Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals “Enerģētiķis 175”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 0.0496 ha.

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Enerģētiķis 175”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80310010248. Zemesgabala platība – 0.0496 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 3 200.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 320.00 EUR (trīs simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 25.jūlijā plkst. 10.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 24.jūlijā plkst. 18.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 95”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 0.0533 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 95”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80310070141. Zemesgabala platība – 0.0533 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 2 800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 280.00 EUR (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 26.jūlijā plkst. 11.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 26.jūlijā plkst. 09.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Zemesgabals “Getliņi 102”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā. Zemesgabala platība – 0.0657 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Getliņi 102”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80310130507. Zemesgabala platība – 0.0657 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 25.jūlijā plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 24.jūlijā plkst. 18.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa ielā 9-10, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, platība – 38.6  m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Cepļa ielā 9-10, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80119003141, platība – 38.6  m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 4 950.00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 495.00 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 1.jūlijā, plkst. 16:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas līdz 2019.gada 1.jūlija plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Dzīvokļa īpašums Budeskalnu iela 17 k-2 – 5, Salaspilī, platība – 12.7 m2

Izsoles objekta sākumcena ir 2 300.00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 230.00 EUR (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 5.jūlijā, plkst. 11:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 5.jūlijā, plkst. 09:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Zemesgabals Meldru iela 73, Salaspilī, Salaspils novadā, platība – 0.2532 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Meldru iela 73, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010214. Zemesgabala platība – 0.2532 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 25 600.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 2 560.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 1.jūlijā, plkst. 14:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 1.jūlijā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemes gabals “Avoti 125”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 0.0858 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemes gabalu “Avoti 125”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr. 80310150367. Zemes gabala platība – 0.0858 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 5 500.00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 550.00 EUR (pieci simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 1.jūlijā plkst. 11.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 1.jūlijā plkst. 10.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67981014.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis