Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Vēlreiz par zāli, kūlu un adrešu plāksnēm

Kā jāuztur īpašums, lai tas būtu sakopts un priecētu ne tikai saimniekus, bet arī līdzcilvēkus? Kas jāzina, lai dzīve būtu drošāka: lai operatīvie dienesti varētu ātrāk atrast adresi, ja jāsniedz palīdzība; lai ēkas neapdraudētu pēkšņa ugunsnelaime? Kā jānorāda īpašuma adrese, lai lai pasta sūtījumi sasniegtu adresātu un  lai viesi nenomaldītos? Tas viss ir skaidrots pašvaldības normatīvajos dokumentos - saistošajos noteikumos Nr. 11 “Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”, kas jāievēro visiem īpašniekiem - gan privātpersonām, gan juridiskajām, tai skaitā arī pašai pašvaldībai. Lai jaunajā gadā pēc iespējas mazāk būtu jāskaidrojas ar kārtības uzraugiem par to, vai noteikumi ir ievēroti, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ieva Stalidzāne atgādina par svarīgāko, kas būtu jāievēro.

Numura zīmes

Saistošo noteikumu 2.1.15. punktā ir teikts, ka pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos jāizvieto Salaspils novada domes apstiprinātas vienota parauga īpašuma reģistrācijas zīmes. Minēto noteikumu pielikumā ir pieejami paraugi ar izmēru un krāsu prasībām īpašuma reģistrācijas zīmēm gan pilsētas, gan pagasta teritorijā.

NP 01_-_Ekas_NR_privats

NP 02_-_Ekas_nosaukums_PRIVATS_

NP 01_-_Vasarnicas_NR

Zāles pļaušana

Saistošo noteikumu 2.1. un 2.1.1. punktā ir noteikts, ka pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos jānodrošina sistemātiska zālāju (zāles) nopļaušana, lai tās garums pilsētas teritorijā nepārsniedz 15 cm, bet pagasta teritorijā 20 cm. Salaspils novadā esošajās lauksaimniecības zemēs, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai, zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 15. septembrim.

Par lauksaimniecības zemēm: lai uz nekustamo īpašumu varētu attiecināt prasības par zāles nopļaušanu līdz 15. septembrim, tad nepietiek tikai ar to, ka zemes lietošanas mērķis ir minēts kā lauksaimniecības zeme, bet nekustamais īpašums ir reāli jāizmanto lauksaimniecības produktu ieguvei vai ganībām, un tas ir jāspēj pierādīt.

Kūla

Kā zināms, tad katrs pavasaris Latvijā sākas ar neskaitāmiem kūlas ugunsgrēkiem, un vislielākais kūlas ugunsgrēku skaits tiek fiksēts Pierīgas reģionos, tāpēc Iekšlietu ministrijas ir devusi rīkojumu pašvaldības policijai apsekot pašvaldības teritorijā esošos nekustamos īpašumus un konstatēt, vai tajos gadījumā nav izveidojusies kūla, t.i., rudenī nenopļautā zāle, kas pavasarī pārvērtusies par kūlu. Gadījumos, kad kūla tiek konstatēta, un lai novērstu turpmāku tās veidošanos, nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji tiek saukti pie administratīvās atbildības. Lai izvairītos no kūlas veidošanās, nekustamajā īpašumā pēdējo reizi sezonā zāles nopļaušana ir jāveic septembrī, kad tās augšana ir praktiski beigusies.

Saziņa ar fiziskajām un juridiskajām personām

Tā kā diezgan bieži tiek saņemti pārmetumi par savlaicīgi nesaņemtiem sūtījumiem, tad atgādinām, ka atbilstoši Paziņošanas likuma 4. pantam fiziskai personai dokumentu nosūta uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi un adresātam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē. Savukārt juridiskai personai dokumentu nosūta uz tās juridisko adresi.
Tāpēc, fiziskām personām mainot savu dzīvesvietu vai juridiskajām personām mainot juridisko adresi, izmaiņas tiek veiktas arī attiecīgajos reģistros, lai adresāti saņemtu tai skaitā arī valsts vai pašvaldības iestāžu pasta sūtījumus.