“Valgums-S” aicina vienoties par parādu samaksu

Diemžēl Latviju savā laikā spēcīgi skārusī ekonomiskā krīze nevarēja neatstāt savu iespaidu arī uzņēmumiem, kas sniedz iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus. Pēdējos gados komunālo maksājumu parādu problēma ir kļuvusi aktuāla visā valstī un, protams, arī PSIA ”Valgums-S” šajā ziņā nav izņēmums.

Uzreiz jāsaka, ka uzņēmums izprot iedzīvotāju problēmas un vienmēr ir gatavs meklēt savstarpējus kompromisus, lai panāktu pēc iespējas nesāpīgāku problēmas risinājumu, kas varētu apmierināt abas puses. Tāpēc uzņēmums ir radījis iespēju fiziskām un juridiskām personām, kurām ir uzkrājušies neapmaksāti parādi, labprātīgi noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Šāda vienošanās paredz parāda samaksu ilgākā laika posmā, vienlaicīgi maksājot gan tekošo rēķinu, kā arī papildus tam noteiktu summu parāda samaksai. Parasti uzņēmums šādas vienošanās slēdz uz termiņu, kas nav lielāks par sešiem mēnešiem, taču pieeja katram konkrētajam gadījumam ir individuāla un pastāv iespēja vienoties arī par ilgāku termiņu. Ja vienošanās tiek pildīta, tad uzņēmums neaprēķina līgumsodu par iekrāto parādu un tāda veidā klientam ir iespēja nokārtot saistības bez soda sankcijām, kā arī neriskējot ar iespējamo pakalpojumu atslēgšanu.

Ja jau pieminējām pakalpojumu atslēgšanu, tad ir jāpastāsta arī par to. 2016.gada 22.martā Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr.174 ”Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. Šo noteikumu 3.daļa regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukšanas un atjaunošanas kārtību. Ja klients tā arī nav izrādījis nekādu interesi par pārada labprātīgu samaksu, tad uzņēmums ir tiesīgs pārtraukt sniegt savus pakalpojumus konkrētajai personai, protams, ievērojot normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu atslēgšanas kārtību. Šajā gadījumā minētie Ministru kabineta noteikumi uzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējam rakstiski brīdināt pakalpojumu lietotāju par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 30 dienas iepriekš. Pēc tam, kad ir beidzies šis brīdinājuma termiņš, pakalpojuma sniedzējam ir panākums atkārtoti rakstiski brīdināt pakalpojumu lietotāju 3 darbdienas pirms pakalpojumu pārtraukšanas. Gadījumā, ja klients tā arī nav reaģējis ne uz vienu no šiem brīdinājumiem (t.i. nav ne samaksājis parādu, ne izrādījis vēlmi noslēgt parāda atmaksas vienošanos, ne piedāvājis kādus savus problēmas risinājumus), tad uzņēmums veic pakalpojuma atslēgšanu. Te vēl ir jāatzīmē arī tas, ka minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas atjaunošana notiek trīs darbdienu laikā pēc saistību nokārtošanas, kā arī pēc visu izdevumu segšanas, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un atjaunošanu. Tātad, lai atgūtu iespēju saņemt pārtraukto pakalpojumu klientam būs jāsamaksā ne tikai uzkrātais parāds, bet arī visi izdevumi, kas uzņēmumam būs radušies pārtraucot un atjaunojot pakalpojumu sniegšanu.

Ir jāpiemin arī situācijas, kad pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana nav iespējama. Minēto Ministru kabineta noteikumu 14.punkts nosaka, ka pilnīga ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana pieļaujama vienīgi tajos gadījumus, ja netiek traucēta šo pakalpojumu sniegšana pakalpojumu lietotājiem, kuri lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus uz cita pakalpojumu līguma pamata un pilda šā pakalpojuma līguma noteikumus. Uzņēmumam ir nācies saskarties ar gadījumiem, kad pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, jo tad tiktu traucēta pakalpojumu sniegšana citiem klientiem, kas pilda savas saistības. Tādā gadījumā uzņēmumam nākas sniegt prasību tiesā un piedzīt parādu tiesas ceļā ar tiesu izpildītāju palīdzību. Šādā gadījumā klients būs spiests samaksāt ne tikai uzkrāto parādu un aprēķinātos līgumsodus, bet arī tiesāšanās izdevumus un tiesu izpildītāja atlīdzību, tādejādi tikai palielinot savus izdevumus. Diemžēl jāatzīst ir arī tas, ka šis ceļš ir garš un dārgs, taču citas iespējas nav, jo uzņēmums savu darbību veic, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un nevar atļauties atkāpes no tiem.

Uzņēmums arī 2017.gadā turpinās aktīvu darbu ar personām, kas uzkrājušas parādus par saņemtajiem pakalpojumiem, gan pārtraucot sniegt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, gan arī vēršoties ar prasībām tiesā par parāda piedziņu, taču par pašu efektīvāko līdzekli parādu problēmas risināšanā uzņēmums uzskata sadarbību ar pašiem pakalpojumu lietotājiem, t.i. Salaspils novada iedzīvotājiem. Mēs aicinām iedzīvotājus apzināties, ka parādi par saņemtajiem pakalpojumiem – tā nav tikai uzņēmuma problēma. Faktiski no tā cieš visi novada iedzīvotāji, jo tādā veidā uzņēmums nav saņēmis līdzekļus, kurus varētu ieguldīt novada ūdenssaimniecības attīstībā, realizējot projektus, kas sniegtu ieguldījumu visa novada attīstībā un tādejādi arī katra novada iedzīvotāja labklājībā. Tieši tāpēc uzņēmums aicina personas, kurām ir iekrāti parādi par saņemtajiem pakalpojumiem, negaidīt līdz brīdim, kad jūs saņemsiet brīdinājumus par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai tiesas pavēsti. Mēs aicinām šo problēmu risināt kopīgi un labprātīgi vienoties par parādu samaksu, kā jau mēs to minējām šī raksta sākumā. Par iespējām noslēgt vienošanos par parāda samaksu lūdzam sazināties ar uzņēmuma juristu pa tālruni 27733149.

Juris Lapuška, SIA Valgums-S jurists

SalaspilsNovadaSvetkimikro

skriesim2018ban

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis