Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā

Ērta pieeja informācijai par Jūsu nekustamo īpašumu
 
Jūsu ērtībām aicinām izmantot iespēju nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu saņemt elektroniski savā e-pastā un saņemt visu informāciju par Jūsu nekustamo īpašumu interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv.
 
Tas jums sniegs daudzas priekšrocības:
-          jebkurā laikā varēsiet apskatīties informāciju par kārtējā gadā maksājamā nodokļa apmēru, par jau veikto maksājumu summām un datumiem, par atlikušajiem maksājumiem;
-          aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem par jebkuru gadu;
-          jebkurā laikā varēsiet nomainīt e-pasta adresi, uz kuru vēlaties informāciju saņemt.
 
Portāla e-pakalpojumi.lv sadaļā „Kas ir nekustamais īpašums” Jums ir iespēja iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, to regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzzināt jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā.Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu e-pastā, reģistrējaties elektroniski vietnēwww.e-pakalpojumi.lv autorizējoties ar savas internetbankas lietotājvārdu.
 
Izmaiņas NĪN atvieglojuma saņemšanai 2012.gadā
 
2011.gada decembrī Dome saistošajos noteikumos Nr.40/2010 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Salaspils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) veica grozījumus un no 2012.gada ir paplašināts to daudzbērnu ģimeņu loks (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni), kurām ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus.
 
Līdz šim saistošie noteikumi paredzēja NĪN atvieglojumu piešķirt gadījumos, kad ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā gadā noteikto minimālo darba algu. Šis kritērijs ir izslēgts attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm tā palielinot to daudzbērnu ģimeņu skaitu, kuras varēs saņemt NĪN atvieglojumu. Pārējie saistošo noteikumu 3.punkta nosacījumi daudzbērnu ģimenēm NĪN atvieglojuma saņemšanai paliek spēkā.
 
Pēc veiktajiem aprēķiniem pašvaldības budžeta ienākumu apjoms no NĪN varētu samazināties par summu līdz Ls 4000, bet šis samazinājums atsver to labumu, kuru iegūs daudzbērnu ģimenes, saņemot NĪN atvieglojumu.
 
 
Iespējas saņemt NĪN atvieglojumu
 
Iesniegumus par NĪN atvieglojuma saņemšanu nepieciešams iesniegt līdz 1. februārim Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8. Trūcīgās un maznodrošinātās personas (ģimenes) ar šādu iesniegumu var vērsties domē visu gadu.
 
Apmeklētāju apkalpošanas centrā var iesniegt iepriekš aizpildītu iesniegumu, izdrukājot veidlapu no Salaspils novada mājas lapas, kā arī to iespējams aizpildīt, atnākot uz Apmeklētāju apkalpošanas centru.
 
Domes nodokļu speciālisti un Sociālā dienesta darbinieki pārbaudīs, vai nodokļu maksātājs atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, lai saņemtu NĪN atvieglojumus. Personas, kuras atbilst prasībām, saņems maksāšanas paziņojumu ar NĪN aprēķinu, kuram jau būs piemērots atbilstošais NĪN atvieglojums.
 
Nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem un personām, kuru ģimenē nav darba spējīgu personu, vispirms jādodas uz Sociālo dienestu (Kalnu ielā 2, Salaspilī, tel. 67946777), lai saņemtu izziņu par atbilstību saistošo noteikumu prasībai par ienākumiem. Iepriekšminētās personas iesniegumus varēs aizpildīt Sociālajā dienestā. Sociālais dienests iesniegumus NĪN atvieglojuma saņemšanai pēc ienākumu izvērtēšanas nosūtīs domes nodokļu speciālistiem.Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, invalīda apliecība vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņa.
 
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (2) daļai atvieglojumu 50% apmērā saņem politiski represētās personas par zemi un par mājokli, ja nekustamais īpašums īpašumā vai valdījumā ir vismaz piecus gadus un īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantam atvieglojumu par mājokli 90% apmērā saņem trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene).
 
 
Vēlamies informēt par nosacījumiem, kas ļauj saņemt NĪN atvieglojumus citām personām atbilstoši Salaspils novada saistošo noteikumu prasībām
 
Visiem nodokļu maksātājiem (nodokļu maksātāju grupas 1.-7.) jāatbilst šādām saistošo noteikumu 3.punkta nosacījumiem:
 • tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa);
 • īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
 • īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
 • par nekustamo īpašumu nav NĪN parāda par iepriekšējiem gadiem;
 • nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas personas, kuras nav attiecīgās personas ģimenes locekļi, ar kurām nodokļu maksātājam ir kopēja saimniecība;
 • iepriekšminētā nekustamā īpašumam piesaistītā zemesgabala platība nepārsniedz 2399 mSalaspils pilsētā vai 20 000 m2 Salaspils pagastā (viensētai).
Atsevišķām nodokļu maksātāju grupām saistošajos noteikumos noteiktas papildus prasības un iesniedzamie dokumenti:
 
1. Nestrādājoši pensionāri:
 • personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni);
 • ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls);
Nepieciešamie dokumenti: izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī.
 
2. I vai II grupas invalīdi:
 • personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni);
 • ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls);
Nepieciešamie dokumenti: invalīda apliecības kopiju vai DEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu; izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī.
 
3. III grupas invalīdi (atkarībā no ienākumiem – NĪN atvieglojums 50% vai 25% apmērā):
 • personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni);
 • ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls vai 205 Ls);
Nepieciešamie dokumenti: invalīda apliecības kopija vai DEĀK izziņas kopija, uzrādot oriģinālu; izziņa par ienākumiem. Izziņu saņem Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī.
 
4. Trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes (papildus atvieglojums 90% apmērā par zemi).
Nepieciešama izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. Statusu piešķir Sociālais dienests Kalnu ielā 2, Salaspilī.
 
5. Politiski represētas personas (papildus likumā noteiktajiem NĪN atvieglojumiem piešķir atvieglojumu vēl 25% apmērā):
Nepieciešamie dokumenti: Politiski represētās personas apliecības kopija.
 
6. Personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu:
 • personai nav I vai II šķiras likumisko mantinieku (bērni, mazbērni, tēvs, māte, brāļi, māsas);
 • ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls);
Nepieciešamie dokumenti: izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī.
 
7. Daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni):
 • bērni nav sasnieguši pilngadību.

Iesnieguma veidlapa

 
8. Vēlamies pievērst Salaspils uzņēmēju uzmanību, ka veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā, nodokļa atvieglojumu var saņemt arī ražošanas uzņēmumi, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
- attiecīgajā nekustamajā īpašumā pirms taksācijas gada ir izveidota ražotne;
- uzņēmums nodarbojas ar produkcijas (preču) ražošanu;
- ražotnē iepriekšējā kalendārā gadā nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem visa gada laikā;
- iepriekšējā kalendārā gada laikā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo vidēji sastāda ne mazāk kā Ls 1000 gadā;
- ražošana notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā;
- īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
- par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem;
- uzņēmumam nav nodokļu parādu.
Nepieciešamie dokumenti: UR reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; VID izziņa par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas); ražošanā strādājošo darbinieku saraksts, norādot ieņemamo amatu; VID izziņa par nodarbināto skaitu iepriekšējā gadā un šajā laikā veiktajām VSA obligātajām iemaksām.
9. Atvieglojumu var saņemt arī par zemes īpašumiem, kuri atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās izpētes teritorijas statuss, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
- īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
tās izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota;  
- par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.
Birkas:Nodokļi

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis