Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.212 Miera ielā 16 k-7

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.212 Miera ielā 16 k-7, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr.8011 900 1346 – sākumcena EUR 4800.00, nodrošinājums EUR 480.00, izsole 26.01.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.16.00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Zemesgabals (starpgabals) “Lakstīgala 40”, 0.0507 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0507 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80310070221. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 1445 euro (viens tūkstotis četri simti četrdesmit pieci euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – vasarnīcu apbūves teritorijas.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

Krasta iela 2, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 6.8664 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0147 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 003 0042).

Zemesgabala kadastrālā vērtība – LVL 159 245,00 (226 585,22 EUR).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 1001 – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (R) – rūpnieciskās apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļa „Noteikumi rūpnieciskās apbūves teritorijām”).

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis