Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2019. gada budžets Salaspilī ir bez deficīta

2019 budzets_landscape

1 raimondsSalaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2018. gadā kopumā veiksmīgi nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, veicinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti.

Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2017. gada 1. jūlijā bija 23540, 2018. gada 1. janvārī – 23707, bet 2018. gada 1. jūlijā – 23787. Iedzīvotāju skaita palielināšanās apliecina, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

2019. gada budžeta ieņēmumu prognoze paredz kopējo pašvaldības finansējuma samazinājumu par 1 439 215,- EUR, t.i. 5,5 % salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem, apstiprinot budžetu 2018. gadam. Samazinājuma prognoze saistīta ar to, ka 2018. gadā tika paredzēts un arī saņemts finansējums 2,4 miljonu apmērā izglītības vides uzlabošanas atbalsta programmā no ES fondiem (bija paredzēts ieņēmumu daļā).

Pašvaldības veiktie būtiskākie darbi  2018. gadā un paredzētie 2019. gadā

Izglītība

2018. gadā tika turpināta Salaspils izglītības iestāžu iekštelpu un iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas programma. Tika veikta Salaspils 2. vidusskolas sporta zāles ar palīgtelpām renovācija, kopumā ieguldot 400 000,- EUR.

2019. gadā paredzēts veikt remontdarbus Salaspils 1. vidusskolas trešajā korpusā Lauku ielā  (1.vidusskolas inženierkomunikāciju III kārtas 2.daļa), kā arī paredzēti remontdarbi bērnudārzos “Atvasīte” un “Saulīte” (PII “Atvasīte”- inženierkomunikāciju  II kārtas izbūve un PII “Saulīte”- inženierkomunikāciju  II kārtas izbūve). Tāpat tiks veikta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Salaspils 2. vidusskolā. Kopumā izglītības iestāžu iekštelpu remontos ir plānots investēt aptuveni 800 000,- EUR.

2019. gadā ir paredzēts veikt Salaspils 2. vidusskolas teritorijas labiekārtojumu līdzvērtīgi iepriekš veiktajam 1. vidusskolas labiekārtošanas projektam. Ieguldījums šajā projektā tiek lēsts aptuveni 700 000,- EUR apmērā.

2019. gadā turpināsies darbs pie būvprojekta “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī” izstrādes. Atbilstoši iepirkuma procedūrai 2019. gadā tam tiek atvēlēti 333 960,- EUR. Tehniskā projekta nodošana paredzēta 2019. gada novembrī, kas savukārt ļautu izsludināt būvniecības iepirkumu 2019./2020. ziemas sezonā – sezonāli visizdevīgākajā laikā.

Izglītības jomā valsts ir nodrošinājusi vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogu daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tika piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam. 2018. gadā pirmskolas izglītības pedagogi (atalgojums pamatā finansēts no pašvaldības budžeta), vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums) un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogi saņēma vienreizēju naudas balvu viņu darba novērtējumam no novada puses (kopējais prēmiju fonds 37 000,- EUR apmērā).

Pašvaldība papildu valsts sniegtajam finansējumam veica piemaksas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm, tādā veidā veicinot mūsu pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām. Piemaksu kopējais apmērs bija 75 000,- EUR. Arī 2019. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi piemaksām 70 000,- EUR apmērā.

2018. gadā pašvaldība 1. un 2. vidusskolai ir piešķīrusi papildu līdzekļus pedagogu motivācijas fonda palielināšanai kopumā 65 244,- EUR. 2019. gadā šie līdzekļi ir paredzēti 67 248,- EUR apmērā.

Arī 2019. gadā pieaugs finansējums pašvaldības pirmsskolas pedagogu atalgojumam – kopumā par 5,7 % (2018. gadā tas pieauga par 6% salīdzinot ar 2017. gadu). Tomēr, ņemot vērā pirmsskolas pedagogu zemo atlīdzības līmeni, šāds solis ir pamatots. Bērnudārza pedagogiem Salaspilī tiks nodrošināta pamatalgas likme 920,- EUR (bruto).

Arī 2019. gadā pašvaldība nodrošinās speciālu kompensāciju vecākiem par izdevumiem, ko tie veikuši savu bērnu interešu izglītības pulciņu apmaksai. Kompensācijas apmērs nepārsniegs 6,- EUR mēnesī, to varēs saņemt, iesniedzot pieteikumu un izdevumus attaisnojošus dokumentus reizi gadā (kopumā par 9 mācību gada mēnešiem 54,- EUR).

Ielu un ceļu infrastruktūra, labiekārtošana

2018. gadā pabeigti Lauku ielas posma no Nometņu ielas līdz Veselības centram rekonstrukcijas darbi, izbūvējot apļa veidā ielas daļu pie Nometņu ielas, risinot arī gājēju kustību pa Lauku ielu. Kopumā Lauku ielas rekonstrukcijā ieguldīti 1 733 587,- EUR. 2018. gadā izbūvēta arī viena no pilsētas “tranzīta” ielām – Meža iela. Kopumā šajā projektā ieguldīti 680 000,- EUR.

2019. gadā paredzēts atjaunot ceļa segumu vienai no pilsētas galvenajām ielām – Dienvidu ielai, kopumā investējot aptuveni 500 000,- EUR. Turklāt šajā gadā tiks projektēta seguma atjaunošanas izbūve arī Rīgas ielai, paredzot to veikt 2020. gadā. Šīs centrālās pilsētas ielas ir ar vislielāko noslodzi, un to turpmākā stāvokļa pasliktināšanās novēršama, atjaunojot to virskārtas.

2019. gadā būtiski finanšu līdzekļi paredzēti pašvaldības ceļa C51 pārbūvei un jauna posma izbūvei. Attiecīgais ceļš atrodas Acones ciema tiešā tuvumā un vēsturiski kalpojis šajā teritorijā esošo uzņēmumu vajadzībām. Šajā teritorijā atrodas 25 aktīvi uzņēmumi, kuru darbībai nepieciešamā infrastruktūra tiks būtiski uzlabota. No aptuveni 600 000,- EUR paredzētajiem līdzekļiem 400 000,- EUR tiek piešķirti no Eiropas lauksaimniecības fonda uzņēmējdarbības atbalsta.

2019. gadā tiks izstrādāti aptuveni 10 tehniskie projekti ielu un ceļu uzlabošanai, dodot iespēju 2019./2020. gada starpsezonā veikt iepirkumus to realizācijai 2020. gadā. Starp nozīmīgākajiem minami Maskavas ielas rekonstrukcijas projekts un “Park and Ride” stāvlaukuma projekts Miera ielā pie dzelzceļa stacijas.

Apjoma ziņā lielākais 2019. gada labiekārtošanas projekts ir Saulkalnes daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtošanas darbu 2. kārtas realizācija (kopējās izmaksas tiek lēstas 600 000,- EUR).

2019. gadā tiks turpināta arī daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programma, t.sk. arī bērnu rotaļu laukumu izbūve, kopumā tam atvēlot 159 000,- EUR.

Kultūra un sports

Šobrīd ir apturēti kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcijas darbi. Tā kā 2017. gada vidū rekonstrukcijas darbu laikā radās plaisas būves nesošajās konstrukcijās, ir veiktas projektēšanas un objekta stāvokļa izpētes darbības. Atbilstoši 2018. gada decembrī iesniegtajam būvekspertu atzinumam rekonstrukcijas turpināšana saskaņā ar iepriekš izstrādāto rekonstrukcijas būvprojektu nav iespējama, un nepieciešamo projekta izmaiņu apjoms ir būtisks. Pie šiem apstākļiem 2019. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 65 000,- apmērā kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcijas projektēšanas darbu uzsākšanai, ņemot vērā būvekspertu atzinumā konstatētos apstākļus. 2018. gadā ir veikta būvobjekta konservācija. Projekta realizācijas termiņi un izmaksas būs zināmas pēc jaunā tehniskā projekta izstrādes.

Līdz 2019. gada vasarai tiks veikta kultūras nama “Rīgava” foajē pārbūve, ieguldot 202 871,- EUR. Kultūras nams iegūs modernas un reprezentatīvas telpas ēkas ieejas zonā, uzlabojot klientu apkalpošanas vidi.

Aptuveni 300 000,- EUR 2019. gadā ir paredzēts ieguldīt stadiona rekonstrukcijas 1. kārtā, paredzot stadiona pamatnes un skrejceļu atjaunošanu, 2020. gadā turpinot darbus ar moderna apgaismojuma izbūvi. Atbilstoši noslēgtajai vienošanai ar Latvijas futbola federāciju 2019. gada augustā federācija nodrošinās atbilstošu sintētiskā seguma uzklāšanu stadionā.

Pārvalde

Salaspils novada pašvaldības pārziņā 2019. gadā būs desmit izglītības iestādes: divas vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, sešas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām Sociālais centrs, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds, Salaspils bibliotēka, Daugavas muzejs, Sporta nams, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, Kultūras nams un atsevišķa iestāde - Domes administrācija. Domes administrācijas sastāvā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības un kultūras daļa, Juridiskā  un personāla daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskās daļa, Nekustamo īpašumu daļa un Informācijas tehnoloģiju daļa.

Kopsavilkums

Plānojot 2019. gada pašvaldības budžetu kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada domes 2019. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīts Salaspils novada domes komiteju sēdēs.

Salaspils novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (Autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa u.c.), ziedojumi un dāvinājumi. No šiem ieņēmumiem tiek segti speciālā budžeta izdevumi. Informācija par budžeta izdevumiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018. gada budžets” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 17. un 18. pielikumā.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos un speciālā budžeta atlikuma sadalījums pa finansējuma mērķiem redzams Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2019.gada budžets” 2. pielikumā.

Pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksti un darba algas likmes iekļautas Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2019. gada budžets” 9. un 10. pielikumā.

Lai racionāli izmantotu budžeta līdzekļus un iegādātos tikai pašas nepieciešamākās lietas iestādes darbības nodrošināšanai, Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2019.gada budžets” 12. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļu saraksts, kuru iegādes nepieciešamība iepriekš izvērtēta.

Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2019.gada budžets” 19., 13. un 14. pielikumā.

Skaitliska informācija par 2018. gada Salaspils novada domes budžeta izpildi redzama Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2019. gada budžets” 15. un 16. pielikumā. Pamatbudžets ir Salaspils novada domes budžeta galvenā daļa, kura lielāko ieņēmumu daļu 72 % veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7 % nekustamā īpašuma nodoklis un 15 % transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai. Kopējie ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti 24 730 299,- EUR apmērā.

Kopējie izdevumi 2019. gadā tiek plānoti 29 577 993,- EUR apmērā. No tiem 22 % jeb 6 486 233,- EUR paredzēti investīcijām vai tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības finansējumā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. 39 % jeb 11 601 453,- EUR tiks novirzīti izglītībai, t.sk., kapitāliem remontiem izglītības iestādēs un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Kultūras (t.sk., sporta) nozarei tiks atvēlēti 12 % no visiem līdzekļiem jeb 3 690 743,- EUR. Sociālai palīdzībai – 10 % jeb 3 072 977 EUR. Sabiedriskai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 4 % jeb 1 074 910,- EUR. Izpildvarai, kurā tiek ietverti arī pašvaldības budžeta parāda darījumi 19 094,- EUR un izdevumi neparedzētiem gadījumiem 400 000 EUR, atvēlēti 10 % jeb kopā 2 853 952,- EUR.

Raimonds Čudars, domes priekšsēdētājs

29. janvāra domes sēdes videoierakstu var noskatīties šeit.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis