Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

 1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
 2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
 3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
 4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
 5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
 7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
 8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
 9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

BUDESKALNU IELA 15C, Salaspils, Salaspils novads daļa (0.1201 ha)

- 0.1201 ha liels zemesgabals ar kadastra Nr.8011 001 0072 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0065) individuālās dzīvojamās mājas apbūvei.

- Zemesgabala sākuma nomas maksa ir 1.5% no zemes kadastrālās vērtības (9 404.00 EUR), gadā + pievienotās vērtības nodoklis + nekustamā īpašuma nodoklis.

- Zemesgabala nosacītā sākuma cena – zemesgabala tirgus vērtība (atsavināšanas procesa ierosināšanas gadījumā) ir nosakāma uz izsoles rīkošanas brīdi.

- Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

- Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Pieteikties nomas tiesību izsolei vai atsavināšanai ir iespējams, iesniedzot rakstisku pieteikumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un līdz 31.07.2017.

Zemesgabals Budeskalnu ielā 15F

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15F, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0075 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0062). Zemesgabala platība – 0.1211 ha.

Zemesgabala nosacītā cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Zemesgabals Budeskalnu ielā 15B

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15B, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0071 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0076). Zemesgabala platība – 0.1201 ha.

Zemesgabala nosacītā cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Zemesgabals Budeskalnu ielā 15A

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0070 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0067). Zemesgabala platība – 0.1351 ha.

Zemesgabala nosacītā cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Zemesgabals Budeskalnu ielā 17

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0076 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0061). Zemesgabala platība – 0.1201 ha.

Zemesgabala nosacītā cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Zemesgabals Meldru ielā 73

Salaspils novada dome pārdod atkārtotā izsolē zemesgabalu Meldru ielā 73, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0214. Zemesgabala platība – 0.2532 ha.
Atkārtotas izsoles objekta sākumcena ir 24 368.97 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi).
Atkārtotas izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 2 436.89 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro, 89 centi).
Atkārtotas izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)
Atkārtotas izsole notiks 2016.gada 22.novembrī plkst. 14:30 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2016.gada 22.novembrī plkst. 9:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai ŠEIT. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 90”

Salaspils novada dome pārdod atkārtotā izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 90”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8031 007 0260. Zemesgabala platība – 0.0525 ha.
Atkārtotas izsoles objekta sākumcena ir 2 368.97 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi).
Atkārtotas izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 236.89 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, 89 centi).
Atkārtotas izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)
Atkārtotas izsole notiks 2016.gada 23.novembrī plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2016.gada 23.novembrī plkst. 10:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai ŠEIT. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 40”

Salaspils novada dome pārdod atkārtotā izsolē ar pretendentu atlasi zemesgabalu “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8031 007 0221. Zemesgabala platība – 0.0507 ha.
Atkārtotas izsoles objekta sākumcena ir 2 468.97 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi).
Atkārtotas izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 246.89 EUR (divi simti četrdesmit seši euro, 89 centi).
Atkārtotas izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)
Atkārtotas izsole notiks 2016.gada 25.novembrī plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Par atkārtotas izsoles dalībnieku var būt tikai zemes starpgabala “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā pierobežnieki: zemesgabala “Lakstīgala 39”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā īpašnieks un zemesgabala “Lakstīgala 41”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā īpašnieks.
Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2016.gada 25.novembrī plkst. 9:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai ŠEIT. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 18 659 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi lati). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, kur, saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauts:

 1. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,
 2. mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
 3. rindu māja,
 4. pirmsskolas izglītības iestāde,

atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām vai daudzstāvu un mazstāvu daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos, nodrošinot būvniecības publisko apspriešanu – vietējas nozīmes:

 • pārvaldes iestāde,
 • kultūras iestāde,
 • ārstniecības iestāde,
 • sociālās aprūpes iestāde,
 • nevalstiskas organizācijas iestāde,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
 • darījumu iestāde,
 • sporta būve,

atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar būvprojekta publisku apspriešanu:

 • pārvaldes iestāde,
 • kultūras iestāde,
 • ārstniecības iestāde,
 • sociālās aprūpes iestāde,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
 • nevalstiskas organizācijas iestāde,
 • darījumu iestāde,
 • sporta būve,

zemesgabalos pie maģistrālajām ielām vai valsts autoceļiem, ja to pamato ar būvprojekta publisku apspriešanu:

 • degvielas uzpildes stacija,
 • individuālais darbs,
 • privāts mājas bērnudārzs,
 • saimniecības ēka.

Sīkāku informāciju par teritorijas atļauto izmantošanu var iegūt šeit.

Krasta iela 2, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 6.8664 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0147 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 003 0042).

Zemesgabala kadastrālā vērtība – LVL 159 245,00 (226 585,22 EUR).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 1001 – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (R) – rūpnieciskās apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļa „Noteikumi rūpnieciskās apbūves teritorijām”).

end faq

 

 

 

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: