Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2005. gada publiskais pārskats

Apstiprināts

Salaspils novada domes sēdē

31.05.2006.

prot Nr.10, 5.§

2006. gada maijs

Saturs

Saturs *

Vadītāja ziņojums *

Salaspils raksturojums *

Iedzīvotāji *

Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra *

Komitejas *

Komisijas *

Salaspils novada domes struktūra *

Lēmuma pieņemšanas ceļš *

Pašvaldības iestādes *

Pašvaldības kapitālsabiedrības *

Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbības pilnveidošana *

Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2005.gadā *

Tautsaimniecība *

Administratīvā daļa *

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai *

Pašvaldības policijas paveiktais 2005.gadā *

Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2005. gadā *

Vispārējā un interešu izglītība *

Salaspils 1. vidusskola *

Salaspils 2. vidusskola *

Salaspils sākumskola *

Pirmskolas izglītības iestādes *

PII “Daugaviņa” *

PII “Ritenītis” *

PII “Saime” *

PII “Saulīte” *

Profesionālās ievirzes izglītība *

Salaspils mūzikas un mākslas skola *

Salaspils sporta skola *

Sociālā dienesta darbība 2005. gadā *

Pielikumi:

Revidenta ziņojums par 2005.gada finanšu pārskatu.

Domes lēmums par 2005.gada budžeta izpildi.

Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem.

Salaspils pašvaldības saistību apmērs.

Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats.

Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību.

Domes lēmums par 2006.gada budžeta pieņemšanu.

Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums.

Vadītāja ziņojums

Salaspils novada kopējais iedzīvotāju skaits 2005.gadā bija 20620, tajā skaitā 3103 lauku teritorijā. Diemžēl, līdzīgi kā iepriekš, arī 2005.gadā mirušo skaits pārsniedzis dzimušo iedzīvotāju skaitu: attiecīgi 228:172, bet dzimstība Salaspils novadā pieaug – 2005.gada 11 mēnešos piedzimuši par 36 bērniem vairāk nekā 2004.gadā kopā. Reģistrētas 113 laulības, kas ir tikai par 6 mazāk nekā pērn.

Salaspils novada dome finansē 9 izglītības iestādes, tajā skaitā 4 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 vidusskolas, Sākumskolu, Bērnu sporta skolu un Mūzikas un mākslās skolu. 2005.gadā veikti remonta darbi Salaspils 2.vidusskolas sākumskolas telpās, izveidojot 3 pirmsskolas grupas pie Salaspils 2.vidusskolas, kuras laika gaitā plānots pārveidot par atsevišķu, pastāvīgi strādājošo pirmsskolas izglītības iestādi. Tiek domāts arī par jaunas vispārējās vidējās izglītības iestādes celtniecību Salaspilī – 3.vidusskolu, kuras atrašanas vieta ir paredzēta Dienvidu ielā. 2005.agad projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” ietvaros pilnībā tika veikta renovācija 2 pirmsskolas izglītības iestādēs – “Saime” un “Daugaviņa”.

Pašvaldības pārziņā ir 2 kultūras nami – “Rīgava” un “Enerģētiķis”, kuram pievienots Mākslas salons. Tāpat Salaspils novada domes struktūrvienībā ir Salaspils bibliotēka, kura ar 2005.gadu veic arī rajona bibliotēkas funkcijas, kam piešķirts no Rīgas rajona padomes papildus finansējums, Daugavas muzejs, Salaspils memoriāls, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa.

Sociālajā sfērā pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz Sociālās aprūpes māja, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Nakts patversme, Pašvaldības policija un Sociālās palīdzības nams, kurā kopš 2003.gada veiksmīgi darbojas Sabiedriskais centrs. 2005.gada nogalē tika pabeigta ēkas, Skolas ielā 7, kur vienkopus tiek koncentrēta gandrīz visa sociālās sfēras pakalpojumu saņemšana, renovācija, kas tika aizsākta 2004.gada beigās.

Veselības aprūpē pakalpojumus sniedz Saulkalnes veselības punkts un Salaspils poliklīnika.

Domes Administratīvais aparāts sastāv no: Administratīvās daļas, Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļas, Juridiskās un personāla daļas, Dzīvesvietas deklarēšanas daļas, Nekustamā īpašuma daļas, Autotransporta daļas, Izglītības, kultūras un sporta metodiskās daļas. 2005.gada sākumā pie Administratīvā aparāta ir izveidotas 3 jaunas daļas – Komunālā daļa, kuras galvenais uzdevums ir rūpēties par pilsētas sakopšanu, Tehniskā daļa un informācijas daļa. Kā atsevišķas daļas tika likvidētas Kapu nodaļa un juridiskā un personāla daļa, kuru darbinieki ir iekļauti citās Administratīvā aparāta daļās.

Lielākie izdevumi Salaspils novada domes 2005.gada budžetā bija izglītībai, kas sastādīja 34% no kopējiem izdevumiem. 2% no kopējiem izdevumiem izlietoti norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to kopējie izdevumi izglītībai bija 36%.

21 % no kopējā budžeta izdevumiem izlietoti tautsaimniecības finansējumam. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2005.gadā tika turpināts 2004.gadā aizsāktais projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura ietvaros 2004.gadā visām pašvaldības iestādēm tika nomainīti logi, bet 2005.gadā veikta Sociālā palīdzības nama un divu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, sociālās palīdzības, kultūras un sporta objektu) rekonstrukcijas koncepciju – ilgtermiņa attīstības programmu. Projektā ir iekļauti pasākumi, kas nepieciešami normatīvo prasību, tajā skaitā ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 9 miljoni latu, kurus paredzēts piesaistīt no dažādiem finansējuma avotiem.

2006.gadā un turpmākajos gados plānots turpināt ieguldīt līdzekļus tādiem mērķiem kā: Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās – projekta turpināšana, ielu seguma uzlabošana, atjaunošana un ielu izbūve, elektroapgaismojuma līniju uzlabošana un izbūve, detālplānojumu un ģenerālplāna izstrādes. Tuvākajā laikā ir plānots labiekārtot pludmali, kā arī risināt jautājumu ar jauna stadiona celšanu, kas atbilstu vispārpieņemtajam standartam.

Salaspils novada domes

priekšsēdētājs Juris Putniņš

 

 

Salaspils raksturojums

Salaspils novada pašvaldība (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.953 no 23.11.2004. izveidotsSalaspils novads) atrodas Rīgas rajonā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, Ķekavas un Daugmales pagastiem. Salaspils atrodas 18km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas Salaspilij ir Ikšķile (11km), Ogre (18km) un Baldone (21km).

Pavisam Salaspils lauku teritorijā ir 4259 zemes gabali ar kopplatību 11407,8ha jeb 115km2, pilsētas teritorijā – 1807 zemes gabali (ieskaitot nomas zemes) ar kopplatību 1280,3ha jeb 12 km2. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve.

Zemāk ir uzrādītas divas tabulas, kas atspoguļo zemes izmantošanas veidu gan pilsētas teritorijā (skat.1.tabulu) un lauku teritorijā (skat.2.tabulu), kā arī parāda to sadalījumu pa lietošanas mērķu grupām.

1.tabula Zemes īpašumi un lietojumi Salaspils pilsētas teritorijā  2005.gadā sadalījumā pa lietošanas mērķu grupām

Zemes izmantošanas veids

Īpašumi

Lietojumi

Kopā

skaits

kopējā platība (ha)

skaits

kopējā platība (ha)

skaits

kopējā platība (ha)

Lauksaimniecība

62

182.3

44

43.8

106

226.1

Mežsaimniecība

6

46.4

5

275.1

11

321.5

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas

981

165

87

14.9

1068

179.9

Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas

139

61.4

5

0.7

144

62.1

Darījumu iestāžu apbūves teritorijas

34

19.1

25

4.7

59

23.8

Sabiedrisko ēku (skolu, veselības aizsardzības iestāžu u.c.) apbūve

31

152.1

13

134.5

44

286.6

Rūpniecības objektu apbūves teritorijas

47

70.1

18

14.8

65

84.9

Satiksmes infrastruktūras objekti

91

8.7

211

81.6

302

90.3

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

7

1.8

1

3.3

8

5.1

KOPĀ

1398

706.9

401

556.7

1807

1280.3

 

 

 

 

 

2.tabula Zemes īpašumi un lietojumi Salaspils lauku teritorijā  2005.gadā sadalījumā pa lietošanas mērķu grupām

Zemes izmantošanas veids

Īpašumi

Lietojumi

Kopā

skaits

kopējā platība (ha)

skaits

kopējā platība (ha)

skaits

kopējā platība (ha)

Lauksaimniecība

835

5139.6

80

292.4

915

5432

Mežsaimniecība

19

1716.7

5

502.1

24

2218.8

Ūdenssaimniecība

1

3.9

2

2354

3

2357.9

Zvejsaimniecība un zivsaimniecība

1

43

-

-

2

19.8

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas

2791

314.9

237

49.1

3028

364

Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas

38

10.8

4

3

42

13.8

Darījumu iestāžu apbūves teritorijas

3

0.8

-

-

3

0.8

Sabiedrisko ēku (skolu, veselības aizsardzības iestāžu u.c.) apbūve

6

74.1

7

13.7

13

87.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1

43

1

70.5

2

113.5

Rūpniecības objektu apbūves teritorijas

57

177.1

45

235.8

102

412.9

Satiksmes infrastruktūras objekti

31

14.7

66

282.9

97

297.6

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

21

6.2

7

82.7

28

88.9

KOPĀ

3805

7521.6

454

3886.2

4259

11407.8

 

Iedzīvotāji

2005.gada beigās Salaspilī dzīvoja 20620 iedzīvotāji, tas ir par gandrīz 300 cilvēkiem vairāk nekā 2004.gadā, no kuriem 3103 jeb 15% – lauku apvidū , teritorijas apdzīvojuma blīvums – 173 cilvēki uz km2.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas tagadējā Salaspils pilsētas un lauku teritorijā no 1943. līdz 2005.gadam

Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita palielināšanos noteica lielo rūpniecisko objektu atvēršana (Saulkalnē, Aconē, Dolē), taču precīzi, datorizēti dati par iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā pieejami tikai kopš 1995.gada pēc Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju statusa iegūšanas un precīzas teritorijas robežu noteikšanas.

Iedzīvotāju skaitu teritorijā ietekmējusi galvenokārt mehāniskā kustība. Gan iedzīvotāju skaita palielināšanās kopš 1998.gada un samazināšanās pēc 2000.gada notikusi mehāniskās kustības ietekmē.

Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita izmaiņas

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ reģistrētas

2004.gadā 2005.gadā

Dzimšanas 129 172

Laulības 119 113

Miršanas 213 228

Dabīgais pieaugums -84 -56

Dabiskais pieaugums Salaspilī laika posmā no 1973. līdz 2005.gadam

2005.gadā Salaspilī dzimuši 172 bērni, kas ir par 43 vairāk nekā 2004.gadā un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem to pārspēj tikai 1995.gada rādītājs, kad piedzimušo skaits bija 207 cilvēki. Pašlaik mirušo skaits pakāpeniski palielinās un 2005.gadā nomira par 15 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Līdz ar to dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs, 2005.gadā sasniedzot - 2,7 uz 1000 iedzīvotājiem. Tomēr plānojams, ka nākotnē šī situācija uzlabosies, jo reģistrēto laulību skaits ir diezgan augsts – 2004.gadā Salaspilī tika reģistrētas 119 laulības, bet 2005. gadā 113 laulības.

Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra

Salaspils novada dome ir pašvaldība, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt Salaspils iedzīvotājiem iespēju veidot pilnvērtīgu dzīvi šajā pilsētā un tai pieguļošai lauku teritorijā.

Salaspils pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likuma “Par pašvaldībām”, bet Salaspils novada domes darba organizācijas pamatprincipi - nolikums, kas apstiprināts 2005. gada 27.aprīlī.

Salaspils novada domē ievēlēti 13 deputāti:

 • Juris Putniņš
 • Silvija Pivore
 • Visvaldis Vasarietis
 • Raimonds Čudars
 • Veiko Spolītis.
 • Valdis Circenis
 • Genādijs Volodins
 • Mihails Rogals
 • Vilnis Grīviņš
 • Zoja Rimša
 • Olga Pāvulīte
 • Dmitrijs Kancevičs
 • Aleksandrs Prutkovs

Salaspils novada domes priekšsēdētājs ir Juris Putniņš, bet priekšsēdētāja vietniece - Zoja Rimša.

 

Salaspils novada domes galvenie uzdevumi ir :

 • gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
 • gādāt par Salaspils pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;
 • nodrošināt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu pieejamību;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • sekmēt uzņēmējdarbību Salaspils pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • pārzināt būvniecību Salaspils administratīvajā teritorijā;
 • saskaņā ar Salaspils administratīvās teritorijas detālplānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

Kārtējās domes sēdes tiek sasauktas divas reizes mēnesī, mēneša otrajā un pēdējā trešdienā pl.16.00. Ja nepieciešams, tiek sasauktas Ārkārtas sēdes.

Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa piecas dienas pirms kārtējās domes sēdes un Salaspils pašvaldības interneta mājas lapā (www.salaspils.lv).

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Salaspils novada domes izdevumā “Salaspils Vēstis”  un interneta mājas lapā. Savukārt iedzīvotāji uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,  protokola izrakstus var saņemt Domē 304.kab. 5 dienas pēc Domes sēdes. Ar pilnu lēmumu tekstu iedzīvotāji var iepazīties Administratīvajā daļā (304. kab.).

Lai nodrošinātu domes darbību: pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un labiekārtošanu, lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Komitejas

Finanšu komiteja: J.Putniņš, Z. Rimša, M. Rogals, R. Čudars, D. Kancevičs, G. Volodins, A. Prutkovs.

 

Komisijas

Atbilstoši tiesību aktu prasībām un nepieciešamībai izpildīt atsevišķas pašvaldības funkcijas, kā arī nodrošināt administratīvās teritorijas pārvaldīšanu, pašvaldībā, darbojas šādas pastāvīgas komisijas:

 • ārkārtas situāciju komisija avārija, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai;
 • zemes komisija;
 • individuālā darba veicēju reģistrācijas un juridisko personu atsevišķu darbības veidu licencēšanas komisija;
 • administratīvā komisija;
 • būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
 • sporta komisija;
 • sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija;
 • dzīvokļu saimniecības un komunālo jautājumu komisija.

Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai dome veido darba grupas vai komisijas.

Salaspils novada domes struktūra

Lēmuma pieņemšanas ceļš

Lēmuma pieņemšana Salaspils novada domē var notikt divos veidos:

 1. izskatot iedzīvotāju piedāvātās problēmas un to risinājumus;
 2. izskatot speciālistu konstatētās problēmas vai nepilnības.

Pašvaldības iestādes

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Telefons

Nodarbināto skaits

Salaspils novada dome Līvzemes iela 8, Salaspils

priekšsēdētājs Juris Putniņš,

izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

7981017

7981022

86

Salaspils BāriņtiesaLīvzemes iela 8, Salaspils

Zaiga Matvejāne

7981018; 7981067

4

Salaspils Būvvalde Līvzemes iela 8, Salaspils

Valerijs Sičovs

7981013

7

Salaspils Dzimtsarakstu nodaļa

Līvzemes iela 8, Salaspils

Skaidrīte Keiša - Sīle

7981027

2

Sociālās palīdzības dienests

Līvzemes iela 8, Salaspils

Indra Nipkena

7946788

16

Sociālās aprūpes māja Daugavas iela 2A, Salaspils

Visvaldis Vasarietis

7942412

32

Sociālās palīdzības namsSkolas iela 7, Salaspils

Dmitrijs Kancevičs

7947414

14

K/n Enerģētiķis

Skolas iela 2, Salaspils

Ināra Caunīte

7947517

41

Izstāžu zāle

Rīgas iela 36, Salaspils

Andris Abiļevs

7944397

3

K/n Rīgava

Līvzemes iela 7, Salaspils

Ēriks Miķelsons

7941163

29

Daugavas muzejsSalaspils lauku teritorija, Doles sala

Daina Lasmane

7216367

22

Salaspils pilsētas bibliotēka

Līvzemes iela 8, Salaspils

 • SPB Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš”Skolas iela 2, Salaspils
 • SPB Dienvidu bibliotēkaDienvidu iela 7k.3, Salaspils
 • SPB Saulkalnes bibliotēkaSalaspils lauku teritorija, Saulkalne

Daiga Orbidāne

7981029

18

Rita Germane

7940355

 

Dace Mosāne

7944368

 

Gita Rozenberga

7948257

 

PII “Ritenītis”

Rīgas iela 10, Salaspils

Anna Kavasa

7947265

63

PII “Saulīte”Enerģētiķu iela 17, Salaspils

Ņina Kacko

7940992

54

PII “Saime”

Miera iela 19/9, Salaspils

Silvija Pivore

7944270

38

PII “Daugaviņa”

Salaspils lauku teritorija, Saulkalne

Inga Ģēģere

7948030

32

Salaspils sākumskola

Meža iela 6, Salaspils

Vanda Bārtule

7981040

34

Salaspils 1. vidusskola

Lauku iela 1, Salaspils

Elita Pušpure, bet kopš 2006.g.aprīļa Vera Kalniņa

7947253

118

Salaspils 2. vidusskola

Skolas iela 6, Salaspils

Veneranda Bogdane - Rogozina

7940950

142

Salaspils Mūzikas un mākslas skolaLīvzemes iela 9, Salaspils

Vilnis Borovskis

7941605

21

Bērnu sporta skola Līvzemes iela 22, Salaspils

Anita Trumpe

7943115

8

Pašvaldības policija

Lauku iela 6, Salaspils

Dzintars Strožs

7980033, 7940001

29

Saulkalnes veselības punkts

Salaspils lauku teritorija, Saulkalne 30, dz. 40

Tatjana Ņesterova

7948086

1

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Darbības veids

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Telefons

Nodarbināto skaits

Veselības aprūpe

SIA “Salaspils veselības centrs”Lauku iela 8, Salaspils

Vita Upmane

Rīkotājdir.

7947792

Reģ. 7947347

60

Siltumapgāde

SIA “Salaspils Siltums”Miera iela 31, Salaspils

Genadijs Volodins

7944929, 7944817

45

Ūdens apgāde un kanalizācija

SIA “Valgums-S” Miera iela 26a, Salaspils

Ēriks Jušķevics

7944694, 7944695

82

Namu apsaimniekošana

SIA “Dzīvoklis”Enerģētiķu 9, Salaspils

Gita  Vinogradova

7947408

92

Domes pakļautībā un pārraudzībā darbojas valsts īpašuma objekts apsaimniekotājs - Salaspils memoriāls.

Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbības pilnveidošana

Ar 2005.gadu Salaspils novada domē sāka strādāt revidents domes iestāžu un kapitālsabiedrību darba uzraudzībai.

2005.gadā beidzās pašvaldības uzņēmumu pārveidošana par kapitālsabiedrībām un rudenī tika pieņemts lēmums par SIA “Dzīvoklis” likvidāciju 2006.gadā pēc 2005./2006.gada apkures sezonas beigām. Pēc SIA “Dzīvoklis” likvidācijas Salaspils novada dome būs pilnībā izpildījusi likuma “Par valsts pārvaldi” prasības, t.i. pašvaldības nodarbosies ar uzņēmējdarbību tikai tajās jomās, kurās ir izveidojies dabīgs monopols. Salaspils novada domei paliek tikai tās kapitālsabiedrības: SIA “Salaspils Siltums”, SIA “Valgums-S” un SIA “Salaspils veselības centrs” (Salaspils poliklīnika).

2005.gads atzīmējams kā pirmais gads, kad samazinājās (par 10%) iedzīvotāju parādi par komunāliem pakalpojumiem Sociālās palīdzības namā, Skolas ielā 7.

Šajā gadā arī turpinājās 3.vidusskolas (ģimnāzijas) būvniecības ieceres izpēte. Tika sagatavots tehniski - ekonomisks pamatojums, iedalīts zemes gabals Dienvidu ielā, kurš tika ierakstīts zemes grāmatā un arī tika veikta zemes ģeoloģiskā ekspertīze.

Lai nodrošinātu arvien pieaugušo iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs tika atvērtas tās jaunas grupiņas Salaspils 2.vidusskolas sākumskolas telpās. Diemžēl 2006. un 2007.gados, līdz Salaspils izglītības iestāžu pārprofilēšanai, pēc 3.vidusskolas uzbūvēšanas pilnībā atrisināt pirmsskolas izglītības iestāžu vietu skaita trūkumu pašvaldība nebūs spējīga.

2005.gadā tika paplašināts arī Sociālās pašvaldības dienests, kas ļāva uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un domē tika izveidota sākotnēji komunālā brigāde, bet vēlāk komunālā daļa pilsētas sakopšanas darbu izpildes nodrošināšanai.

Pieaugot pašvaldības budžetam tika paaugstinātās arī pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojums, bet neskatoties uz to 2005.gads iezīmējās kā pirmais gads, kad parādījās augsti kvalificētu darbinieku trūkums.

Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2005.gadā

Finansiālā nozīmē par visu pilsētu kopumā var spriest pēc budžeta izpildes rezultātiem.

2005.gadā salīdzinot ar 2004.gadu budžeta ieņēmumi pieauguši par 16% un sasniedza 6,6 miljonus latu. Lielāko ieņēmumu daļu (apmēram 75 %) veido nodokļi, galvenokārt, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 64% no visiem ieņēmumiem 2005.gadā. Šim rādītājam ir vislielākā ietekme uz kopējo budžeta ieņēmumu pieaugumu. Ieņēmumu pieaugums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa izskaidrojams gan ar kopējo iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan arī ar algu līmeņa pieaugumu, gan iespējams arī ar ienākumu legalizēšanu, samazinoties t.s. ”aplokšņu algām”. 2005.gadā budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju bija 322Ls.

2005.gada budžeta izdevumi bija nedaudz lielāki nekā ieņēmumi. Salīdzinot ar 2004.gadu, lielākā daļa izdevumu, sadalot tos pa attiecīgajām jomām, procentuāli palikuši nemainīgi, vai arī izmainījušies aptuveni 1 % robežās. Visvairāk līdzekļu novirzīts izglītībai – 34%, tālāk seko izdevumi dzīvokļu saimniecībai un vides aizsardzībai – 23%, maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondam – 12%, sociālajai nodrošināšanai un apdrošināšanai – 7%, izpildvarai – 11%. Pēdējo sešu gadu laikā diezgan nemainīgs katru gadu ir izdevumu īpatsvars kultūrai un sportam – ap 7%.

Sadalījums ir līdzīgs 2004.gadam, par 2% pieauga tautsaimniecības daļa. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2004.gadā aizsāktā projekta realizācija “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku ilgtermiņa attīstības programmu un kurā ir iekļauti pasākumi ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, turpinās arī 2005.gadā. Šajā gadā ir veikta triju iestāžu ēku rekonstrukcija: PII “Saime”, PII “Daugaviņa” un Sociālās palīdzības nams. Rekonstrukcijas gaitā ir siltinātas ēku sienas un pamati, un mainīti plakanie jumti uz siltinātiem divslīpu jumtiem. Kopējie kredīta līdzekļi 2004.-2005. gadam no Eiropas Investīciju bankas EIB ir 723 tūkst.Ls un Valsts kases 120 tūkst.Ls. Lai sekmīgi turpinātu projekta realizāciju, Salaspils novada dome plāno saņemt līdzfinansējumu no ERAF (2 milj.Ls) un ņemt kredītu VK 834 tūkst.Ls. Par šiem līdzekļiem paredzēts turpināt pašvaldības iestāžu siltināšanu un rekonstrukciju. 2006.gadā paredzēta PII “Ritenītis”, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas un k/n "Rīgava" rekonstrukcija.

Kā redzams, 2005.gadu esam aizvadījuši ļoti veiksmīgi. Tomēr tas neliedz mums cerēt, ka katrs nākamais gads būs vēl veiksmīgāks, un ļaus mums aizvien uzlabot gan pilsētas ārējo izskatu, gan arī visu labklājību kopumā.

3.tabula Salaspils novada domes pamatbudžeta izpilde

Nosaukums

2004.g. Ls

2005.g. Ls

salīdzinājumā ar 2004.g. %

2006.g. plānotais

salīdzinājumā ar 2004.g. %

salīdzinājumā ar 2005.g. %

Nodokļu ieņēmumi

4387161

4933967

112%

5743220

131%

116%

Nenodokļu ieņēmumi

310855

368763

119%

284476

92%

77%

Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

270407

161015

60%

233316

86%

145%

Saņemtie maksājumi

1104645

1177153

107%

25000

3%

3%

Ieņēmumi kopā

6073068

6640898

114%

6052696

104%

92%

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

597376

701092

117%

913222

153%

130%

Sabiedriskā kārtība un drošība

121400

151819

125%

164161

135%

108%

Izglītība

1967768

2221373

113%

1620926

82%

73%

Veselības aprūpe

6435

7061

110%

8922

139%

126%

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

445816

483174

108%

606755

136%

126%

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

1304928

1687381

129%

912588

70%

55%

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

414227

426283

103%

630945

152%

148%

Izdevumu neparedzētiem gadījumiem

0

0

0

25000

-

-

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

149488

157365

105%

165000

110%

105%

Maksājumi pašv. fin. izlīdzināšanas fondam

732655

825354

113%

1005177

137%

121%

Izdevumi kopā

5740093

6660902

116%

6052696

105%

91%

Salaspils novada domes plānotie naudas ieņēmumi 2006.gadā ir 6052696 Ls, kas ir par 17% vairāk nekā plānots 2005.gadā. reāli ieņēmumi būs lielāki, jo vēl nav zināms mērķdotāciju apjoms pedagogu atalgojumam. Kopējais budžets 2006.gadā ir plānots pāri par 7 milj.Ls, ieskaitot visas mērķdotācijas.

4.tabula Salaspils novada domes speciālā budžeta izpilde

Nosaukums

2004.g. Ls

2005.g. Ls

salīdzinājumā ar 2004.g. %

2006.g. plānotais

salīdzinājumā ar 2004.g. %

salīdzinājumā ar 2005.g. %

IEŅĒMUMI            
Ceļa līdzekļi

106918

104496

98%

169936

159%

163%

Dabas resursu nodoklis

45726

43805

96%

40000

87%

91%

Privatizācijas fonds

4326

10006

231%

1396

33%

14%

Pārējie ieņēmumi

79699

144679

181%

77154

97%

54%

Ziedojumi

7354

5579

76%

2858

38%

52%

Ieņēmumi kopā

244023

308565

126%

291344

119%

94%

IZDEVUMI            
Autoceļu fonds

115750

118964

103%

178115

154%

149%

Dabas resursu nodoklis

38097

12280

33%

81123

213%

660%

Privatizācijas fonds

12050

10890

90%

2754

23%

26%

Pārējie izdevumi

103298

159838

155%

114735

111%

72%

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

6126

7048

115%

8649

141%

123%

Izdevumi kopā

275321

309020

112%

385376

140%

125%

Tautsaimniecība

Kā katru gadu tautsaimniecības attīstība bija viens no svarīgākiem Salaspils novada domes darbības virzieniem. Šim mērķim 2005.gadā tika iztērēti vairāk kā 1,63 milj. Ls, vai 24% no kopējiem budžeta izdevumiem. 2005.gadā visi tautsaimniecībai atvēlētie līdzekļi tika ieguldīti attīstības projektos un remontos.

Papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izmantoti 2004.gadā piesaistītie Eiropas Investīciju Bankas un Valsts kases kredītlīdzekļi. Kredītlīdzekļi tika izmantoti:

Pagājušā gada sākumā vētrā tika nopostīta 2004.gadā uzceltā Skeitparka halle, kuras atjaunošanai 2005.gadā izmaksāja 33 tūkst.Ls, pašvaldības SIA Valgums-S tika palielināts pamatkapitāls ar mērķi veikt Acones ciemata ūdensapgādes sistēmas uzlabošanu (76 tūkst.Ls), tika uzsākta detaļplānojuma starp Rīgas, Lauku, Nometņu ielām izstrāde (8 tūkst.Ls) un ģenerālplāna izstrāde (2 tūkst.Ls), samaksāts avanss par Vālodes, Krasta, Caunu, Čiekuru ielu projektu (4 tūkst.Ls), pabeigti k.n.Rīgava un Mūzikas un mākslas skolas būvprojektu izstrāde (7 tūkst.Ls)

Bez kredītlīdzekļiem vēl 623 tūkst. Ls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietoti pašvaldības iestāžu remontdarbos un to teritorijas labiekārtošanai:

 • Sociālās palīdzības nams 95 tūkst.Ls
 • PII “Saime” 144 tūkst.Ls
 • PII “Ritenītis” 31 tūkst.Ls
 • PII “Daugaviņa” 192 tūkst.Ls
 • PII “Saulīte” 23 tūkst.Ls
 • 2. vidusskola 75 tūkst.Ls
 • 1. vidusskola 17 tūkst.Ls
 • Pašvaldības policija 6 tūkst.Ls
 • K/n “Enerģētiķis” 15 tūkst.Ls
 • Daugavas muzejs 25 tūkst.Ls

2005.gadā pašvaldības ceļu un ielu remontiem ir ieguldīti apmēram 213 tūkst.Ls.

Kā lielākos var minēt:

 • Lauku ielas remonts 52 tūkst.Ls
 • Daugavas ielas remonts 44 tūkst.Ls
 • Vītolu ielas ietves remonts 18 tūkst.Ls
 • Autobusu galapunkta ceļa seguma atjaunošana Miera ielā 14 tūkst.Ls
 • Ceļa C7 (no Tallinas šosejas līdz mājām Silaines) 3 tūkst.Ls
 • Dārza ielas remonts 1 tūkst.Ls
 • Labiekārtošanas darbi un ceļa remonts Salaspils Vecajos kapos 3 tūkst.Ls
 • Iebrauktuves asfaltēšana pie Kaltu mājas 4 tūkst.Ls
 • Gājēju celiņa atjaunošana Rīgas ielā 13 tūkst.Ls
 • Asfalta seguma atjaunošana pie Miera 16 13 tūkst.Ls
 • Ceļa C1 remonts Doles salā 4 tūkst.Ls
 • Ielu un ceļu asfaltbetona bedrīšu remonts 37 tūkst.Ls
 • Automašīnu stāvlaukuma un gājēju celiņa izveidošana pie domes 7 tūkst.Ls
 • pasažieru pārvadāšanai (bezmaksas autobusiem) 47942.76 Ls.
 • zaļās zonas kopšanai, teritorijas kopšanai, labiekārtošanai izlietots 27378.47 Ls;
 • lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai 9537.63 Ls,
 • šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveidei Meža, Celtnieku ielās 6610.18 Ls,

Saskaņā ar likumu “Par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” veiktas 61 cenu aptaujas, 4 sarunu procedūras un 14 atklāti konkursi.

Administratīvā daļa

Ar 30.05.2001.domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) izveidota administratīvā daļa.

Reģistrēti dokumenti:

Ienākošie dokumenti 810

Saņemti iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām un sagatavotas atbildes uz tiem – 1326

Nosūtīti dokumenti 2012

Saimnieciskie līgumi 300

Kapu nomas līgumi 131

Protokolētas:

domes sēdes 30

Finansu komitejas sēdes 26

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde 29

Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēde 35

Arhīvā:

Noformētas 486 lietas.

Sastādīti lietu apraksti un akceptēti Zonālajā valsts arhīvā:

Noformētas un nodotas Zonālajā valsts arhīvā – 1189 lieta;

Apraksts Nr.2 – 345 lietas;

Apraksts Nr.5 – 240 lietas;

Atlasītas un iznīcinātas – 147 lietas.

No struktūrvienībām pieņemtas lietas:

 • Administratīvā daļa 116
 • Pierakstu nodaļa 50
 • Juridiskā un personāldaļa 17
 • Finansu uzskaites daļas 72
 • Izpilddirektors 14
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 112

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai

Sabiedriskā attiecības

Salaspils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste organizē TV raidprogrammas un izdevuma “Salaspils Vēstis” regulāru iznākšanu. Vismaz vienu reizi mēnesī “Novada ziņas” sagatavo un iepazīstina Latvijas skatītājus ar jaunumiem Salaspilī. Ļoti bieži par jaunumiem Salaspilī Rīgas rajona iedzīvotājus informē arī “Rīgas apriņķa avīze”.

Domes TV raidprogramma

Kopš 1996.gada par pašvaldības darbu, Domes lēmumiem, pilsētas norisēm, kultūras, izglītības, sabiedriskās un politiskās dzīves jaunumiem Salaspils iedzīvotājus informē Salaspils televīzijas raidprogramma. Programmu redz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji HES dzīvojamā rajonā un Silavā TV Baltcom kabeļtelevīzijas abonementi kanālā “FOX KIDS” , Dienvidu un Miera ielā kabeļtelevīziju abonenti kanālā 'SRTL' katru ceturtdienu pl. 21.00.

Izdevums “Salaspils Vēstis”

Kopš 1996.gada 17. maija  iznāk Salaspils domes informatīvais izdevums “Salaspils Vēstis”. Iznāk: 2 reizes mēnesī (1. un 3. piektdienā).

Izplatīšana: bez maksas pašvaldības iestādēs un pilsētas tirdzniecības vietās.

Tirāža :1800 latviešu un 1200 krievu valodā.

Izdevuma “Salaspils Vēstis” visi šī gada izdotie numuri abās valodās lasāmi Salaspils mājas lapāwww.salaspils.lv.

Salaspils pašvaldības mājas lapa

Jaunā versijā kopš 2002.gada ir lasāma Salaspils pašvaldības interneta mājas lapa www.salaspils.lv . Mājas lapā ir pieejama informācija par domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, aktuāla informācija par pašvaldības plānotajiem pasākumiem, informācija par pašvaldības struktūru, Salaspils domes deputātiem un iedzīvotāju pieņemšanas laiku, Salaspils pašvaldības saistošiem noteikumiem. Mājas lapā ir ieviestas sadaļas: Salaspils vēsture, Pašvaldība, Tūrisms, Izglītība, Kultūra un sports. Internetā pieejamā informācija tiek patstāvīgi aktualizēta.

Pašvaldības policijas paveiktais 2005.gadā

Pašvaldības policijā reģistrēti 423 rakstiski personu iesniegumi.

Pašvaldības policija nosūtījusi 3557 dokumentus.

Pašvaldības policija izbrauca uz 3045 izsaukumiem.

Aizturēja un nogādāja Salaspils Valts policijas nodaļā 572 personas:

Sastādīti 1202 administratīvo pārkāpumu protokoli, no kuriem:

Iekasētas soda naudas pārkāpuma izdarīšanas vietā Ls 1828,50.

Nodrošināta sabiedriskā kārtība 62 masu pasākumos.

Pieņemti 491 paskaidrojumi.

Sastādīti 149 pārbaudes akti.

Nodotas neatliekamai medicīniskai palīdzībai 119 personas.

Sastādīti 249 administratīvie protokoli – paziņojumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policijas darba analīze laika periodā

no 01.01.2003 līdz 31.12.2005

 

2003.g.

2004.g.

2005.g.

Aizturētas un nogādātas

Salaspils Valsts policijā personas:

570

604

572

- par noziedzīgiem nodarījumiem

62

57

47

- par sīko huligānismu

99

80

58

- pēc Latvijas APK 171.p.

152

166

250

- personības noskaidrošanai

31

27

23

- par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu

19

20

27

- nepilngadīgie likumpārkāpēji

15

10

4

- meklēšanā esošās personas

1

7

12

- pēc Valsts policijas atsevišķā uzdevuma

35

15

 

- no ģimenes strīdiem

86

143

103

- uz aizdomu pamata par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu

5

16

13

- citu kategoriju aizturētie

64

63

35

 

2003.g.

2004.g.

2005.g.

Policija izbraukusi uz izsaukumiem

2718

3009

3045

Nodotas personas ātrai medicīniskai palīdzībai

95

117

119

Sastādīti administratīvie protokoli

1150

1004

1202

Iekasētas soda naudas pārkāpuma

izdarīšanas vietā ( Ls )

626,50

1237,50

1828,50

Sastādīti pārbaudes akti

96

112

149

Pieņemti paskaidrojumi

535

633

491

Atklātas nelegālā alkohola un

tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietas

20

24

12

Konstatēta tirdzniecība neatļautā vietā

2

11

8

Sastādīti administratīvie protokoli - paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

456

295

249

Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumos

54

46

62

Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2005. gadā

Salaspils novada bibliotēka

Lasīšanas tradīcijas Salaspilī ir senas, un bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar draudžu un vēlāk ar pagasta skolām. Ar 2005.gada 1.janvāri bibliotēka tiek pārdēvēta par Salaspils novada bibliotēku, kas ir galvenā bibliotekārā darba iestāde Salaspils novadā, kas administrē un vada savu struktūrvienību bibliotekāro, bibliogrāfisko, metodisko, novadpētniecības, finansiālo un saimniecisko darbu. Tās vienotajā struktūrā ietilpst bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš”, Dienvidu filiālbibliotēka un Saulkalnes filiālbibliotēka.

Bibliotēkas attīstība tiek sekmēta arī ar projektiem. 2005.gadā sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolu realizēts projekts ”Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils novada bibliotēkās”.

No 2005.gada 1.marta, pamatojoties uz Rīgas rajona padomes un Salaspils novada domes noslēgto līgumu, tā veic Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas: veido Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi; sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību; plāno un organizē kvalifikācijas celšanas pasākumus (kursi, semināri, praktiskas nodarbības); organizē izbraukuma seminārus labākās darba pieredzes apzināšanai un ieviešanai praksē; veic pārskatus un bibliotekārā darba analīzi.

Šodien Salaspils novada bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši publiskās bibliotēkas statusam un lietotāju vajadzībām.

Bibliotēka piedāvā:

 • periodiskos izdevumus (apm.70 nosaukumi)
 • novadpētniecības materiālus
 • elektroniskos resursus (NAIS, LURSOFT, EBSCO, elektroniskās datu bāzes BIS ALISE)
 • interneta pakalpojumus
 • kopēšanas un faksa pakalpojumus

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

tālr.7943452, tālr./fakss 7981029;

e-pasts  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš”

„Avotiņš” ir Salaspils ciema bibliotēkā bērnu grāmatu nodaļa, kas kopš 1998.gada atrodas kultūras namā “Enerģētiķis”.

Iesaistoties projektos, Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka „Avotiņš” ir papildinājusi bibliotēkas tradicionālo pakalpojumu klāstu un piedāvā moderno tehnoloģiju sasniegumu radītās iespējas – datorus, TV, video, CD-ROM, interneta pakalpojumus u.c. Tā, piedaloties projekta „Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils pilsētas bibliotēkās” realizācijā, tika iegūts dators lasītājiem un iespēja novadīt bērnu apmācību ciklu informācijas meklēšanā.

Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem bibliotēkas darbinieces uzskata iemācīt bērniem pēc iespējas labāk izmantot bibliotēkas krājumu, izvērtēt lasīto, attīstīt iespiesto un elektronisko dokumentu izmantošanas prasmes.

No 2002.gada bibliotēka piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”. Tā guvusi atsaucību bērnu un jauniešu vidū un ar bērnu iniciatīvu izveidots jauno lasītāju klubiņš “Salaspils SuperPūce”.

Bibliotēka sadarbojas ar Salaspils izglītības un kultūras iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Tikšanās ar rakstniekiem un novadniekiem ir veicinājušas ne tikai interesi par grāmatu un lasīšanu, bet arī par pilsētas un novada vēsturi, kultūru. Par tradīciju jau ir kļuvuši bibliotēkas organizētie pasākumi – Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi, iepazīšanās ekskursija ”No māla plāksnes līdz CD ROM” jaunāko klašu skolēniem un pirmskolu izglītības iestāžu audzēkņiem u.c.

Ar 2005.g. aprīlī organizētajiem 1.Bērnu grāmatu svētkiem – Rīgas rajona bibliotēku Bērnu Žūrijas ekspertu lielais salidojums Salaspilī – ir likti pamati jaunas tradīcijas aizsākšanai Rīgas rajonā.

Bibliotēka piedāvā:

 • interesantus un saturīgus literāros pasākumus
 • grāmatas un periodiku bērniem un jauniešiem
 • galda spēles
 • datorpakalpojumus
 • CD ROM
 • interneta pakalpojumus
 • elektroniskās datu bāzes BIS ALISE
 • datu bāzi ”Letonika”

Adrese: Skolas iela 2, Salaspils, LV-2121

tālr.7940355

Dienvidu filiālbibliotēka

70. gadu beigās Salaspils ciemam paplašinoties, strauji pieaug iedzīvotāju skaits. 1982.gadā Doles ciema Katlakalna bibliotēka tiek pārcelta uz Zinātņu Akadēmijas ciematu Salaspilī, Dienvidu ielā 7/3, no kā arī radies tās jaunais nosaukums Dienvidu bibliotēka.

Bibliotēkā ir universāls grāmatu un periodisko izdevumu krājums ar 9500 vienībām. Bibliotēkas krājums ik gadu tiek papildināts ar aptuveni 250 - 350 jaunām grāmatām. Regulāri tiek veidotas literatūras izstādes par ievērojamiem kultūras darbiniekiem un katru rudeni bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos.

2005. gadā Dienvidu filiālbibliotēka, iesaistoties projekta „Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils pilsētas bibliotēkās” realizācijā, iegūst datoru un interneta pieslēgumu, kas dod iespēju bērniem apgūt datoriemaņas un informācijas meklēšanu internetā.

Bibliotēka piedāvā :

 • daiļliteratūru pieaugušajiem un bērniem
 • nozaru literatūru
 • periodiskos izdevumus
 • datorpakalpojumus
 • interneta pieslēgumu
 • datu bāzi “Letonika”

Adrese: Dienvidu iela 7/3, Salaspils, LV-2169

tālr. 7944368

e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Saulkalnes filiālbibliotēka

Saulkalnes filiālbibliotēka bibliotēka atrodas Saulkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” telpās .

No 2003. gada bibliotēka darbojas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”. Saulkalnes “Bērnu žūrijas“ eksperti regulāri satiekas sanāksmēs, ierosina konkursus un aktīvi gatavojas pasākumiem.

Katru pavasari Bibliotēku nedēļas ietvaros PII “Daugaviņa” audzēkņiem bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas “Satiec grāmatiņu”, pārējiem interesentiem apmācības “Interneta iespējas”.

Bibliotēka piedāvā:

 • pieaugušo un bērnu bibliotekāro apkalpošanu
 • datorpakalpojumus
 • interneta pieslēgumu
 • kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus
 • datu bāzi “Letonika”

Adrese: Saulkalne, Salaspils novads,

Rīgas rajons, LV-2117,

tālr.7948257

e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vispārējā un interešu izglītība

Izglītība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem teritorijas attīstībā, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā un bezdarba līmeņa samazināšanā.

Salaspils mācību iestādes ir Salaspils novada domes iestādes un tiek uzturētas no pašvaldības budžeta. Izglītība Salaspils pilsētas pašvaldības budžetā ir vislielākais izdevumu postenis- vidēji 34% gadā.

Salaspils pašvaldībā šobrīd ir 9 izglītības iestādes:

 

Vispārizglītojošās skolās 2004./2005. mācību gadā Salaspils novadā mācījās 1923 skolēni, vairāk kā 600 skolēni ārpus pašvaldības.

2005. gada septembrī skolas gaitas Salaspils novada skolās uzsāk 1870 skolēni, tajā skaitā 114 pirmklasnieki un 80 vidusskolnieki – 10. klašu audzēkņi.

No 1338 rajona olimpiāžu dalībniekiem 127 ir mūsu pašvaldības skolēni. Rīgas rajona metodisko darbu skatē no 69 iesniegtajiem darbiem 8 bija mūsu pedagogu darbi un starp 23 apbalvotajiem 2 ir mūsu pedagogi.

 

Bērnu skaits

Pedagogu skaits

Salaspils 1.vidusskola

748

58

Salaspils 2.vidusskola

960

156 – latviešu plūsma

114 – vakara nodaļa

70 – pirmsskolas nodaļa

73

Salaspils sākumskola

162

20

PII "Saime"

117

17

PII "Daugaviņa"

84

14

PII “Ritenītis”

211

28

PII "Saulīte"

217

28

Salaspils mākslas un mūzikas skola

166

20

Salaspils sporta skola

200

8

Salaspils 1. vidusskola

Salaspils 1. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Skola piedāvā šādas programmas:

 • Pamatizglītības programma,
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma,
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Skola piedāvā interešu izglītības programmas:

 • Kultūrizglītības programma (kori, deju kolektīvs “Dzīpariņš”, vokālais ansamblis, drāmas grupa, skatuves runas pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, suvenīru pulciņš, akadēmiskā zīmēšanas pulciņš, šūšanas pulciņš, floristikas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, “Rotaļnieki”, kulinārijas pulciņš);
 • Sporta izglītības programma (basketbols, vieglatlētika, frisbijs, florbols);
 • Vides izglītības programma (ģeogrāfijas grupa “Pasaule un mēs’);
 • Tehniskās jaunrades programma (datorzinību pulciņi, e-twinnig pulciņš);
 • Citas programmas (Sarkanā krusta pulciņš, velosipēdistu apmācība un CSDD eksāmens skolā).

Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā:

 • izglītojošā nometne “Tīne” jūnijā, piedalījās 15 skolēni;
 • izglītojošā integrācijas nometne “Skani, mana valodiņa”, piedalījās 30 skolēni;
 • 4 skolas pašdarbības kolektīvu dalība 9. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 7.-8. kl. meiteņu koris, 3-7. klašu zēnu koris, deju kolektīva ”Dzīpariņš” 1.-2.kl. un 3.-4. kl. grupas, kopā 109 audzēkņi.

Skolas līdzdalība projektos:

 • “Bērniem draudzīga skola”,
 • Grundtwig 2 “Pedagogu tālākizglītības vajadzību izzināšana, salīdzināšana, efektīvu risinājumu meklēšana projekta dalībvalstīs”,
 • E-Twinning skolu tīkla sadarbības projekts ar Grieķiju “A day in the lafe of a teenager in my town”,
 • Comenius skolu projekts “Traditions and Customs of the Festivals in the school Calendar”.

Skolas sasniegumi 2004./ 05. m.g.

Skolas sasniegumi 2005./06. m.g.

 • Skola 2004./05. mācību gadā iesaistījās un ieguva 1. vietu Zaļās jostas konkursā “Cilvēks, atkritumi, vide”;
 • Skolas kolektīvu dalība 9. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
 • Sportā:
 • Tautas bumbā – 1. vieta un 2. vieta Rīgas rajonā un 2. vieta Vidzemes novadā;
 • Basketbolā – A grupā 2. vieta Rīgas rajonā, B grupā 2, vieta Rīgas rajonā, C grupā 3. vieta Rīgas rajonā, D grupā 3. vieta Rīgas rajonā;
 • roku cīņa 1. vieta Rīgas rajonā;
 • Rīgas rajona stafešu skrējienos 2. vieta un 3. vieta;
 • rudens krosā 3. vieta;
 • Latvijas frisbija federācijas kausa izcīņā 1. kārtā 1. un 3. vieta, 2. kārtā 2. vieta;
 • Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi valsts mērogā – 2. vieta;
 • Mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā godalgotas vietas ieguva 25 skolēni, saņemta atzinība valsts olimpiādē ģeogrāfijā.
 • gūti panākumi svešvalodu olimpiādēs rajonā, 2 skolēni izvirzīti dalībai valsts olimpiādē;
 • Rīgas rajona bioloģijas olimpiādē godalgoti 6 skolēni, izvirzīti dalībai valsts olimpiādē 2 skolēni;
 • regulāra dalība zinātniski pētniecisko darbu skatēs, 2005. gadā iegūta sudraba godalga informātikā;
 • 2005. gadā iegūta 1. vietu Latvijas Zaļās jostas konkursā “Cilvēks-Atkritumi-Vide”.

Salaspils 2. vidusskola

Salaspils 2. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Skola realizē 11 izglītības programmas latviešu un krievu valodas plūsmā:

 • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma,
 • Pirmsskolas izglītības programma,
 • Pamatizglītības otra posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma (3.modelis),
 • Pamatizglītības programma (1. – 9.kl.),
 • Pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma (3.modelis),
 • Pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma,
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma vakara (maiņu) skolām,
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātienei),
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma,
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma vakara (maiņu) skolām,

Skola piedāvā interešu izglītības programmas:

Kultūrizglītības programma: sporta sarīkojumu deju pulciņš, teātra pulciņš, klubs “Politika un mēs”, dizaina studija, “Saules” skola, krievu folkloras pulciņš, diskusiju klubs, ritmikas un krievu folkloras pulciņš, klubs “Veselības avots”, mīkstās rotaļlietas pulciņš, leļlu teātris, koris 1.-4.klases, jaunais informātiķis, estrādes deju pulciņš.

Sporta izglītības programma : klubs “Sports un mēs”, basketbola pulciņš.

Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā - izglītojošā valodas nometne “Lingva” jūnijā, piedalījās 40 skolēni.

Skolas sasniegumi 2004./ 05. m.g.

Skolas sasniegumi 2005./06. m.g.

 • panākumi svešvalodu un vēstures olimpiādēs valstī (2 skolēni);
 • panākumi matemātikas (4 skolēni), bioloģijas (1), ķīmijas (2), krievu (2) angļu (1) valodas un ekonomikas (4) olimpiādēs rajonā;
 • II un III pakāpes diplomi rajona konkursā “Do-RE-MI” (6);
 • Sportā:
 • futbolā – 1. vieta Rīgas rajonā ;
 • handbolā – 1. vieta LR 58. sporta spēlēs un 3. vieta LR LJSC;
 • roku cīņa 2. vieta Rīgas rajonā;
 • stafešu skrējienā 3. vieta, “Olimpiskās dienas stafetēs”1. un 2. vieta,
 • vācu valodas olimpiāde – I vieta,
 • latviešu valodas olimpiāde – II vieta,
 • Sportā:
 • Rīgas rajona sacensības „ Olimpiskās stafetes” 6.-7.kl. – I vieta, 10.-12.kl. – III vieta,
 • 8.-9.kl. – IV vieta,
 • Futbols 6. – 7.kl. – I vieta, 4.- 5.kl. – I vieta,
 • Rīgas rajona sacensības basketbola 6.-7.kl. – IV vieta.
 • Latvijas 59.skolu spartakiāde vieglatlētikas sacensībās 1992.-93.g.dz. vidusskolu komandām – III vieta.

Salaspils sākumskola

Salaspils sākumskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un interešu izglītības programmas. Skola 2005. gada novembrī svinēja savas pastāvēšanas 25. gadadienu.

Skola strādā pēc LR IZM licencētajām programmām:

 • Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.kl.) programma– apgūst 80 skolēni,
 • Pirmsskolas izglītības programma – apgūst 82 audzēkņi.

Skola piedāvā interešu izglītības iespējas

kultūrizglītības programmā – darbojas koris, popgrupa “Atvasīte”, pulciņi- teātra, estrādes deju, keramikas, angļu valodas, drāmas stundas.

Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā - skolas drāmas kolektīva dalība 9. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (9 audzēkņi).

Skolas līdzdalība projektos: “Bērniem draudzīga skola”, Comenius starptautiskais skolu projekts “Kultūra pret vardarbību”.

Skolas sasniegumi 2004./05. mācību gadā:

 • 3. vieta Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiādē;
 • 3. vieta 4. klašu apvienotajā olimpiādē Rīgas rajonā,
 • 1., 5. un 6. vieta Salaspils matemātikas olimpiādē sākumskolas grupā,

Pirmskolas izglītības iestādes

Salaspils novadā darbojas 4 pirmsskolas izglītības iestādes – “Daugaviņa”, “Ritenītis”, “Saime”, “Saulīte” un trīs pirmsskolas grupas Salaspils sākumskolā, kuras kopā apmeklē 697 bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem.

Oktobrī atvērtas trīs pirmskolas grupas Salaspils 2. vidusskolas sākumskolas telpās, kuras apmeklē 48 bērni. Vietu pirmsskolas izglītības iestādēs gaida vairāk kā 300 bērnu no 1 mēneša līdz piecu gadu vecumam. Pamatizglītības uzsākšanai tiek nodrošināta arī obligātā pirmsskolas izglītības apguve: Salaspils sākumskolā latviešu valodā viena grupa (16 bērni) un Salaspils 2. vidusskolā krievu valodā divas grupas (21 bērns).

Pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu pieredzes un profesionalitātes līmenis ir augsts. Pašvaldība finansiāli atbalsta pirmsskolas pedagogus, kuri iegūst augstāko izglītību. 2005. gadā šiem mērķiem tērēti 17 200 Ls. 55 pirmsskolas iestāžu pedagogi turpina mācības augstākajās izglītības iestādēs. Mūsu novadā katrai pirmskolas izglītības iestādei ir senas, izkoptas tradīcijas un sava seja. Tā šajā vasarā tika renovētas PII “Daugaviņa” un “Saime” ēkas. Arī par apkārtnes estētiku iestādes ļoti rūpējas – PII “Saulīte” un “Ritenītis” bija godalgoto sarakstā konkursā par sakoptāko īpašumu Salaspils novadā.

PII metodiskais darbs tiek augstu novērtēts arī rajonā. Mūsu PII katru gadu rīko atvērto durvju dienas un seminārus rajona PII pedagogiem. PII “Daugaviņa” ir novada kultūras centrs Saulkalnē, PII “Ritenītis” katru gadu pilsētas iedzīvotājus priecē ar bērnu, vecāku un pedagogu kopīgām izstādēm. Visās PII iestādēs tiek veikts nopietns darbs vecāku un sabiedrības izglītošanā un iesaistīšanā audzināšanas procesā – vecāku un ģimeņu dienas, sporta un kultūras pasākumi. Jau par tradīciju kļuvis PII deju un dziesmu festivāls “Draugu karuselis” un bērnu un pedagogu viesošanās radniecīgās iestādēs novadā un rajonā. Pamatojoties uz maksātspējīgās iedzīvotāju daļas sociālo pasūtījumu, būtu jāveicina privāto pirmsskolas izglītības grupu un bērnu personības attīstības grupu veidošanās. Labs iesākums ir maksas Bēbīšu skola, kas darbojas kultūras namā “Rīgava”, kā arī citas interešu izglītības un attīstības grupas.

PII “Daugaviņa”

2005. gadā iestāde renovēta un lielākā daļa piešķirto budžeta līdzekļu tērēti iestādes telpu labiekārtošanai.

Iestādes uzdevumi ir :

 1. bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai;
  1. bērna “es ”apziņas veidošanas nodrošināšana,
  2. estētisko jūtu, sensoro, izziņas un kognitīvo spēju attīstīšana;
 2. atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm, kuri nonākuši sociālā riska apstākļos;
  1. vecāku izglītošana
  2. bērnu un vecāku integrācijas nodrošināšana sabiedrībā.

2005. gadā iestādē uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:

 1. bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:
 2. Rīgas rajona bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums “Kur brauksiet sīki putni?”,
 3. ikgadējie gadskārtu ieražu svētki,
 4. netradicionālie svētki- “Modes skate”, “Popiela”, “Cepuru balle”, “Zodiaka zīmju balle”, “Valentīna dienas balle”, “Putnu dienas”
 5. izbraukuma koncerti (3) Salaspilī, Olainē un Mālpilī.
 6. vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi:
 • lekcijas- “Mācīties saprast mūsu bērnu uzvedību”, “Bērnu gatavība skolai”, “Mātes un tēva loma bērna audzināšanā”, “Bērna disciplinēšana”;
 • individuālās konsultācijas;
 • vecāku sapulces;
 • praktiskās nodarbības - zīda apgleznošana;
 • ģimeņu darbu izstāde “Zīda šalles”;
 • ģimeņu zīmējumu izstāde “Mani baltie Ziemassvētki”.
 1. interešu izglītība:
 • vasaras bērnu nometne “Saulkalnietis” sociālā riska ģimeņu bērniem un daudzbērnu ģimenēm- teatrāls uzvedums “Velniņi”;
 • deju nodarbības 3 grupas;
 • vokālais ansamblis “Burbuļi” 3 grupas.
 1. sabiedrības informēšana:
 • iedzīvotāju tikšanās ar Salaspils novada domes deputātiem,
 • pensionāru pasākumi,
 • sadarbība ar Salaspils pilsētas bibliotēkas Saulkalnes filiālbibliotēku,
 • Saulkalnes sporta un atpūtas svētki,
 • Saulkalnes jauniešu “Popiela 2005”.

PII “Ritenītis”

Iestādes mērķi ir :

   1. bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai;
   2. bērna integrācijas sekmēšana latviskajā kultūrvidē,
   3. pedagoģiskās sadarbības veicināšana, popularizējot mākslinieciskās darbības jomas,
   4. bērna patstāvības, morāles priekšstatu, mērķtiecīgas sadarbības veidošana, darbojoties lomu un radošajās rotaļās.

2005. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:

1.bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

 • latviešu tautas gadskārtu ieražu svētki, tematiskās radošās izstādes un koncerti;
 • ikmēneša leļļu teātra izrāde vai koncerts ar bērnu dziesmu autoru viesošanos;
 • ikmēneša sporta un veselības diena;
 • projektu nedēļa “Krāsainā pasaule”;
 • netradicionālie svētki - “Modes demonstrējumi”, “Cālis 2005”, “Vectētiņu, vecmāmiņu balle”, Valentīna dienas pasākums ”No sirds uz sirdi”, Mākslas dienas, Ģimenes svētki- Māmiņu diena, mācību gada noslēguma koncerts, Zinību diena “Zilie brīnumi”, Ražas svētki, 18. novembra svinīgais koncerts, grupu Ziemassvētku uzvedumi;
 • sagatavošanas grupu ekskursijas pa Latviju un izlaidumi;
 • Deju kolektīva un vokālā ansambļa dalība rajona un republikāniskajos pasākumos.

2.vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi:

 • individuālās konsultācijas, pārrunas, anketēšana, rekomendācijas vecākiem;
 • vecāku grupu sapulces,
 • Iestādes padomes sēdes,
 • vecāku atvērto durvju dienas; profesiju prezentācija,
 • radošā darbnīca ( zīda, stikla, sveču, keramikas u.c. apgleznošana).

3. interešu izglītība –

 • deju nodarbības - tautas deju kolektīva “Zvirbulēns”4 grupas;
 • vokālais ansamblis ”Jāņtārpiņš”;

4.iestādes tēla veidošana, sabiedrības informēšana un sadarbība ar citām iestādēm:

 • dalība Salaspils novada svētkos:
 • labdarības koncerts Salaspils invalīdu biedrībai;
 • labdarības akcija patversmes bērniem;
 • Adventes koncerts k/n “Rīgava”:
 • sadarbība ar Salaspils 1. vidusskolu; PII Saulīte; K/n Enerģētiķis un Izstāžu zāli.

PII “Saime”

2005. gadā iestāde renovēta un lielākā daļa piešķirto budžeta līdzekļu tērēti iestādes telpu labiekārtošanai. Jaunuzbūvētajās telpās virs virtuves bloka iekārtots plašs logopēdijas kabinets, kurā strādās arī pirmsskolas psihologs, metodiskais kabinets. Iekārtota atsevišķa telpa arhīvam un kabinets grāmatvedei.

Iestādes mērķis ir veicināt katra bērna personības attīstību, veidojot bērnā apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, izkopjot skaistuma izjūtu, ekoloģisko izpratni un mīlestību pret dzimto vietu, to attēlojot vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās un dejās. Pedagogu darbība vērsta uz to, lai bērns spētu:

 • pieņemt pārmaiņas un pašiem radīt tās;
 • analītiski domāt un izdarīt izvēli;
 • saredzēt problēmas un risināt tās;
 • darboties radoši, apzinoties nākotnes vīziju;
 • saudzīgi izturēties pret vidi.

2005. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

1.1. Iestādes tradīcijas: Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas gadatirgus, Latvijas dzimšanas diena, Pilsētas dzimšanas diena, Profesiju svētki, Ziemassvētki, Meteņi, Jautrās disenītes, Lieldienas, Ģimenes dienas, Mākslas dienas, Veselības dienas, Grupu izlaidumi – pikniki, Līgo svētki.

1.2. Rīgas rajona bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums “Jautrās pēdiņas sniegā” Ulbrokas PII “Pienenīte”,

1.3. Salaspils novada PII festivāla “Draugu karuselis” organizēšana.

Vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi:

 • individuālās konsultācijas,
 • vecāku sapulces grupās 3x gadā,
 • jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce,
 • iestādes vecāku kopsapulce,
 • iestādes padomes sēdes 4x gadā,
 • atklātās nodarbības 2-3 x gadā,
 • atvērto durvju diena” Lieldienu tradīcijas pirmskolā”,
 • bērnu radošo darbu izstādes- Krāsaino olu izstāde”, “radošo darbu prezentācija vecākiem”, “Rudentiņš bagāts vīrs”, ”Tev mana dzimtene”, “Ziemassvētku eglīte sveces tik kvēlas”,
 • svētki- jautrie brīži – Meteņi, Ģimenes diena, Līgo diena, Zinību diena, Mārtiņdiena, Valsts dzimšanas diena, Ziemassvētki,
 • akcijas “Draudzīgais aicinājums”, ”Rotaļlietu pasaule”,
 • vecāku avīze “Kāpēc- tāpēc…”
 • mājas lapas Salaspils PII “Saime” atjaunošana.

Interešu izglītība: ritmikas pulciņš, vokālās mākslas pulciņš.

PII “Saulīte”

Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu pamatizglītības ieguvei.

2005. gadā iestādē prioritārs uzdevums tika izvirzīts- pilnveidot bērnu valodas attīstību, veidot interesi par grāmatām. Uzdevumu īstenošanai tika organizēti sekojoši pasākumi:

bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

 • ikgadējie gadskārtu ieražu svētki- Roždestvo, Masļeņica
 • netradicionālie svētki- Valentīndienas diskotēka”, “Sporta projekts”, Sporta izpriecas -“Mēs ar tēti esam spicākie” “Teātra dienas”, Māmiņu diena, Vecmāmiņu svētki, Dzejas vakars “Pavasara varavīksne”,
 • izbraukuma koncerti (3) Salaspilī, Olainē un Mālpilī.

vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi:

 • konferences - “Bērnu psiholoģiski pedagoģiskā gatavība skolai”, Bērnu adaptācija pirmsskolas iestādē,
 • individuālās konsultācijas,
 • vecāku sapulces.

Profesionālās ievirzes izglītība

Salaspils mūzikas un mākslas skola un Salaspils bērnu sporta skola ir mācību iestādes, kuras realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas. Mūzikas nodaļas audzēkņi tradicionāli iepriecina ar augstiem sasniegumiem reģionālajos un starptautiskajos konkursos. Bērnu sporta skola ir visjaunākā mācību iestāde mūsu pašvaldībā. Šobrīd lielākie panākumi ir rokasbumbas nodaļas jaunietēm, no kurām sešas ir valsts jaunatnes izlasē.

Salaspils mūzikas un mākslas skola

Salaspils mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas piedāvā audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Skolas piedāvātās programmas:

 • Instrumentālā mūzika: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, sitaminstrumentu spēle.
 • Vizuāli plastiskā māksla.

Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā:

 • radošā nometne “Sapnis par jūru” jūnijā, piedalījās 35 skolēni;
 • Kokļu dienas Jūrmalā, kokles klases audzēkņu radošā nometne.

Skolas līdzdalība projektos un sasniegumi:

 • Latvijas mūzikas skolu konkurss- koncertcikls “Talants Latvijai”;
 • Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss akordeona specialitātē (2. vieta);
 • Starptautiskais pianistu konkurss Concours Musicale de France (1. pakāpes medaļa);
 • VII Mazo mūzikas skolu konkurss par E. Dārziņa prēmiju klavierspēles specialitātē (2. vieta);
 • K. Štrāla starptautiskais konkurss ”Jaunais flautists”;
 • Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss koka pūšaminstrumentu specialitātē (2. vieta);
 • II. Starptautiskais vizuālās mākslas un mūzikas jaunrades konkurss “Saules krasts”;
 • E. Medņa III Nacionālais konkurss “Jaunais klarnetists”;

Salaspils sporta skola

Salaspils sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas piedāvā audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Skolas piedāvātās profesionālās ievirzes programmas: basketbols, futbols, rokasbumba, vieglatlētika,

Interešu izglītībā - konsultācijas skeitbordā .

Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā:

 • sporta nometne Daugavpilī, piedalījās 78 skolēni;
 • periodiski treniņi vasarā saskaņā ar treneru plāniem.

Skolas sasniegumi:

 • LR čempionāts handbolā meitenēm (1987.g.dz.) 3. vieta,
 • LR čempionāts handbolā meitenēm (1988.g.dz.) 1. vieta,
 • LR skolēnu spēles handbolā 1. vieta,
 • LR čempionāts zēniem handbolā MT-2 grupa 3. vieta,
 • Latgales priekšpilsētas turnīrs futbolā 1. vieta,
 • Latgales priekšpilsētas turnīrs futbolā 3. vieta,
 • Zemgales reģiona sacensības futbolā “Ādas bumba” 2-3. vieta,
 • LJSC vieglatlētikas sacensības vidējā vecuma grupā – I jaunatnes sporta klase (300m/b un lode),
 • LR 58. skolēnu sporta spēles I jaunatnes klase- disks, lode,
 • LR skolēnu spartakiāde III sporta klase- lode,
 • Latvijas jauniešu izlases kandidātu sarakstā 5 handbolistes un viens vieglatlēts,
 • Starptautiskās sacensības Klaipēdā III sporta klase – lode.

Sociālā dienesta darbība 2005. gadā

Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Kopējais sociālais budžets 2005.gadā bija 492687 Ls no kuriem sociālajiem pakalpojumiem - 313526 Ls un sociālajiem pabalstiem - 107633 Ls. Kopējā sociālajā budžetā ietilpst arī finansējums sociālajiem pakalpojumiem, kurus Salaspilī sniedz Pašvaldības iestāde ,,Sociālās aprūpes māja" un Pašvaldības iestāde ,,Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskajā centrā kā arī sociālo pakalpojumu pirkšana no citām pašvaldībām.

Sociālie pakalpojumi – ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumi.

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība Salaspils novada iedzīvotājiem 2005.gadā

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai izlietotie līdzekļi - kopā

492 687

tai skaitā

pašvaldības sociālā palīdzība (pabalsti)

107 633

Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi

71 075

sociālā darba speciālistu tālākizglītībai un profesionālās meistarības pilnveidei

453

sociālā aprūpe mājās

1 845

transporta pakalpojumi, kurus nodrošina Sociālais dienests personām ar īpašām vajadzībām

309

pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, iestāžu uzturēšanas izdevumi (PI "Sociālās aprūpes māja", Sociālā dienesta struktūrvienība "Nakts patversme", PI "Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskais centrs)

273 377

pašvaldību pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (norēķini ar citām pašvaldībām par Salaspilī deklarēto personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs - pieaugušām personām un bērniem)

37 995

Sociālās aprūpes pakalpojumi

Sociālā aprūpe mājās - pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojumu nodrošina ar klientu psiholoģiski saderīgs aprūpētājs ar kuru Sociālais dienests slēdz līgumu. 2005.gadā Sociālais dienests aprūpi nodrošināja 7 personām.

Sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

 • vispārējā tipa (finansē persona, apgādnieks vai, ja nav apgādnieks-pašvaldība)-institūcijās 2005.gadā tika ievietotas 11 personas
 • institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (finansē valsts) 2005. gadā tika ievietotas 9 personas.

2005.gadā 37995 Ls pašvaldība apmaksāja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kurus Salaspilī deklarētās personas saņēma citās pašvaldībās (veco ļaužu pansionāti, bērnu nami).

Sociālās aprūpes pakalpojumi īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā - pašvaldības iestādē "Sociālās aprūpes māja" - īslaicīgi nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt pilnu aprūpi. Šo pakalpojumu 2005.gadā saņēma 59 personas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem - Sociālais dienests, saskaņā ar LR MK noteikumiem, organizēja personu dokumentu iesniegšanu Sociālo pakalpojuma saņemšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām. 2005.gadā Sociālo pakalpojumu pārvaldē tika uzņemtas rindā 103 personas, pakalpojumus saņēma 36 personas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par pašvaldības budžeta līdzekļiem - 2005.gadā sociālā darba speciālisti aptuveni 10 personām personām ar atkarības problēmām organizēja vizīti pie narkologa, konsultēšanos ambulatorās nodaļās, ārstēšanos stacionāros un motivācijas kursu nodaļās - ārstēšanos veica 2 personas.

Kopš 2005.gada februāra Sociālā dienesta struktūrvienība ir Nakts patversme, kur persona bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākusi persona var saņemt naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. Nakts patversmē ir 25 vietu skaits, ziemas laikā tā ir 100% aizpildīta, vasaras periodā 75%.

Sociālā darba speciālisti organizēja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem dzīvesvietā pēc atgriešanās no valsts audzināšanas iestādēm. Psiholoģiskais atbalsts, palīdzība praktiskās dzīves iemaņu apgūšanā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā 2005.gadā tika sniegts 3 personām.

Tika organizēta transporta pakalpojumu saņemšanu personām ar īpašām vajadzībām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tie bija:

l)hroniskas nieru mazspējas slimnieki, kuriem jāizmanto hemodialīze (2 personas),

2)invalīdi, kuri pārvietojas riteņkrēslā (8 personas)- medicīnas darbinieku un sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai,

3)vientuļas, mazkustīgas un gulošas personas (10 personas) - nokļūšanai uz mājām no slimnīcas.

Ģimenei, kurā bija konstatēta vardarbība (vardarbības veidi: pamešanas novārtā, nenodrošinot bērnam nepieciešamo aprūpi, emocionālā vardarbība, fiziskā vardarbība un seksuālā vardarbība), no viena ģimenes locekļa puses, tika apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā vienu mēnesi.

Sociālā darba pakalpojumi

Pretēji izplatītam stereotipam, ka Sociālajā dienestā sniedz tikai materiālu palīdzību Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti regulāri palīdz personām (klientiem) noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas, sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu, attīstot pašas personas resursus.

Sociālie darbinieki 2005.gadā sniedza sociālā darba pakalpojumus aptuveni 20 ģimenēm, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā, kuras ir nonākušas konfliktsituācijās, kurās bērni neapmeklē skolu, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi un kuras nonākušas krīzes situācijās.

Citi sociālie pakalpojumi

Bērniem (ģimenēm), kuri apmeklē Salaspils Pirmsskolas izglītības iestādes un personām, kuras ir Sociālā dienesta uzskaitē un kuras nokļuvušas krīzes situācijā Sociālais dienests piedāvā profesionāla psihologa konsultācijas. 2005.gadā konsultācijas ir sniegtas aptuveni 100 personām.

Salaspils 1. un 2. vidusskolā turpina strādāt Sociālā dienesta sociālie pedagogi, kuri palīdz gan bērniem, gan ģimenēm viņu problēmu risināšanā: skolēns bieži kavē skolu, viņam pazeminās sekmes mācībās u.c.

Svarīgs sociālo pakalpojumu veids ir bērnu vasaras nometnes. 2005.gadā Sociālais dienests organizēja divas vasaras nometnes.

Skolēnu brīvlaikā 93 bērni no maznodrošinātām ģimenēm aktīvi piedalījās pilsētas sakopšanas darbos. Šim pasākumam kopumā tika iztērēti 2751 Ls.

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem 2005.g

piešķiršanas princips

pakalpojuma veids

Ls

personu skaits

pakalpojumu sniedz pašvaldības izveidotas iestādes

Sociālā aprūpe mājās

1845

7

Sociālā aprūpe īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā PI "Sociālā aprūpes māja"

198619

59

Sociālie pakalpojumi Sociālā dienesta struktūrvienībā Nakts patversmē

5257

vidēji 16

Sociālie pakalpojumi PI "Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskajā centrā

69501

220

transporta pakalpojumi, kurus nodrošina Sociālais dienests personām ar īpašām vajadzībām

309

4

KOPĀ

275531

 

pakalpojumu pērk no citām pašvaldībām

Sociālie pakalpojumi ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām

8935

9

Sociālie pakalpojumi ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem

28914

11

Sociālie pakalpojumi krīzes centrā

146

1

KOPĀ

37995

 

Sociālā palīdzība - naudas pabalsts, kuru sniedz, pamatojoties uz personas materiālo resursu - ienākumu un īpašumu novērtējumu, individuāli paredzot katras personas līdzdarbību.

Pamatojoties uz LR likuma ,,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.pantu pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai trūcīgām personām, pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

2005.gadā konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam - 329 ģimenēm.

2005.gadā Sociālās palīdzības pabalstu veidi (izvērtē ienākumus, īpašumus un paredz līdzdarbību) bija:

 • Pabalsts paaugstinātā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
 • Pabalsts ģimenēm ar bērniem (brīvpusdienas, skolas piederumi skolēniem, uzturēšanās maksa Pirmsskolas izglītības iestādēs).
 • Pabalsts īres un komunālo pakalpojumu parāda apmaksai - vienreizējs vai periodisks (pēc personas līdzdarbības maksājumu veikšanas).
 • Pabalsts dzīvojamo telpu remontam.
 • Pabalsts veselības aprūpei un rehabilitācijai.
 • Pabalsts dokumentu atjaunošanai.

Citi sociālo pabalstu veidi tika piešķirti neizvērtējot personas ienākumus, materiālo stāvokli un piedalīšanos līdzdarbības pasākumos. Pabalstu piešķīra pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem:

 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei.
 • Pabalsts bēru gadījumā.
 • Transporta pakalpojumu kompensācija lauku apvidū dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu skolēniem.
 • Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
 • Vienreizējs pabalsts personai pēc soda izciešanas, kas saistīta ar brīvības atņemšanu.
 • Vienreizējais pabalsts personām 80 gadu vecumā un sasniedzot 85 gadus un vecākām.
 • Vienreizējais pabalsts vientuļajiem pensionāriem svētkos.
 • Pabalsts neparedzētās situācijās.

Salaspils novada dome publisko gada pārskatu gatavo sākot ar 2001.gadu. Šis pārskats ir jau piektais. Tas ir pieejams lasītājiem Salaspils bibliotēkā, tās filiālēs, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un interneta mājas lapāwww.salaspils.lv.

Pārskats satur informāciju, kuru nosaka 2002.gada 11.jūnija LR MK “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” un papildus informāciju, kuru Salaspils novada dome gribēja sniegt iedzīvotājiem.

Tajā pat laikā, mēs turpinām gaidīt Jūsu ierosinājumus un priekšlikums publiskā pārskata sadaļu pārveidošanai vai papildināšanai.

Priekšlikumus var sūtīt elektroniski uz adresi:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Gaidot Jūsu ierosinājumus,

Andrejs Jaunkalns

Salaspils novada domes izpilddirektors


Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Salaspils novada domes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2005.gadu.

Materiālus sagatavoja

Salaspils novada domes projektu vadītājas

Ruta Ilgaža un Jekaterina Poļivikova

Salaspils novada dome

Līvzemes 8, Salaspils, LV-2169

Tālr. 7981008,

Fakss 7981032

e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis