Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals Fiziķu iela 25A, Salaspils

Salaspils novada dome pārdod izsolē, ar pretendentu atlasi, zemesgabalu (starpgabalu) Fiziķu iela 25A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110030770. Zemesgabala platība – 0.0428 ha.
Izsoles objekta sākumcena ir 3 100.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 310.00 EUR (trīs simti desmit euro, 00 centi).
Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
Izsole notiks 2018.gada 18.jūnijā plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 18.jūnijā plkst. 10:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Dzintars 11A”, Salaspils pagasts

Salaspils novada dome pārdod izsolē, ar pretendentu atlasi, zemesgabalu (starpgabalu) “Dzintars 11A”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310130685. Zemesgabala platība – 0.0204 ha.
Izsoles objekta sākumcena ir 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 100 EUR (viens simts euro, 00 centi).
Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
Izsole notiks 2018.gada 18.jūnijā plkst. 14:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 18.jūnijā plkst. 10:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Saules iela 27, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1275 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80110040656. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 13 929 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – Savrupmāju apbūves teritorijas.

saules27

Budeskalnu iela 15C, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1201 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80110010072. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 9 404 euro (deviņi tūkstoši četri simti četri euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – Savrupmāju apbūves teritorijas.

budeskalnu15C

Budeskalnu iela 15A, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1351 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.80110010070. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 9 626 euro (deviņi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro 0 centi). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – Savrupmāju apbūves teritorijas.

budeskalnu15A

Zemesgabals "Getliņi 169", Salaspils pag., platība 0.0674ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Getliņi 169”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310130114. Zemesgabala platība – 0.0674 ha.
Izsoles objekta sākumcena ir 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi).
Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)
Izsole notiks 2018.gada 21.jūnijā, plkst. 14:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 21.jūnijā, plkst. 10:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 40”, 0.0507 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310070221. Zemesgabala platība – 0.0507 ha.
Izsoles objekta sākumcena ir 2 100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 210.00 EUR (divi simti desmit euro, 00 centi).
Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)
Izsole notiks 2018.gada 19.jūnijā, plkst. 14:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 19.jūnijā, plkst. 9:00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

Krasta iela 2, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 6.8664 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0147 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 003 0042).

Zemesgabala kadastrālā vērtība – LVL 159 245,00 (226 585,22 EUR).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 1001 – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (R) – rūpnieciskās apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļa „Noteikumi rūpnieciskās apbūves teritorijām”).

end faq

Birkas:Izsoles

SalaspilsNovadaSvetkimikro

skriesim2018ban

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis