Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2004. gada publiskais pārskats


2005. gada maijs

Saturs

Saturs Vadītāja ziņojums Salaspils raksturojums Iedzīvotāji Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra Komitejas Komisijas Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes struktūra Lēmuma pieņemšanas ceļš Pašvaldības iestādes Pašvaldības uzņēmumi Pašvaldības kapitāla sabiedrība Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības pilnveidošana Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2004.gadā Tautsaimniecība Administratīvā daļa Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai Pašvaldības policijas paveiktais 2004.gadā Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2004. gadā Vispārējā un interešu izglītība Sociālais dienests par 2004. gadu

Pielikumi:

 Revidenta ziņojums par 2004.gada finanšu pārskatu.  Domes lēmums par 2004.gada budžeta izpildi.  Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem.  Salaspils pašvaldības saistību apmērs.  Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats.  Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību.  Domes lēmums par 2005.gada budžeta pieņemšanu.  Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums.

Vadītāja ziņojums

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju kopējais iedzīvotāju skaits 2004.gadā bija 20332, tajā skaitā 3124 lauku teritorijā. Diemžēl, līdzīgi kā iepriekš, arī 2004.gadā mirušo skaits pārsniedzis dzimušo iedzīvotāju skaitu: 213-129. Reģistrētas 119 laulības, kas ir par 25 vairāk nekā 2003.gadā.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome finansē 9 izglītības iestādes, tajā skaitā 4 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 vidusskolas, Sākumskolu, Bērnu sporta skolu un Mūzikas un mākslās skolu. 2004.gadā reorganizēta Salaspils vakarskola, izveidojot vakara nodaļu pie Salaspils 2.vidusskolas. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, ar 2005.gada septembri tiks izveidotas jaunas pirmsskolas izglītības grupas pie 2.vidusskolas – sākumskolas telpās, kuras laika gaitā plānots pārveidot par atsevišķu, pastāvīgi strādājošu pirmsskolas izglītības iestādi. Tiek domāts arī par jaunas vispārējās vidējās izglītības iestādes celtniecību Salaspilī – ģimnāziju, kuras projektēšanai budžetā jāparedz dalības maksājumi.

Pašvaldībā darbojas 2 kultūras nami – “Rīgava” un “Enerģētiķis”, kuram pievienots Mākslas salons. Tāpat Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes struktūrvienībā ir Salaspils pilsētas bibliotēka, Daugavas muzejs, Salaspils memoriāls, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa. Lai rūpētos par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, 2004.gadā ir izveidots skeitparks, kā arī vairāki jauni bērnu laukumi.

Sociālajā sfērā pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz Sociālās aprūpes māja, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Pašvaldības policija un Sociālās palīdzības nams, kurā kopš 2003.gada veiksmīgi darbojas Sabiedriskais centrs. Ar 2004.gada janvāri pie Sociālās aprūpes mājas sāka darboties Nakts patversme. Iedzīvotāju ērtībām, kopš 2004.gada vidus, sociālās sfēras pakalpojumu saņemšana koncentrēta vienā vietā – Skolas ielā 7, uz kurieni ir pārcēlies arī Sociālais dienests, kas iepriekš darbojās domes telpās. Saulkalnē, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa”, atvērts bērnu centrs.

Veselības aprūpē pakalpojumus sniedz Saulkalnes veselības punkts un Salaspils poliklīnika, kurai tiek dotēti ievērojami līdzekļi remontam un modernas tehnikas iegādei.

Domes Administratīvais aparāts sastāv no: Administratīvās daļas, Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļas, Juridiskās un personāla daļas, Dzīvesvietas deklarēšanas daļas, Nekustamā īpašuma daļas, Autotransporta daļas, Kapu saimniecības. 2004.gada nogalē pie Administratīvā aparāta ir izveidota jauna – Izglītības, kultūras un sporta daļa, kuras galvenais mērķis ir veidot vienotu izglītības, kultūras un sporta dzīves koncepciju Salaspilī un nodrošināt tās izpildi, kā arī veikt kontroles funkcijas.

Lielākie izdevumi Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada budžetā bija izglītībai, kas 2004.gadā sastādīja 34 % no kopējiem izdevumiem. 2% no kopējiem izdevumiem izlietoti norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to kopējie izdevumi izglītībai bija 36%.

21,7 % no kopējā budžeta izdevumiem izlietoti tautsaimniecības finansējumam. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2004.gadā tika aizsākts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura ietvaros 2004.gadā visām pašvaldības iestādēm tika nomainīti logi, kā arī 2004.gada beigās uzsākta Sociālā palīdzības nama un vēl atsevišķu pašvaldības iestāžu rekonstrukcija. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, sociālās palīdzības, kultūras un sporta objektu) rekonstrukcijas koncepciju – ilgtermiņa attīstības programmu. Projektā ir iekļauti pasākumi, kas nepieciešami normatīvo prasību, tajā skaitā ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 9 miljoni latu, kurus paredzēts piesaistīt no dažādiem finansējuma avotiem. 2004.gadā šī projekta īstenošanai tika saņemts kredīts 120000 Ls no Valsts kases, kā arī kredīts no Eiropas Investīciju bankas, no kura 2004.gadā projekta īstenošanai tika izlietoti 214221 Ls

2005.gadā un turpmākajos gados plānots turpināt ieguldīt līdzekļus tādiem mērķiem kā: Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās, ielu seguma uzlabošana, atjaunošana un ielu izbūve, elektroapgaismojuma līniju uzlabošana un izbūve, detālplānojumu un ģenerālplāna izstrādes. Lai rūpētos par lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu, 2005.gada paredzēts ieguldīt finansu resursus Acones ciemata ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai un Sauriešu dzīvojamo māju pieslēgšanai Latvenergo tīkliem.

Domes finansiālajā darbībā 2004.gadā nav bijušas būtiskas izmaiņas.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes   priekšsēdētājs Juris Putniņš 

Salaspils raksturojums

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.953 no 23.11.2004. izveidots Salaspils novads) atrodas Rīgas rajonā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, Ķekavas un Daugmales pagastiem. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas Salaspilij ir Ikšķile (11 km), Ogre (18 km) un Baldone (21 km).

Pilsētas teritorija ir 12 km2, t.i. 1280,3 ha; lauku teritorijas kopējā platība – 115 km2, t.i. 11407,8 ha. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve.

Salaspils pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 12688,1 ha, t.sk.

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3882,7 ha (no tās meliorēta 2044,9 ha) t.sk. -aramzeme 2270,6 ha -augļu dārzi 79,8 ha -pļavas 797,7 ha -ganības 734,6 ha meži 3496,6 ha krūmāji 90 ha purvi 266,6 ha zem ūdeņiem 2617 ha t.sk. -zem zivju dīķiem 7,4 ha pagalmi 679,5 ha ceļi 441,3 ha pārējās zemes 1214,4 ha

Zemes sadalījums pa īpašuma veidiem:

4495 zemes īpašnieki 7872,3 ha; t.sk.

4017 fizisko personu īpašumi 5165,5 ha 122 juridisko personu īpašumi 823,8 ha 195 pašvaldību īpašumi 1643,3 ha t.sk. Rīgas domes īpašums- meži 1452,6 ha 154 valsts īpašumi 200,2 ha 9 jaukta statusa īpašumi 39,5 ha

1039 zemes lietotāji 4783 ha; t.sk.

663 fizisko personu lietojumi 331 ha 74 juridisko personu lietojumi 438,4 ha 264 pašvaldību lietojumi 1040,6 ha 38 valsts pārvaldes institūciju liet. 2973 ha

Salaspilī darbojas Salaspils pilsētas Zemes komisija, pakalpojumus sniedz divi zvērināti mērnieki.

Iedzīvotāji

2004.gada beigās Salaspilī dzīvoja 20332 iedzīvotāji, no kuriem 3124 jeb 15% – lauku apvidū, teritorijas apdzīvojuma blīvums – 160 cilvēki uz km2.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas tagadējā Salaspils pilsētas un lauku teritorijā no 1943. līdz 2004.gadam.

Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita palielināšanos noteica lielo rūpniecisko objektu atvēršana (Saulkalnē, Aconē, Dolē), taču precīzi, datorizēti dati par iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā pieejami tikai kopš 1995.gada pēc Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju statusa iegūšanas un precīzas teritorijas robežu noteikšanas.

Iedzīvotāju skaitu teritorijā ietekmējusi galvenokārt mehāniskā kustība. Gan iedzīvotāju skaita samazināšanās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, gan palielināšanās kopš 1998.gada notikusi mehāniskās kustības ietekmē.

Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita izmaiņas

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ reģistrētas

2004.gadā 2003.gadā Dzimšanas 129 135 Laulības 119 94

Miršanas 213 215

Dabīgais pieaugums -84 -80

Dabiskais pieaugums Salaspilī laika posmā no 1973. līdz 2004.gadam

2004.gadā Salaspilī dzimuši 129 bērni, kas ir par 17 mazāk kā 2000.gadā un par 78 mazāk kā 1995.gadā. Līdz 1995.gadam mirušo skaitam bija tendence palielināties, pašlaik tas samazinās, tomēr joprojām saglabājas augstā līmenī, līdz ar to dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs un turpina ar katru gadu pieaugt, 2004.gadā sasniedzot- 4,7 uz 1000 iedzīvotājiem. Tomēr plānojams, ka nākotnē šī situācija uzlabosies, jo palielinās reģistrēto laulību skaits – 2004.gadā Salaspilī tika reģistrētas 119 laulības, kas ir par 25 vairāk nekā 2003.gadā. Dabiskā pieauguma līmenis Salaspilī tomēr ir mazāks kā valstī kopumā.

 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Salaspilī un Latvijā kopumā (uz 1000 iedzīvotājiem)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Salaspils

-2,0

-2,1

-2,5

-3,3

-4,5

-1,8

-3,2

-2,9

-3,9

-4,1

Latvija

-6,9

-5,9

-6,0

-6,5

-5,6

-5,0

-5,6

-5,3

-4,9

-5,0

 

Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome ir pašvaldība, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt Salaspils iedzīvotājiem iespēju veidot pilnvērtīgu dzīvi šajā pilsētā un tai pieguļošai lauku teritorijā.

 

Salaspils pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likuma “Par pašvaldībām”, bet Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes darba organizācijas pamatprincipi- nolikums, kas apstiprināts 2001. gada 30.maijā.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domē ievēlēti 11 deputāti:

v no deputātu kandidātu saraksta “Māras zeme” :

Ų  Juris Putniņš Ų  Silvija Pivore Ų  Visvaldis Vasarietis

v no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Zemnieku savienība”:

Ų Raimonds Čudars Ų Rudīte Ķikuste Ų Veiko Spolītis. 2001.gada oktobrī Veiko Spolītis nolika pilnvaras un vietā stājās Valdis Circenis

v no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Demokrātiskā partija”:

Ų Genādijs Volodins Ų Mihails Rogals

v no deputātu kandidātu saraksta “Tautas partija” :

Ų Vilnis Grīviņš

v no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”:

Ų Ēriks Miķelsons

v no deputātu kandidātu saraksta “Tēvzemei un brīvībai”/LNNK :

Ų Zoja Rimša

Par Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Putniņš, par priekšsēdētāju vietnieku – Vilnis Grīviņš, kuru ar 2003.gada septembri nomainīja - Zoja Rimša.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes galvenie uzdevumi ir :

§ organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; § gādāt par Salaspils pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; § gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; § rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; § nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; § nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; § sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā; § sekmēt uzņēmējdarbību Salaspils pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; § gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību; § saskaņā ar Salaspils administratīvās teritorijas detālplānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; § pārzināt būvniecību Salaspils administratīvajā teritorijā; § organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Kārtējās domes sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī, mēneša pēdējā trešdienā pl.16.00. Ja nepieciešams, tiek sasauktas Ārkārtas sēdes. Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa piecas dienas pirms kārtējās domes sēdes un Salaspils pašvaldības interneta mājas lapā (www.salaspils.lv). Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes izdevumā “Salaspils Vēstis”  un interneta mājas lapā. Savukārt iedzīvotāji uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,  protokola izrakstus var saņemt Domē 304.kab. 5 dienas pēc Domes sēdes. Ar pilnu lēmumu tekstu iedzīvotāji var iepazīties Administratīvajā daļā (304. kab.). Lai nodrošinātu domes darbību: pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un labiekārtošanu, lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Komitejas

· Finansu komiteja – vada domes priekšsēdētājs Juris Putniņš, Valdis Circenis, Zoja Rimša, Mihails Rogoļs, Genādijs Volodins; · Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja- vada deputāte Silvija Pivore, Visvaldis Vasarietis, Ēriks Miķelsons, Raimonds Čudars, Zoja Rimša;  · Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – vada deputāts Raimonds Čudars, Silvija Pivore, Visvaldis Vasarietis, Ēriks Miķelsons, Juris Putniņš;  · Ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteja - vada deputāte Rudīte Ķikuste, Mihails Rogoļs, Genādijs Volodins ;  · Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja– vada priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Grīviņš, Mihails Rogoļs, Genādijs Volodins, Zoja Rimša, Rudīte Ķikuste;  · Dzīvokļu saimniecības komiteja– vada priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Grīviņš, Ēriks Miķelsons, Silvija Pivore, Zoja Rimša, Visvaldis Vasarietis.

Komisijas

Atbilstoši tiesību aktu prasībām un nepieciešamībai izpildīt atsevišķas pašvaldības funkcijas, kā arī nodrošināt administratīvās teritorijas pārvaldīšanu, pašvaldībā, darbojas šādas komisijas:

· ārkārtas situācijas komisija;  · zemes komisija;  · individuālā darba veicēju reģistrācijas un juridisko personu atsevišķu darbības veidu licencēšanas komisija;  · administratīvā komisija;  · dzīvojamo māju privatizācijas komisija;  · individuālo būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;  · sporta komisija; · Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija;  · Dzīvokļu saimniecības un komunālo jautājumu komisija.

Dome ir tiesīga izveidot arī darba grupas vai valdes atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes struktūra

 

Lēmuma pieņemšanas ceļš

Pašvaldības iestādes

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Telefons

Nodarbināto skaits

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domeLīvzemes iela 8, Salaspils

priekšsēdētājs Juris Putniņš, izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

7981008

70

Salaspils BāriņtiesaLīvzemes iela 8, Salaspils

Zaiga Matvejāne

7981018; 7981067

3

Salaspils BūvvaldeLīvzemes iela 8, Salaspils

Valerijs Sičovs

7981013

11

Salaspils Dzimtsarakstu nodaļa

Līvzemes iela 8, Salaspils

Skaidrīte

Keiša - Sīle

7981027

2

Sociālās palīdzības dienests

Līvzemes iela 8, Salaspils

Andra Dārzniece

7981066

10

Sociālās aprūpes mājaDaugavas iela 2A, Salaspils

Visvaldis Vasarietis

7942412

32

Sociālās palīdzības nams Skolas iela 7, Salaspils

Dmitrijs Kancevičs

7947414

13

K/n Enerģētiķis

Skolas iela 2, Salaspils

Olga Sivačonoka

7947517

43

Izstāžu zāle

Rīgas iela 36, Salaspils

Inta Jansone

7944397

3

K/n Rīgava

Līvzemes iela 7, Salaspils

Ēriks Miķelsons

7941163

28

Daugavas muzejs

Salaspils lauku teritorija, Doles sala

Daina Lasmane

7216367

22

Salaspils pilsētas bibliotēka

Līvzemes iela 8, Salaspils

Daiga Orbidāne

7981029

13

SPB Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš”Skolas iela 2, Salaspils

Rita Germane

7940355

 

SPB Dienvidu bibliotēkaDienvidu iela 7k.3, Salaspils, LV- 2169

D. Mosāne

7944368

 

SPB Saulkalnes bibliotēka Salaspils lauku teritorija, Saulkalne, LV – 2117

 

7948257

 

Salaspils pilsētas pirmskolas izglītības iestāde

Rīgas iela 10, Salaspils

Anna Kavasa

7947265

63

PII “Saulīte”Enerģētiķu iela 17, Salaspils

Ņina Kacko

7940992

54

PII “Saime” Miera iela 19/9, Salaspils

Silvija Pivore

7944270

38

PII “Daugaviņa”Salaspils lauku teritorija, Saulkalne

Inga Ģēģere

7948030

32

Salaspils sākumskolaMeža iela 6, Salaspils

Vanda Bārtule

7981040

34

Salaspils 1. VidusskolaLauku iela 1, Salaspils

Elita Pušpure

7947253

118

Salaspils 2. vidusskolaSkolas iela 6, Salaspils

Veneranda Bogdane - Rogozina

7940950

126

Salaspils vakarskolaSkolas iela 6, Salaspils

Z. Šlesere

7940956

20

Salaspils Mūzikas un mākslas skola Līvzemes iela 9, Salaspils

Vilnis Borovskis

7941605

21

Bērnu sporta skolaLīvzemes iela 22, Salaspils

Anita Trumpe

7943115

8

Pašvaldības policijaLauku iela 6, Salaspils

Priek. Dz. Strožs

7980033, 7940001

29

Saulkalnes veselības punkts

Salaspils lauku teritorija, Saulkalne 30, dz. 40

Tatjana Ņesterova

7948086

1

 

Pašvaldības uzņēmumi

Darbības veids

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Telefons

Nodarbināto skaits

Siltumapgāde

BO PU “Salaspils Siltums” Miera iela 31, Salaspils

Genadijs Volodins

7944929, 7944817

45

Ūdens apgāde un kanalizācija

BO PU “Valgums-S”Miera iela 26a, Salaspils

Ēriks Jušķevics

7944694, 7944695

82

Tirdzniecības pakalpojumi

PU “Salaspils tirgus” Lauku iela 7, Salaspils

Imants Ramza

7148491

5

Namu apsaimniekošana

PU “Dzīvoklis”Enerģētiķu 9, Salaspils

Gita  Vinogradova

7947408

92

 

Pašvaldības kapitāla sabiedrība

Darbības veids

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Telefons

Nodarbināto skaits

Veselības aprūpe SIA Salaspils poliklīnika Lauku iela 8, Salaspils Vita Upmane Rīkotājdir.

7947792

53 (štata darbinieki)

+

      Reģ. 7947347

 13 ģim.ārsti

13 māsiņas

 

Domes pakļautībā un pārraudzībā darbojas valsts īpašuma objekts- Salaspils memoriāls.

Salaspils pilsētas dome 1999.gada 26.maijā pieņēma lēmumu “Par dalību uzņēmuma dibināšanā projekta “Zivju ceļš un slaloma trases ūdenssportam Doles salā Salaspilī” realizācijai”, nosakot savu dalības apmēru 33% no statūtu fonda un uzņēmuma dibināšanu kopā ar Rīgas rajona padomi un Latvijas kanoe federāciju, pārskaitot savu dibinātāja daļu 1000,- Ls. Faktiski tika nodibināta sabiedrība SIA “Dolespils”, piedaloties diviem dibinātājiem. 2002.gada 27.martā tika pieņemts domes lēmums par izstāšanos no SIA “Dolespils” dalībnieku sastāva un pārdot savas kapitāla daļas par sabiedrības statūtos noteikto kapitāla daļas nominālvērtību. SIA “Dolespils” naudu ieskaitīja 2003.gadā, tātad tas uzskatāms par izstāšanos brīdi.

Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības pilnveidošana

Lai pilnveidotu pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu darbu tika izveidota revidenta štata vienība domes administratīvajā aparātā, kam uzdevums ir pastiprināt pašvaldības iestāžu un uzņēmu darbības kontroli un sagatavot informāciju, izmantojamu turpmākai šo iestāžu/uzņēmumu darbības uzlabošanai.

Uzsākot Komerclikuma uzlikto pienākumu pildīšanu 2002.gadā Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome uzsāka savu uzņēmumu reorganizāciju. Kā pirmais tika reorganizēts PU “Salaspils poliklīnika”, rezultātā izveidots SIA “Salaspils poliklīnika”un nodibinājās vairākas ārstu privātprakses. 2003.gada 24.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums par PU “Salaspils Tirgus” likvidāciju, bet 2003.gada 29.oktobrī – lēmums par PU “Dzīvoklis” pārveidošanu par Pašvaldības Kapitāla sabiedrību (SIA). Šie procesi pabeigti 2004.gadā. 2004.gada 26.maijā tika pieņemts lēmums par BO PU “Valgums-S” un BO PU“Salaspils Siltums” pārveidošanu par pašvaldības kapitālsabiedrību.

Saskaņā ar LR likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome kopā ar trim citām pašvaldībām 2002.gadā izveidoja Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru. Ar Regulatora darba uzsākšanu pašvaldība vairs neizskata un neapstiprina komunālo pakalpojumu tarifus. Šī funkcija, saskaņā ar LR likumdošanu nodota Regulatora pārziņā. Kopš 2002.gada 17.maija Regulators veic arī Ķekavas pagasta pašvaldības funkciju- sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Ķekavas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai samazinātu ļaunprātīgo īres un komunālo pakalpojumu nemaksātāju skaitu Sociālās palīdzības namā - Skolas ielā 7, kā arī to personu skaitu, kurām nav noteiktas dzīvesvietas, 2003.gada beigās tika uzsākta Nakts patversmes izveidošana, kas savu darbību uzsāka 2004.gada 01.janvārī.

Lai efektīvi izmantotu mācību resursus un uzlabotu izglītības kvalitāti 2003.gada 23.decembrī tika nolemts reorganizēt “Salaspils vakara vidusskolu” pārveidojot šīs mācību programmas kā Salaspils 2.vidusskolas vakara maiņas mācību programmas.

2004.gada maijā pašvaldības iestādes “Salaspils memoriāls” ilggadējo direktoru Ilmāru Paegli nomainīja Inese Evalde.

No 2004.gada novembra Salaspils pilsētas bibliotēka veic arī Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas.

Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2004.gadā

Finansiālā nozīmē par visu pilsētu kopumā var spriest pēc budžeta izpildes rezultātiem.

Kopējie budžeta ieņēmumi 2004.gadā bija 5802660 Ls, no kuriem lielākie ieņēmumi bija no nodokļiem – 4387161 Ls. Ieņēmumi bija krietni lielāki, nekā sākotnēji tika plānots. Iemesls tam bija Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognožu pieaugums. Prognozes tika pārsniegtas decembra sākumā. 2003.gadā prognozes 100% izpildītas tika jau novembra mēnesī. Iemesli tam varētu būt vairāki –valstī kārtīgāka nodokļu iekasēšana, pārāk pieticīgas prognozes, vai kādi citi. Bet pilsētai tas nāca tikai par labu, jo varējām palielināt tautsaimniecības finansējumu un veikt daudz darbus, kam naudas 2004.gadā nebūtu pieticis. Par to liecina 2004.gada budžeta izdevumi.

 

Salīdzinot ar 2003.gadu, lielākā daļa izdevumu, sadalot tos pa attiecīgajām jomām, procentuāli palikuši nemainīgi, vai arī izmainījušies aptuveni 1 % robežās. Vislielākais pieaugums bijis tautsaimniecībai – 2%. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2004.gadā tika aizsākts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura ietvaros 2004.gadā visām pašvaldības iestādēm tika nomainīti logi, kā arī 2004.gada beigās uzsākta Sociālā palīdzības nama un vēl atsevišķu pašvaldības iestāžu rekonstrukcija. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, sociālās palīdzības, kultūras un sporta objektu) rekonstrukcijas koncepciju – ilgtermiņa attīstības programmu. Projektā ir iekļauti pasākumi, kas nepieciešami normatīvo prasību, tajā skaitā ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 9 miljoni latu, kurus paredzēts piesaistīt no dažādiem finansējuma avotiem. 2004.gadā šī projekta īstenošanai tika saņemts kredīts 120000 Ls no Valsts kases, kā arī kredīts no Eiropas Investīciju bankas, no kura 2004.gadā projekta īstenošanai tika izlietoti 214221 Ls

Kā redzams, 2004.gadu esam aizvadījuši ļoti veiksmīgi. Tomēr tas neliedz mums cerēt, ka katrs nākamais gads būs vēl veiksmīgāks, un ļaus mums aizvien uzlabot gan pilsētas ārējo izskatu, gan arī visu labklājību kopumā.

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta izpilde

Nosaukums

2003.g. (Ls )

2004.g.

salīdzinājumā ar 2003.g. % 2005.g. plānotais salīdzinājumā ar 2003.g. % salīdzinājumā ar 2004.g. %

(Ls)

Nodokļu ieņēmumi

3956751

4387161

111%

4752767

120%

108%

Nenodokļu ieņēmumi

43758

40447

92%

48990

112%

121%

Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

245992

270407

110%

243052

99%

90%

Saņemtie maksājumi

704444

1104645

157%

852584

121%

77%

Ieņēmumi kopā

4950945

5802660

117%

5897393

119%

101%

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

540202

597376

111%

657294

122%

110%

Sabiedriskā kārtība un drošība

118545

121400

102%

148058

125%

122%

Izglītība

1659582

1967768

119%

2173347

131%

110%

Veselības aprūpe

5757

6435

112%

7284

127%

113%

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

420716

445816

106%

537382

128%

121%

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

1060356

1304928

123%

1095598

103%

84%

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

332580

414227

125%

397611

120%

96%

Izdevumu neparedzētiem gadījumiem

0

0

-

87350

-

-

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

139408

149488

107%

165000

119%

110%

Maksājumi pašv. fin. izlīdzināšanas fondam

682654

732655

107%

825354

121%

113%

Izdevumi kopā

4959800

5740093

116%

6094278

123%

106%

 

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes speciālā budžeta izpilde

Nosaukums

2003.g. (Ls )

2004.g.

salīdzinājumā ar 2003.g. % 2005.g. plānotais salīdzinājumā ar 2003.g. % salīdzinājumā ar 2004.g. %

(Ls)

Ceļa līdzekļi

107046

106918

100%

98828

92%

92%

Dabas resursu nodoklis

38467

45726

119%

35000

91%

77%

Privatizācijas fonds

6432

4326

67%

8522

132%

197%

Pārējie ieņēmumi

189577

79699

42%

92256

49%

116%

Ziedojumi

7674

7354

96%

1646

21%

22%

Ieņēmumi kopā

349196

244023

70%

236252

68%

97%

Autoceļu fonds

88697

115750

131 %

121475

137%

105%

Dabas resursu nodoklis

40622

38097

94%

44597

110%

117%

Privatizācijas fonds

10558

12050

114%

10765

102%

89%

Pārējie izdevumi

137452

103298

75%

141220

103%

137%

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

3619

6126

169%

9207

254%

150%

Izdevumi kopā

280948

275321

98%

330739

118%

120%

Tautsaimniecība

Kā katru gadu tautsaimniecības attīstība bija viens no svarīgākiem Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes darbības virzieniem. Šim mērķim 2004.gadā tika iztērēti vairāk kā 1,3 milj. Ls, vai 23% no kopējiem budžeta izdevumiem. 2004.gadā visi tautsaimniecībai atvēlētie līdzekļi tika ieguldīti attīstības projektos un remontos.

Papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem tika piesaistīti Eiropas Investīciju Bankas un Valsts Kases kredītlīdzekļi. Kredītlīdzekļi tika izmantoti:

 

§ Kapitālajam remontam Sociālās palīdzības namā (Skolas ielā7) 336 tūkst.Ls § Logu nomaiņai pašvaldības iestādēs 253 tūkst.Ls § Būvprojektu izstrādei sabiedrisko ēku rekonstrukcijai 44 tūkst.Ls

Pagājušā gadā tika uzcelta Skeitparka halle, kuras celtniecība izmaksāja 50 tūkst.Ls, ierīkota ūdenskrātuve Lauku ielā (30 tūkst.Ls), izveidoti bērnu rotaļu laukumi Saulkalnē un Maskavas ielā ( 5 tūkst.Ls). Kopumā 290 tūkst. Ls izlietoti pašvaldības iestāžu remontdarbos:

§ PII “Saime” 14 tūkst.Ls § Pilsētas PII 45 tūkst.Ls § PII “Daugaviņa” 4 tūkst.Ls § PII “Saulīte” 58 tūkst.Ls § Salaspils sākumskola 15 tūkst.Ls § 2. vidusskola 22 tūkst.Ls § 1. vidusskola 11 tūkst.Ls § K/n “Enerģētiķis” 35 tūkst.Ls § Sociālās aprūpes mājās ēdnīca 8 tūkst.Ls § Sociālais dienests 43 tūkst.Ls § Bērnu sporta skola 13 tūkst.Ls § Mūzikas un mākslas skola 3 tūkst.Ls § Daugavas muzejs 19 tūkst.Ls

2004.gadā pašvaldības ceļu un ielu remontiem ir ieguldīti apmēram 320 tūkst.Ls.

Kā lielākos var minēt:

§ Daugavas ielas rekonstrukcija 54 tūkst.Ls § Asfalta seguma atjaunošana Miera ielā 18 tūkst.Ls § Dienvidu iela un tās atzarojumi 38 tūkst.Ls § Piebraucamais ceļš pie PII “Saulīte” 17 tūkst.Ls § Meldru ielas posms 25 tūkst.Ls § Iebraucamais ceļš Saulkalnē 13 tūkst.Ls § Ceļa C4 Migļi- Rūķi remonts 16 tūkst.Ls § Apgaismojuma līniju izbūve Miera un Budeskalnu ielās 24 tūkst.Ls § Ielu un ceļu asfaltbetona bedrīšu remonts 40 tūkst.Ls § Tiltiņa pār m.Juglu remonts 10 tūkst.Ls  § Gājēju celiņi 34 tūkst.Ls

o Rīgas ielā o Miera un Dienvidu ielās o No stacijas līdz Dienvidu ielai

§ Autobusu pieturas 29 tūkst.Ls

o Briežu ielā o Meža ielā o Doles salā o pie stacijas o Enerģētiķu ielā

Saskaņā ar likumu “Par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” veiktas 91 cenu aptaujas un 7 atklāti konkursi. Atklāto konkursu skaits Salaspilī bija vislielākais starp Rīgas rajona pašvaldībām.

 

Administratīvā daļa

Ar 30.05.2001.domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) izveidota administratīvā daļa.

 

Reģistrēti dokumenti: Ienākošie dokumenti – 577 Saņemti iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām un sagatavotas atbildes uz tiem – 1032 Nosūtīti dokumenti – 1556 Saimnieciskie līgumi – 306 Kapu nomas līgumi - 135

 

Protokolētas: domes sēdes- 26 Finansu komitejas sēdes- 28 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde- 32 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēde- 32

 

Arhīvā: Noformētas 375 lietas. Sastādīti lietu apraksti un akceptēti Zonālajā valsts arhīvā: Apraksts Nr.1 – 1189 lieta; Apraksts Nr.2 – 307 lietas; Apraksts Nr.5 – 199 lietas. No struktūrvienībām pieņemtas lietas:

- Administratīvā daļa – 62 - Pierakstu nodaļa – 9 - Juridiskā un personāldaļa – 34 - Finansu uzskaites daļas- 32 - Izpilddirektors- 8

 

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai

Sabiedriskā attiecības

 

Salaspils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste organizē TV raidprogrammas un izdevuma “Salaspils Vēstis” regulāru iznākšanu. Vismaz vienu reizi mēnesī “Novada ziņas” sagatavo un iepazīstina Latvijas skatītājus ar jaunumiem Salaspilī. Ļoti bieži par jaunumiem Salaspilī Rīgas rajona iedzīvotājus informē arī “Rīgas apriņķa avīze”.

 

Domes TV raidprogramma

Kopš 1996.gada par pašvaldības darbu, Domes lēmumiem, pilsētas norisēm, kultūras, izglītības, sabiedriskās un politiskās dzīves jaunumiem Salaspils iedzīvotājus informē Salaspils televīzijas raidprogramma. Programmu redz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji HES dzīvojamā rajonā un Silavā TV Baltcom kabeļtelevīzijas abonementi kanālā “FOX KIDS” , Dienvidu un Miera ielā kabeļtelevīziju abonenti kanālā 'SRTL' katru ceturtdienu pl. 21.00.

Izdevums “Salaspils Vēstis” 
Kopš 1996.gada 17. maija  iznāk Salaspils domes informatīvais izdevums “Salaspils Vēstis”. Iznāk: 2 reizes mēnesī (1. un 3. piektdienā). 
Izplatīšana: bez maksas pašvaldības iestādēs un pilsētas tirdzniecības vietās.  Tirāža :1800 latviešu un 1200 krievu valodā.  Izdevuma “Salaspils Vēstis” visi šī gada izdotie numuri abās valodās lasāmi SIA “N.I.M.S.” mājas lapā www.ihouse.lv.

 

Salaspils pašvaldības mājas lapa

Jaunā versijā kopš 2002.gada ir lasāma Salaspils pašvaldības interneta mājas lapa www.salaspils.lv . Mājas lapā ir pieejama informācija par domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, aktuāla informācija par pašvaldības plānotajiem pasākumiem, informācija par pašvaldības struktūru, Salaspils domes deputātiem un iedzīvotāju pieņemšanas laiku, Salaspils pašvaldības saistošiem noteikumiem. Mājas lapā ir ieviestas sadaļas: Salaspils vēsture, Pašvaldība, Tūrisms, Izglītība, Kultūra un sports. Internetā pieejamā informācija tiek patstāvīgi aktualizēta.

 

Pašvaldības policijas paveiktais 2004.gadā

Pašvaldības policija izbrauca uz 3009 izsaukumiem.

Aizturēja un nogādāja Salaspils Valts policijas nodaļā 604 personas:

- par noziedzīgiem nodarījumiem – 57 - pēc Latvijas APK 167.panta „Sīkas huligānisms” – 80 - pēc Latvijas APK 171.panta „Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskā vietās reibuma stāvoklī” – 166 - personības noskaidrošanai – 27 - par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – 20 - nepilngadīgie likumpārkāpēji – 10 - pēc Salaspils policijas nodaļas atsevišķā uzdevuma - 15 - no ģimenes strīdiem – 143 - uz aizdomu pamata par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu – 16 - citu kategoriju aizturētie - 63

 

Sastādīti 1004 administratīvie protokoli. Sastādīti 112 pārbaudes akti.  Nodotas neatliekamai medicīniskai palīdzībai 117 personas.  Iekasētas Ls 1237,50 apmērā soda naudas administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā. Nodrošināta sabiedriskā kārtība 46 masu pasākumos. Pieņemti 633 paskaidrojumi. Konstatēta tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem neatļautā vietā - 24. Konstatēta tirdzniecība neatļautās vietās – 11. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 295 administratīvie protokoli – paziņojumi. Pašvaldības policija ir veikusi 78 reidus.

 

Pašvaldības policijas 2004.gadā paveiktā salīdzinājums ar 2003.gadu

 

2003.g.

2004.g.

+/-

Aizturētas un nogādātas

Salaspils Valsts policijā personas:

570

604

+ 34

- par noziedzīgiem nodarījumiem

62

57

- 5

- par sīko huligānismu

99

80

- 19

- pēc Latvijas APK 171.p.

152

166

+ 14

- personības noskaidrošanai

31

27

- 4

- par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu

19

20

+ 1

- nepilngadīgie likumpārkāpēji

15

10

- 5

- meklēšanā esošās personas

1

7

+ 6

- pēc Valsts policijas atsevišķā uzdevuma

35

15

- 20

- no ģimenes strīdiem

86

143

+ 57

- uz aizdomu pamata par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu

5

16

+ 11

- citu kategoriju aizturētie

64

63

- 1

 

 

2003.g.

2004.g.

+/-

Policija izbraukusi uz izsaukumiem

2718

3009

+ 291

Nodotas personas ātrai medicīniskai palīdzībai

95

117

+ 22

Sastādīti administratīvie protokoli

1150

1004

- 146

Iekasētas soda naudas pārkāpuma

izdarīšanas vietā ( Ls )

626,50

1237,50

+ 611

Sastādīti pārbaudes akti

96

112

+ 16

Pieņemti paskaidrojumi

535

633

+ 98

Atklātas nelegālā alkohola un

tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietas

20

24

+ 4

Konstatēta tirdzniecība neatļautā vietā

2

11

+ 9

Sastādīti administratīvie protokoli- paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

456

295

- 161

Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumos

54

46

-8

 

 

Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2004. gadā 

Salaspils pilsētas bibliotēkas (turpmāk tekstā -Bibliotēka) darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Salaspils pašvaldības administratīvajā

teritorijā nodrošina Salaspils pilsētas bibliotēka un tās struktūrvienības:

 

· Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš” - specializējas bērnu un jauniešu apkalpošanā, · Dienvidu filiālbibliotēka - orientēta uz mikrorajona apkalpošanu, · Saulkalnes filiālbibliotēka - nodrošina lasītāju apkalpošanu Saulkalnes ciematā.

  Bibliotēka(Līvzemes ielā 8) Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš” Dienvidu filiālbibliotēka Saulkalnes filiālbibliotēka Kopā
Grāmatu, CD, Video fonds uz 31.12.2003. 37443 21071 9579 6876 74969
Izsniegums 32555 28061 8744 15399 84759
Lietotāju skaits 1192 1129 355 367 3043
Apmeklējumu skaits 13807 14276 3775 5279 37137
Sniegtas uzziņas un konsultācijas 2446 2905 677 784 6812
Iepirktas grāmatas, CD, video par pašvaldības līdz. (skaits) 660 356 187 222 1425

(Ls 4575)

Pasūtīta periodika (nosaukumu skaits) 70 28 16 15 (Ls 2499)
Izstādes 42 30 35 31 138

 

Lai optimizētu fonda individuālo uzskaiti un izmantošanu, no 2.februāra līdz 12.aprīlim Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā “Avotiņš” tika veikta pilna fonda inventarizācija un daļēja (līdz 1993.g. uzskaitē esošās grāmatas) fonda pārcenošana. Inventarizācijas un logu maiņas laikā lasītājus neapkalpoja un tas ietekmēja atsevišķus bibliotēkas darba rādītājus. Salaspils pilsētas bibliotēkas elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar datiem par jaunieguvumiem, kā arī plānveidīgi turpināta iepriekšējos gados iesāktā krājuma rekataloģizācija (37, 39, 51, 52, 53, 81 nod.). 2004. gadā uzsākts darbs pie analītikas datu bāzes rediģēšanas, atlasot nozīmīgākos un novadpētnieciska satura ierakstus.  Bibliotēka abonēja datu bāzi LURSOFT, ar V/A “Kultūras informācijas sistēmas” līdzfinansējumu - NAISkā arī piedalījās vairāku datu bāzu izmantošanā, piemēram: Google Schoolar u.c.

Projektizstrāde

2004. gadā Salaspils pilsētas bibliotēka izstrādāja un guva atbalstu:

 

· projektam „Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils pilsētas bibliotēkās” (realizācija notiks 2005.); · Kultūrkapitāla fonda finansētajā mērķprogrammā: “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.

Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš” un Saulkalnes filiālbibliotēka guva atbalstu Kultūkapitāla fonda mērķprogrammas “Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1. posmā “Bērnu žūrija”.  Pateicoties veiksmīgai projektu izstrādei un realizācijai, Salaspils pilsētas bibliotēka un tās struktūrvienības papildinājusi savu fondu par 232 iespiedvienībām (Ls 829).  2004.gada oktobrī Rīgas rajona padome akceptēja Rīgas rajona galvenās bibliotēkas funkciju deleģēšanu Salaspils pilsētas bibliotēkai.  

 

Vispārējā un interešu izglītība

Izglītība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem teritorijas attīstībā, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā un bezdarba līmeņa samazināšanā.  Salaspils mācību iestādes ir Salaspils pilsētas domes iestādes un tiek uzturētas no pašvaldības budžeta. Izglītība Salaspils pilsētas pašvaldības budžetā ir vislielākais izdevumu postenis: 2004.gadā - 34%. Pedagogu darbs tiek finansēts no Valsts budžeta.  Salaspils pašvaldībā darbojas divi kultūras nami- “Enerģētiķis” un “Rīgava” , 1. un 2. vidusskolas, Salaspils sākumskola un četras pirmsskolas izglītības iestādes: PII “Saime”, PII “Saulīte”, PII “Daugaviņa” un PII “Ritenītis” (bijušais Salaspils pilsētas pirmskolas izglītības iestāde), Salaspils mūzikas un mākslas skola, Bērnu sporta skola, Salaspils pilsētas bibliotēka, Daugavas muzejs un Salaspils memoriāls.

Izglītības iestāde Sākum

skola

Pamat

skola

Vidus

skola

pirmskolas vecuma bērni BĒRNU SKAITS KOPĀ pedagogi
latv. kriev latv. kriev latv. kriev
Salaspils 1.vidusskola 225   477   128     830 62
Salaspils 2.vidusskola 71 217 92 388 51 184   1003 93
Salaspils sākumskola 90           76 166 < sup>
PII 'Saime'             116 116 15
PII 'Daugaviņa'             75 75 13
Salaspils pilsētas PII             202 202 28
PII 'Saulīte'             2222 222 26
KOPĀ 386 217 569 388 179 184 691 2614 254

 

Bērnu skaits profesionālas ievirzes skolās

Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

§ mūzikas nodaļā 140 § mākslas nodaļā 46 § sagatavošanas klase 230

Kopā 416

pedagogi 19 Bērnu sporta skola

§ basketbola nodaļa 30 § vieglatlētikas nodaļa 41 § handbola nodaļa 84 § futbola nodaļa 31

Kopā 186

treneri 7

 

Pedagogu ar augstāko pedagoģisko izglītību skaits no kopējā pedagogu skaita.

pedagogi ar augstāko izgl. ar augstāko kopējais pedagogu skaits %
Salaspils 1.vidusskola 54 62 87%
Salaspils 2.vidusskola 69 77 90%
Salaspils Vakara vidusskola 16 16 100%
Salaspils Sākumskola 7 7 100%
Kopā 146 162 90%

 

Vispārējo vidējo un pamata izglītību Salaspilī iespējams iegūt: Salaspils 1.vidusskolā, 2.vidusskolā, vakara vidusskolā, pirmo posmu pamatizglītībā - sākumskolā. Vispārizglītojošo izglītību skolēni var iegūt tikai pašvaldības skolās.

Pašvaldībā izglītības finansējums, sastāda 34 % no kopējā pilsētas budžeta. Vecāku iemaksas pašvaldību pārziņā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs vidēji ir 10% no visas bērnam pirmsskolas izglītības iestādē paredzētās uzturēšanas izmaksas summas. Skolu finansējumu veido 44 % pašvaldības un 56%valsts finansējums. Pašvaldība finansē ēku uzturēšanu, tehnisko darbinieku algas, no valsts tiek dotētas pedagoģisko darbinieku algas un daļēji mācību grāmatas. Lielākā līdzekļu daļa tiek tērēta izglītības iestāžu uzturēšanai. Vidējā uzturēšanas izmaksas gadā vienam pirmskolas vecuma bērnam 600 latu, bet skolēnam – 200 latu.

Salaspilī ir radīts diennakts sociālā atbalsta centrs bērniem no riska ģimenēm, pirmsskolas iestādes 'Daugaviņa' telpās, kura princips ir - labākais veids kā palīdzēt bērnam ir atbalstīt visu ģimeni. Centrs darbojas, bet pilsētā jārisina internātskolas problēma, jo centrā bērni var palikt tikai līdz 11 gadiem. Salaspils vidusskolās strādā 2 sociālie pedagogi un psihologs.

Salaspilī pieaugušo izglītību piedāvā: izglītības iestādēs, sabiedrības saziņas līdzekļos, valsts un pašvaldības uzņēmumos. Šī sistēma pilsētā nav vienota, trūkst informācijas saziņas līdzekļos, reklāmas.

 

Sociālais dienests par 2004. gadu

 

Kopējais Sociālā dienesta budžets 2004.gadā bija 445816Ls no kura Sociālā dienesta budžets sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem sastādīja 114913Ls latus, kas tika izlietots sniedzot palīdzību un pakalpojumus maznodrošinātām personām. 2004. gadā Sociālajā dienestā griezās 1120 ģimenes ar kopējo ģimenes locekļu skaitu 2877.

 

Salīdzinošie rādītāji par laika posmu no 1999. gada - 2004.gadam

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Sociālais budžets (latos), no tā

soc. pabalstu daļa

330634

198428

363569

221135

461405

262750

415747

184467

 

420716

159045

445816

114913

Iztikas minimums uz personu ģimenē (valsts līmenis, Ls):

· ģim. atzīstama par trūcīgu

* pārtikas daļa

 

28,67

16,73

 

28,67

16,73

 

28,67

16,73

 

28,67

16,73

 

35,00

15,00

 

40,00

18,00

Iztikas minimums uz personu ģimenē (pašvaldības līm., latos): ienākums uz ģimenes locekli (pārtikas daļa) no 1999.g.

35,00/ 30,00

22,31

no 01.05.00.

37,0 /35,0

30,00

30,00

30,00

35,00/

30,00/

21,00

 

Ar sociālās nodrošināšanas jautājumu risināšanu Salaspils pilsētā nodarbojas Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja piecu deputātu sastāvā, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija, jautājumu risināšanā, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu konkrētām personām. Komiteja un komisija sanāk uz sēdēm divas līdz trīs reizes mēnesī.

 

Sociālās palīdzības budžeta izlietojums pa  galvenajiem pabalstu un pakalpojumu veidiem par 2004. gadu

Pakalpojuma nosaukums

Līdzekļu

izlietojums,

Ls

Palīdzības saņēmēju skaits

Pabalsti medicīniskai aprūpei (t.sk. pabalsti medikamentu iegādei, protezēšanai, slimnīcu izdevumi u.c.)

9600

237

Pabalsts bērēm

8828

216

Citi vienreizējie pabalsti

7020

175

Pabalsts bērna izglītībai, audzināšanai

9378

312

Pamatpabalsts maznodrošinātām. ģimenēm

14855

1152

Pabalsts bāreņiem dzīves uzsākšanai

1300

13

Brīvpusdienas PII un mācību iestādēs

29037

405

Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai

4798

99

Materiālais pabalsts par īri un komunāliem pakalpojumiem, t.sk. pabalsts apkurei privātam sektoram

21418

710

Pabalsts citiem mērķiem

5500

171

 

Augstākminētajā tabulā parādīts sociālā budžeta izlietojums galvenajos sociālās palīdzības veidos. Pabalsts medicīnas aprūpei ietver sevī arī īpašu palīdzību ļoti sarežģītās situācijās, piemēram, operācijas veikšanai ārpus Latvijas.

Sociālās palīdzības dienests papildus pabalstu izmaksām organizē sekojošus pakalpojumus - aprūpi mājās personām, kurām nepieciešama pastāvīga kopšana. 2004. gadā aprūpes pakalpojumus ir saņēmušas 5 personas - 3 no tām ir ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.

Svarīgs sociālo pakalpojumu veids ir bērnu vasaras nometnes, kuras organizē Sociālā dienesta darbinieki vasaras periodā. 2004. gadā tika organizētas trīs vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.

Turpinot atbalsta programmu personām, kuras atgriezušās no brīvības atņemšanas vietām, tiek sniegta palīdzība pases un citu dokumentu kārtošanai, 2004. gadā šo palīdzību saņēma 26 personas, saņemot vienreizējo materiālo palīdzību Ls40,00 vai Ls 20,00 apmērā. Personām, kuras nonākušas alkohola un narkotisko vielu atkarībā, tiek organizētas atbalsta programmas - šļirču maiņa, psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas par citu institūciju pakalpojumiem, piemēram, Nodarbinātības valsts dienesta piedāvātās iespējas, narkologa pakalpojumi Salaspils poliklīnikā u.c.

Salaspils 1. un 2. vidusskolās darbojas sociālie pedagogi, kas palīdz gan bērniem, gan ģimenēm viņu problēmu risināšanā, kā arī vasaras periodā organizē vasaras nometnes sociālā riska ģimeņu bērniem.

 

Pašvaldību sociālos pabalstus saņēmušo ģimeņu raksturojums par 2004. gadu

Ģimenes raksturojums

Skaits

Ģimenes ar 1-2 bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem pieaugušajiem

564

Ģimenes ar 3 bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem pieaugušajiem

67

Ģimenes ar bērniem un nevienu darbspējīgu pieaugušo

34

Ģimenes bez bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem pieaugušajiem

228

Ģimenes bez bērniem un nevienu darbspējīgu pieaugušo

227

 

 

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome publisko gada pārskatu gatavo sākot ar 2001.gadu. Šis pārskats ir jau trešais. Tas ir pieejams lasītājiem Salaspils bibliotēkā, tās filiālēs, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un interneta mājas lapā www.salaspils.lv. Pārskats satur informāciju, kuru nosaka 2002.gada 11.jūnija LR MK “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību un papildus informāciju, kuru Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome gribēja sniegt iedzīvotājiem. Tajā pat laikā, mēs turpinām gaidīt Jūsu ierosinājumus un priekšlikums publiskā pārskata sadaļu pārveidošanai vai papildināšanai. Priekšlikumus var sūtīt elektroniski uz adresi:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Andrejs Jaunkalns

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes izpilddirektors

Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2004.gadu.

 

Materiālus sagatavoja  Salaspils novada domes  projektu vadītāja Ruta Ilgaža

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome Līvzemes 8, Salaspils, LV-2169 Tālr. 7981008,  Fakss 7981032 e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis