Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals Gaismas iela 6, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1974 ha.

Salaspils novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Gaismas iela 6, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80110040231. Zemesgabala platība – 0.1974 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 25 000.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 16.septembrī plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 12.septembrī plkst. 18.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Budeskalnu iela 19B, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1364 ha.

Salaspils novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Budeskalnu iela 19B, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010172. Zemesgabala platība – 0.1364 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 15 300.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 530.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 26.septembrī plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 25.septembrī plkst. 18.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1351 ha.

Salaspils novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010070. Zemesgabala platība – 0.1351  ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 15 200.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 520.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 25.septembrī plkst. 18.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa iela 9-10 Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

38.6 m2 liels dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.80119003141,  Cepļa iela 9-10, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā. Dzīvokļa īpašums sastāv no 3890/46620 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kadastrālā vērtība 4832 EUR. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq