Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Saistošie noteikumi - nozaru skats

Pašvaldības nolikums un simbolika

2009.gada 15.jūlija saistošie noteikumi Nr.17/2009 „SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.32/2013 "Par Salaspils novada simbolikas izmantošanu"; pielikums "karoga apraksts"

Nodokļu un nodevu jautājumi

2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.2 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

2005.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.69 „Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Salaspils novadā”

2007.gada 30.maija saistošie noteikumi Nr.16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Salaspils novadā”

2011.gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu”

2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.38/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā”

2012.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.41/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā”

2013.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.12/2013 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novadā”

2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.3/2019 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

Sociālie, ģimenes un mājokļu jautājumi

2006.gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.30/2006 "Pašvaldības sociālie pabalsti audžuģimenei"

2016.gada 13.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2016 „Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

2015.gada 12.augusta saistošie noteikumi Nr.27/2015 "Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība"

2013.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”

2013.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā”

2014. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr.32/2014 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem”

2015. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.3/2015 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem"

Citi pašvaldības pabalsti, līdzfinansējums un brīvprātīgās iniciatīvas

2016. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr.12/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.50/2013 „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”

2012.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”

2013.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

2014.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2014 "Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem"

2015. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr.21/2015 "Pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem Salaspils novadā"

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daļējai ceļu un brauktuvju renovācijai (remontam) dārzkopības sabiedrībām nomā nodotajās  teritorijās

Pasažieru pārvadājumi un braukšanas maksas atvieglojumi

2011.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”

Izglītības un kultūras jautājumi

2010.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

2012.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”

2013.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

2016. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr.45/2016 "Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā"

Sabiedriskās kārtības jautājumi

2008.gada 11.jūnija saistošie noteikumi Nr.27/2008 „SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ”. Pielikums 1 - Shēma pastaigām 

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi

2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.8 „SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI”

2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”

2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.20/2010 „Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

2010.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45/2010 „Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

2012.gada 14.novembra saistošie noteikumi Nr.34/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

2013.gada 19.jūlija saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Salaspils novada teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, pielikumi

2015.gada 27.maija saistošie noteikumi Nr.18/2015 "Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā", pielikumimaksa par rakšanas darbu atļauju

2017. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr.9/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā"

2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.11/2017 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā”

2018. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā"

2019. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr.15/2019 "Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

Saistošie noteikumi par citiem jautājumiem

2014.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.35/2014 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Salaspils novadā"

2014.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Par tirdzniecību publiskajās vietās  Salaspils novadā

2013.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.11/2013 "Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā"

2012.gada 11.aprīļa saistošie noteikumi Nr.13/2012 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU DAUGAVĀ LEJPUS RĪGAS HES” (zaudēja spēku ar 01.01.2016.)

2011.gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.26/2011 „Par pašvaldības novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemes vienību vai to daļu, kurus iznomā personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai un komercdarbībai, nomas maksas apmēru”

end faq