Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals Budeskalnu iela 15C, Salaspilī, 0.1201 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu iela 15C, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010072. Zemesgabala platība – 0.1201  ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 14 700.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 470.00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 24.augustā, plkst. 10:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 24.augustā, plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, 0.1351 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010070. Zemesgabala platība – 0.1351  ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 16 500.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 650.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 24.augustā, plkst. 12:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 24.augustā, plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Nekustamais īpašums Gaismas iela 6, Salaspilī, 0.1974 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1974 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0231. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18 196 euro (astoņpadsmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Dzīvokļa īpašums “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā,  31.7 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001599, platība – 31.7 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 23.augustā plkst. 12:15 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 23.augustā plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Saules iela 27, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1275 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Saules iela 27, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110040656. Zemesgabala platība – 0.1275 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 17 600.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 760.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 23.augustā, plkst. 14:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 23.augustā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Ķīmiķu ielā 24, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1017 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Ķīmiķu ielā 24, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110030746. Zemesgabala platība – 0.1017 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 10 200.00 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1020.00 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 23.augustā, plkst. 15:30, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 23.augustā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 128”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, 0.0525 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 128”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310070287. Zemesgabala platība – 0.0525 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 2 100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 210.00 EUR (divi simti desmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 23.augustā, plkst. 11:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 23.augustā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, 65.2 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001048, platība – 65.2 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 7050.00 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 705.00 EUR (septiņi simti pieci euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 24.augustā plkst. 13:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 24.augustā plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Saules iela 27, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1275 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80110040656. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 13 929 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – Savrupmāju apbūves teritorijas.

saules27

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
jūlijs 2018
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
23
> Visi notikumi