Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

  1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
  2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
  3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
  4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
  5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
  7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
  8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
  9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Kokmateriāli, kas iegūti augošu koku izlases cirtes rezultātā

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (augošu koku cirsmas) izsole.

Izsoles priekšmets – kokmateriāli, kas iegūti augošu koku izlases cirtes rezultātā pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413).

Kopējais kokmateriālu apjoms – 476,76 m3.

Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena ir 18418,26 EUR (bez PVN).

Izsoles dalības maksa - 50,00 EUR.

Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1841,83 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 07. martā plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3. stāvā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019. gada 07. martā plkst.09.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023.

Zemesgabals Rīgas iela 119A, Salaspilī, Salaspils novadā, platība – 0.2185 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Rīgas iela 119A, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80110020075. Zemesgabala platība – 0.2185 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 14 000.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1 400.00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 18.martā, plkst. 16:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 18.martā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 137”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 0.0598 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 137”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310070294. Zemesgabala platība – 0.0598 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 3 100.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 310.00 EUR (trīs simti desmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 18.martā, plkst. 11:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 18.martā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals “Lakstīgala 95”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 0.0533 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 95”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80310070141. Zemesgabala platība – 0.0533 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 2 800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 280.00 EUR (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 18.martā, plkst. 14:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 18.martā, plkst. 10:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, platība – 31.7 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja 23.km”-1, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001599, platība – 31.7 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 200.00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 15.martā plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2019.gada 15.martā plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Dzīvokļa īpašums Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar platība – 65.2 m2

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Cepļa ielā 3-9, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.80319001048, platība – 65.2 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 5640.00 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 564.00 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 15.martā plkst. 10:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 15.martā plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Nekustamais īpašums "Avoti 125", Salaspils pagasts

Nekustamais īpašums sastāv no 0.0858 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8031 015 0367. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 3 210 euro (trīs tūkstoši divi simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS1) – Vasarnīcu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Nekustamais īpašums Līvzemes iela 21B, Salaspilī, 0.2093 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2093 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0232. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 16 111 euro (sešpadsmit tūkstoši simtu vienpadsmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Livzemes iela_21B_bilde

Nekustamais īpašums Gaismas iela 6, Salaspilī, 0.1974 ha

Nekustamais īpašums sastāv no 0.1974 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 004 0231. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18 196 euro (astoņpadsmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzM) – Mazstāvu apbūves teritorijas.

Pēc zemes gabala novērtēšanas, tā atsavināšanas sākuma cena var atšķirties no kadastrālās vērtības.

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 18410 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu apbūves teritorijas.

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis