Izsoles

Nekustamā īpašuma iegādes procedūra - izsoles kārtība

 1. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana;
 2. Tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas izveidošanu;
 3. Nekustamais īpašums tiks novērtēts (tie īpašumi, kuriem ir norādīta kadastrālā vērtība) vai norādītais novērtējums tiks aktualizēts (tiem īpašumiem, kuriem ir norādīta tirgus vērtība uz noteikto datumu), pieaicinot neatkarīgu, sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai;
 4. Ierosinātājam tiks piedāvāta nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas un domes apstiprināta nosacīta cena, izsoles noteikumi un noteikts pieteikšanas datums.
 5. Informācija tiks publicēta pašvaldības laikrakstā „Salaspils Vēstis” un valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 6. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam neviens pieteikums netiks saņemts, izsole tiks atzīta par nenotikušu.
 7. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemts tikai viens apliecinājums par piedalīšanos izsolē, pieteicējs būs tiesīgs iegādāties īpašumu par izsoles sākuma cenu (nosacīto cenu) + pirmais solīšanas solis.
 8. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam tiks saņemti vairāki apliecinājumi piedalīties izsolē, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.
 9. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Salaspils novada dome piedāvā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegādāties šādus pašvaldības īpašumā esošus nekustamus īpašumus un citu mantu:

Zemesgabals Budeskalnu ielā 17, 0.1201 ha

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0076 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0061). Zemesgabala platība – 0.1201 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 14 800,- (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1 480.00 EUR (tūkstotis četri simti astoņdesmit euro, 00 centi).

Ceturtās izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)

Ceturtā izsole notiks 2017.gada 19.oktobrī plkst. 16:30 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Ceturtās izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2017.gada 19.oktobrī plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals (starpgabals) “Lakstīgala 40”, 0.0507 ha

Salaspils novada dome pārdod trešā izsolē, ar pretendentu atlasi, zemesgabalu (starpgabalu) “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8031 007 0260. Zemesgabala platība – 0.0507 ha.

Trešās izsoles objekta sākumcena ir 2 468.97 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi).

Trešās izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 246.89 EUR (divi simti četrdesmit seši euro, 89 centi).

Trešās izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)

Trešā izsole notiks 2017.gada 28.septembrī plkst. 12:00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Trešā izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2017.gada 28.augustā plkst. 9:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai šeit. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.

Zemesgabals Budeskalnu ielā 17

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0076 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0061). Zemesgabala platība – 0.1201 ha.

Zemesgabala nosacītā cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”).

Dienvidu iela 5 k-5, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 0.2513 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0292. Īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 18 659 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi lati). Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, īpašuma lietošanas mērķis ir 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzD) – daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, kur, saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauts:

 1. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,
 2. mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
 3. rindu māja,
 4. pirmsskolas izglītības iestāde,

atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām vai daudzstāvu un mazstāvu daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos, nodrošinot būvniecības publisko apspriešanu – vietējas nozīmes:

 • pārvaldes iestāde,
 • kultūras iestāde,
 • ārstniecības iestāde,
 • sociālās aprūpes iestāde,
 • nevalstiskas organizācijas iestāde,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
 • darījumu iestāde,
 • sporta būve,

atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar būvprojekta publisku apspriešanu:

 • pārvaldes iestāde,
 • kultūras iestāde,
 • ārstniecības iestāde,
 • sociālās aprūpes iestāde,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
 • nevalstiskas organizācijas iestāde,
 • darījumu iestāde,
 • sporta būve,

zemesgabalos pie maģistrālajām ielām vai valsts autoceļiem, ja to pamato ar būvprojekta publisku apspriešanu:

 • degvielas uzpildes stacija,
 • individuālais darbs,
 • privāts mājas bērnudārzs,
 • saimniecības ēka.

Sīkāku informāciju par teritorijas atļauto izmantošanu var iegūt šeit.

Krasta iela 2, Salaspils, Salaspils novads

Nekustamais īpašums sastāv no 6.8664 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.8011 003 0147 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 003 0042).

Zemesgabala kadastrālā vērtība – LVL 159 245,00 (226 585,22 EUR).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 1001 – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (R) – rūpnieciskās apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļa „Noteikumi rūpnieciskās apbūves teritorijām”).

end faq

Birkas:Izsoles

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: