Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Valsts un pašvaldības pakalpojumi elektroniski

infografika epakalpojumi_labojumi_3

Iedzīvotāji var saņemt daudzus valsts un pašvaldību pakalpojumus  elektroniski.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties vienā no trijiem veidiem:

  • ar savas internetbankas rekvizītiem;
  • ar eID karti;
  • ar elektroniskā paraksta viedkarti.

Institūcija

Pakalpojums

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu pakalpojumi

Lauku atbalsta dienests

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Nodarbinātības valsts aģentūra

Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem

Informatīvi:

CV un vakanču reģistrēšana

Informatīvās dienas e-versija

Profilēšana

Karjeras pakalpojumi

Apmācību monitorings

Darba tirgus prognozes

CV un vakanču reģistrēšana

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem:

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā

Repatriācija un pilsonība

 

Uzņēmumu reģistrs

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”:

  • Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
  • Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
  • Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:

 

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

Gada ienākumu deklarāciju (konsultācija par e-pakalpojumu)

Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana par:

Apbedīšanas pabalsts

Bezdarbnieka pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts

Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Ģimenes valsts pabalsts 

Invaliditātes pensija

Maternitātes pabalsts

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Paternitātes pabalsts

Slimības pabalsts

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Vecāku pabalsts

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts zemes dienests

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana

Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)

“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

Mani dati Kadastrā

Kadastra informācija mantojuma lietai

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts darba inspekcija

Konsultāciju sniegšana par šādiem iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.  

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Darbavietas higiēniskais raksturojums

Ziņojums par arodslimības gadījumu

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis