Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 31.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 22.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, publisko apspriešanu” publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, redakcija.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 9. jūnija līdz 30. jūnijam.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, notiks 10.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 30.jūnijam www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu un vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Paskaidrojuma raksts

Sadalījuma, apgrūtinājumu un komunikāciju plāns

Apbūves nosacījumi

Sarkano līniju plāns

Transporta kustības shēma

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādāšanu saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas teritorijas daļā

Salaspils novada dome ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā saules enerģijas ražotnes izveidei, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā”. (2017.gada 12. aprīļa sēdes prot.Nr. 7, 20.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir ierosināta ar mērķi teritorijas daļā pamatot funkcionālā zonējuma maiņu spēkā esošajā Salaspils novada teritorijas plānojumā aptuveni 6,5 ha platībā no rūpnieciskās apbūves teritorijas un meža teritorijas uz Tehniskās apbūves teritoriju, kurā atļauta enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu apbūve. Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamo īpašumu ,,Pumpuri” un Miera iela 31B robežās.

Lokālplānojuma izstrādātājs – VSIA ,,Meliorprojekts”, izstrādes ierosinātāja – SIA ,,Salaspils Siltums”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” Salaspils  pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2017.gada 12.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, (prot. Nr.7).

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 5.jūnijam. Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22.maijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2017.gada 29. martā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā” (prot.Nr. 6, 46.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Slokas” visā teritorijā ir noteikts Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālais zonējums. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, paredzot rūpnieciskās apbūves teritorijas, ar mērķi lai rastu iespēju nekustamā īpašuma teritorijā izveidot rūpnieciskās apbūves zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Strengu Skujas” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Slokas” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pupuķi”, teritorijā Salaspilī, Salaspils novadā

Salaspils novada dome 2017.gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot. Nr.6, 44.§). Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi pamatot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 002 0053 sadalīšanu apbūvējamās zemes vienībās, atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par detālplānojuma teritoriju, kā arī par detālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Bērzi-3”

Salaspils novada dome 2017.gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Bērzi-3”, (prot. Nr.6, 45.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu Īpašuma teritorijas daļā no dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz mazstāvu apbūves teritoriju (DzM), lai, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, rastu priekšnoteikumus funkcionāli un ekonomiski pamatotai teritorijas attīstībai, ņemot vērā nekustamā īpašuma apkārtnē esošo apbūvi un teritorijas atļauto izmantošanu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2017.gada 11. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā” (prot.Nr. 1, 4.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta un pamatota ar ieceri mainīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu atbilstoši iecerei koksnes atkritumu uzglabāšanas, pārkraušanas un pārstrādes laukuma izveidošanai šajā teritorijā, vienlaicīgi detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot prasības teritorijas izmantošanai paredzētajā rūpnieciskās apbūves funkcionālajā zonā, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības, specifiku un izstrādes uzdevumus. Lokālplānojuma teritorija noteikta nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” robežās.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – fiziska persona, kura par izstrādātāju izvēlējusies SIA ,,Ģeodēzija S”, reģ.Nr. 40103360710.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Izsludināta Lauku ielas projekta sabiedriskā apspriešana

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Marten Projekti” izstrādāto Lauku ielas rekonstrukcijas projektu.

Būvprojekta “Lauku ielas posma rekonstrukcija Salaspilī” ietvaros ir plānota ielas brauktuves pārbūve, paredzot brauktuves segas kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību, satiksmes drošības uzlabošana pie Salaspils 1. vidusskolas un Lauku, Ceru un Nometņu ielas satiksmes mezglā, pārbūvējot to un nodrošinot drošu pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem. Tāpat ir paredzēts izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu. Plānots arī sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošos sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas bojā gan ielas vizuālo tēlu, gan, iespējams, rada elektro un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos.

Ir plānota arī no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju, īpaši kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas. Visā ielas garumā uzstādīs energoefektīvu ielas un ietvju gaismekļus, bet gājēju pāreju vietās - speciālo apgaismojumu.

Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis, tāpēc ir izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notiek no  16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tās laikā varat sūtīt savu viedokli par plānoto Lauku ielas rekonstrukciju uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Sabiedriskās apspriedes norises laiks – no  16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Aicinām visus interesentus uz sabiedriskās apspriešanas sapulci, kas notiks 2017. gada 12. janvārī plkst. 18.00 Salaspils novada domes zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Būvniecības ieceres ģenerālplāns
Situācijas plāns
Apstādījumu plāns
Satiksmes organizācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūvei Salaspils novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 3. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 285 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūvei Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota esošā cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” (zemes vienības ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa) pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu līdz 16 000 vietām, veicot kautuves pārbūvi un jaudas palielināšanu līdz 200 dzīvniekiem diennaktī, kā arī uzstādot biogāzes ražošanas kompleksu un koģenerācijas staciju.

Šī gada 15. decembrī Salaspils novada domē (Līvzemes iela 8, Salaspils) plkst. 16:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2150) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 22. decembrim. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ķipi”, kad. Nr.8031 005 0047, teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.23, 9.§) „Par detālplānojums izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķipi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – SIA “ZEMES, MĀJAS, DZĪVOKĻI”, reģ.Nr.40003832217.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums parar lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu transporta sistēmas un inženierkomunikāciju koridoru pārkārtošanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas attīstībai nepieciešamo teritoriju sasaistei ar esošo un Salaspils novada teritorijas plānojumā paredzēto transporta infrastruktūru

Salaspils novada dome 26.10.2016. sēdē pieņēma lēmumu, (protokols Nr.22, 6.§) “Par lokālplānojuma izstrādāšanu transporta sistēmas un inženierkomunikāciju koridoru pārkārtošanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas attīstībai nepieciešamo teritoriju sasaistei ar esošo un Salaspils novada teritorijas plānojumā paredzēto transporta infrastruktūru.”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus ar nacionālas nozīmes infrastruktūras saistīto teritoriju sasaistei esošajai un Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajai perspektīvajai transporta infrastruktūrai, iekļaujot maģistrālo inženierkomunikāciju perspektīvās pārbūves risinājumus un ar to aizsargjoslām saistītos jautājumus Salaspils novada teritorijā kopsakarā ar iepriekš uzsākto lokālplānojumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs Latvijas republikas Satiksmes ministrija. Lokālplānojuma izstrādātājs : Pilnsabiedrība ,,RP Latvija” . Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule (tālr. 67981068, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169; e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai

Salaspils novada dome 2016.gada 12. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, veicot grozījumus  Salaspils novada teritorijas plānojumā”  (prot.Nr. 21, 12.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai mainītu pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu  atbilstoši iecerei  izmainīt atļauto teritorijas izmantošanu no daudzstāvu apbūves un satiksmes infrastruktūras teritorijām uz  dabas un apstādījumu teritoriju, kā arī daļēji izmanīt novietni transporta infrastruktūras teritorijām. Projekta mērķis ir tēlnieka J.Mauriņa veidotā piemiņas kompleksam piekļaujošās teritorijas attīstības koncepcija, izveidojot to par labiekārtotu publiskās ārtelpas teritoriju Salaspilī.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – Salaspils novada pašvaldība.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltā rasa” teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 12. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltā rasa” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 21, 19.§).

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta atkārtoti, jo bija beidzies ar 2014.gada 24.septembra domes lēmumu (prot.Nr.19, 17.§) uzsāktā nekustamā īpašuma ,,Baltā rasa” detālplānojuma izstrādei izdotā darba uzdevuma termiņš. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „ Baltā rasa” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamā apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūras izveide.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „ Baltā rasa” robežās, ko var skatīt ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA ,, Kauguru avots”, reģ.Nr. 40003788101.

Par detālplānojuma izstrādātāju ierosinātājs ir izvēlējies – SIA ,,AB ARHO”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par par saistošo noteikumu Nr.7/21 atcelšanu un detālplānojuma precizētās redakcijas apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/21 izdošanu” atcelšanu nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojuma precizētās redakcijas apstiprināšanu”, (prot.Nr.18, 31.§). Ar detālplānojuma “Rudlapas” precizētās redakcijas paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.salaspils.lv.

Realizācijas kārtības shēma

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotā izmantošana

Teritorijas izmantošanas nosacījumi

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Salaspils novada dome 2016. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 14, 10. §) "Par  saistošo noteikumu ,,Par Salaspils novada domes 2005. gada 29. jūnija  saistošo noteikumu  Nr.23/2005  ,,Detālplānojums nekustamajam īpašumam ,,Buras" Salaspils novadā atcelšanu" apstiprināšanu” un ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 19/2016 "Par Salaspils novada 2005. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 23/2005 ,,Detālplānojums nekustamajam īpašumam ,,Buras" Salaspils novadā” atcelšanu".

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamā īpašuma "Jaunbeikas" teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 10.augustā ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (prot.Nr.17, 20.§).

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta atkārtoti, jo bija beidzies ar 2013.gada 27.decembra domes lēmumu (prot.Nr.33., 22.§) uzsāktā nekustamā īpašuma “Jaunbeikas” detālplānojuma izstrādei izdotā darba uzdevuma termiņš. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamā apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūras izveide.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” robežās, ko var skatīt ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA ,,Blisstime LV”, reģ.Nr. 40103728325.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī, un no 2016. gada 5. februāra līdz 2016. gada 6. martam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 1. aprīlī.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 15. jūnijā

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecmigļi”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 8.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.13, 15.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecmigļi”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – SIA “Zviedrijas mežu fondi”, reģ.Nr.4010332773.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Salaspils novada teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2016.gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Salaspils novada teritorijas daļā , grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu” (prot.Nr. 12, 26.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot tās daudzfunkcionālu izmantošanu un sniedzot attīstības iespējas satiksmes infrastruktūras un ar to funkcionāli saistītās industriālās apbūves projektiem. Projekta mērķis ir noteikt nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta - dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases ar ievadam Rīgā un ar to funkcionāli saistītajiem objektiem nepieciešamās teritorijas, izstrādājot noteikumus šo teritoriju turpmākai izmantošanai, iekļaujot Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzcela līniju Rail Baltica Salaspils novada satiksmes infrastruktūras ilgtermiņa attīstībā.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – Satiksmes ministrija

Lokālplānojuma izstrādātājs – Pilnsabiedrība ,,RB Latvija”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/ un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 .

Atzinums Nr.5 „ Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Atzinums

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Rūķi”, robežās

Salaspils novada dome 2016.gada 11.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.11, 26.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Rūķi”, robežās”.

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, daļēji izmainot atļauto teritorijas izmantošanu no mazstāvu apbūves un satiksmes infrastruktūras teritorijām uz dabas un apstādījumu un ūdeņu teritorijām, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par Salaspils novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmuma „Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma ”Rūķi” detālplānojums”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu” atcelšanu

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Rūķi” detālplānojuma izstrādes ierosinātāja iesniegumu, Salaspils novada dome 2016.gada 11.maijā ir pieņēmusi lēmumu, (prot.Nr.11, 25.§) „Par Salaspils novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmuma „Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma ”Rūķi” detālplānojums”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu” atcelšanu” un ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.14/2016 “Par Salaspils novada 2010.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2010 atcelšanu”.

Sabiedriskā apspriede par priekšlikumiem satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī

livzemes

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības pasūtījumu, SIA “E.Daniševska birojs” ir izstrādājis priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Lauku–Rīgas–Līvzemes–Gaismas–Zvaigžņu ielu rajonam, kuru ietvaros ir plānots uzlabot Salaspils novada un pilsētas administratīvā centra pieejamību un vizuālo kvalitāti, sakārtojot transporta, velo un gājēju infrastruktūru atbilstoši laikmeta prasībām.

Ņemot vērā, ka plānotie uzlabojumi skar vismaz četras svarīgas darbu aktivitātes (stāvvietu paplašināšana, krustojuma risinājumu uzlabošana Līvzemes-Gaismas-Rīgas ielas krustojumā, dzīvojamās zonas ieviešana, gājēju celiņa izveide no Līvzemes ielas līdz Zvaigžņu-Rīgas ielas krustojumam) tuvāko gadu laikā un nozīmību Salaspils iedzīvotāju pierastās pārvietošanās un publiskās telpas izmantošanas izmaiņām ir nepieciešama iedzīvotāju iesaiste.

Tādēļ 27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “E.Daniševska birojs” izstrādātos priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī. Sabiedriskās apspriedes termiņš ir no 2016.gada 6. maija līdz 5.jūnijam. Apspriede notiks 2. jūnijā plkst.17.00 Salaspils novada pašvaldības ēkas aktu zālē. Var elektroniski aizpildīt aptaujas anketu.

Priekšlikumi satiksmes organizācijas izmaiņām

1. variants

Izmaiņas piegulošās ielās un stāvvietās

2. variants

Aptauja "Vai tev patīk dzīvot Salaspilī?"

Salaspils novada pašvaldības rīkotās iedzīvotāju aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāk. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darbības uzlabošanā un novada attīstības dokumentos tikai apkopotā veidā, ievērojot personu datu konfidencialitāti. Aptaujas aizpildīšana Jums prasīs aptuveni 5 minūtes.
 
Aptaujas anketa šeit.

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu projektu

Sanāksme par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iesniegumiem un priekšlikumiem notiks 2016.gada 16.maijā pulksten 11.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028275.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī un no 2015. gada 11. novembra līdz 11. decembrim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros notika 15 ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 23. decembrī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2016. gada 11. un 23. februārī, un 22. martā.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. IVN ziņojuma labojumi un papildinājumi iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 31. martā.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv.

ESTransportatīkls

Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī, un no 2016. gada 5. februāra līdz 2016. gada 6. martam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 1. aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamo īpašumu “Jauncederi”, ,,Stiebraiņi”, ,,Salaspils ģipsis 1” un ,,Buras” teritorijas daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”

Salaspils novada dome 2016. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumus:

"Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, (prot. Nr.7, 15.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta, nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 16.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Salaspils ģipsis 1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 17.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 18.§).

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2016. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”, (prot. Nr.7, 19.§). Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 2.maijam, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 28.aprīlī pulksten 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Salaspils novada domes klientu apkalpošanas centrā, domes darba laikā, var iepazīties ar detālplānojuma grozījumu projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus.

Apbūves nosacījumu grozījumi

Realizācijas kārtu skice

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma ,,Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļā

2016.gada 14.martā pulksten 14.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, 102.telpā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Salaspils ģipsis 1” Salaspils pagasta, Salaspils novada teritorijas daļā publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

“Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”

Paredzētā darbība ir Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums.

Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums projektam “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2016.gada 16.februārī.

Ar ziņojumu var iepazīties visās skartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga.

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Par lēmuma “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas un saistošo noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,17.§) “Par lēmuma “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas un saistošo noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 18.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 18.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts, vides pārskats

Funkcionālā zonējuma karte

 

Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.44/2015 “Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

 

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,16.§) “Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.44/2015 “Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 16.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 16.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.38/2015 “Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

 

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,15.§) “Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.38/2015 “Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 17.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 17.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Par sabiedriskās apspriedes rīkošanu Saulkalnes ciemata teritorijas attīstībai un kopējā pagalma labiekārtojuma projektam meta stadijā

Salaspils novada pašvaldība ir izstrādājusi priekšlikumus Saulkalnes ciemata teritorijas attīstībai, kā ietvaros ir plānots labiekārtot vairāku daudzdzīvokļu ēku kopējo pagalma daļu, kas pieder Salaspils novada pašvaldībai. Ņemot vērā plānoto darbību nozīmību, kā arī nepieciešamo Saulkalnes ciema iedzīvotāju iesaisti, dome nolemj rīkot sabiedrisko apspriedi ar iedzīvotājiem par Saulkalnes teritorijas attīstības priekšlikumiem.

Sabiedriskā apspriede notiks 2016. gada 7. martā plkst. 18.00, Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa”, Zvejnieku ielā 10, Saulkalnē.

Izsludināta Parka ielas rekonstrukcijas sabiedriskā apspriešana

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Tomus” izstrādāto Parka ielas rekonstrukcijas projektu.

Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” galvenie uzdevumi ir nodrošināt drošu gājēju satiksmi pa Parka ielu un Rīgas ielu posmā no Apiņu ielas līdz Parka ielai, pārbūvēt segumus, sakārtot satiksmes organizāciju Parka ielā, palielināt stāvvietu skaitu vieglo automobiļu stāvvietā pie Veselības centra, kā arī uzlabot pilsētvides kvalitāti un vizuālo tēlu.

Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” ietvaros paredzēts:

  1. pārbūvēt stāvlaukumu pie Veselības centra, izbūvējot stāvvietas papildus 12 vieglajām automašīnām;

  2. pārbūvēt Parka ielu, pārveidojot to par gājēju un velosipēdistu zonu, nodrošinot piebraukšanu piegulošajiem īpašumiem, organizējot vienvirziena satiksmi virzienā uz Rīgas ielu. Parka ielā paredzēts betona bruģakmens segums;

  3. pārbūvēt esošo ielu apgaismojumu Parka ielā, pārceļot esošos un izbūvējot papildus ielu apgaismojuma balstus;

  4. pārcelt gar īpašumu Parka ielā 3 un Rīgas ielā 17 esošos žogus uz zemes īpašumu robežām;

  5. pārbūvēt Rīgas ielas posmā no Parka ielas līdz Apiņu ielai esošo ietvi, to paplašinot un izbūvējot betona bruģakmens segumu;

  6. pārbūvēt Rīgas ielā pie Apiņu ielas esošo gājēju pāreju, izbūvējot brauktuves vidū drošības saliņu un uzstādot lokālo gājēju pārejas apgaismojumu;

  7. pārbūvēt Parka un Lauku ielu krustojuma zonā esošo skvēru.

Sabiedriskās apspriedes norises laiks – no 2016. gada 5. februāra līdz 5. martam. Aicinām visus interesentus uz sabiedriskās apspriešanas sapulci notiks 3. martā plkst 18.00 Salaspils novada domes Zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Grafiskā informācija 1

Grafiskā informācija 2

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē ‘’Saulkalne’’ Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē ‘’Saulkalne’’ Salaspils novadā

Paredzētās darbības vieta: Ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138; 8031 011 0001; 8031 011 0014; 8031 007 0060; 8031 007 0371; 8031 011 0140; 8031 011 0137; kā arī daļēji zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0012; 8031 011 0020; 8031 011 0009; 8031 011 0023.

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA „Knauf” mājas lapā www.knauf.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2016. gada 6. martam var iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Pielikumi atrodami šeit.

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu izstrādāšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 27.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu izstrādāšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (prot. Nr.2, 28.§). Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - veikt grozījumus detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 10.punktā – “Detālplānojuma realizācijas kārtība”, kurā detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis izdarīt izmaiņas plānotajās izbūves kārtās.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils pagasta teritorijā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Vesteri”, „Saulrieti”, „Spiras”, „Jaunkrastmaļi”, „Guntiņas”, „Jaunsaurieši -1”, „Rītausmas”, Vanagu iela 1, Vanagu iela 2, Vanagu iela 3, Vanagu iela Paziņojumi par lokālplānojuma apstiprināšanu 4, Vanagu iela 5, „Vanagu iela 6, Vanagu iela 7, Vanagu iela 8, Vanagu iela 9, Vanagu iela 10, Vanagu iela 11, Vanagu iela 12, Vanagu iela 13, Vanagu iela 14, Vanagu iela 15, Vanagu iela 16, Vanagu iela 17, Vanagu iela 18, Vanagu iela 19, Vanagu iela 20, Vanagu iela 21, Vanagu iela 22, Vanagu iela 23, Vanagu iela 25, Vanagu iela 27, Vanagu iela 29, Vanagu iela 31, Vanagu iela, „Robežnieki” un nekustamo īpašumu “Mežkungi” un “Jaunlindes” teritoriju daļas uzsākšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma, izstrādāšanu Salaspils pagasta teritorijas daļā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu” (prot.Nr.25, 14.§). Lokālplānojums tiks izstrādāts Salaspils pagasta teritorijā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Vesteri”, „Saulrieti”, „Spiras”, „Jaunkrastmaļi”, „Guntiņas”, „Jaunsaurieši -1”, „Rītausmas”, Vanagu iela 1, Vanagu iela 2, Vanagu iela 3, Vanagu iela Paziņojumi par lokālplānojuma apstiprināšanu 4, Vanagu iela 5, „Vanagu iela 6, Vanagu iela 7, Vanagu iela 8, Vanagu iela 9, Vanagu iela 10, Vanagu iela 11, Vanagu iela 12, Vanagu iela 13, Vanagu iela 14, Vanagu iela 15, Vanagu iela 16, Vanagu iela 17, Vanagu iela 18, Vanagu iela 19, Vanagu iela 20, Vanagu iela 21, Vanagu iela 22, Vanagu iela 23, Vanagu iela 25, Vanagu iela 27, Vanagu iela 29, Vanagu iela 31, Vanagu iela, „Robežnieki” un nekustamo īpašumu “Mežkungi” un “Jaunlindes” teritoriju daļas. Lokālplānojuma mērķis ir minēto īpašumu teritorijās veikt grozījumus spēkā esošajā Salaspils novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteiktos teritoriju funkcionālos zonējumus, izmainot atļauto teritorijas izmantošanu no mazstāvu apbūves, savrupmāju apbūves, dabas un apstādījumu, satiksmes infrastruktūras teritorijām uz rūpnieciskās apbūves un jauktas centru apbūves teritorijām, kā arī daļēji izmanīt novietni dabas un apstādījumu teritorijām. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,,Buras” lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 44/2015 ,,Lokālplānojums nekustamā īpašuma ,,Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā , teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu„ (prot.Nr.25, 13.§).

Publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2016.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 9.§) „Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Salaspils ģipsis 1” Salaspils novadā, Salaspils pagasta teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016.gada 27.janvāra līdz 2016.gada 24.februārim.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 15.februārī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties līdz 2016.gada 24.februārim Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2016.gada 24.februārim.

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums
Transporta risinājums

Paziņojums par jaunu lokālu elektropārvades tīkla risinājumu Salaspils novadā

Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” projektē jaunu 330 kV elektrolīniju „Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”. 2015. gada nogalē notika trases priekšprojekta un tās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Ar visiem apspriestā projekta materiāliem var iepazīties gan Salaspils novada domē, gan internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/ un www.vpvb.gov.lv. Visu apspriesto trases alternatīvu shēma dota 1. kartē.

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā, ņemot vērā Salaspils un Stopiņu iedzīvotāju un novadu pašvaldību ieteikumus, izstrādāts 2 km garš jauns lokāls risinājums 1B posma trasējumam Salaspils novadā (skat. 2. karti): 330 kV elektrolīnijas izbūve gar jaunbūvējamo autoceļu E22 vienotā koridorā, teritorijā, kas jau šobrīd atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānam atbilsts funkcionālai zonai – turpmākās plānošanas teritorija. Lūgums izteikt viedokli par piedāvāto risinājumu līdz 2016. gada 12. februārim.

Informatīva sanāksme Salaspils novada domē notiks 26.janvārī plkst. 18.00 Salaspils domes Deputātu zālē 314.telpā (Līvzemes iela 8, Salaspils).

Pielikumā:

1. karte

2. karte

AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Dārzciema iela 86
Rīga, LV-1073, Latvija

67725509

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu  nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” daļā

Salaspils novada dome 2015.gada 11.novembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 38/2015 „Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (prot.Nr.22, 12.§).

Publiskā apspriešana Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētajai versijai

2012.gada 25.aprīļa sēdē dome apstiprināja Salaspils novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. Lai nodrošinātu pamatotu un kvalitatīvu Salaspils novada attīstības plānošanu, kā arī nozaru ministriju norādījumus par pašvaldību attīstību programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam finansējuma pieejamību un Valsts kontroles 2015.gada 1.aprīļa revīzijas “Salaspils novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem, tika izstrādāts Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētais projekts. Attīstības programmā tika precizētas sadaļas par tūrismu, uzņēmējdarbību, izglītību un kultūru.

Aicinām iedzīvotājus sniegt komentārus un priekšlikumus par izstrādāto Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizēto versiju līdz 2015.gada 11.decembrim:
- elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;
- sūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169;
- iesniedzot personīgi Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspils.

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis