Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnam ir piešķirta vieta konkrētā pirmsskolas izglītības iestādē. Lai gan vasarā vienu mēnesi bērns apmeklē citu PII, vieta savā bērnudārzā netiek zaudēta. Tādēļ arī maksājums jāveic uz to pašu kontu. Maksājumi starp iestādēm ir pašvaldības iekšējais process. Pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju vecākiem veikt visus avansa maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem uz “savas” iestādes kontu, kas būtiski atvieglo apmaksas  procesu. Vasaras mēnešos visiem bērniem pašvaldība nodrošina vietas PII novada administratīvajā teritorijā, ja vecāks ir iesniedzis iesniegumu līdz 30.aprīlim, ir veikts  avansa maksājums līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam un nav parādu par iepriekšējiem mēnešiem. Vietu piešķiršana vasarā notiek rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Katru gadu arvien vairāk vecāku izvēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasarā, bet katrai iestādei atbilstoši sanitāri higiēniskajam normām un gultiņu skaitam ir savs maksimālais uzņemamo bērnu skaits. Tajā mēnesī, kad PII ir slēgta, atvaļinājumā dodas visi atbalsta funkciju darbinieki – pavāri, aukles, veļas mazgātājas u.c. Savukārt pedagogiem valsts ar likumu ir noteikusi divu mēnešu atvaļinājumu, vienu mēnesi pedagogs dodas atvaļinājumā, kad PII ir slēgts, bet otru mēnesi pedagogs ir atvaļinājumā, kad PII ir atvērts un strādā. Rezultātā slēdzot divus bērnudārzus, pārējos četros strādā mazāk pedagogu nekā ziemā. Šogad jūnijā tiek slēgti divi bērnudārzi - PII “Saulīte un PII “Saime”, kopā šos divus bērnudārzus apmeklē 385 bērni (246+139). Noteiktajā termiņā ir saņemti 170 iesniegumi ar vēlmi apmeklēt citu bērnudārzu tajā mēnesī, kad viņu bērnudārzs ir slēgts. Savukārt PII “Atvasīte” notiek viena korpusa remonts, tādēļ iestāde šogad nevarēs uzņemt citus bērnus. Katrs bērnudārzs jūnijā uzņem papildu 40-60 bērnus. Rezultātā pārējie trīs bērnudārzi ir pilnībā noslogoti: jūnijā PII “Jāņtārpiņš” uzņem 260 bērnus, PII “Ritenītis” – 257  un PII “Daugaviņa” – 147.  Daudzu vecāku iesniegumi par vēlmi apmeklēt bērnudārzu vasarā radījusi nepieciešamību papildu vietas bērniem vasarā šogad piešķirt arī PII “Daugaviņa”. Iestāde Paša PII jūnijā pieteikto  bērnu skaits Papildu vietas slēgto PII bērniem Bērnu skaits, kas  apmeklēs PII jūnijā, KOPĀ Jāņtārpiņš 193 67 260 Ritenītis 195 62 257 Daugaviņa 106 41 147 Atvasīte* 113 0 113 Kopā papildu vietas   170    *Notiek viena korpusa remonts Informācija par vietu sadali un apmeklējuma dienu skaitu katram bērnam jūnija mēnesim tika sagatavota līdz 7.maijam un tajā pašā dienā saraksti nodoti grāmatvedībai, lai sagatavotu rēķinus. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam. Divu darba  dienu laikā - 10. un 13.maijā tika apkopota informācija par apmeklējuma dienu skaitu izmaiņām, ko bija iesnieguši vecāki, un sagatavoti norīkojumi PII “Saime” un PII “Saulīte” vecākiem attiecīgi  13. un 14.maijā. Pašvaldības Administrācijas darbinieki, grāmatveži un PII lietveži iegulda lielu darbu, lai iepriekšminēto informāciju apstrādātu - pārbaudītu, aktualizētu, lai šis pakalpojums papildu vieta vasaras periodā tiktu vecākiem nodrošināts. Tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ka arī vecākiem ir pienākums sniegt informāciju iespējami agrāk, lai tā būtu precīza, kā arī savlaicīgi veikt maksājumus. Vecākiem jābūt saprotošiem un atbildīgiem, piesakot liekas apmeklējuma dienas, kuras visticamāk netiks izmantotas, tas rada liekus sarežģījumus, paredzot patieso bērnu skaitu katrā iestādē. Līga Bogdāne, Izglītības daļas metodiķe  

lasīt vairāk
“Ritenītī” tiekas ERASMUS+ projekta dalībnieki

No 13. līdz 17.maijam  mūsu PII “Ritenītis” noritēja Erasmus+ skolu partnerības projekta ”Developing socio –emotional skills at pree -  school age”  (“Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā”) otrā tikšanās, kur pulcējās projekta koordinatori un pedagogi no Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Polijas un Latvijas. Projekta ietvaros katra dalībvalsts prezentācijā pastāstīja par  projekta 1. posmā paveikto darbu. Dalījāmies pieredzē un guvām jaunas idejas un metodes, ar kurām strādāt, lai attīstītu bērnu sociāli emocionālās prasmes. Plānojām turpmāko darbu un izvirzījām galvenos uzvedumus, un viens no tiem ir veidot ciešāku sadarbību ar vecākiem, organizējot tematisko projektu “Rotaļāšanās ar vecākiem”. Projekta dalībniekiem bija iespēja vērot un piedalīties rotaļnodarbībās, kā arī varēja radoši izpausties kopīgi organizētajās aktivitātēs, izmantojot dažādas metodes: dziesmas ar stāstiem un zīmējumiem, emociju kartiņas, rotaļas, emociju kubu, gaismas galdu, interaktīvo tāfeli. Šīs nedēļas laikā viesi iepazina arī mūsu pilsētu. Ciemojāmies  PII “Jāņtārpiņš” uz sadziedāšanās pasākumu „Sprīdīša skola”. Projekta viesi izteica atzinību par pasākumu, viņiem ļoti patika bērnu uzstāšanās un skaistie tautastērpi. Viesi ar lielu prieku gatavoja mūzikas instrumentus radošo aktivitāšu stacijā, kā arī apskatīja Botānisko dārzu. Mūsu ciemiņi priecājās par ziedošajām ābelēm, skaistajām tulpēm, oranžēriju un tīro un sakopto pilsētu. Piektdienas vakarā baudījām mūsu gada atskaites koncertu “Sveiciens draugiem”. Koncerta laikā gaisā virmoja prieks, laime, mīlestība, draudzība, kas vieno mūs visus kopā. Projekta viesi izteica lielu pateicību par to, ka viņiem bija iespēja šajā dienā būt kopā ar mums. Jūlija Ivanova, pirmsskolas skolotāja

lasīt vairāk
Skolas tradīcija - sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm

  Tūlīt, tūlīt būs šī mācību gada noslēgums. 9. un 12. klases skolēniem 17. maijā bija pēdējais zvans, nu jau viņi kārto eksāmenus un, protams, gatavojas izlaidumam. Arī 1.klases skolēni drīz saņems savas pirmās liecības.  Lai sveicināta vasara! Taču 1.klases skolēni ne tikai kārtīgi apguva zināšanas, bet arī aicināja ciemos pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus. Ciemošanās skolā notika gan aprīlī, gan maijā. Šī ir tikai viena no skolas tradīcijām – rudenī pirmklasnieki devās ciemos pie PII audzēkņiem, lai pastāstītu par skolu, bet pavasarī PII bērni nāk iepazīties ar skolu, ar mācību stundām, kopā darboties. 29.aprīlī pie 1.b klases un audzinātājas I. Grimas, 1. c klases un audzinātājas V. Griestiņas un 1.e klases un audzinātājas S. Lilienšteinas ciemos ieradās trīs grupas no PII “Ritenītis”. Nākošajā dienā, 30.aprīlī, bija ciemiņi no PII “Daugaviņa”.  Par viņiem parūpējās 1.d klases skolēni ar klases audzinātāju I. Šulci. Šajā dienā bija arī divas grupiņas no PII “Atvasīte”. Šos bērnus sagaidīja 1.a klases skolēni ar klases audzinātāju S. Lauri un 2.c klases skolēni ar klases audzinātāju I. Stērnieci. Ciemiņu uzņemšana turpinājās arī 14.maijā, kad pie mums viesojās divas PII “Jāņtārpiņš” grupas. Par šiem topošajiem pirmklasniekiem parūpējās 1.b klases skolēni ar angļu valodas skolotāju I. Frišfeldi. Šajā stundā uzstājās humanitārās 1.d  un 2.d klases skolēni ar ludziņām angļu valodā. Vēl bērniem bija iespēja darboties  vizuālās mākslas stundā kopā ar 1.c klases skolēniem un skolotāju I. Veinšteinu. PII bērnu iepazīšanās ar skolu beidzās ļoti sportiski, jo 17. maijā “Saimes” audzēkņi piedalījās sporta stundā kopā ar 1.d klases skolēniem un sporta skolotāju S. Rjabinovu. Lai jauka vasara un uz sadarbību jaunajā mācību gadā!  Līga Ašmane, direktores vietniece

lasīt vairāk
Mācāmies kopā!

Šajā mācību gadā Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Salaspils 1. vidusskolu piedāvāja informatīvu un izglītojošu nodarbību ciklu Salaspils novada topošo pirmklasnieku vecākiem. Nodarbības notika Salaspils 1. vidusskolas telpās vienu reizi mēnesī sestdienās visa mācību gada garumā. Nodarbības bija paredzētas tām ģimenēm, kuras mājās nerunā latviski vai runā divās vai vairākās valodās, un ģimenēm, kuras kādu laiku ir pavadījušas ārpus Latvijas. Pieaugušie ģimenes locekļi saņēma atbildes uz jautājumiem – kurā valodā labāk runāt mājās, kā atbalstīt savu bērnu latviešu valodas apguvē, kas ir bilingvālā izglītība, kuru skolu izvēlēties savam bērnam u.c. Nodarbībās vecāki iepazinās ar abu novada skolu darbību, piedāvājumu atbalstam latviešu valodas apguvē, uzzināja, kā notiek bilingvāls mācību process mazākumtautību skolā, iepazinās ar Latviešu valodas aģentūras veidotajām spēlēm valodas apguvei – gan galda spēļu veidā, gan spēlēm digitālajā vidē, uzklausīja dažādu speciālistu viedokļus. Speciālisti dalījās ar vecākiem pieredzē par to, kas pirsmskolas vecumā ir valodas traucējumi, bet kas vecuma īpatnības, kā modernās tehnoloģijas ietekmē valodas attīstību un komunikācijas prasmes, kā rīkoties vecākiem. Uzzinājām, ka tas ir pavisam dabiski, jau no dzimšanas ģimenē apgūt divas valodas. Kamēr vecāki mācījās, kā atbalstīt savus bērnus, bērniem bija iespēja piedalīties valodas nodarbībās pie jaukām un radošām skolotājām – Lienes Valdmanes un Mārītes Petrovskas. Tajās bērni aktīvā un radošā darbībā gan pilnveidoja latviešu valodas prasmi, gan iepazina skolas vidi. Nodarbību beigu daļā visbiežāk skolotājas organizēja aktivitātes, kurās bērni un vecāki darbojās kopā. Tādējādi vecāki kopā ar bērniem apguva dažādas rotaļas un spēles, kuras pēc tam var izmantot ģimenes lokā vai ballītēs. Orientēšanās ar uzdevumiem skolas telpās ļāva iepazīt skolu vēl tuvāk gan bērniem, gan vecākiem. 18.maijā noslēguma nodarbībā vecāki dalījās ar ieguvumiem no šīm nodarbībām. Vecāki pozitīvi novērtēja šīs nodarbības, uzsverot gan bērnu, gan vecāku ieguvumus. “Bērniem patika!” – tas patiešām ir svarīgi, ka mācīties valodu ir interesanti, to var darīt ar prieku. Ļoti patīk arī pati skola. Vecāki par ieguvumiem no nodarbību cikla: secinājām - ja vēlamies, lai bērns interesējas par apkārtējo, draudzējas, sadarbojas, lasa grāmatas, tad tas jādara arī mums pieaugušajiem pašiem, jo bērni atdarina pieaugušos, pieaugušie ir piemērs bērniem, uzzinājām, kā aizraušanos ar tehnoloģijām izmantot jēgpilni un kontrolēti, piemēram, piedāvājot interaktīvas spēles valodas apguvei, kā aizstāt ar citām nodarbēm, ieguvām idejas, kā mācīties valodu kopā ar bērnu, kā atrast tam laiku, piemēram, braucot mašīnā, saņēmām dāvanas – Latviešu valodas aģentūras valodas spēles un uzzinājām, kā ar tām darboties kopā ar bērnu. Noslēgumā vecāki izteica savas vēlmes – šādas nodarbības PII vecākiem organizēt arī turpmāk, organizēt nodarbības vecākiem arī tad, kad bērni jau ies skolā, organizēt arī dienas nometnes bērniem. Linda Krastiņa projekta koordinatore

lasīt vairāk
Aicina uz nometni “AKTĪVISTS POLYGLOT 2019”

London is the capital of Great Britain. Ja tie ir vienīgie vārdi, ko jūsu bērns zina angļu valodā un baidās vai kautrējas runāt angliski, tad šī programma ir vispiemērotākā jums. Profesionāli angļu valodas pasniedzēji jautri un interaktīvi iemācīs gan pamatus, gan palīdzēs atraisīties un nebaidīties runāt un pat kļūdīties. Jo tikai caur kļūdām var kaut ko iemācīties un sasniegt. Bet tas nav viss, bērniem būs arī laiks vingrot, spēlēt sporta spēles, doties pārgājienos un ekskursijās, peldēties gan jūrā, gan baseinā. Un galvenais iespēja iepazīties ar citiem daudzpusīgiem bērniem no dažādām Latvijas un pasaules malām.  Diennakts nometne notiks no 28.06.2019. līdz 04.07.2019. Tā paredzēta Salaspilī deklarētajiem bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem, un cena ir tikai 160 eiro, jo tika saņemts pašvaldības līdzfinansējums. Vieta- atpūtas komplekss "Albatross", Ķesterciems, Engures pagasts. PROGRAMMA (LATVIEŠU, ANGĻU UN KRIEVU VALODĀ): Angļu valodas nodarbības;  Ekskursijas;  Baseins;  Nodarbības pludmalē;  Konkursi (labāka deja, kostīms, zīmējums utt.);  Tūrisma un orientēšanas skola;  Galda tenisa un dambrešu sacensības;  Dažādu sporta veidu sacensības;  Pikniks pludmalē;  Star team – deju konkurss;  Diskotēkas;  Nakts trase;  Mājas kinozāle;  Parodiju vakars;  Radošā darbnīca;  “Aktivists Polyglot” karoga izveidošana;  Pašdarināto tērpu un aksesuāru modes skate;  Gala koncerts.  Cenā ir iekļauts:  1) Transfērs Salaspils – “AKTĪVISTS” – Salaspils;  2) Dzīvošana 1-2 istabu numuros (3-4 cilvēki istabā);  3) Ēdināšana 4 reizes dienā;  4) Aktivitāšu programma un visas tajā iekļautās radošās darbnīcas / meistarklases;  5) Nodrošināšana ar visu nepieciešamo sporta inventāru;  6) Baseina apmeklēšana;  7) Diennakts medicīnas aprūpe un teritorijas apsardze;  8) Pieredzējuši pedagogi un treneri.  Cenā nav iekļauts:  1) Papuldus kursi (piem.Veloskolas – kursi); 2) Ekskursijas; 3) Suvenīri ekskursijas laikā; 4) Papildus izdevumi, veikala apmeklējums. DIENAS KĀRTĪBA: No 8:00 līdz 8:15 Celšanās.  No 8:15 līdz 8:45 Rīta rosme.  No 8:45 līdz 9:00 Istabu sakārtošana.  No 9:00 līdz 10:00 Brokastis.  No 10:00 līdz 11:30 Nodarbība Nr. 1.  No 11:30 līdz 13:00 Brīvais laiks.  No 13:00 līdz 14:00 Pusdienas.  No 14:00 līdz 15:00 Klusa stunda.  No 15:00 līdz 16:00 Nodarbība Nr. 2.  No 16:00 līdz 16:30 Launags.  No 16:30 līdz 19:00 Pludmales aktivitātes.  No 19:00 līdz 19:30 Vakariņas.  No 19:30 līdz 22:00 Brīvais laiks - futbols, volejbols, tautas bumba, kinozāle.  No 22:00 līdz 8:00 Naktsmiers.  Kontaktinformācija pa tālr. 27228181, e-pasts:

lasīt vairāk
9. maijs - Eiropas diena

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Arī Salaspils 1.vidusskolā notika Eiropas dienai veltīti pasākumi, kuru organizētāji un vadītāji bija mūsu skolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki un skolotāja Daina Tauriņa. Šī gada pasākumu devīze bija - "Esam vienoti dažādībā." Eiropas dienas rīts  sākās ar Eiropas himnas "Oda priekam" atskaņošanu.  Eiropas dienas pasākumu turpinājumā 1.-3. klašu skolēni uz lielās zvaigznes rakstīja savus novēlējumus Eiropai. Mazie skolnieciņi varēja izpausties un izgreznot novēlējumus ar zīmējumiem. Lauku ielas korpusā  4.-6. klašu skolēni un Ceru ielas skolas korpusā  7.-8.klašu skolēni  veidoja savus īpašos karogus Eiropai.. Karogu attēlos skolēni atspoguļoja savu redzējumu, kas viņiem saistās ar Eiropas Savienību un moto "Vienoti dažādībā". Šajā dienā, Eiropas dienā, jutāmies pagodināti, ka uz mūsu skolas Eiropas parlamentu vēstnieku skolas ielūgumu atsaucās un ieradās ciemos  Spānijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angula. Vēstniece iepazinās ar skolas jauno korpusu Ceru ielā, un viņa bija patiešām pārsteigta un priecājās, ka ir tik ļoti mūsdienīga skolas vide. Vidusskolēni un citi interesenti par sev interesējošiem jautājumiem turpināja sarunu ar vēstnieci nodarbībā, kurā tika parādīts ļoti jauks video un stāsts par Spāniju. Šajā tikšanās reizē Spānijas vēstniece uzdāvināja skolai Rosas Navaro Duranas pārstāstu ar Franseskas Roviras ilustrācijām grāmatu “Dons Kihots, stāsti bērniem”.  Pirms mūsu cienījamā viese devās prom, skolas pagalmā īsā lidojumā tika palaista neliela lidmašīna ar plīvojošu Eiropas Savienības karogu pie tās. Skola Eiropas dienā bija izgreznota ar dzeltenām zvaigznītēm un skolēnu veidotajiem darbiņiem. Paldies visiem, kas iesaistījās Eiropas dienas daudzveidīgo pasākumu īstenošanā! Salaspils 1. vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki

lasīt vairāk
Pētniecības prasmes sākas jau pirmsskolā

Cilvēks ir dabas daļa, tāpēc svarīgi mācīt bērniem jau no agras bērnības saudzīgu attieksmi pret dabu un prasmi saskatīt un novērtēt dabas estētiku, kā arī pilnveidot emocionālās kompetences saistībā ar dabu un pētniecību. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Saime” 3. maijā notika starpnovadu pieredzes skola “Daba mums apkārt” pirmsskolas un sākumskolas skolotājām. Pēc siltā laika, kas priecēja gan lielus, gan mazus, krasi mainījās laika apstākļi - termometra stabiņš no + 22 grādiem  noslīdēja uz +7 grādiem, bet tas netraucēja 6-7 gadus veciem bērniem kopā ar Salaspils 1. vidusskolas 1. e klases skolēniem pirmsskolas skolotājas Irēnas Moisejevas vadībā darboties radošās aktivitātēs un doties tuvākās apkārtnes izpētē. „Saimes” bērnu vokālais ansamblis „iesildīja” visus klātesošos ar jautrām un skanīgām dziesmām, liekot pasākuma dalībniekiem dziesmu ritmos kustēties līdzi, lai aizbaidītu sliktos laika apstākļus. Kad komandas bija nokomplektētas un nosaukumi izdomāti, katra komanda saņēma komandas karti un citus nepieciešamos mācību līdzekļus, lai varētu uzsākt darbu trīspadsmit stacijās – radošās aktivitātēs. Katra komanda darbojās piecās aktivitātēs. Beidzot darbu stacijās, bērni aizpildīja komandas karti. Mācības ārā bija saistošas, aizraujošas un motivējošas - bērnudārza un skolas bērniem patika patstāvīgi darboties, par ko visi atzina: „Šī bija labākā diena!” Pēc aktivitātēm komandas apvienojās pa divām vai trijām, lai bērni un skolēni paši novērtētu savu darba veikumu: kas padevās labi, pie kā jāpiestrādā. Arī Salaspils 1. vidusskolas 1. e klases skolēni iepriecināja dalībniekus ar pavasarīgu dziesmiņu. Noslēgumā visiem dalībniekiem tika pasniegti atzinības raksti par piedalīšanos pasākumā. Tā kā pasākums „ Daba mums apkārt” notika dienu pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas, tad visi dalībnieki bija aicināti pie baltā „Saimes” galda, lai baudītu svētku cienastu - īstu rupjmaizi ar medu un pīrāgus. Pirms cienāšanās visi pasākuma darbinieki kopīgi nodziedāja latviešu tautasdziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”, tā ir tautasdziesma, kas dodas laikam līdz, tādēļ dziesmas skanējums aizkustināja visu sirdis. Pavasaris taču ir gadalaiks, kad katru dienu var vērot notikušās pārmaiņas dabā. Visapkārt plaukst, zied, pamostas kukaiņi. Kāpēc pienene siltā un saulainā laikā atveras un zied un kāpēc aizveras lietainā laikā? Bērns skatās un stāta, attīstās valoda. Pat matemātiku var mācīt interesanti, piemēram, izmantojot ūdeni. Bērni var augt un attīstīties .tepat, tuvākajā apkārtnē. Aktivitātēm svaigā gaisā ir jābūt katru dienu. Prieku bērni atradīs jebkuros laika apstākļos un nodarbēs, galvenais, lai tās būtu ārpus telpām. Paldies visiem PII „Saime” darbiniekiem, kuri iesaistījās pasākuma „Daba mums apkārt” sagatavošanā!

lasīt vairāk
Pavasaris “Saimē” atnāk Japānas noskaņās

Laika ritenis “Saimē” aizritējis līdz nākamajai pieturai – „Pavasara gaidīšana”. Pavasara pirmo mēnesi - martu “Saimē” gaida īpaši. Pavasaris klauvē jau pie durvīm un mostas daba, sāk ziedēt pirmie pavasara ziedi, kas gan pavasara svētki bez ziediem. Skaistos pavasara svētkus “Saimē” atzīmē katru gadu. PII ”Saimes” vadītājas vietniece Anda Zelča visu Saimes kolektīvu aicināja piedalīties kulinārā ceļojumā, kura laikā viss kolektīvs tuvāk iepazina citas valsts nacionālo virtuvi. Anda atvēra savu Suši meistarklases skolu, kuru vadīja Lilita Ukavica. Viss kolektīvs sanāca uz atvēršanu un suši pagatavošanu. Anda darbā bija pieņēmusi viesstrādnieces no Japānas: kolēģes Arinu, Daigu un Brigitu. Kā zināms arī pie mums Latvijā suši meistars tiek ļoti cienīts, jo viņš savas prasmes apgūst daudzu gadu garumā, izzinot vissīkākās nianses un izpētot katru produktu un tā īpašības. Anda uzaicināja un iepazīstināja kolektīvu ar tālu ciemiņu no Japānas - tradicionāla japāņu sievietei, kurās tēlā iedzīvojās skolotāja Dace Sardiko. Viņa ne tikai vadīja tējas ceremoniju un mācīja pagatavot suši, bet atveda arī ciemkukuli - Japānas nacionālo dzērienu zaļo tēju, ko pasniedz bez cukura katrā ēdienreizē ar sevišķu rituālu “Saimes” kolektīvs iepazina arī tradicionālo papīra locīšanas tehniku – origami. Protam radīt svētkus sev paši! Ar pavasara sveicieniem – “Saimes” kolektīvs

lasīt vairāk
“Jāņtārpiņa” bērni sagaida pavasari

2019. gada 11. aprīļa rītā “JĀŅTĀRPIŅA” bērni aktīvā un priecīgā solī devās sportot uz Salaspils sporta namu. Pasākumu atklāja pavasarīgs priekšnesums, kur bērni ieklausījās putniņu čivināšanā, varžu kurkstēšanā un strautu čalošanā, apjaušot, ka beidzot ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris. Un gluži tāpat kā šajā gadalaikā mostas daba, tāpat arī cilvēki paliek priecīgāki un enerģiskāki. To pierādīja PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” sportiskie bērni un aktīvais pedagogu kolektīvs. Pēc kopīgās iesildīšanās mūzikas pavadījumā bērni savas spējas pārbaudīja septiņās radošās un sportiskās stacijās, ciemojoties pie dažādiem šī pavasara kukaiņiem un augiem. Aktivitātes notika tā, lai bērni pilnveidotu sporta nodarbībās apgūtās prasmes, darbojoties gan individuāli, gan pāros, gan grupās. Katrā stacijā bija iekļauti ne tikai sportiski, bet arī prāta un atjautības uzdevumi, liekot bērniem skaitīt, domāt, meklēt un atrast. Vislielāko sajūsmu sagādāja iespēja sportot ārpus ierastajām telpām un teritorijas. Gājiens līdz Salaspils sporta namam un atpakaļ bija kā īsts piedzīvojums, kuru bērni ar aizrautību un prieku atceras vēl šodien. Paldies Salaspils sporta namam par radīto iespēju bērniem izsportoties no visas sirds! Pagājis gads, un šogad atkal 25. aprīļa rītā ar līksmiem smiekliem un čalošanu katrs mazais “JĀŅTĀRPIŅŠ” nes savu atraitnīti un iestāda iestādes puķu dobē. Spīd saule, vītero strazdi un mazās atraitnītes smaida pretī mazajiem stādītājiem. Paldies par palīdzību vecākiem, skolotājām un auklītēm! Lai turpinās stādīšanas prieks un bērnu pozitīvās emocijas! Rūta Brumermane

lasīt vairāk
Salaspils bērni rada animācijas filmu par Doles muižu

Salaspils 1.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa bērni piedalījās ikgadējā Bibliotēku nedēļā Salaspils novada bibliotēkā. Bērnu un jauniešu nodaļā notika radošā animācijas darbnīca kopā ar mākslinieci animatori Daci Liepu. Bērniem bija iespēja uzzināt, kas ir nepieciešams un kā top animācijas filmas – cik daudz cilvēki iesaistīti animācijas tapšanas laikā un cik daudz zīmējumu jāuzzīmē, lai taptu filmiņa. Visinteresantāk bija uzzināt par latviešu režisores Rozes Stiebras animācijas filmas „Saule brauca debesīs” tapšanas gaitu, kurā Dace Liepa ir galvenā māksliniece animatore. Pēc bagātīgām sarunām bērni ķērās pie radošā darba, lai izveidotu savu animācijas filmu. Daži no plastilīna veidoja tēlus, citiem bija uzdevums izdomāt un izveidot fonus, vēl daži iesaistīja filmiņā nesen pašu veidotos apavu tēlus. Kāda aizrautība un prieks bija vērojams bērnu sejās! Kad viss nepieciešamais bija izveidots, māksliniece Dace stāstīja un rādīja, kā notiek filmēšana. Arī bērni varēja iesaistīties šajā procesā. Rezultātā tapa pašu veidota animācijas filmiņa „Viena maza muiža”, kurā atpazīstam mūsu Salaspils dārgumu Doles salā – Doles muižu, kur atrodas Daugavas muzejs. Dziesmu tai iedziedājuši Rīgas PII „Zeltābele” bērni. Mūsu veidotā animācijas filma piedalās bērnu un jauniešu animācijas filmu festivālā – konkursā „DEBESSmANNA”, kas notiek Rīgā, 11.maijā, plkst. 16.00, kinoteātrī „K.Suns”. Sakām lielu sirsnīgu paldies māksliniecei – animatorei Dacei Liepai par fantastisko iespēju uzzināt daudz ko jaunu, gan klausoties, gan darbojoties, Salaspils novada bibliotēkas direktorei Daigai Orbidānei un Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Initai Siņicai par uzaicinājumu piedalīties Bibliotēku nedēļā, kā arī Bērnu un jauniešu nodaļas  bibliotekārēm Laurai Ozoliņai un Jūlijai Vdovičenko par atbalstu un rūpēm radošajā procesā! Salaspils 1.vidusskolas Vizuālās mākslas pulciņa skolotāja Gunta Lagzdiņa

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs