Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Paziņojums par sanāksmi nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

Sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 16.maijā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Par nekustamā īpašuma “Slokas” lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  izdošanu

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Slokas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0067 lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 23.§).

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.6/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 22.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 5.aprīlī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par 19. marta sanāksmi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 19.martā plkst. 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2018.gada 15.februāra sēdes lēmumu, (prot.Nr.4, 14.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma pilnveidotā redakcija un Vides pārskats.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 26.februāra līdz 2018. gada 26.martam.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 15.martā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iepazīties  arī ģeoportālā Geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā, Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, var iepazīties ar plānošanas dokumentiem papīra formā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 26.martam.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Paziņojums par  projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Salaspils novada domes  2018.gada 25.janvāra sēdē pieņēma lēmumu, (prot.Nr.2, 6.§) „Par lokālplānojuma projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 1.februāra līdz 2018. gada 1. martam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.februārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 1. martam.

Paziņojums par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi lokālplānojumam nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi lokālplānojuma ,,Lokālplānojums Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas" teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā” notiks 2018.gada 15.februārī plkst.16.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 11. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.§).

Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta ar mērķi detalizēt pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās teritorijas izmantošanu atbilstoši aptuveni 18 jaunu dzīvojamās apbūves gabalu, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveides iecerei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80310090389 .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – fiziska persona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā Geolatvija.lv.

Paziņojums par saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu, (prot. Nr.28, 10.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.39/1017 ““Par Salaspils novada domes 2006.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu”.

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu ir publicēts 2017.gada 22.decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.29, 7.§) „Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 9.janvāra līdz 2018. gada 6. februārim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 6. februārim.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā

Salaspils novada dome 2017. gada 14. decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 28, 21. §). Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi pamatot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8031 001 0080 un 8011 001 0084 sadalīšanu apbūvējamās zemes vienībās atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par detālplānojuma teritoriju, kā arī par detālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā

Salaspils novada dome 2017.gada 30. novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 27, 17.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – rast optimālu risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai mazstāvu apbūves teritorijā un pamatot apbūves izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0081 teritorijā. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai.

Salaspils novada dome dara zināmu, ka detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Salaspils novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 27, 16.§).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 11. decembra līdz 2018.gada 8.janvārim. Ar detālplānojuma projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv .

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 28.decembrī pulksten 17.00, Salaspils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domes Attīstības daļā, domes darba laikā, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2018.gada 8.janvārim.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 37/2017 ,,Lokālplānojums saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu„ (prot.Nr.27, 15.§).

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga - Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Salaspilieši var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (sākot ar 2017.gada 8.decembri) Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Savukārt sanāksme notiks domes aktu zālē 19. decembrī pulksten 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2017.gada 25.decembrim.

Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija 

Paziņojums par ietekmes uz vidi cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūvei novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts laikrakstā “Salaspils Vēstis” 01.12.2017. Nr. 23 (669)

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: zemes vienības ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē (Līvzemes iela 8, Salaspils).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2150) darba laikā un ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2017. gada 30. decembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes 2017. gada 9. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 26) „Par lokālplānojuma projekta Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 25. decembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu varēs iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 25.decembrim.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Sanāksme par lokālplānojumu saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2017.gada 8.novembrī plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.22, 26.§) „Par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 9.oktobra līdz 2017. gada 6. novembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 26.oktobrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 6.novembrim.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par detālplānojuma “Vecmigļi”, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017. gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Vecmigļi” Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”, (prot. Nr.18, 6.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi, notiks 2017.gada 21.augustā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par „Pūpoli 3” lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu  ,,Par lokālplānojuma Salaspils novada, Salaspils  pagasta teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot. Nr. 15, 16.§).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "LAMAT VZ" (reģ. nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121). Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Jauncederi”, kadastra Nr. 80310130604, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 803101306048001, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētā darbība ietver kūdras slāņa noņemšanu ar ekskavatoru palīdzību, savukārt smilts materiāla, kurš pilnā apjomā atrodas zem gruntsūdens līmeņa, ieguvei izmantot zemessūcēju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2017. gada 27. jūnijā Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapā www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 31.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 20.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 8. jūnija līdz 13. jūlijam.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 6.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, notiks 20.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Ar lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iepazīties līdz 13.jūlijam www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē katru darba dienu, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 13.jūlijam.

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

 

end faq

 

 

SalaspilsNovadaSvetkimikro

skriesim2018ban

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis