Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Līdz 1. februārim jāiesniedz iesniegumi NĪN atvieglojumu saņemšanai

atbalsts

Atgādinām, ka iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 28.12.2012. Saistošajos noteikumos Nr.38/2012 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām jāiesniedz Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 1.februārim.

Uz iesnieguma pamata Salaspils novada pašvaldība piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām:

 1. 25 % apmērā:

 • politiski represētām personām papildu atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem;

 • fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un/vai maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem;

 • personām, kuru īpašumā esošajai publiskajai būvei veikti fasādes atjaunošanas darbi un atbilst 5.16., 9.¹ un 11.4.punktu nosacījumiem;

 1. 50 % apmērā:

 • jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.11. punkta nosacījumiem;

 • ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.12. punkta nosacījumiem;

 1. 70 % apmērā:

 • vientuļiem pensionāriem (nav laulātā, bērnu, mazbērnu), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6.punktu nosacījumiem;

 • 2.grupas invalīdiem (ja nav laulātā, bērnu, mazbērnu, vai visi bērni iegūst izglītību), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6. punktu nosacījumiem;

 • ģimenēm (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2.grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri un visi lieto vienu kopīgu mājokli, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. un 6. punktu nosacījumiem;

 • personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir personas ar 1.grupas invaliditāti, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem;

 • personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības un kuras atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem;

 • personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem;

 1. 90 % apmērā - maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss.

Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1.februārim (izņemot maznodrošinātas personas, kuras var iesniegt visu gadu) Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

Bez iesnieguma Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām:

1. 25 % apmērā- daudzbērnu ģimenēm papildu atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir spēkā esošs pašvaldības piešķirtais daudzbērnu ģimenes statuss;

2. 25 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamais īpašums (turpmāk-NĪ) atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir izmantota iespēja pieslēgt NĪ maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem;

3. 25 % apmērā- personām, kuru dzīvokļu īpašums atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, kurai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi vai fasādes atjaunošanas darbi un atbilst 5.15., 6., 11.3. un 27.punktu nosacījumiem;

4. 90 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums atrodas teritorijā (izņemot lauksaimniecības un meža zemi), kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un nav realizēta.

Uzmanību!

NĪN atvieglojumi augstākminētajām kategorijām tiks piešķirti tikai šādos gadījumos:

 • īpašniekam uz taksācijas gada 1.janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem (izņemot maznodrošinātas personas);

 • īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese (izņemot kategorijas par turpmākās plānošanas teritoriju) un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;

Ar papildu nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties - http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2012/sn-38.pdf vai zvanot pa tālr.67981012. 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis