumu šķirošanu līdz 100 000 t gadā, atšķirojot plastmasas, stikla, papīra, kartona, koka un metāla un bioloģiski noārdāmus atkritumus. Lai veiktu ar atkritumu šķirošanu saistītās darbības, teritorijā plānots izbūvēt šķirošanas kompleksa ēku, kurā tiks veikta atkritumu izkraušana, šķirošana un otrreizējo izejvielu iesaiņošana un uzglabāšana. Ārpus šķirošanas kompleksa ēkas nav paredzēta sadzīves atkritumu uzglabāšana un apstrāde.

2014.gada 2. janvārī Salaspils novada domē - Lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspilī, LV-2169) plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils) un Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi. Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2014. gada 15. janvārim.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Pīlādži”

Salaspils novada dome 27.11.2013. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0136, Salaspils novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.31, 14.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0136 ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai - jauktas apbūves teritorijas (J). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014.gada 1.janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 28. novembra līdz 19. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 9.decembrī plkst.17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome  2013.gada 13. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.29) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada,  Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas-1” un „Selgas-2”, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam, šīs teritorijas plānotā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2013.gada 15.decembrim. Lēmums šeit.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un ,,Āpeni”

Salaspils novada dome 2012. gada 30. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (sēdes protokols Nr.28, 43.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamo īpašumu „Jaunjaksti” un „Āpeni” teritorijā, ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai – lauksaimniecības zemes teritorijas (LS) un jauktas darījumu apbūves teritorijas (JD). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014. gada 1. janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 6. novembra līdz 27. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 11. novembrī plkst.17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, ,,Mārtiņi”, „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam ,,Kalni”

Salaspils novada dome 2012. gada 30. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, „Mārtiņi”, nekustamā īpašuma „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam „Kalni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (sēdes protokols Nr.28, 44.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, „Mārtiņi”, „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam „Kalni”, ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai - jauktas darījumu apbūves teritorijas (JD). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014.gada 1.janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā ar ceļa pievienojumu valsts autoceļam A6 un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 6. novembra līdz 27. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 11. novembrī plkst.18.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 67234088.

Paredzētā darbība: esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot 25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

 • 1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA;
 • 2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013.gada 28. novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli būs pieejami arī darba laikā Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2013.gada 28.novembrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. novembrī plkst. 10:00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8.

 

Paziņojums par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2013.gada 11.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.22, 3.§).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā”, kuru Salaspils novada dome ir apstiprinājusi 2012.gada 16. maijā, realizācijas kārtībā, precizēt inženierkomunikāciju un ielas izbūves nosacījumus, nosakot izbūvi kārtās. Detālplānojuma grozījumi tiek veikti visā nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, teritorijā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs – SIA „Alberta projekts”.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Iepriekš notikušās sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Paziņojumi

Apspriešanas periods
Sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana ģipšakmens ieguves paplašināšanai atradnē „Salaspils" Salaspils novadā. Vairāk: www.environment.lv/lv/jaunumi

30.09.2013. plkst.16:00
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā. Kopsavilkums

19.08.2013. plkst.17:00 
Publiskā apspriešana

Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.07.2013. plkst.18:00

Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2020. gadam(pielikumi)

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.06.2013. - 10.07.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai AS „Latvenergo” TEC-2 Granīta ielā 31,Salaspils pagastā, Salaspils novadā 26.06.2013. plkst.17:30
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma Zviedru iela 1A detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 19.07.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zemenītes” detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 28.06.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu 17.06.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  17.04.2013. - 10.05.2013. 
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 16.11.2012. - 27.12.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pīlādži līdz 09.11.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” sabiedrisko apspriešanu (pielikumi). 07.09.2012. - 08.10.2012.
Publiskā apspriešana Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu SIA VN ManagementIzejvielu šķirošanas un apstrādes ēkas būvniecību zemes īpašumā “Lauciena”. 27.09.2012. plkst. 17:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 03.08.2012.-14.09.2012.
Paziņojums Detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Pureņu ielā 3 un Pureņu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 17.08.2012.
Sabiedriskā apspriešana Salaspils novada dome paziņo, ka ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Salaspils pilsētas un Salaspils novada ciemu robežu izmaiņām un ir apkopoti aptaujas rezultāti.  Visi ieinteresētie Salaspils novada iedzīvotāji tiek aicināti 2012.gada 2.maijā pulksten 17.00 piedalīties iedzīvotāju sanāksmē, kas notiks Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kur aptaujas veicējas SIA „SKDS” pārstāvji prezentēs paveiktā darba rezultātus un notiks sabiedrības viedokļu uzklausīšana.

02.05.2012 plkst. 17:00

Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A sabiedrisko apspriešanu. Detālplānojumsapbūves noteikumi 02.04.2012. - 23.04.2012.
Sabiedriskā apspriešana Attīstības priekšlikuma izstrāde turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” 09.01.2012. - 10.02.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķilpas”

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Midzeņi” sabiedrisko apspriešanu. Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts, detālplānojumi(viensdivitrīs 19.12.2011. - 09.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana No 21. oktobra līdz 21. novembrim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Salaspils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija 21.10.2011. - 21.11.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Mobilo sakaru torņa īpašumā "Salaspils meži 5"  būvniecības ieceri. 07.10.2011. - 04.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „06 Jauktas-savrupmāju apbūves teritorija (perspektīvajā Salaspils pilsētas teritorijas daļā)” sabiedrisko apspriešanu(pielikumi) 21.10.2011. -  21.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”, Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritorijā” daļā, nekustamo īpašumu „Meža dīķis”, Meždārzu iela 12 un Meždārzu iela 14 teritorijā, grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (pielikumi). 17.10.2011. -07.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 45, Rīgas iela 45/1, Rīgas iela 47, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.  Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts,  aizsargjoslassatiksmes organizācijas shēma(10MB), 29.08.2011. -  19.09.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par darba grupas sanāksmi attīstības priekšlikuma izstrādes gaitā 05.09.2011. plkst. 18:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par SIA “Salaspils siltums” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 11.08.2011. plkst. 10:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sarkalni" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Pēterburgas" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Salaspils novada dome informē, ka Salaspils novada domes sēde, kurā tiks izskatīta nekustamā īpašuma „Jaunasari-1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā detālplānojuma pilnveidotā redakcija notiks 2011.gada 8.jūnijā plkst.16 deputātu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.
Sabiedriskā apspriešana

Par attīstības priekšlikuma izstrādi perspektīvajai Salaspils pilsētas teritorijas daļai

līdz 10.06.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zemenītes” Grafiskie materiāli Līdz 31.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunasari-1” galīgo redakciju

11.04.2011. - 02.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana Ietekmes uz vidi novērtējums ūdens sildāmā katla uzstādīšanai Rīgas termoelektrostacijā TEC-2 Rīgas rajona Salaspils novada Aconē 25.03.2011. - 21.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Midzeņi” Grafiskie materiāli

Līdz 15.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Grafiskie materiāli 01.03.2011. - 22.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni” Grafiskais materiāls

Līdz 01.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas” Grafiskais materiāls

Līdz 31.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”

Līdz 31.01.2011.
Publiskā apspriešana Sporta halles ar 500 skatītāju sēdvietām būvniecība Līdz 07.02.2011.

 

Paziņojumi

Apspriešanas periods
Paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana ģipšakmens ieguves paplašināšanai atradnē „Salaspils" Salaspils novadā. Vairāk: www.environment.lv/lv/jaunumi

30.09.2013. plkst.16:00
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā. Kopsavilkums

19.08.2013. plkst.17:00 
Publiskā apspriešana

Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.07.2013. plkst.18:00

Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2020. gadam(pielikumi)

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.06.2013. - 10.07.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai AS „Latvenergo” TEC-2 Granīta ielā 31,Salaspils pagastā, Salaspils novadā 26.06.2013. plkst.17:30
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma Zviedru iela 1A detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 19.07.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zemenītes” detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 28.06.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu 17.06.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  17.04.2013. - 10.05.2013. 
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 16.11.2012. - 27.12.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pīlādži līdz 09.11.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” sabiedrisko apspriešanu (pielikumi). 07.09.2012. - 08.10.2012.
Publiskā apspriešana Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu SIA VN ManagementIzejvielu šķirošanas un apstrādes ēkas būvniecību zemes īpašumā “Lauciena”. 27.09.2012. plkst. 17:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 03.08.2012.-14.09.2012.
Paziņojums Detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Pureņu ielā 3 un Pureņu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 17.08.2012.
Sabiedriskā apspriešana Salaspils novada dome paziņo, ka ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Salaspils pilsētas un Salaspils novada ciemu robežu izmaiņām un ir apkopoti aptaujas rezultāti.  Visi ieinteresētie Salaspils novada iedzīvotāji tiek aicināti 2012.gada 2.maijā pulksten 17.00 piedalīties iedzīvotāju sanāksmē, kas notiks Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kur aptaujas veicējas SIA „SKDS” pārstāvji prezentēs paveiktā darba rezultātus un notiks sabiedrības viedokļu uzklausīšana.

02.05.2012 plkst. 17:00

Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A sabiedrisko apspriešanu. Detālplānojumsapbūves noteikumi 02.04.2012. - 23.04.2012.
Sabiedriskā apspriešana Attīstības priekšlikuma izstrāde turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” 09.01.2012. - 10.02.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķilpas”

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Midzeņi” sabiedrisko apspriešanu. Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts, detālplānojumi(viensdivitrīs 19.12.2011. - 09.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana No 21. oktobra līdz 21. novembrim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Salaspils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija 21.10.2011. - 21.11.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Mobilo sakaru torņa īpašumā "Salaspils meži 5"  būvniecības ieceri. 07.10.2011. - 04.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „06 Jauktas-savrupmāju apbūves teritorija (perspektīvajā Salaspils pilsētas teritorijas daļā)” sabiedrisko apspriešanu(pielikumi) 21.10.2011. -  21.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”, Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritorijā” daļā, nekustamo īpašumu „Meža dīķis”, Meždārzu iela 12 un Meždārzu iela 14 teritorijā, grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (pielikumi). 17.10.2011. -07.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 45, Rīgas iela 45/1, Rīgas iela 47, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.  Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts,  aizsargjoslassatiksmes organizācijas shēma(10MB), 29.08.2011. -  19.09.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par darba grupas sanāksmi attīstības priekšlikuma izstrādes gaitā 05.09.2011. plkst. 18:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par SIA “Salaspils siltums” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 11.08.2011. plkst. 10:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sarkalni" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Pēterburgas" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Salaspils novada dome informē, ka Salaspils novada domes sēde, kurā tiks izskatīta nekustamā īpašuma „Jaunasari-1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā detālplānojuma pilnveidotā redakcija notiks 2011.gada 8.jūnijā plkst.16 deputātu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.
Sabiedriskā apspriešana

Par attīstības priekšlikuma izstrādi perspektīvajai Salaspils pilsētas teritorijas daļai

līdz 10.06.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zemenītes” Grafiskie materiāli Līdz 31.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunasari-1” galīgo redakciju

11.04.2011. - 02.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana Ietekmes uz vidi novērtējums ūdens sildāmā katla uzstādīšanai Rīgas termoelektrostacijā TEC-2 Rīgas rajona Salaspils novada Aconē 25.03.2011. - 21.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Midzeņi” Grafiskie materiāli

Līdz 15.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Grafiskie materiāli 01.03.2011. - 22.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni” Grafiskais materiāls

Līdz 01.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas” Grafiskais materiāls

Līdz 31.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”

Līdz 31.01.2011.
Publiskā apspriešana Sporta halles ar 500 skatītāju sēdvietām būvniecība Līdz 07.02.2011.

 

end faq

 

 

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis