Stāsies spēkā jauns nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina regulējums

PLMP dati liecina, ka šobrīd mūsu novadā dzīvo ap 23,5 tūkstošiem iedzīvotāju. Tomēr, ikdienā novērojot lielo cilvēku daudzumu veikalos vai transporta līdzekļu straumes gan virzienā uz un no skolām un bērnudārziem, gan dodoties ārā no pilsētas un atpakaļ uz to, ir pamats domāt, ka Salaspilī iedzīvotāju ir krietni vairāk.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars situāciju vērtē lietišķi: “Nesen apkopotie dati liecina, ka Salaspils novada pašvaldības teritorijā ir apmēram 600 dzīvokļu, kuros nav deklarēta neviena persona. Mēs zinām, ka nekustamā īpašuma īres cenas Salaspilī ir pieaugušas, tātad vēlme dzīvot Salaspilī ir liela. Vai tiešām, ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem Salaspilī, tajos neviens nedzīvo? Ikdienā novērojam, ka gan cilvēku, gan autotransporta plūsma ir būtiski palielinājusies, mūsu ceļu un ielu infrastruktūrai šī slodze jau kļūst par lielu un jau tuvākajā nākotnē būs jāplāno ievērojami ieguldījumi šīs jomas sakārtošanā. Ņemot vērā šos apstākļus, mums ir jāmudina legalizēt situāciju – deklarēties reālajā dzīves vietā Salaspilī. Dzīvesvietas deklarēšanas galvenais uzdevums ir norādīt Valsts pārvaldes iestādēm, kur konkrētā persona ir sasniedzama.”

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns normatīvais dokuments, ar kura palīdzību pašvaldība paredz uzsākt risināt šo problēmu - saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā”. Tie noteiks atšķirīgas nodokļu likmes dažādiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā dzīvokļiem, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs.

Jaunais normatīvais dokuments noteiks kārtību, kādā Salaspils novada administratīvajā teritorijā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tai skaitā kā ar nodokli apliks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tas nozīmē, ka par “tukšajiem” dzīvokļiem to īpašnieki maksās teju 10 reizes lielāku NĪN.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai motivētu iedzīvotājus deklarēt savu dzīvesvietu sev piederošajos dzīvokļos Salaspils novadā, tādējādi sasniedzot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto mērķi par personas sasniedzamību savā dzīvesvietā, kā arī lai novadā uzturētu un veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi un caur to arī veicinātu nekustamā īpašuma tirgus attīstību Salaspils novadā. Ir mērķtiecīgi un atbalstāmi pieņemt tādus noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā, kas veicinātu pilsētvides un novada teritorijas sakārtošanu un ekonomisko uzplaukumu.

Jaunajai kārtībai neapšaubāmi būs ietekme uz pašvaldības budžetu. Ja dzīvokļu īpašumos, kas atrodas daudzdzīvokļu mājās Salaspils pilsētas teritorijā, 2018. gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona (kā jau tika minēts, šobrīd apmēram 600 šādu dzīvokļu), un, piemērojot tiem līdzšinējo nodokļa likmi 0,2%, kopējais nodokļa apmērs ir ap 16450 eiro gadā. Savukārt, piemērojot šiem dzīvokļiem projektā noteikto 1,5% likmi, kopējais nodokļa apmērs būs ap 123380 eiro gadā, kas veidos starpību nepilnu 107000 eiro apmērā.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmajā daļā ir ietverts pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pašvaldības noteiktiem nekustamā īpašuma nodokļiem. Tāpat šī panta 1.4 un 1.6 daļā ir dots pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos paredzēt, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā apliek vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kā arī būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Šobrīd Salaspils novadā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma normu pilnvarojumu, izņemot noteikumus par nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm.

Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā pašvaldības budžetu vairāk papildinās vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju vai zemes vienību īpašnieki, kuri savus īpašumus neuztur atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Šobrīd Salaspils novadā ir arī apmēram 1000 būvniecības stadijā esošu objektu, t.sk. 550 no tiem nav pagarināta būvatļauja, kā arī ir objekti, kuriem ir noteikts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (2021., 2022.gads). Sešas būves ilgstoši nav sakārtotas atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām - nav veikta to konservācija vai legalizēšana, tāpēc būtu atzīstamas par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām. Šādos gadījumos tiks piemērota nodokļa likme 3% apmērā.

Precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu šobrīd noteikt nav iespējams, jo nodokļa apmērs būs atkarīgs no laika, kad tiks pieņemts lēmums par attiecīgā statusa noteikšanu minētajām būvēm un nekustamiem īpašumiem, kā arī no perioda, kurā šāds statuss īpašumam saglabāsies.

Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā daudz izdevīgāk būs deklarēt savu dzīvesvietu Salaspilī, arī godprātīga un īsta saimnieka atbildība tiks apbalvota ar līdzcilvēku atzinību un arī mazākiem nodokļiem.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis