Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2003. gada publiskais pārskats


Saturs

Vadītāja ziņojums

Salaspils raksturojums

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Iedzīvotāji

Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra

Komitejas

Komisijas

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes struktūra

Lēmuma pieņemšanas ceļš

Pašvaldības iestādes

Pašvaldības uzņēmumi

Komercsabiedrība ar pašvaldības kapitālu

Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības pilnveidošana

Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2003.gadā

Tautsaimniecība

Administratīvā daļa

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai

Pašvaldības policijas 2003.g. paveiktā salīdzinājums ar 2002.g.

Sociālais dienests par 2003. gadu

Bāriņtiesa

Salaspils Mūzikas un mākslas skola

Salaspils 1.vidusskola

Salaspils 2.vidusskola

Salaspils sākumskola

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saime”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”

Salaspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Kultūras nams “Enerģētiķis”

Kultūras nams “Rīgava”

Salaspils pilsētas bibliotēka

Pielikumi:

 • Revidenta ziņojums par 2003.gada finanšu pārskatu.

 • Domes lēmums par 2003.gada budžeta izpildi.

 • Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem.

 • Salaspils pašvaldības saistību apmērs.

 • Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats.

 • Līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā kustības pārskats.

 • Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām.

 • Domes lēmums par 2004.gada budžeta pieņemšanu.

 • Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums.

Vadītāja ziņojums

Salaspils pašvaldības 2003.g. publiskais pārskats sagatavots ar mērķi sniegt informāciju par pašvaldības paveikto pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā un tālākajām iecerēm.

  

Pārskatā tiek vērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Salaspilī un pēdējo gadu izmaiņas, kā arī pašvaldības finansu politikas rezultāti.

Jūsu rīcībā nodotajā dokumentā ir sniegta informācija par Salaspili, norādīts uz pašvaldības veiktajiem pasākumiem iedzīvotāju informēšanā un sadarbības veicināšanā (Salaspils Sabiedriskais centrs, sabiedrisko attiecību speciāliste, informācijas speciāliste, preses sekretāre, interneta mājas lapa). Norādīts uz pašvaldības prioritātēm finansu politikā.

Esmu gandarīts, ka Salaspils vidējais attīstības līmenis ir viens no augstākajiem valstī, palielinājušies iedzīvotāju ienākumi.

2003.gads Salaspilij bija jubilejas gads – pagājuši 10 gadi, kopš Salaspils ieguva pilsētas statusu. Jau vairākus gadus pēc kārtas pašvaldībā ir stabili finansiālās darbības rezultāti. Būtiski palielinājušies nodokļu ieņēmumi, labi rezultāti ir zemes nodokļa administrēšanā. Pašvaldības līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. 2003.gadā būtisku ieguldījumu veicām iestāžu kapitālajos remontos. Viena no lielākajām izdevumu daļām ir izglītības iestāžu finansēšana un iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai. Pašvaldības teritorijai tiek piesaistīti lieli investīciju resursi.

Nozīmīgākie 2003.gada ieguldījumi ir:

 • Siltummezglu iegāde un uzstādīšana 11 pašvaldības iestādēs (50 tūkst.Ls);

 • PII Daugaviņa lietusūdens kanalizācijas sakārtošana un teritorijas labiekārtošana (31 tūkst. Ls);

 • Pļavu ielas remonts ( 213 tūkst. Ls);

 • Meldru ielas izbūves turpināšana (40 tūkst. Ls);

 • Sociālā nama statusa piešķiršana ēkai Raiņa ielā 17a un kapitālā remonta pabeigšana tajā (52 tūkst. Ls);

 • Apgaismojuma līnijas izbūve Līvzemes- Gaismas- Ziemeļu ielās (17 tūkst. Ls).

Kopumā 340 tūkst. Ls izlietoti pašvaldības iestāžu remontdarbos. Lielāki vai mazāki remonti veikti praktiski katrā no 21 pašvaldības iestādēm.

Liela uzmanība tiek pievērsta maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju problēmām. Tika pabeigts kapitālais remonts sociālās palīdzības ēkai Raiņa ielā 17a un sākot ar maija mēnesi tajā tika iekārtoti iedzīvotāji. Gada beigās Sociālās palīdzības namā , Skolas ielā 7, tika izveidotas telpas Nakts patversmei, kas savu darbību uzsāk 2004.gadā. Sociālās palīdzības dienests ir izskatījis visus iesniegumus un, pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas, piešķīris pabalstus trūcīgām ģimenēm ar bērniem, vienreizējos pabalstus jaundzimušajiem, pabalstus operācijām un nelaimes gadījumos.

Joprojām iedzīvotāji var izmantot bezmaksas divu maršrutu autobusu pakalpojumu. Pēc īpaša maršruta bērnu uz skolu un no skolas mājās nogādā divi pašvaldības mikroautobusi. Arvien aktīvāk iedzīvotāji iesaistās pilsētas plānošanas pasākumos. Aktīvi tiek risināti infrastruktūras attīstības jautājumi, kā rezultātā būtiski palielinās zemes kadastrālā vērtība, pieaugusi dzīvokļu tirgus vērtība. Intensīvi notiek detālplānojumu izstrāde lauku teritorijā.

Tomēr Salaspils domes vadība skaidri apzinās, ka Salaspils ekonomiskās un sociālās attīstības problēmas vēl joprojām nav atrisinātas. Tāpēc ir jāturpina iesāktais darbs Salaspils un tās iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot Salaspils pašvaldības, valsts un uzņēmēju intereses, ka arī risinot pilsētas teritorijas attīstības problēmas.

Tikai nemitīgs un nepārtraukts darbs, kas nodrošina Salaspils virzību uz priekšu, ir Salaspils attīstības panākumu pamats.

Priekšsēdētājs Juris Putniņš

Salaspils raksturojums

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība atrodas Rīgas rajonā un robežojas ar Rīgas un Ikšķiles pilsētām un Stopiņu, Ķekavas un Daugmales pagastiem. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas Salaspilij ir Ikšķile (11 km), Ogre (18 km) un Baldone (21 km).

Pilsētas teritorija ir 12 km2, t.i. 1280,3 ha; lauku teritorijas kopējā platība – 115 km2, t.i. 11407,8 ha. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve.

Salaspils pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 12688,1 ha, t.sk.

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3658,2 ha (no tās meliorēta 2044,9 ha)

t.sk.

-aramzeme

2239,3 ha

 

-augļu dārzi

76,6 ha

 

-pļavas

637,3 ha

 

-ganības

705,0 ha

meži

 

3521,7 ha

krūmāji

 

93,5 ha

purvi

 

276,2 ha

zem ūdeņiem

 

2662,9 ha

 

-zem zivju dīķiem

7,4 ha

pagalmi

 

927,5 ha

ceļi

 

480,0 ha

pārējās zemes

 

1068,1 ha

 

 

Zemes sadalījums pa īpašuma veidiem:

3728 zemes īpašnieki 7642,3 ha; t.sk.

3334 fizisko personu īpašumi

5216,2 ha

92 juridisko personu īpašumi

647,9 ha

145 pašvaldību īpašumi

1535,4 ha

t.sk. meži

1287,1 ha

153 valsts īpašumi

198,2 ha

4 jaukta statusa kopīpašumi

44,6 ha

 

1255 zemes lietotāji 4860,0 ha; t.sk.

860 fizisko personu lietojumi

287,8 ha

75 juridisko personu lietojumi

468,1 ha

271 pašvaldību lietojumi

1026,5 ha

49 valsts un valsts institūc. lietojumi

3077,6 ha

 

Brīvā valsts vai valstij piekritīgā zeme 185,8 ha; t.sk.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

18,5 ha

    t.sk. pļavas

1 ha

    ganības

17,5 ha

Meži

104,0 ha

Purvi

8,3 ha

Pagalmi

2,1 ha

Pārējas zemes

52,9 ha

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Pilnīgs pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums apskatāms pielikumā. Tajā raksturota īpašuma vērtība, platība vai garums, īpašuma veids, vai īpašums ir atsavināts vai to plānots privatizēt, vai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā, vai ir īpašumā, vai valdījumā. Salīdzinājumā ar 2002.gadu, 2003.gadā 33 īpašumi reģistrēti zemesgrāmatā, 6 īpašumi atsavināti, vai tos plānots privatizēt.

Iedzīvotāji

Salaspils administratīvajā teritorijā 2003.gada 31.decembrī pierakstīti ir 20139 iedzīvotāju, 3204 no tiem dzīvo Salaspils lauku teritorijā.. Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin Saulkalne (1374 iedzīvotāji) un Acone (702 iedzīvotāji). Iedzīvotāju blīvums ir 159 iedzīvotāju uz 1 km2.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas tagadējā Salaspils pilsētas un lauku teritorijā no 1943. līdz 2003.gadam.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ reģistrētas

 

2003.gadā

2002.gadā

2001.gadā

Dzimšanas

135

139

135

Laulības

94

88

83

Miršanas

215

197

199

Dabiskais pieaugums

-138

-64

 

Dabiskais pieaugums Salaspilī laika posmā no 1973. līdz 2003.gadam

Neskatoties uz to, ka dabiskais pieaugums Salaspilī ir bijis ar “mīnus” zīmi, iedzīvotāju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējiem 2 gadiem ir palielinājies. Tas izskaidrojams ar iedzīvotāju migrāciju.

Pēc Nodarbinātības valsts dienesta Rīgas rajona Salaspils biroja sniegto informāciju 2003.gada beigās Salaspilī bija 13851 darbspējīgie jeb 69% no iedzīvotāju skaita, kas ir par 4% vairāk nekā 2001.gadā. Bezdarba līmenis Salaspilī 2003.gada beigās procentuāli bija nedaudz zemāks nekā valstī kopumā - 993 reģistrējušies bezdarbnieki, kas sastāda 7% no darbspējīgo iedzīvotāju skaita. Salīdzinoši ar 2001.gadu bezdarba līmenis ir pieaudzis par 2%.

Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome ir pašvaldība, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt Salaspils iedzīvotājiem iespēju veidot pilnvērtīgu dzīvi šajā pilsētā un tai pieguļošai lauku teritorijā.

Salaspils pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likuma “Par pašvaldībām”, bet Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes darba organizācijas pamatprincipi- nolikums, kas apstiprināts 2001. gada 30.maijā.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domē ievēlēti 11 deputāti:

 • no deputātu kandidātu saraksta “Māras zeme” :

 • Juris Putniņš

 • Silvija Pivore

 • Visvaldis Vasarietis

 • no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Zemnieku savienība”:

 • Raimonds Čudars

 • Rudīte Ķikuste

 • Valdis Circenis

 • no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Demokrātiskā partija”:

 • Genādijs Volodins

 • Mihails Rogals

 • no deputātu kandidātu saraksta “Tautas partija” :

 • Vilnis Grīviņš

 • no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”:

 • Ēriks Miķelsons

 • no deputātu kandidātu saraksta “Tēvzemei un brīvībai”/LNNK :

 • Zoja Rimša

 • Par Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Putniņš, par priekšsēdētāju vietnieku – Vilnis Grīviņš, kuru ar 2003.gada septembri nomainīja - Zoja Rimša.

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes galvenie uzdevumi ir :

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;

 • gādāt par Salaspils pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

 • gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;

 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;

 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;

 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā;

 • sekmēt uzņēmējdarbību Salaspils pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

 • gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;

 • saskaņā ar Salaspils administratīvās teritorijas detālplānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

 • pārzināt būvniecību Salaspils administratīvajā teritorijā;

 • organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

 • Kārtējās domes sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī, mēneša pēdējā trešdienā pl.16.00. Ja nepieciešams, tiek sasauktas Ārkārtas sēdes.

  Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa piecas dienas pirms kārtējās domes sēdes un Salaspils pašvaldības interneta mājas lapā (www.salaspils.lv).

  Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes izdevumā “Salaspils Vēstis”  un interneta mājas lapā. Savukārt iedzīvotāji uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,  protokola izrakstus var saņemt Domē 304.kab. 5 dienas pēc Domes sēdes. Ar pilnu lēmumu tekstu iedzīvotāji var iepazīties Administratīvajā daļā (304. kab.).

  Lai nodrošinātu domes darbību: pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un labiekārtošanu, lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, ir izveidotas komitejas un komisijas.

  Komitejas

   

 • Finansu komiteja – komitejas priekšsēdētājs Juris Putniņš, komitejas locekļi: Valdis Circenis, Zoja Rimša, Mihails Rogols, Genādijs Volodins;

 • Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja – komitejas priekšsēdētāja Silvija Pivore, komitejas locekļi: Visvaldis Vasarietis, Ēriks Miķelsons, Raimonds Čudars, Zoja Rimša;

 • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – komitejas priekšsēdētājs Raimonds Čudars, komitejas locekļi: Silvija Pivore, Visvaldis Vasarietis, Ēriks Miķelsons, Juris Putniņš;

 • Ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteja – komitejas priekšsēdētāja Rudīte Ķikuste, komitejas locekļi: Mihails Rogols, Genādijs Volodins ;

 • Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja – komitejas priekšsēdētāja Zoja Rimša, komitejas locekļi: Vilnis Grīviņš, Mihails Rogols, Genādijs Volodins, Rudīte Ķikuste;

 • Dzīvokļu saimniecības un komunālo jautājumu komiteja – komitejas priekšsēdētājs Ēriks Miķelsons, komitejas locekļi: Vilnis Grīviņš, Silvija Pivore, Zoja Rimša, Visvaldis Vasarietis.

 • Komisijas

  Atbilstoši tiesību aktu prasībām un nepieciešamībai izpildīt atsevišķas pašvaldības funkcijas, kā arī nodrošināt administratīvās teritorijas pārvaldīšanu, pašvaldībā, darbojas šādas komisijas:

   

 • Ārkārtas situācijas komisija;

 • Zemes komisija;

 • Individuālā darba veicēju reģistrācijas un juridisko personu atsevišķu darbības veidu licencēšanas komisija;

 • Administratīvā komisija;

 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

 • Individuālo būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija;

 • Sporta komisija.

 • Dome ir tiesīga izveidot arī darba grupas vai valdes atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes struktūra

  Skatīt struktūru

  Lēmuma pieņemšanas ceļš

  Pašvaldības iestādes

  Iestādes nosaukums un adrese

  Vadītājs

  Telefons

  Nodarbināto skaits

  Vidējās algas

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome Līvzemes iela 8, Salaspils

  priekšsēdētājs Juris Putniņš, izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

  7981008

  70

  269,97

  Salaspils BāriņtiesaLīvzemes iela 8, Salaspils

  Zaiga Matvejāne

  7981018; 7981067

  3

  284,50

  Salaspils BūvvaldeLīvzemes iela 8, Salaspils

  Valērijs Sičovs

  7981013

  11

  257,73

  Salaspils Dzimtsarakstu nodaļa Līvzemes iela 8, Salaspils

  Skaidrīte Keiša - Sīle

  7981027

  2

  305,95

  Sociālās palīdzības dienests Līvzemes iela 8, Salaspils

  Andra Dārzniece

  7981066

  11

  189,45

  Sociālās aprūpes mājaDaugavas iela 2A, Salaspils

  Visvaldis Vasarietis

  7942412

  32

  143,92

  Sociālās palīdzības namsSkolas iela 7, Salaspils

  Dmitrijs Kancevičs

  7947414

  13

  145,01

  K/n Enerģētiķis Skolas iela 2, Salaspils

  Olga Sivačonoka

  7947517

  45

  105,67

  Struktūrvienība:

  Izstāžu zāle Rīgas iela 36, Salaspils

  Inta Jansone

  7944397

     

  K/n Rīgava Līvzemes iela 7, Salaspils

  Ēriks Miķelsons

  7941163

  30

  117,21

  Daugavas muzejs Salaspils lauku teritorija, Doles sala

  Daina Lasmane

  7216367

  22

  123,92

  Salaspils pilsētas bibliotēka Līvzemes iela 8, Salaspils

  Daiga Orbidāne

  7981029

  13

  166,77

  Filiāles:

  SPB Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš” Skolas iela 2, Salaspils

  Rita Germane

  7940355

     

  SPB Dienvidu bibliotēkaDienvidu iela 7k.3, Salaspils, LV- 2169

  Dace Mosāne

  7944368

     

  SPB Saulkalnes bibliotēkaSalaspils lauku teritorija, Saulkalne, LV – 2117

  Gita Rozenberga

  7948257

     

  Salaspils pilsētas pirmskolas izglītības iestāde Rīgas iela 10, Salaspils

  Anna Kavasa

  7947265

  58

  153,61

  PII “Saulīte” Enerģētiķu iela 17, Salaspils

  Ņina Kacko

  7940992

  61

  145,64

  PII “Saime” Miera iela 19/9, Salaspils

  Silvija Pivore

  7944270

  38

  152,38

  PII “Daugaviņa” Salaspils lauku teritorija, Saulkalne

  Inga Ģēģere

  7948030

  34

  132,71

  Salaspils sākumskola Meža iela 6, Salaspils

  Vanda Bārtule

  7981040

  38

  160,92

  Salaspils 1. VidusskolaLauku iela 1, Salaspils

  Elita Pušpure

  7947253

  102

  176,00

  Salaspils 2. vidusskolaSkolas iela 6, Salaspils

  Veneranda Bogdane - Rogozina

  7940950

  125

  172,99

  Salaspils vakarskola Skolas iela 6, Salaspils

  Zoja Šlesere

  7940956

  21

  116,22

  Salaspils Mūzikas un mākslas skola Līvzemes iela 9, Salaspils

  Vilnis Borovskis

  7941605

  21

  284,45

  Bērnu sporta skolaLīvzemes iela 22, Salaspils

  Anita Trumpe

  7943115

  8

  128,01

  Pašvaldības policija Lauku iela 6, Salaspils

  Dzintars Strožs

  7980033, 7940001

  29

  229,53

  Saulkanes veselības punktsSalaspils lauku ter., Saulkalne 30, dz. 40

  Tamāra Ņesterova

  7948086

  1

  271,92

  Pašvaldības uzņēmumi

  Darbības veids

  Iestādes nosaukums un adrese

  Vadītājs

  Telefons

  Nodarbināto skaits

  Siltumapgāde

  BO PU “Salaspils Siltums” Miera iela 31, Salaspils

  Genādijs Volodins

  7944929, 7944817

  63

  Ūdens apgāde un kanalizācija

  BO PU “Valgums-S”Miera iela 26a, Salaspils

  Ēriks Jušķevics

  7944694, 7944695

  65

  Tirdzniecības pakalpojumi

  BO PU “Salaspils tirgus”Lauku iela 7, Salaspils

  Imants Ramza

  7148491

  5

  Namu apsaimniekošana

  BO PU “Dzīvoklis”Enerģētiķu 9, Salaspils

  Gita  Vinogradova

  7947408

  94

  Komercsabiedrība ar pašvaldības kapitālu

  Darbības veids

  Iestādes nosaukums un adrese

  Vadītājs

  Telefons

  Nodarbināto skaits

  Veselības aprūpe

  SIA Salaspils poliklīnika Lauku iela 8, Salaspils

  Vita Upmane

  Rīkotājdirektore 7947792

  53 (štata darbinieki)

  +

       

  Reģ. 7947347

   13 ģim.ārsti

  13 māsiņas

  Domes pakļautībā un pārraudzībā darbojas valsts īpašuma objekts - Salaspils memoriāls.

  Salaspils pilsētas dome 1999.gada 26.maijā pieņēma lēmumu “Par dalību uzņēmuma dibināšanā projekta “Zivju ceļš un slaloma trases ūdenssportam Doles salā Salaspilī” realizācijai”, nosakot savu dalības apmēru 33% no statūtu fonda un uzņēmuma dibināšanu kopā ar Rīgas rajona padomi un Latvijas kanoe federāciju, pārskaitot savu dibinātāja daļu 1000,- Ls. Faktiski tika nodibināta sabiedrība SIA “Dolespils”, piedaloties diviem dibinātājiem. 2002.gada 27.martā tika pieņemts domes lēmums par izstāšanos no SIA “Dolespils” dalībnieku sastāva un pārdot savas kapitāla daļas par sabiedrības statūtos noteikto kapitāla daļas nominālvērtību. SIA “Dolespils” naudu ieskaitīja 2003.gadā, tātad tas uzskatāms par izstāšanos brīdi.

   

  Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības pilnveidošana

  Lai pilnveidotu pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu darbu tika izveidota revidenta štata vienība domes administratīvajā aparātā, kam uzdevums ir pastiprināt pašvaldības iestāžu un uzņēmu darbības kontroli un sagatavot informāciju, izmantojamu turpmākai šo iestāžu/uzņēmumu darbības uzlabošanai.

  Uzsākot Komerclikuma uzlikto pienākumu pildīšanu 2002.gadā Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome uzsāka savu uzņēmumu reorganizāciju. Kā pirmais tika reorganizēts PU “Salaspils poliklīnika”, rezultātā izveidots SIA “Salaspils poliklīnika” un nodibinājās vairākas ārstu privātprakses. 2003.gada 24.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums par PU “Salaspils Tirgus” likvidāciju, bet 2003.gada 29.oktobrī – lēmums par PU “Dzīvoklis” pārveidošanu par Pašvaldības Kapitāla sabiedrību (SIA). Šie procesi pabeigti 2004.gadā.

  PU BO “Salaspils siltums” darbības analīze bija par pamatu maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas uzsākšanai. Rekonstrukcijas projekts saņēma atbalstu LR Ekonomikas ministrijā , kas ļāva uzņēmumam izmantojot domes izsniegto galvojumu saņemt 617284 EUR lielu kredītu Eiropas investīciju bankā uz 15 gadiem. Siltumtīklu rekonstrukcija ļāva uzņēmumam samazināt siltumenerģijas zudumus, stabilizēt darbu, padarot to mazāk atkarīgu no gāzes cenu izmaiņām šodien un nākotnē.

  Turpinājās pašvaldības un PU BO “Valgums-S” dalība investīciju programmā “800+”. Šī programma paredz lielākās daļas Salaspils pilsētas kanalizācijas un ūdenstīklu pārbūvi, ūdens ņemšanas vietu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kā rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un samazināsies dabas piesārņojums. 2002.gadā notika izpētes darbi, 2003.-2004.gadā notiks projektēšanas darbi, bet 2005-2006.gados būvdarbi. Lai veiktu ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgas ielā, izmantojot domes izsniegto galvojumu, PU BO “Valgums-S” saņēmis 45000 Ls kredītu Akciju sabiedrībā “Nord/LB Latvija” uz 1.5 gadiem.

  Saskaņā ar LR likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome kopā ar trim citām pašvaldībām 2002.gadā izveidoja Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru. Ar Regulatora darba uzsākšanu pašvaldība vairs neizskata un neapstiprina komunālo pakalpojumu tarifus. Šī funkcija, saskaņā ar LR likumdošanu nodota Regulatora pārziņā.

  Lai samazinātu ļaunprātīgo īres un komunālo pakalpojumu nemaksātāju skaitu Sociālās palīdzības namā - Skolas ielā 7, kā arī to personu skaitu, kurām nav noteiktas dzīvesvietas, 2003.gada beigās tika uzsākta Nakts patversmes izveidošana, kas savu darbību uzsāka 2004.gada 01.janvārī.

   

  Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2003.gadā

  Finansiālā nozīmē par visu pilsētu kopumā var spriest pēc budžeta izpildes rezultātiem.

  Kopējie budžeta ieņēmumi 2003.gadā bija 4950946 Ls, no kuriem lielākie ieņēmumi bija no nodokļiem – 3956752 Ls. Ieņēmumi bija krietni lielāki, nekā sākotnēji tika plānots. Iemesls tam bija Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognožu pieaugums. Arī 2002.gadā reālie ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa bija lielāki, nekā prognozēts, bet šīs prognozes tika pārsniegtas tikai decembra otrajā pusē. 2003.gadā prognozes 100% izpildītas tika jau novembra mēnesī. Iemesli tam varētu būt vairāki –valstī kārtīgāka nodokļu iekasēšana, pārāk pieticīgas prognozes, vai kādi citi. Bet pilsētai tas nāca tikai par labu, jo varējām palielināt tautsaimniecības finansējumu un veikt daudz darbus, kam naudas 2003.gadā nebūtu pieticis. Par to liecina 2003.gada budžeta izdevumi.

  Salīdzinot ar 2002.gadu, lielākā daļa izdevumu, sadalot tos pa attiecīgajām jomām, procentuāli palikuši nemainīgi, vai arī izmainījušies aptuveni 1 % robežās. Vislielākais pieaugums bijis tautsaimniecībai – 5%. Tas ir daudz. No šīs sadaļas vislielākie izdevumi bijuši par kapitālajiem remontiem, ko varējām veikt tik lielos apjomos, pateicoties papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tika veikti vairāki nozīmīgi darbi, kam sākotnēji nebija nepieciešamā finansējuma: tika izremontētas bibliotēkas telpas gan Saulkalnē, gan arī Pilsētas bibliotēkai, Mākslas un mūzikas skolai tika nomainīti logi, izbūvēta siltummezgla piebūve, tika nobruģēts laukums pie kultūras nama “Enerģētiķis”, veikts zāles remonts Saulkalnes bērnu dārzā. Arī citās pašvaldības iestādēs tika veikti remonti, bet šos gribējās uzsvērt īpaši.

  Kā redzams, 2003.gadu esam aizvadījuši ļoti veiksmīgi. Tomēr tas neliedz mums cerēt, ka katrs nākamais gads būs vēl veiksmīgāks, un ļaus mums aizvien uzlabot gan pilsētas ārējo izskatu, gan arī visu labklājību kopumā.

   

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta izpilde

  Nosaukums

  2002.g. (Ls )

  2003.g.

  Salīdzinā-jumā ar 2002.g. %

  2004.g. plānotais

  Salīdzināju-mā ar 2002.g. %

  Salīdzinā-jumā ar 2003.g. %

  (Ls)

  Nodokļu ieņēmumi

  3403618

  3956751

  116%

  4059577

  119%

  103%

  Nenodokļu ieņēmumi

  67953

  43758

  64%

  37410

  55%

  85%

  Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

  218017

  245992

  113%

  211159

  97%

  86%

  Saņemtie maksājumi

  600561

  704444

  117%

  707750

  118%

  100%

  Ieņēmumi kopā

  4290149

  4950945

  115%

  5015896

  117%

  101%

  Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

  448906

  540202

  120%

  547430

  122%

  101%

  Sabiedriskā kārtība un drošība

  114352

  118545

  104%

  117953

  103%

  100%

  Izglītība

  1507422

  1659582

  110%

  1862141

  124%

  112%

  Veselības aprūpe

  5596

  5757

  103%

  6621

  118%

  115%

  Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

  415748

  420716

  101%

  514454

  124%

  122%

  Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  699064

  1060356

  152%

  806550

  115%

  76%

  Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

  279451

  332580

  119%

  390511

  140%

  117%

  Transports, sakari

  0

  0

  0%

  0

  -

  -

  Izdevumu neparedzētiem gadījumiem

  0

  0

  -

  21899

  -

  -

  Norēķini ar pašvaldību budžetiem

  119488

  139408

  117%

  150000

  126%

  108%

  Maksājumi pašv. fin. izlīdzināšanas fondam

  625130

  682654

  109%

  732655

  117%

  107%

  Izdevumi kopā

  4215163

  4959800

  118%

  5150214

  122%

  104%

   

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes speciālā budžeta izpilde

  Nosaukums

  2002.g. (Ls )

  2003.g.

  Salīdzinā-jumā ar 2002.g. %

  2004.g. plānotais

  salīdzinājumā ar 2002.g. %

  Salīdzinā-jumā ar 2003.g.%

  (Ls)

  Ceļa līdzekļi

  81966

  107046

  131%

  96135

  117%

  90%

  Dabas resursu nodoklis

  45027

  38467

  84%

  35000

  78%

  91%

  Privatizācijas fonds

  16667

  6432

  39%

       

  Pārējie ieņēmumi

  31749

  189577

  597%

       

  Ziedojumi

  3897

  7674

  197%

       

  Ieņēmumi kopā

  179306

  349196

  195%

  131135

  73%

  38%

  Autoceļu fonds

  75883

  88697

  117 %

  127614

  168%

  144%

  Dabas resursu nodoklis

  42018

  40622

  97 %

  36969

  88%

  91%

  Privatizācijas fonds

  8907

  10558

  119%

  9967

  112%

  94%

  Pārējie izdevumi

  22628

  137452

  607%

  76037

  336%

  55%

  Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

  2773

  3619

  131%

  6333

  228%

  175%

  Izdevumi kopā

  152209

  280948

  185%

  256920

  169%

  91%

  Pielikumā var iepazīties ar saistību apjomu un izsniegto galvojumu, kapitālu daļām uzņēmumos.

  Tautsaimniecība

  Kā katru gadu tautsaimniecības attīstība bija viens no svarīgākiem Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes darbības virzieniem. Šim mērķim 2003.gadā tika iztērēti vairāk kā 1 milj. Ls, vai 21% no kopējiem budžeta izdevumiem.

  2003.gadā visi tautsaimniecībai atvēlētie līdzekļi tika ieguldīti attīstības projektos un remontos.

  Kā lielākais pagājušā gadā veiktais projekts minams Pļavu ielas remonts, kam izlietoti 213 tūkst. Ls, kā arī sociālā nama Raiņa ielā 17a kapitālā remonta pabeigšana, kas izmaksāja 52 tūkst. Ls. #9; #9;

  Tika turpināta Meldru ielas izbūve bez asfalta kārtas, kas domei izmaksāja 40 tūkst. Ls.

  Pabeigta ielu apgaismojuma līnijas izbūve Līvzemes – Gaismas - Ziemeļu ielās. Kopējās izmaksas 17 tūkst. Ls.

  11 pašvaldības iestādēs tika iegādāti un uzstādīti siltummezgli (50 tūkst.Ls).

  PII Daugaviņa tika veikta teritorijas labiekārtošana un lietusūdens kanalizācija sakārtošana (31 tūkst. Ls). Līdz ar to šī pašlaik ir vienīgā Salaspils pašvaldības iestāde, kurā ir sakārtota lietusūdens kanalizācija.

  Kopumā 340 tūkst. Ls izlietoti pašvaldības iestāžu remontdarbos. Lielāki vai mazāki remonti veikti praktiski katrā no 21 pašvaldības iestādēm. Sakarā ar papildus līdzekļu ienākumiem no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa bija iespējams veikt telpu remontu kultūras namā “Rīgava”, zāles remontu PII “Daugaviņa”, izremontētas telpas pilsētas bibliotēkā un Saulkalnes bibliotēkā, Mūzikas un mākslas skolā veikta logu un durvju bloku nomaiņa, kā arī izbūvēta siltummezgla piebūve, kultūras namam “Enerģētiķis” veikts izstāžu zāles fasādes remonts un logu krāsošana, kā arī nobruģēts laukums pie kultūras nama.

  Saskaņā ar likumu “Par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” veiktas 50 cenu aptaujas un izsludināti 7 atklāti konkursi, no kuriem sekmīgi noslēdzās tikai 3 .

  Atklātie konkursi rīkoti:

  - par tiesībām veikt būvprojekta izstrādāšanu pašvaldības ceļa no “Migļiem” līdz Granīta ielai rekonstrukcijai Salaspils pilsētas lauku teritorijā;

 • par tiesībām veikt zaļās zonas kopšanas darbus Salaspilī, 2003.gadā;

 • par 2 mikroautobusu piegādi.

 • Kā parasti visvairāk noslēgto saimniecisko līgumu bija par būvdarbu (remontdarbu) veikšanu . Uzvarējušo un pasūtījumus saņēmušo firmas būvdarbos Salaspilī pašvaldības objektos 2003.gadā izskatās sekojoši:

  1. IU “Būvniecība un remonts”

  2. SIA “BNB”

  3. SIA “SMPC”

  4. SIA “Ūdensmeistars”

  5. SIA “IVAI”

  6. SIA “ĻKO – celtnieks”

  7. SIA “Slodze”

  8. SIA “Enerģija SHEMS”

  9. AS “DHB”

  10. SIA “DGS”

  11. SIA “Rabel”

  12. SIA “Sagraffitto”

  13. SIA “Balthem Ltd”

  14.SIA “Skārdnieks”

  15. SIA “Norma – S”

  16. AS “Ceļu pārvalde”

  17. Firma “ACB”

  2003.gadā pēc Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes pasūtījuma ir izstrādāts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura mērķis – izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku rekonstrukcijas koncepciju (ilgtermiņa attīstības programmu 10 gadiem) un tehniski ekonomisko pamatojumu (īstermiņa investīciju plānu tuvākajiem 3 gadiem).

  Šis darbs izstrādāts Salaspils pilsētas izglītības, kultūras un sporta iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un tehnisko parametru uzlabošanai atbilstoši normatīvajām prasībām. Projekta ietvaros plānota arī jaunu izglītības un sporta objektu celtniecība un jau esošu ēku pārbūve, lai veicinātu kultūras un sporta aktivitātes, kā arī uzlabotu izglītības iegūšanas iespējas pašvaldībā.

  Realizējot šos pasākumus, tiks ieekonomēti budžeta līdzekļi siltumapgādei un paaugstināsies mācību procesa kvalitāte. Uzlabojot ēku siltumtehnisko stāvokli, efektīvāk tiks izmantota siltumenerģija un uzlabosies patērētāju siltumapgāde.

  Galvenā uzmanība projektā veltīta Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu un sporta kompleksa energoefektivitātes paaugstināšanai (jumtu siltināšana, logu nomaiņa un iekšējo apkures tīklu remonts), kā arī elektroinstalācijas, ventilācijas un ugunsdrošības iekārtu remontiem. Projekta ietvaros izvērtētas jaunas skolas celtniecības iespējas, kā arī sporta skolas ierīkošana, pielāgojot šim mērķim jau esošu ēku, un Salaspils pilsētas stadiona rekonstrukcija.

  Projektā paredzētos darbus plānots uzsākt 2004.gadā.

   

  Administratīvā daļa

  Ar 30.05.2001.domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) izveidota administratīvā daļa.

  Reģistrēti dokumenti:

  Ienākošie dokumenti – 489

  Saņemti iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām un sagatavotas atbildes uz tiem – 586

  Nosūtīti dokumenti – 1131

  Saimnieciskie līgumi – 210

  Kapu nomas līgumi - 114

  Protokolētas:

  domes sēdes- 26

  Finansu komitejas sēdes- 29

  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes- 29

  Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdes- 30

  Arhīvā:

  Inventarizētas lietas, sastādīti lietu apraksti un akceptēti Zonālajā valsts arhīvā:

  Apraksts Nr.1 – 1189 lieta;

  Apraksts Nr.2 – 285 lietas;

  Apraksts Nr.5 – 142 lietas.

  No struktūrvienībām pieņemtas lietas:

 • Administratīvā daļa 68

 • Dzīvesvietas deklarēšanas daļa 54

 • Juridiskā un personāldaļa 26

 • Būvvalde 13

 • Finansu un grāmatvedības uzskaites daļa 28

 • Iešūtas:

 • Apraksts Nr.5 – 57

 • Apraksts Nr.5 – 118

 •  

  Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai

  Sabiedriskā attiecības

  Salaspils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste organizē TV raidprogrammas un izdevuma “Salaspils Vēstis” regulāru iznākšanu. Vismaz vienu reizi mēnesī “Novada ziņas” sagatavo un iepazīstina Latvijas skatītājus ar jaunumiem Salaspilī. Ļoti bieži par jaunumiem Salaspilī Rīgas rajona iedzīvotājus informē arī “Rīgas Apriņķa Avīze”.

  Domes TV raidprogramma

  Kopš 1996.gada par pašvaldības darbu, domes lēmumiem, pilsētas norisēm, kultūras, izglītības, sabiedriskās un politiskās dzīves jaunumiem Salaspils iedzīvotājus informē Salaspils televīzijas raidprogramma. Programmu redz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji HES dzīvojamā rajonā un Silavā TV Baltcom kabeļtelevīzijas abonementi kanālā “FOX KIDS” , Dienvidu un Miera ielā kabeļtelevīziju abonenti kanālā 'SRTL' katru ceturtdienu pl. 21.00.

  Izdevums “Salaspils Vēstis” 
  Kopš 1996.gada 17. maija  iznāk Salaspils domes informatīvais izdevums “Salaspils Vēstis”. Iznāk: 2 reizes mēnesī (1. un 3. piektdienā).

  Izplatīšana: bez maksas pašvaldības iestādēs un pilsētas tirdzniecības vietās.

  Tirāža :1800 latviešu un 1200 krievu valodā.

  Izdevuma “Salaspils Vēstis” visi šī gada izdotie numuri abās valodās lasāmi Salaspils pašvaldības mājas lapā.

  Salaspils pašvaldības mājas lapa

  Jaunā versijā kopš 2002.gada ir lasāma Salaspils pašvaldības interneta mājas lapa www.salaspils.lv . Mājas lapā ir pieejama informācija par domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, aktuāla informācija par pašvaldības plānotajiem pasākumiem, informācija par pašvaldības struktūru, Salaspils domes deputātiem un iedzīvotāju pieņemšanas laiku, Salaspils pašvaldības saistošiem noteikumiem. Mājas lapā ir ieviestas sadaļas: Salaspils vēsture, Pašvaldība, Tūrisms, Izglītība, Kultūra un sports. Internetā pieejamā informācija tiek patstāvīgi aktualizēta.

  Pašvaldības policijas 2003.g. paveiktā salīdzinājums ar 2002.g.

   

  2002.g.

  2003.g.

  +/-

  Aizturēti un nogādāti Salaspils Valsts policijā :

  419

  570

  +151

  - par noziedzīgiem nodarījumiem

  63

  62

  -1

  - par sīko huligānismu

  46

  99

  +53

  - pēc LAPK 171.p. (atrašanās alkohola reibumā vai alkohola lietošana sabiedriskā vietā)

  76

  152

  +76

  - personības noskaidrošanai

  23

  31

  +8

  - par LR CSN neievērošanu

  13

  19

  +6

  - nepilngadīgie likumpārkāpēji

  8

  15

  +7

  - meklēšanā esošās personas

  2

  1

  -1

  - pēc Valsts policijas atsevišķā uzdevuma

  40

  35

  -5

  - no ģimenes strīdiem

  79

  86

  +7

  - uz aizdomu pamata par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu

  10

  25

  +15

  - citu kategoriju aizturētie

  59

  44

  -15

   

  2002.g.

  2003.g.

  +/-

  Kopā policija izbraukusi uz izsaukumiem

  2644

  2718

  +74

  Nodotas personas ĀNMP

  84

  95

  +11

  Sastādīti administratīvie protokoli

  874

  1150

  +276

  Iekasētas soda naudas uz vietas ( Ls )

  671

  626.50

  -44.50

  Nodotas adresātiem administratīvās komisijas pavēstes

  670

  712

  +42

  Sastādīti pārbaudes akti par nedzīvošanu pēc pieraksta vietas

  86

  96

  +10

  Pieņemti paskaidrojumi

  439

  535

  +96

  Atklātas nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietas

  30

  20

  -10

  Salaspils pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz 2718 izsaukumiem.

  Sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība 95 personām.

  Sastādīti 1150 administratīvie protokoli.

  Administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā iekasētas soda naudas par kopējo

  summu 626,50 Ls.

  Divdesmit vietās konstatēta tirdzniecība neatļautās vietās ar alkoholiskiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem. Uz pārkāpējiem sastādīti administratīvie protokoli, izņemti 78 litri alkoholisko dzērienu un 845 paciņas tabakas izstrādājumu.

  Sastādīti 96 pārbaudes akti.

  Nodotas adresātiem 712 pavēstes.

  Pieņemti 535 paskaidrojumi.

  Nodrošināta sabiedriskā kārtība 54 masu pasākumos.

  Sociālais dienests 2003. gadā

  Kopējais Sociālās palīdzības budžets 2003.gadā bija 420716,00 Ls no kura Sociālā dienesta budžets sociālajiem pabalstiem un sociālai aprūpei sastādīja 159045,00 latus, kas tika izlietots sniedzot palīdzību un pakalpojumus maznodrošinātām personām. 2003. gadā Sociālajā dienestā griezās 1086 ģimenes ar kopējo ģimenes locekļu skaitu 2470.

  Salīdzinošie rādītāji par laika posmu no 1999. gada - 2003.gadam

   

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  Sociālais budžets (latos), no tā

  soc. pabalstu daļa

  330634

  198428

  363569

  221135

  461405

  262750

  415747

  184467

  420716

  159045

  Iztikas minimums uz personu ģimenē (valsts līmenis, Ls):

  • ģim. atzīstama par trūcīgu

  * pārtikas daļa

  28,67

  16,73

  28,67

  16,73

  28,67

  16,73

  28,67

  16, 73

  35,00

  15,00

  Iztikas minimums uz personu ģimenē(pašvaldības līm., latos): ienākums uz ģimenes locekli (pārtikas daļa) no1999.g.

  35.0

  30.0

  22,31

  no 01.05.00.

  37.0

  35.0

  30.00

  30.00

  30,00

  Ar sociālās nodrošināšanas jautājumu risināšanu Salaspils pilsētā nodarbojas Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes jautājumu komiteja piecu deputātu sastāvā, kā arī ar 2003. gadu ir izveidota Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija, jautājumu risināšanā, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu konkrētām personām. Komitejas un komisijas sēdes notiek divas reizes mēnesī.

  Sociālā dienesta budžeta izlietojums pa

  galvenajiem pabalstu un pakalpojumu veidiem par 2003 gadu

  Pakalpojuma nosaukums

  Līdzekļu izlietojums,

  Ls

  Palīdzības saņēmēju skaits

  Pabalsti medicīniskai aprūpei (t.sk. pabalsti medikamentu iegādei, protezēšanai, slimnīcu izdevumi u.c.)

  11434

  270

  Pabalsts bērēm

  8750

  207

  Citi vienreizējie pabalsti

  7202

  191

  Pabalsts bērna izglītībai, audzināšanai

  12646

  434

  Pamatpabalsts maznodrošinātām. ģimenēm.

  26550

  1179

  Pabalsts bāreņiem dzīves uzsākšanai

  400

  4

  Brīvpusdienas PII un mācību iestādēs

  31635

  475

  Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai

  6948

  113

  Materiālais pabalsts par īri un komunāliem pakalpojumiem, t.sk. pabalsts apkurei privātam sektoram

  36353

  1097

  Pabalsts citiem mērķiem

  11100

  375

  Augstākminētajā tabulā parādīts sociālā budžeta izlietojums galvenajos sociālās palīdzības veidos. Pabalsts medicīnas aprūpei ietver sevī arī īpašu palīdzību ļoti sarežģītās situācijās, piemēram, protezēšanas pasākumiem - šīs operācijas un protēzes ir ļoti dārgas un faktiski paredzētas no valsts budžeta līdzekļiem, bet reālā situācija parādīja, ka rindā uz šo operāciju un endoprotēžu saņemšanu ir jāgaida 5-6 gadi.

  Sociālais dienests, papildus pabalstu izmaksām, organizē sekojošus pakalpojumus - aprūpi mājās personām, kurām nepieciešama pastāvīga kopšana, 2003. gadā ir slēgti aprūpes pakalpojumus ir saņēmušas 9 personas - 5 no tām ir ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.

  Svarīgs sociālo pakalpojumu veids ir bērnu vasaras nometnes, kuras organizē Sociālā dienesta darbinieki vasaras periodā. 2003. gadā tika organizētas piecas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.

  Turpinot atbalsta programmu personām, kuras atgriezušās no brīvības atņemšanas vietām, tiek sniegta palīdzība pases un citu dokumentu kārtošanai, 2003. gadā šo palīdzību saņēma 29 personas, saņemot vienreizējo materiālo palīdzību Ls 40,00 vai Ls 20,00 apmērā. Personām, kuras nonākušas alkohola un narkotisko vielu atkarībā, tiek organizētas atbalsta programmas - šļirču maiņa, psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas par citu institūciju pakalpojumiem, piemēram, Nodarbinātības valsts dienesta piedāvātās iespējas, narkologa pakalpojumi Salaspils poliklīnikā u.c.

  Salaspils 1. un 2. vidusskolās darbojas sociālie pedagogi, kas palīdz gan bērniem, gan ģimenēm viņu problēmu risināšanā, kā arī vasaras periodā organizē vasaras nometnes sociālā riska ģimeņu bērniem.

  2003. gada februāra mēnesī tika pieņemts jauns nolikums “Par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem”, kā arī tika izstrādāti un pieņemti “Noteikumi par aprūpi mājās”. Nolikuma un noteikumu izstrāde pamatojas uz izmaiņām sociālajā likumdošanā, kas stājušās spēkā 2003.gadā.

  Bāriņtiesa

  Bāriņtiesa ir tiesu sistēmai piederīga iestāde, kura darbojas uz speciālu likumu pamata un tā izskata aizgādnības, aizgādības un adopcijas lietas, tai skaitā veic bērna personisko un mantisko interešu aizsardzību.

  Ar 2003.gada janvāri ir stājušās spēkā izmaiņas likumdošanā jautājumos, kas skar bērnu intereses, līdz ar to bāriņtiesas darba apjoms ir pieaudzis, jo saskaņā ar esošo likumdošanu bez bāriņtiesas atzinuma un piedalīšanās rajona un apgabaltiesu sēdēs, vairs netiek izšķirta neviena laulība, kurā ir bērni.

  Bāriņtiesas klātbūtne ir obligāta arī tiesas sēdēs, kurās tiek izskatītas lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

  2003.gada martā tika izdoti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.111 “Adopcijas kārtība”, kas būtiski izmainīja bāriņtiesu kompetenci adopcijas jomā, paredzot lielāku bāriņtiesas atbildību nododot bērnu potenciālo adoptētāju aprūpē līdz adopcijas lēmuma apstiprināšanai tiesā.

  Saskaņā ar LR Civillikuma 178.,185.pantiem gan vecāki, gan bērni var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja radušās domstarpības viņu attiecībās. Reizēm konflikts bērnu un vecāku starpā ir atrisināms tikai ar bāriņtiesas palīdzību.

  2003.gada laikā bāriņtiesa pieņēma 97 lēmumus:

 • par personas atzīšanu par adoptētāju - 2;

 • par bērna adopciju -2;

 • par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē -5;

 • par atļauju pieņemt mantojumu, dāvinājumu vai slēgt pirkuma līgumu nepilngadīgā vārdā, īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nepilngadīgā bērna naudas līdzekļu noguldīšanu un izlietošanu –27;

 • par aizgādnības nodibināšanu un atcelšanu mantai - 8;

 • par aizgādnības atcelšanu sakarā ar personas nāvi –1;

 • par aizgādnības nodibināšanu pār personu (rīcībnespējas dēļ) -3;

 • par aizbildnības atcelšanu sasniedzot pilngadību -2;

 • par aizbildnības atcelšanu citu iemeslu dēļ- 2;

 • par aprūpes tiesību atjaunošanu - 4;

 • par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu –5;

 • par prasības pieteikuma iesniegšanu Rīgas rajona tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem - 4;

 • par atļaujas došanu bērnam valsts robežas šķērsošanai – 3;

 • par atzinuma došanu par saskarsmes tiesību izmantošanu attiecībā uz bērnu un bērna dzīvesvietas noteikšanu (pēc tiesu pieprasījuma) - 5;

 • par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem pār bērniem - 8;

 • par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski aprūpē bērnu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu -14 ;

 • par bērna adopciju uz ārvalstīm - 1;

 • par pagaidu aizgādņa iecelšanu –1.

 • Vislielākais bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits attiecas uz bērnam piederošās vai piekrītošās mantas pārvaldību un bērnam piederošo naudas līdzekļu izlietojumu.

  Bāriņtiesā izskatīšanā atrodas daudz vairāk lietu, kuru risināšanā ne vienmēr tiek pieņemts bāriņtiesas lēmums, reizēm lieta tiek atrisināta bez lēmuma, uz personu rakstisku iesniegumu pamata.

  Līdz ar to augstāk minēto lēmumu uzskaitījumu var uzskatīt tikai par daļēju bāriņtiesas darba atspoguļojumu.

  Arvien vairāk cilvēku griežas bāriņtiesā pēc padoma dažādu jautājumu risināšanā, tai skaitā par dzīvojamās platības saglabāšanu (ja ir saņemts paziņojums par tiesvedības uzsākšanu īres un komunālo parādu dēļ), par vārda un uzvārda maiņu nepilngadīgajam bērnam, par valsts robežas šķērsošanu un izbraukšanu uz ārvalstīm kopā ar nepilngadīgo (piem., ja nav zināma bērna tēva atrašanās vieta vai bērna tēvs bez noteikta iemesla nedod savu piekrišanu bērna izbraukšanai), par paternitātes noteikšanu un apstrīdēšanu utt.

  Līdz ar konsultāciju skaita pieaugumu, pieaug arī to cilvēku skaits, kuri vairs neuzskata bāriņtiesu par represīvu iestādi un tādējādi viņu uzskati par bāriņtiesas kompetenci dažādu jautājumu risināšanā ir mainījušies: gan ārsti, gan kaimiņi, gan sveši cilvēki labprātīgi palīdz bāriņtiesai pilnīgāk izvērtēt katras lietas apstākļus, lai pieņemtu objektīvu lēmumu.

  Bāriņtiesas darba labākais novērtējums ir cilvēku uzticēšanās, jo bez apkārtējo cilvēku atbalsta, operatīvi reaģēt un pieņemt objektīvus lēmumus būtu ļoti grūti.

  Salaspils Mūzikas un mākslas skola

  2003. gadā skolā mācījās 180 audzēkņi - 117 profesionālās ievirzes izglītības programmā instrumentālā mūzikaun 63 - profesionālās ievirzes izglītības programmā vizuāli plastiskā māksla. 2003.gadā mācību iestādi absolvēja 10 audzēkņi instrumentālā mūzikā un 7 - vizuāli plastiskā mākslas nodaļā.

  2002. gadā tika izstrādātas mācību priekšmetu programmas pamatizglītības profesionālās ievirzes prasībām apakšprogrammās: klavierspēle, kokles spēle, akordeona spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksafona spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle, vizuāli plastiskā māksla. Izstrādātās izglītības programmas saņēma LR IZM Licenci ar derīguma termiņu līdz 2012.gadam. 2002.gadā mācību iestādi akreditēja uz maksimālo IZM noteikto termiņu – 6 gadi.

  Diemžēl 2003.gadā (uzņemot jaunos audzēkņus) KM tika noteikts audzēkņu limits un finansiālo apsvērumu dēļ 2003./2004.m.g. pirmajā pusgadā uzņēmām 117 mūzikas nodaļā un 63 - vizuāli plastiskajā mākslā. Palielinājām sagatavošanas grupu audzēkņu skaitu, kuri mācās uz daļēju pašizmaksu un pretimnākšanu izrāda pilsētas dome.

  Skolas audzēkņi aktīvi iekļaujas pilsētas, rajona un valsts rīkotajos pasākumos. Skolā aktīvi darbojas koklētāju ansamblis. XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētku koklētāju ansambļu skatē, 29.aprīlī, iegūta II vieta.

  Akordeonistu klases audzēknes M. Peiseniece, N. Palatina veiksmīgi piedalījās Mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu valsts konkursā 2003.gada 27.martā, Limbažos, kur izcīnīta II vieta, kā arī 28.jūnijā Mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu starptautiskajā konkursā - iegūta III vieta. Vasarā audzēkņi piedalījās Akordeonistu orķestra muzicēšanas iemaņu radošajā nometnē, Jūrmalā.

  Katru mācību gadu Salaspils Mūzikas un mākslas skola iesāk Salaspils katoļu baznīcā ar garīgās mūzikas koncertu, kurā piedalās skolas pedagogi. Par tradīciju ir kļuvis Ziemassvētku koncerts, arī mācību gads tiek noslēgts ar labāko audzēkņu koncertu.

  Aktīvi darbojas vizuālās mākslas nodaļa. darbu izstāde. Audzēkņu noslēguma izstāde notiek Salaspils izstāžu zālē. Notiek vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu vasaras darbu nometne “Salaspils 2003”, Salaspilī.. Skolotājas D.Zilauces vadībā labākie audzēkņi piedalās starptautiskajā jauniešu glezniecības plenērā Finstervaldē.

  Paralēli minētajiem pasākumiem notiek sistemātisks mācību darbs. Divi pedagogi 2003.gadā ir mācījušies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkotajos profesionālās meistarības pilnveides kursos.

  Salaspils 1.vidusskola

  Skolā strādā - 62 pedagoģiskie darbinieki un mācās 833 skolēni.

  Skolēniem tiek piedāvātas sekojošas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma;

 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (matemātikas un datorzinības);

 • Vispārējās vidējās izglītības programma, humanitārais un sociālais virziens;

 • Vispārējās vidējās izglītības programma, profesionāli orientētais virziens.

 • Programmas akreditētas līdz 2006.gada 01.jūnijam.

  Iepriekšējā mācību gadā skolēni sekmīgi piedalījušies Rīgas rajona, novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. 80 skolēni (~ 10% no kopējo skolēnu skaita) guva godalgotas vietas Rīgas rajona olimpiādēs un sporta sacensībās.

  35 skolēni pārstāvēja Rīgas rajonu novada un valsts olimpiādēs. Lielākie sasniegumi:

 • 1. vieta Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādē

 • 1. vieta zinātniski pētniecisko darbu skatē valstī.

 • Skolas sporta komandas sekmīgi startē dažāda līmeņa sacensībās basketbolā, tautas bumbā, vieglatlētikā, frīsbijā.

  Pēc mācību stundām skolēni var nodarboties interešu izglītības programmās:

 • kultūrizglītības;

 • sporta;

 • tehniskās jaunrades;

 • vides izglītības.

 • Kopējais skolēnu skaits, kas nodarbojas interešu izglītības programmās – 394 skolēni.

  Ilgstoši skolā darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: deju kolektīvs “Dzīpariņš” Lūcijas Sniķeres vadībā, zēnu koris un 5.-9.klašu koris Annas Priedeslaipas vadībā, drāmas studija “Āķis” Andas Vaivades vadībā.

  Pirmo gadu darbojas popgrupa “Smīns” Baibas Paozolas vadībā.

  Salaspils 2.vidusskola

  2003.gada 1.septembrī mācības Salaspils 2.vidusskolā uzsāka 925 skolēni, no tiem 159 skolēni mācās latviešu plūsmā no 1-9.klasei.

  Skolā strādā 74 pedagoģiskie darbinieki, 14 pedagogi turpina mācības augstskolās, 2 pedagogi ar vidējo pedagoģisko izglītību.

  2003.gada oktobrī skola iesniedza projektu Sabiedrības integrācijas fondā “Mazākumtautību izglītība Latvijas vispārējās izglītības sastāvdaļā”, kura realizēšana turpinās 2004.gadā.

  Vasaras nometnes 2003.gadā:

  1. Radošā nometne “Lingva 5+5”, vadītāja S.Sergejeva

  2. Nometne “Varavīksne” vadītāja L.Strižiņuka Tolkačova

  3. Divas sporta nometnes – vieglatlētikā un handbolā, vadītāji I.Znūtiņa, I.Doguzovs

  4. Teātra festivāls, atbildīgā J.Bernāne.

  Lielākie pasākumi:

  1. Salaspils pilsētas mēroga skatuves runas konkurss.

  2. Skolas tradīcijas:

  3. Zinību diena

  4. Skolotāju dienas svinēšana

  5. Svētku koncerts, veltīts LR Neatkarības pasludināšanas gadadienai

  6. Ziemassvētku svinēšana

  7. Tatjanas diena

  8. Meteņi

  9. Lieldienas

  10. Skolas gada atskaites koncerts

  11. Rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstāde.

  12. Rīgas rajona skolu konkurss “Tādi esam” k/n “Rīgava”

  Interešu izglītības pulciņi skolā:

  1. Diskusiju klubs (vsk) – Lastovska T.

  2. Politika un mēs (pamatsk) – Britkova G.

  3. Sports un mēs (klubs vsk) – Doguzovs I.

  4. Basketbols (pamatsk) – Znūtiņa I.

  5. Koriģējošā vingrošana (pamatsk) – Besarabe G.

  6. Estrādes dejas (pamatsk) – Zimnikova I.

  7. Dizaina studija (pamatsk) – Savkova L.

  8. “Veselības avots” (klubs vsk) – Pastare I.

  9. “Saules skola” (pamatsk) – Sergejeva S.

  10. Mīkstās rotaļlietas (pamatsk) – Strižiņuka L.

  11. Dramatiskais pulciņš (latv.pl.) – Bernāne I.

  12. Sporta dejas (pamatsk) – Abramovs V.

  13. Jaunais informātiķis (pamatsk) – Raudis A.

  14. Mūzikas mīļotāju klubs (pamatsk) – Rakoca L.

  15. Prasmīgās rokas (pamatsk) – Sergejevs M.

  16. Korespondentu klubs (vsk) – Ferko M.

  17. Vokālais ansamblis (pamatsk) – Kaufelde N.

  18. Krievu folkloras ansamblis (pamatsk) – Lazovska T.

  19. Vokālais ansamblis (latv.pl.) – Koroševska I.

  20. Tautas dejas (latv.pl) – Zeibots Dz.

  21. Koris (latv.pl) – Treibaha I.

  22. Zēnu ansamblis (latv.pl) – Treibaha I.

  23. Koris (pamatsk) – Lazovska T., Kaufelde N.

  Interešu izglītības programmās iesaistīti 546 skolēni.

  Salaspils sākumskola

  2003.gadā skolu apmeklēja 82 sākumskolas skolēni un 79 pirmskolas vecuma bērni. Skolā darbojas 4 sākumskolas klases un 4 pirmskolas grupas.

  Bērnu skaits 2003. gadā

   

  Jaunākā grupa

  Vidējā grupa

  Vecākā grupa

  5 – 6 gadīgo gr.

  1. klase

  2. klase

  3. klase

  4. klase

  2002./ 2003. m. g.

  22

  25

  26

  11

  24

  16

  19

  21

  2002./ 2003. m. g.

  18

  25

  23

  13

  28

  20

  16

  17

  Izlaidumi: 2003. gadā beidza vecāko grupu 20 bērni, 5-6 gadīgo bērnu grupu – 7 bērni un 4. klasi 21 bērns

   

  Darbinieki 2003. gadā

   

  Pedagogi

  Tehniskie darbinieki

  Kopā

  2002./ 2003. m. g.

  19

  19

  38

  2003./ 2004. m. g.

  20

  19

  39

  2003.gadā Salaspils sākumskolas pedagogi aktīvi iesaistījušies tālākizglītošanā:

  2002/ 2003.māc.gadā 13 pedagogi ir piedalījušies dažādos kursos un semināros, 4 turpināja izglītību augstskolās.2003/2004.māc.gadā 17 pedagogi ir piedalījušies dažādos kursos un semināros, 8 turpināja izglītību augstskolās.

  Sākumskolas tradīcijas:

 • Zinību diena

 • Dzejas dienas

 • Sporta diena Doles salā

 • Skolotāju diena

 • Mārtiņdiena

 • 18.novembris

 • Ziemassvētku balle

 • Jaungada balle

 • Valentīndiena

 • Lielās dienas gaidīšana

 • Popiela

 • Jauno talantu konkurss “ZVAIGZNE”

 • Vecvecāku un tēvu balle

 • Mātes diena

 • Pirmskolas grupu un 4.klases izlaidums

 • Sākumskolā darbojas:

 • Popgrupa “ATVASĪTE”

 • Teātra pulciņš

 • Sporta un estrādes deju pulciņi

 • Koris

 • Angļu valodas pulciņi

 • Bērnu stājas veidošanas grupa

 • Drāmas stundas

 • Keramikas pulciņš

 • Skolā mācās skolēni, kuri dzīvo Salaspilī un tās lauku teritorijā, uz mācībām un atpakaļ tiek nodrošināts Salaspils domes transports. Skolā ir bērni no maznodrošināto ģimenēm, 5% skolēniem ir piešķirtas brīvpusdienas. Katru gadu audzēkņu skaitā ir bērni ar īpašām vajadzībām, kuriem tiek nodrošināta speciāla apmācība, šogad mājas apmācība.

  Salaspils Sākumskola īsteno kultūrizglītojošu interešu programmu, kurā iesaistījušies 90% skolēnu.

  Pirmsskolas izglītības iestāde “Saime”

  2003.gadā iestādi apmeklēja 110 pirmsskolas vecuma bērni un 18 pirmās klases skolēni. Kopš septembra pirmā klase vairs nav, bet atvērta papildus grupa pirmsskolas vecuma bērniem, līdz ar to iestādē darbojas 6 pirmsskolas grupas. Rindā bija 65 bērni.

  Bērnudārzā strādā 18 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. Augstskolās turpina izglītību 8 darbinieki un kvalifikācijas celšanas kursus apmeklēja 16 darbinieki.

  Audzēkņu izglītošanā liela uzmanība tiek pievērsta komunikabilitātes attīstīšanai. Bērnu valodas korekciju veic profesionāls logopēds. Papildus fizkultūras nodarbībām audzēkņiem ir arī koriģējošā vingrošana pareizas stājas un gaitas izkopšanai, kā arī ritmikas nodarbības. Muzikālo dzirdi bērniem attīsta profesionāli mūzikas speciālisti. Brīvo laiku audzēkņi var aizpildīt, piedaloties dziedāšanas, deju vai angļu valodas pulciņā, kas darbojās līdz 2003.gada septembrim.

  Pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”

  2003.gadā iestādi apmeklē 77 audzēkņi:

 • 2-3 gadi- 15 bērni;

 • 3-4 gadi – 19 bērni;

 • diennakts grupa 2-4 gadi- 12 bērni;

 • skolas vecuma bērniem 5-6 gadi- 27 bērni ( no tiem 13 paliek uz nedēļu).

 • Mācību iestādē strādā 31 darbinieki: 13 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki ( t.sk. 4 nakts aukles). Darbinieki apmeklējuši republikāniskās metodisko materiālu izstādi, piedalījušies Rīgas rajona organizētajos metodiskajos semināros

  Bērnudārzs īpašs ar to, ka darbojas ar bērniem no t.s. “sociālā riska“ ģimenēm, sagatavojot tos skolai. Iestādes mērķis ir nodrošināt katra bērna personības harmonisku un vispusīgu attīstību, veidojot pamatu tālākai pamatizglītības apguvei: rosināt bērnā radošo un fizisko aktivitāti, vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. Par gada uzdevumiem iestāde izvirzījusi sekojošo: vispusīgi attīstīt bērnu psihiskos procesus un fizisko gatavību mācībām pamatizglītības iegūšanai; veicināt bērnu integrēšanu latviskajā kultūrvidē, audzinot cieņu pret Latviešu kultūru un tradīcijām, kā arī atklāt katra bērna personības individuālās spējas, veicināt pozitīva “es” tēla veidošanu un attīstību. Paralēli vispārējām izglītības nodarbībām bērniem ir iespēja piedalīties vokālajos ansambļos “Burbuļi” un “Dandulīši”, tautisko deju pulciņos, kas tiek finansēti no interešu izglītības līdzekļiem. Iestādē strādā arī logopēds un sociālais pedagogs.

  2003.gadā pasākumi, kuri tika organizēti iestādē:

 • Rīgas rajona sporta skolotāju seminārs;

 • Salaspils pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu deju kolektīvu sadejošanās pasākums;

 • Iestādes 30 gadu jubilejas pasākums;

 • Rīgas rajona bērnu sadejošanās pasākums Salaspilī, kurā piedalījās 5 deju kolektīvi;

 • Ikgadējie gadskārtu ieražu svētki, Mātes diena, izlaidums, Modes skate, Popiela, Lapu balle, Zodiaka zīmju balle, Valentīna dienas balle, Putnu dienas;

 • Iestādes bērni piedalījās sekojošos izbrauciena koncertos: Draugu festivāls k/n “Enerģētiķī”, Bērnu sadziedāšanas festivāls Vangažos, koncerti Ikšķiles PII un Ogres bērnu sanatorijā, koncertā Botāniskajā dārzā, Vislatvijas deju festivāls Saldū, Rīgas rajona bērnu sadejošanās pasākums Olainē, Ritmikas, aerobikas un klasiskās dejas konkurss “Dejas brīnums 2003” Ķekavā un novadu konkurss Rīgā, Ķīpsalā;

 • Darbs ar vecākiem: lekciju kursi: “Bērna agresivitāte un tās izpausmes”, “Vispusīga bērnu attīstība”,

 • Vasaras nometne sociālā riska ģimeņu vecākiem ar bērniem;

 • Iestādē notika Salaspils domes un Saulkalnes iedzīvotāju organizētie pasākumi : Sporta svētki Saulkalnes bērniem un pusaudžiem; Saulkalnes pensionāru pasākumi Ziemassvētkos un Lieldienās.

  2003.gadā saņemti ziedojumi Ls 3500,- apmērā no kuriem iegādāts virtuves kombains, mēbeles un datortehnika, kā arī izremontēta zāle.

  Salaspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

  2002./2003.m.g. iestādi apmeklēja 199 audzēkņi. 2003./2004. m. g. sākumā apmeklēja 220 audzēkņi. Pirmskolas iestādē darbojas 10 vecuma grupas.

  Rindā uz nākošo gadu ir 69 bērni.

  Iestādē strādā 60 darbinieki- 31 pedagogs un 29 tehniskie darbinieki. Darbinieki 2003.gadā apmeklēja dažādus mācību seminārus un kursus, turpināja mācības augstskolā, kā arī paši organizēja seminārus un kursus..

  Audzēkņu brīvā laika pavadīšanai bērnudārzā organizēts tautisko deju kolektīvs, kurā dejo apmēram 70 bērni no trim vecuma grupām. Deju kolektīvs piedalījās pilsētas, rajona un republikas pasākumos un skatēs. Darbojas divi vokālie ansambļi, ko vada mūzikas skolotāja, kā arī keramikas pulciņš, kur darbojas bērni no vidējās, vecākās un sagatavošanas grupām.

  Iestādes darbinieki, bērnu vecāki un bērni piedalās dažādos pilsētas rīkotajos pasākumos un organizē paši krāšņas izstādes, koncertus pilsētas mērogā.

  Sadarbībā ar vecākiem notiek lekcijas. Darbojas “Mākslinieku darbnīca”, kur darbojas vecāki, bērni un darbinieki.

  Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

  Pirmskolas izglītības iestāde “Saulīte” īpaša ar to, ka mācības šeit notiek divās valodās – gan latviešu, gan krievu. Iestādē tiek veikts pedagoģiski izglītojošs darbs ar bērniem vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem. Šeit darbojas 10 grupas, kuras 2003.gadā apmeklēja 211 bērni.

  PII “Saulīte” 2003.gadā strādāja 32 tehniskie darbinieki un 29 pedagogi, no kuriem: 5 ar augstāko pirmskolas pedagoģisko izglītību, 9 ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 ar nepabeigtu augstāko pedagoģisko izglītību, 12 ar vidējo pedagoģisko izglītību. Lielākā daļa iestādes darbinieku strādā kopš iestādes atklāšanas.

  2003.gadā iestādes pedagogi pabeidza dažādus kursus, kā arī daļa pedagogu turpināja mācības augstākās izglītības iestādēs.

  Iestāde piedāvā:

 • apgūt zināšanas darbojoties interešu centros;

 • piedalīties dažādos interesantos pasākumos kopā ar pieaugušajiem:

 • masku svētkos

 • mākslas dienās

 • teātra nedēļā

 • sporta svētkos

 • attīstīt prasmes un iemaņas apmeklējot mūzikas, ritmikas, valodas un fizkultūras nodarbības.

 • .

  Kultūras nams “Enerģētiķis”

  Kultūras namam “Enerģētiķis” šis gads sabiedrisko aktivitāšu ziņā bija veiksmīgs un radošs. Pasākuma plānu pamatā sastādīja tradicionālie pasākumi:

 • “Sadancošana POP deju ritmos”- pasākums tiek organizēts 7.gadu;

 • Republikas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās „Daugav’ abas malas”

 • „Масленица” – krievu tradīciju svētki ar krāšņu koncertu, pankūku ēšanu un citām izdarībām;

 • Krievu dziesmu un deju ansambļu 1.festivāls

 • Teatralizēts Lieldienu pasākums pie kultūras nama;

 • Pepijas Garzeķes svētki – talantu konkurss. Organizēts 8.gadu;

 • Jampadracis

 • Sezonas ievadpasākums “A-a-aaiziet”

 • Dzejas pasākums Knuta diena – “Iemantot dzimteni”

 • Mārtiņdienas uzvedums “Rudens svētki Salasciemā”

 • Ziemassvētku uzvedums bērniem “Raibie Ziemassvētki Salasciemā”.

 • Lielākie pasākumi:

 • Jaungada balle

 • Jaunā – Vecā gada balle

 • Piedaugavas novada folkloras ansambļu sadziedāšanās Meteņdienā

 • Eksotiskā Valentīndienas balle

 • POP iela – konkurss bērniem un jauniešiem;

 • Teātra dienas pasākums teātra kafejnīcā ”Jaunības putns ar saldo balsi”

 • Mātes dienas uzvedums “Viens pats mājās”;

 • Deju un modes teātra “Jūras pērles” atskaites koncerts;

 • Teātra studijas bērnu grupas izrāde “Papīra zirdziņš”;

 • Teātra studijas jauniešu grupas izrāde Ž. Anuijs “Orķestris”;

 • 1.republikas starptautisko senioru deju ansambļa salidojums;

 • Pašdarbības kolektīvu atskaites koncertuzvedums “Cerību kauss”;

 • Dziesmu svētku dalībnieku koncerts un gājiens;

 • Pensionāru kopas 10 gadu jubilejas pasākums

 • V. Pizāna autorkoncerts;

 • Klavierklašu Ziemassvētku atskaites koncerti;

 • Zīmēšanas pulciņa Ziemassvētku pasākums.

 • Viesizrādes:

 • Genādija un Jeļenas Paļčevsku šovs;

 • Sarkandaugavas Nomales teātra izrāde “Karalis Līrs”;

 • Deju grupas “Buras” 5 gadu jubilejas koncerts;

 • Cirka “Alle” izrāde pie kultūras nama

 • Rīgas Mazās ģildes deju ansambļu “Daiļrade” un “Lelde” koncerts;

 • Deju un modes teātra “Jūras pērles” koncerts;

 • A-Eiropa koncerts pilsētas 10 gadu jubilejas pasākumā.

 • Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām:

 • Salaspils pensionāru kopas tikšanās ar E.Pāvulu janvārī;

 • Daudzbērnu ģimeņu biedrības „Mārtiņsala” saiets februārī

 • Koncerts Salaspils pensionāru kopai februārī;

 • Nepilsoņu-pensionāru projekta pasākums februārī;

 • Koncerts Salaspils pensionāru kopai martā;

 • Salaspils invalīdu biedrības Lieldienu balle;

 • Draudzes “Atmodas Rītausma” rīkotais Lieldienu pasākums pie kultūras nama;

 • Salaspils pensionāru kopas Lieldienu balle;

 • Koncerts Salaspils pensionāru kopai septembrī;

 • Salaspils pensionāru kopas 10 gadu jubilejas pasākums oktobrī;

 • “Iepazīsim Latviju” nepilsoņu kluba saiets decembrī

 • Salaspils invalīdu biedrības Ziemassvētku balle

 • Vientuļo pensionāru Ziemassvētku koncerts un balle;

 • Pensionāru kopas Ziemassvētku balle.

 • Sadarbība ar citām iestādēm:

 • Rīgas rajona tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts – mēģinājums;

 • Rīgas rajona jaukto koru kopmēģinājums

 • Salaspils PII festivāls „Rotaļlietu pasaule”;

 • 2.vsk. Darba svētku koncerts;

 • Salaspils PII atskaites koncerts;

 • Salaspils 1. un 2. vsk. 9. un 2.vsk. 12.klašu izlaidumi;

 • Rīgas rajona PII deju kolektīvu sadancošana;

 • Sākumskolas Ziemassvētku koncerts un balle;

 • Daugavas HES būve bērnu Ziemassvētku pasākums;

 • Enerģētiķu dienas sarīkojums PU “Salaspils Siltums”;

 • Bērnu bibliotēkas “Avotiņš” bērnu žūrijas Ziemassvētku pasākums.

 • Papildus notiekošajām sabiedriskajām aktivitātēm katru svētdienu notiek arī kinofilmu demonstrēšana.

  Kultūras namā darbojas:

 • Koris “Tiāde”;

 • Krievu dziesmu ansamblis “Otrada”

 • Senioru vokālais ansamblis “Viktorija”

 • Bērnu vokālā grupa “Brīnumputns”

 • Bērnu vokālais ansamblis krievu valodā

 • Klavierspēles pulciņi

 • Ģitārspēles pulciņš

 • Mūzikas diskusiju klubs

 • Vizuālās mākslas pulciņš

 • Lietišķās mākslas pulciņš

 • Vizuālās mākslas studija pieaugušajiem

 • Amatieru teātris

 • Cirka studija “Arlekīns”

 • Angļu valodas pulciņš

 • Šaha pulciņš

 • Aerobikas nodarbības

 • Senioru deju grupa “Madaras”.

 • Bērnu deju grupa “Fantāzija”

 • 1.vidusskolas tautisko deju grupa “Dzīpariņš”

 • Deju un modes teātris “Jūras pērles”

 • Vēderdeju grupa

 • Līnijdeju grupa

 • Breake dance grupa

 • Moderno deju studija

 • Iesaistīšanās projektos – cirka studija “Arlekīns” piedalās vasaras nometnē Vecāķos. Izstāžu zāles pagalmā tiek realizēts izstāžu zāles pasākumu organizētājas Lolitas Trukšānes projekts “Siera svētki” – 21.06.2003.

  Sasniegumi – koris “Tiāde” kļuva par XXIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru skates laureātiem pagastu jaukto koru grupā.

  Kultūras nams “Rīgava”

  2003.gadā kultūras namā darbojas 15 kolektīvi, tajā skaitā 10 bērnu, 6 interešu klubi, angļu valodas kursi bērniem. Kopējais pašdarbnieku skaits, kas darbojas kultūras namā ir 550 dalībnieki.

  Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits – 17364.

  2003.gads kultūras namam “Rīgava” bija veiksmīgs. XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos piedalījās 4 kolektīvi.

  Ļoti populāras ir diskotēkas un jauniešu pasākumi, kur katrā piedalās vairāk kā 150 dalībnieku.

  Salaspils pilsētas bibliotēka

  Salaspils pilsētas bibliotēkas (SPB) darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu

  attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

  Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Salaspils pašvaldības administratīvajā

  teritorijā nodrošina Salaspils pilsētas bibliotēkas struktūrvienības:

  Salaspils pilsētas bibliotēka – pilda galvenās bibliotēkas funkcijas,

  Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš” - specializējas bērnu un jauniešu apkalpošanā,

  Dienvidu bibliotēka - orientēta uz mikrorajona apkalpošanu,

  Saulkalnes bibliotēka - nodrošina lasītāju apkalpošanu Salaspils lauku teritorijā.

  Remonta darbu dēļ īslaicīgi tika pārtraukta gan SPB, gan Saulkalnes bibliotēkas lasītāju apkalpošana, kas ietekmēja atsevišķus bibliotēkas darba rādītājus.

   

  SPB (Līvzemes ielā 8)

  Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš”

  Dienvidu bibliotēka

  Saulkalnes bibliotēka

  Kopā

  Grāmatu, CD, Video fonds uz 31.12.2003.

  38122

  23692

  9894

  6850

  78558

  Izsniegums

  34399

  37569

  10434

  7920

  90322

  Lietotāju skaits

  1160

  1334

  370

  250

  3114

  Apmeklējumu skaits

  13084

  16395

  4053

  2491

  36023

  Sniegtas uzziņas un konsultācijas

  3709

  2316

  844

  253

  7122

  Iepirktas grāmatas par pašvaldības līdz. (skaits)

  511

  275

  104

  117

  1007

  (Ls 3509,89)

  Pasūtīta periodika (nosaukumu skaits)

  67

  27

  16

  13

  (Ls 2862,07)

  Izstādes

  92

  19

  27

  24

  162

  SPB turpina veidot elektronisko katalogu, kurā tiek ievadīti dati par visu SPB struktūrvienību grāmatu jaunieguvumiem

  Kā būtisks jaunums 2003. gadā jāmin pastāvīgais interneta pieslēgums Saulkalnes bibliotēkā.

  Projektizstrāde

  Salaspils pilsētas bibliotēka otro gadu veiksmīgi piedalījusies LNB rīkotajā projektu konkursā un guvusi atbalstu KKF finansētajā mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.

  Bērnu un jauniešu bibliotēka 'Avotiņš' Salaspils pilsētas domes un Baltijas Amerikas partnerattiecību programmas ietvaros realizēja projektu Salaspils Superpūces, salidojiet!

  Bērnu žūrijas lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās gan Bērnu un jauniešu bibliotēka 'Avotiņš' , gan Saulkalnes bibliotēka.

  2003. gadā, pateicoties veiksmīgai projektu izstrādei un realizācijai, Salaspils pilsētas bibliotēka un tās struktūrvienības papildinājusi savu fondu par 422 iespiedvienībām (Ls 1316,49) un 25 eks. video, CD (Ls 198,37)

  Informāciju par bibliotēku telpu stāvokli

  Gada laikā papildus apstiprinātajam budžetam bibliotēkai tika piešķirti līdzekļi (Ls 21009,-) no Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes Tautsaimniecības pasākumu sadaļas Kapitālie remonti. Tā rezultātā Salaspils pilsētas bibliotēkā tika nomainīti logi un radiatori, izremontēta krātuves telpa, izbūvēti 2 darba kabineti; Saulkalnes bibliotēkā veikts remonts, kura ietvaros nomainīti gan logi, gan apkures sistēma.

  Pamatojoties uz veiktajiem remontiem Saulkalnes bibliotēka ir ieguvusi ne tikai patīkamas telpas, bet arī jaunas mēbeles. Savukārt SPB krātuves telpā izvietoti mobilie arhīvu plaukti, kuros paredzēts uzglabāt iepriekšējo gadu periodiku grāmatu dubletes.

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome publisko gada pārskatu gatavo sākot ar 2001.gadu. Šis pārskats ir jau trešais. Tas ir pieejams lasītājiem Salaspils bibliotēkā, tās filiālēs, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un interneta mājas lapā www.salaspils.lv.

  Pārskats satur informāciju, kuru nosaka 2002.gada 11.jūnija LR MK “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību un papildus informāciju, kuru Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome gribēja sniegt iedzīvotājiem.

  Tajā pat laikā, mēs turpinām gaidīt Jūsu ierosinājumus un priekšlikums publiskā pārskata sadaļu pārveidošanai vai papildināšanai.

  Priekšlikumus var sūtīt elektroniski uz adresi:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Gaidot Jūsu ierosinājumus,

  Andrejs Jaunkalns

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes izpilddirektors


  Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2003.gadu.

  Materiālus sagatavoja Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes

  Finansu un grāmatvedības uzskaites daļa

  Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome

  Līvzemes 8, Salaspils, LV-2169

  Tālr. 7981031

  Fakss 7981031

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis