Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.1351  ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu iela 15A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010070. Zemesgabala platība – 0.1351  ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 16 500.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1 650.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī, plkst. 14:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 15.oktobrī, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa ielā 9-10, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils, platība – 38.6  m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Cepļa ielā 9-10, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80119003141, platība – 38.6  m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 9 900.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 990.00 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 17.oktobrī  plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 17.oktobrī  plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 31.7 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001599, platība – 31.7 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 15.oktobrī plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums “Vizbuļi 1”-10, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 51.8 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu “Vizbuļi 1”-10, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001448, platība – 51.8 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 3 300.00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 330.00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 17.oktobrī plkst. 14:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 17.oktobrī plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Budeskalnu iela 17 k-2 – 5, Salaspilī, Salaspils novadā, platība – 12.7 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Budeskalnu iela 17 k-2 – 5, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80119005240, platība – 12.7 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 4 600.00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 460.00 EUR (četri simti sešdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 16.oktobrī, plkst. 14:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.oktobrī, plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 65.2 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001048, platība – 65.2 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 7050.00 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 705.00 EUR (septiņi simti pieci euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī plkst. 15:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 15.oktobrī plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Jaunpikalne, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, 0.113 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Jaunpikalne, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310040255. Zemesgabala platība – 0.113 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 400.00 EUR (četri simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 40.00 EUR (četrdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī, plkst. 16:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 15.oktobrī, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Meldru iela 73, Salaspilī, Salaspils novadā, 0.2532 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Meldru iela 73, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110010214. Zemesgabala platība – 0.2532 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 32 000.00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 3 200.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2018.gada 16.oktobrī, plkst. 12:00, Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.oktobrī, plkst. 09:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Lakstīgala 95, Salaspils pagasts, Salaspils novads 0.0505 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0505 ha liela zemes gabala ar kadastra Nr.80310070141. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 1504.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti četri euro, 00 centi). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – vasarnīcu apbūves teritorijas.
Kadastrālai vērtībai ir informatīvs raksturs. Zemes gabala atsavināšanas cena tiek noteikta pie tā novērtēšanas.
Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Lakstigala95

Nekustamais īpašums Gaismas iela 6, Salaspilī, 0.1974 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1974 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0231. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18 196 euro (astoņpadsmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: