Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Nekustamais īpašums Mazā Zeltiņu iela 1, Jaunsaurieši, Salaspils pagastā, 0.7338 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Mazā Zeltiņu iela 1, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80110020062. Zemesgabala platība – 0.7338 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 29 700.00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 2 970.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 14.janvārī, plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 14.janvārī, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Nekustamais īpašums "Getliņi102", Salaspils pagasts

Salaspils novada pašvaldība pārdod izsolē zemesgabalu “Getliņi 102” Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80310130507. Zemesgabala platība – 0.0657 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 3.decembrī plkst. 11.00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 3.decembrī plkst. 10.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Nekustamais īpašums "Avoti 125", Salaspils pagasts

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0858 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8031 015 0367. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 3 210 euro (trīs tūkstoši divi simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – Vasarnīcu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Nekustamais īpašums Līvzemes iela 21B, Salaspilī, 0.2093 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2093 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0232. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 16 111 euro (sešpadsmit tūkstoši simtu vienpadsmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Livzemes iela_21B_bilde

Lakstīgala 95, Salaspils pagasts, Salaspils novads 0.0505 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0505 ha liela zemes gabala ar kadastra Nr.80310070141. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 1504.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti četri euro, 00 centi). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – vasarnīcu apbūves teritorijas.
Kadastrālai vērtībai ir informatīvs raksturs. Zemes gabala atsavināšanas cena tiek noteikta pie tā novērtēšanas.
Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Lakstigala95

Nekustamais īpašums Gaismas iela 6, Salaspilī, 0.1974 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1974 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0231. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18 196 euro (astoņpadsmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis