Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas izbūve rajonam starp Pļavu un Raiņa ielām Salaspils pilsētā

Publikācijas datums: 06.02.2014
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SND 2014/1
Nosaukums:
Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas izbūve rajonam starp Pļavu un Raiņa ielām Salaspils pilsētā
Kontaktpersonas:

Ivars Leingarts
t. 67981063

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.02.2014 plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu:
Paziņojuma ievietošanas datums: 04.03.2014
Rezultāts:

SIA "Wesemann" EUR 116 273,01

Jautājumi:

JAUTĀJUMS:

SIA „XXXX” uz visiem izbūvētajiem objektiem bija Apakšuzņēmējs. Saskaņā ar p.4.1.13 konkursa nolikuma mēs nevaram piestādīt būvatļauju kopiju vai būvdarbu vadītāja saistību raksts kopiju uz mūsu vārda, tāpēc, ka šos dokumentus saņēma Ģenerāluzņēmējs uz sava vārda. Mēs varam piestādīt Jums tikai atsauksmes uz mūsu vārda. Vai tādas atsauksmes Jūs apmierina?

ATBILDE:

 Iepirkuma nolikuma 3.4. punktā ir noteiktas prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 3.4.3. 1. punkts nosaka, ka Būvdarbu vadītājs – atbildīgais būvdarbu vadītājs,  kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, kā būvdarbu vadītājs – ir vadījis un pabeidzis  vismaz vienu ārējo lietus ūdens vai drenāžas novadīšanas sistēmu būvobjektu.

Tātad, pretendentam būs jānodrošina līguma izpildē piedāvātais būvdarbu vadītājs, kurš atbilst 3.4.3.1. punkta noteiktajām prasībām.

JAUTĀJUMI:

1. Lūdzu precizēt ar ko pārsegt akas, tāpēc ka tas uz rasējuma Nr.13 nav noradīts.

2. Aka F. Nr.6 vajag būt d. 630 mm.

`        3. Piezīmes pie darbu apjomiem:

Nr.Nr.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Piezīmes

specifikācija

projekts

7.

Perforāta cauruļvads:

7.1.

d. 200 mm

m

414

359

7.2.

d. 250 mm

m

131

184

7.4.

d. 400 mm

m

101

103

Pielikt klāt posma F.Nr.10÷esoša caurule

8.

Aku iebūve:

8.1.

200/400,  H = 1,70 m

gb.

6

4

8.2.

200/400,  H = 2,0 m

gb.

6

5

8.6.

250/630,  H = 2,2 m

gb.

2

4

tai skaitā F. Nr. 6

8.9.

315/630,  H = 1,8 m

gb.

3

4

8.10.

315/630,  H = 2,1 m

gb.

2

0

8.15.

200/800,  H = 1,5 m

gb.

0

1

F. Nr.4

 

ATBILDES:

1.      Akas ir norādītas materiālu specifikācijā.

2.      Akai F.Nr.6. diametrs ir 630 mm.

3.      Projekta ģenplānā (lapa Nr.4) posmā 8-8 radusies neprecizitāte, uzrādot nepareizu cauruļvada diametru d 250/218 mm, tas tiks nomainīts uz d 200/174 mm. Posma garums 54 m. Materiālu specifikācijā un darbu daudzumu aprēķinos ir parādīts pareizais d 200/174 mm.

Ģenplānā (lapa Nr.2) nepareizs Nr.4. sagatavojot piedāvājumu ir jāņem vērā iepirkuma specifikāciju.

JAUTĀJUMI:

1.  Var piestādīt Jums Līguma izpildes garantiju no  

     apdrošināšanas Kampānijas ?

2.  Pielikums Nr. 9. Līguma izpildes garantijas forma.

     Kas nozīme    „… apņemamies 10 dienu laikā

     no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma…. ?”

 Varbūt var to samainīt uz „….. apņemamies pēc Pasūtītāja

rakstiska pieprasījuma izmaksā apdrošināšanas atlīdzību ne vēlāk,

kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma par

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanas dienas” ?

`       

3. Var piestādīt Jums Konkursa (izsoles) garantiju (Piedāvājuma nodrošinājums), saskaņā ar paraugu uz diviem lapam?

 

ATBILDE:

Visus Jūsu iesniegtos dokumentus un to atbilstību iepirkuma nolikumam izvērtēs iepirkuma komisija, atbilstoši iepirkuma procedūrai.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Iepirkumu arhīvs