Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota slēgta brīvo (neiedalīto) rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsole – uz 1 (vienu) nēģu murdu zvejai Daugavā lejpus Rīgas HES, Salaspils novada teritorijā.

Izsoles sākumcena atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 2.1 pielikumam un Domes 2017.gada 29.decembra lēmumam “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas apmēra apstiprināšanu 2018.gadam” (prot.Nr.30; 4.§) ir 140,00 EUR (bez PVN).

Izsoles dalības maksa ir 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 06.februārī plkst.12.00 Salaspils novada domes 2.stāva zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrēšanās 2018.gada 06.februārī no plkst. 09:00 Domē, Līvzemes ielā 8, 310.kabinetā, pie izsoles komisijas sekretāres. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 06.februārī, plkst. 11:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023.

Zemesgabals "Getliņi 169", Salaspils pag., platība 0.0674ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0674 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80310130114. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 2878 euro (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – vasarnīcu apbūves teritorijas.

Kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (meža) izsole.

Izsoles priekšmets – kustamais īpašums – kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413).

Kopējais kokmateriālu apjoms – 446,52 m3.

Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena, atbilstoši biedrības “Vides kvalitāte” sniegtajam vērtējumam (23.10.2017. Nr. 270/17) un izsoles komisijas atzinumam ir 12459,03 EUR (bez PVN).

Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1245,90 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 90 centi).

Izsole notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.telpā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.janvārī plkst.09.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.212 Miera ielā 16 k-7

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.212 Miera ielā 16 k-7, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr.8011 900 1346 – sākumcena EUR 4800.00, nodrošinājums EUR 480.00, izsole 26.01.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.16.00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Zemesgabals “Lakstīgala 40”, 0.0507 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0507 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80310070221. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 1445 euro (viens tūkstotis četri simti četrdesmit pieci euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – vasarnīcu apbūves teritorijas.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

Krasta iela 2, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 6.8664 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0147 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 003 0042).

Zemesgabala kadastrālā vērtība – LVL 159 245,00 (226 585,22 EUR).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 1001 – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (R) – rūpnieciskās apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļa „Noteikumi rūpnieciskās apbūves teritorijām”).

end faq

Birkas:Izsoles

pd2018 v1

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis