Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atkārtots atklāts konkurss "Daugavas labā krasta labiekārtošanas 1.kārta"

Publikācijas datums: 02.07.2015
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SND 2015/53
Nosaukums:
Atkārtots atklāts konkurss "Daugavas labā krasta labiekārtošanas 1.kārta"
Kontaktpersonas:

Dainis Vagalis
29242387

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.07.2015 plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu:
Paziņojuma ievietošanas datums: 20.08.2015
Rezultāts:

Personu apvienība SIA "Līvija un Ko", reģ.Nr.40002023552, un SIA "Pristis", reģ.Nr.40003551874 Līguma kopējā summa 207 992.15 EUR bez PVN.

Jautājumi:

 

Publicēts 23.07.2015.

Jautājums attiecībā uz iepirkumu ar identifikācijas nr. SND 2015/53 „Daugavas labā krasta labiekārtošanas 1.kārta”.

Vai pretendents drīkst piedāvāt divus darbu vadītājus, ja katram no viņiem pēdējo 5 gadu laikā ir tikai viens nolikumam atbilstošs objekts?

Atbilde:

Lai Pretendents izpildītu atklāta konkursa nolikuma 3.4.2. punkta prasības, tam ir jānorāda viens būvdarbu vadītājs, kuram ir pieredze vismaz divu līdzīgu (saskaņā ar 3.4.1. p. līdzīga objekta definējumu) objektu vadīšanā.

 

 

Publicēts 17.07.2015.

Par atklātā konkursa  "Daugavas labā krasta labiekārtošanas 1. kārta”  Nolikuma precizējumiem, (IDNr. SND 2015/53) SIA ">>>>>" kā ieinteresētais piegādātājs atklātā konkursa  „Daugavas labā krasta labiekārtošanas I. kārta" (ID Nr. SND 2015/53) lūdz skaidrojumu. Pretendents iepazīstoties ar Nolikuma 1.10.1.. 1.10.2.. 1.10.3. punktiem secina, ka Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) sanumurēts un caurauklots piedāvājums, kas sastāv no Nolikuma 1.10.1. minētajām daļām. Bet iepazīstoties ar Nolikuma 1.10.8. punktu, kurā minēts:
1.10.8. Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a) atzīmi  „ORIĢINĀLS" vai  „KOPIJA";
b) pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu:
c) piedāvājuma daļas nosaukumu („Atlases dokumenti", „Tehniskais piedāvājums", „Finanšu
piedāvājums" un  „Piedāvājuma nodrošinājums" ).
Jautājums: Pretendentam piedāvājums jāiesniedz kā viens sējums, kas sastāv no Nolikuma 1.10.1. punkta a), b), c). d) minētām daļām vai katra daļa jāiesniedz kā atsevišķs sējums?
Nolikuma 4.1.2. punktā minēts, ka pie atlases dokumentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Jautājums: Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz oriģināls vai kopija?

ATBILDES:

Pretendents ir tiesīgs iesniegt gan piedāvājumu, kur visas piedāvājuma daļas cauršūtas vienā piedāvājumā, gan katru daļu cauršūtu atsevišķi.

Jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, tas nav jācauršuj.

 

Jautājums: Vai ir kas mainīts konkursa dokumentācijā un nolikuma prasībās vai projekta dokumentācijā salīdzinot ar pārtraukto iepirkumu ar identifikācijas Nr. SND 2015/13?

Atbilde:

Norādām, ka iepirkuma procedūras laikā Pretendentam ir jāiepazīstas ar pieejamo nolikumu, būvprojektu un darbu apjomu tāmēm, izvērtējot visus darbu izpildes apstākļus un apjomus iesniedzot piedāvājumu Pasūtītājam. Visa informācija par pārtraukto iepirkumu, kā arī aktuālā informācija par jautājumiem un atbildēm pretendentiem, kas ir attiecināmi uz izsludināto iepirkumu ir publicēti Pasūtītāja interneta mājaslapā. (www.salaspils.lv/parvalde/publiskais-iepirkums/).

 

Publicēts 14.07.2015.

Jautājums:


SIA "X" kā ieinteresētais piegādātājs atklātā konkursa „Daugavas labā krasta labiekārtošanas I. kārta" (ID Nr. SND 2015/53) lūdz skaidrot Nolikuma 3.4.1. punkta prasības Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) būvdarbus, kur katra būvdarbu veida koptāme ir vismaz
70% no Pretendenta piedāvājuma tāmes un, kuru Ietvaros katrā objektā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kuros iekļauti:
3.4.1.1. dekoratīvo apstādījumu ierīkošanas darbi publiskajos objektos - parkos, skvēros, gājēju
promenādēs u.tml. vietās, kas ietver koku vai krūmu izveidi vai rekonstrukciju;
3.4.1.2. būvdarbi, kas ietver gājēju ceļu un laukumu senumu izbūves darbus vismaz 2000 m2 platībā;
3.4.1.3. vismaz vienā objektā veikti darbi, kas ietver labiekārtojuma elementu - atkritumu urnu
uzstādīšanu un individuāli izgatavotu galdu, solu u.tml. labiekārtojuma elementu uzstādīšanu.

Jautājums: Pretendentam pieredzē jānorāda 2 (divi) objekti, kur katra būvdarbu veida ( 1) dekoratīvo
apstādījumu ierīkošanas darbi un 2) būvdarbi, kas ietver gājēju ceļu un laukumu segumu izbūves darbus) koptāme ir vismaz 70 % vērtībā no Pretendenta piedāvājuma tāmes ? Vai arī pieredzē jānorāda 2 (divi objekti), kuru koptāme ir vismaz 70 % vērtībā no Pretendenta piedāvājuma tāmes, kas ietver iepriekš minētajā prasībā apakšpunktos minētos darbus?

ATBILDE:

Pretendentu prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām ir aprakstītas punktā 3.4., kur nepārprotami ir norādītas prasības pretendentu pieredzes apliecināšanai.3.4.1. Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) būvdarbus, kur katra būvdarbu veida koptāme ir vismaz 70% no Pretendenta piedāvājuma tāmes un, kuru ietvaros katrā objektā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kuros iekļauti:
3.4.1.1. dekoratīvo apstādījumu ierīkošanas darbi publiskajos objektos - parkos, skvēros, gājēju promenādēs u.tml. vietās, kas ietver koku, krūmu un ziemciešu puķu stādījumu izveidi vai rekonstrukciju;
3.4.1.2.būvdarbi, kas ietver gājēju ceļu un laukumu segumu izbūves darbus vismaz 2000 m2 platībā;
3.4.1.3.vismaz vienā objektā veikti darbi, kas ietver labiekārtojuma elementu – atkritumu urnu uzstādīšanu un individuāli izgatavotu galdu, solu u.tml. labiekārtojuma elementu uzstādīšanu;

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Iepirkumu arhīvs