Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

SIA “Eco Baltia Vide” skaidrojums par 2017.gada atkritumu apsaimniekošanas rēķiniem

SIA “Eco Baltia Vide” klientiem Salaspilī šogad līdz šim ir nosūtīti divi rēķini – viens ir par faktiski saņemtajiem pakalpojumiem 2017.gada janvārī un otrs - avansa rēķins par visu prognozējamo pakalpojumu apjomu un maksu no 01.01.2017 līdz 30.09.2017., kā to paredz noslēgtie līgumi. Avansa rēķins par visu periodu šogad tika izsūtīts pēc janvāra faktiskā ikmēneša rēķina. Avansa rēķinā janvāra mēnesis norādīts atsevišķi, jo saistībā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā no 01.01.2017. ir palielinājušās izmaksas par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā no 12 EUR līdz 25 EUR tonnā. Saistībā ar to Salaspils novada dome 28.12.2016. sēdē apstiprināja jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kas ir spēkā no 01.02.2017. Gan ikmēneša rēķinā, gan avansa rēķina par janvārī saņemtajiem pakalpojumiem ir norādīts iepriekšējais tarifs - 4,98 EUR/m3, bet avansa rēķinā par prognozējamo pakalpojumu apjomu no 01.02.2017. līdz 30.09.2017. provizoriskā maksa rēķināta, balstoties uz jauno tarifu – 5,40 EUR/m3. Klientiem par janvārī saņemtajiem pakalpojumiem ir jāveic apmaksa saskaņā ar faktisko ikmēneša rēķinu vai pēc plānotā janvāra apjoma avansa rēķinā. Klientiem nav divreiz jāveic apmaksa par janvāri. Tomēr gadījumā, ja klients jau būs veicis pārmaksu, tā tiks atspoguļota nākamajos faktiskajos rēķinos kā pārmaksa. Vienlaikus vēršam klientu uzmanību, ka 2017.gada februāra faktiskajā rēķinā būs iekļauta arī starpība starp iepriekšējo un jauno tarifu par janvārī apsaimniekoto apjomu. To paredz Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.punkts, kas nosaka, ka ir jāveic pārrēķins par saņemtajiem pakalpojumiem no 01.01.2017. līdz brīdim, ar kuru pašvaldība noteikusi jaunā tarifa spēkā stāšanās datumu (Salaspilī jaunais tarifs stājies spēkā 01.02.2017.). SIA “Eco Baltia Vide” atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām, kas varētu būt radušās saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos un līdz ar to dažādiem tarifiem rēķinos. Nepieciešamības gadījumā aicinām klientus sazināties ar mums, zvanot pa tālr.67799999 vai rakstot e-pastu uz

lasīt vairāk
Esam gatavi ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas realizācijas uzsākšanai

Šī gada 14. februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA “Valgums-S” tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/004 īstenošanu. Projekts tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu uzskatāms par projekta realizācijas uzsākšanas brīdi, jo ar šī dokumenta starpniecību ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un uzraudzību. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” kopējās izmaksas ir 2 418 415,73 EUR, no tām attiecināmās izmaksas sastāda 1 998 690,69 EUR, no kurām 1 404 721,03 EUR līdzfinansē Eiropas Savienība. Pārējo attiecināmo izmaksu daļu 593 969,66 EUR apmērā finansēs Salaspils novada dome. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 419 725,04 EUR, pilnā apmērā finansēs Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ir uzskatāms par 2000.-2006. gada un 2007.-2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodos realizēto projektu III kārtu. Līdzvērtīgi iepriekšējo projekta kārtu izvirzītajiem mērķiem, arī šī projekta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju. Būtiskākā atšķirība šī projekta ietvaros ir tā, ka specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās saistītas ar jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvprojekta izstrādi (t.sk., projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība), izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu. Projekta ietvaros, pamatojoties jau uz iepriekšējā gadā veikto iepirkumu rezultātiem, 2017. gada 21. februārī noslēgti divi iepirkuma līgumi: Būvniecību, saskaņā ar noslēgto līgumu “Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē”, veiks Personu apvienība “Wesemann - Edrija”, SIA “Wesemann”, reģ.Nr.40003140237 un UAB “Edrija”, reģ.Nr.141844491, par kopējo summu 2 383 700,00 EUR. Noteiktais būvniecības līguma izpildes laiks – 44 nedēļas ar garantijas laiku – 5 gadi; Būvuzraudzību, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks SIA “Geo Consultants”, reģ.Nr.40003340949, par kopējo summu 34 715,73 EUR. Par līgumu ietvaros iekļautajiem darbu apjomiem un to realizācijas laiku, informācija būs pieejama kādā no nākamajām publikācijām.

lasīt vairāk
SIA “Salaspils Siltums” pateicas namu pārvaldniekiem par regulāru un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju

SIA “Salaspils Siltums” pateicas namu pārvaldniekiem par regulāru un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju. Kopumā maksāšanas kultūra Salaspils novadā ar katru gadu uzlabojas. Pateicoties namu pārvaldnieku un SIA “Salaspils Siltums” sadarbībai, problēmsituācijas tiek savlaicīgi atrisinātas un parādi neuzkrājas. Iedzīvotāji bieži uzdod jautājumus par to, vai viņu mājai nav parādu par siltumu. Katru mēnesi SIA “Salaspils Siltums” mājas lapā www.salaspilssiltums.lv sadaļā “Klientiem” –“Maksājumu kārtība par patērēto siltumenerģiju” ir iespēja apskatīties mājas kopējo patēriņu un pārliecināties, ka mājai nav parādu. Jāuzsver, ka dati tiek atjaunoti vienu reizi mēnesī – uz katra mēneša 1.datumu. Otrs jautājums, kas interesē iedzīvotājus – kāpēc rēķini par izmantoto siltumenerģiju atšķiras pa mēnešiem?  Viens no faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir āra gaisa temperatūra. Saskaņā ar pētījumu datiem, apkures sezonas laikā āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 10C palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%. Līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa maksa par siltumenerģiju katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas patēriņš ēkā. Katru mēnesi SIA “Salaspils Siltums” mājas lapā www.salaspilssltums.lv sadaļā “Tarifi” tiek publicēts gaisa temperatūras grafiks Salaspilī par iepriekšējo mēnesi. Vidējā āra gaisa temperatūra Salaspilī decembrī bija +1,20C, savukārt janvārī -2,70C, tādēļ janvārī rēķini bija lielāki, nekā decembrī. Tāpat divām vienādām mājām būs atšķirīgs siltumenerģijas patēriņš un rēķins par iztērēto siltumenerģiju. Katrai ēkai ir atšķirīga siltuma noturība, mājās tiek uzturēts atšķirīgs temperatūras režīms. Tarifs par megavatstundu visām mājām Salaspils novadā ir vienāds, bet patērētās siltumenerģijas apjoms – katrai mājai dažāds. Tas arī veido atšķirīgus rēķinus gala patērētājam. Informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu ir iespējams apskatīties SIA “Salaspils Siltums” mājas lapā www.salaspilssiltums.lv , sadaļā “Klientiem” – “Siltumenerģijas patēriņš MWh pa mēnešiem”. Mājas pārvaldnieks katram dzīvokļa īpašniekam aprēķina maksu par apkurināmās platības 1m2 apsildi un karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot noteiktu metodiku. Ja Jums ir jautājumi par aprēķinu metodiku, lūdzam kontaktēties ar savas mājas pārvaldnieku. Tāpat visus jautājumus, kas saistīti ar jūsu dzīvokļa apkuri, aicinām risināt ar savas mājas pārvaldnieku.

lasīt vairāk
Saņemti pozitīvi atzinumi no “Altum” par projektiem Maskavas ielā 1 un Miera ielā 19

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir sniegusi pozitīvus atzinumus par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektiem Maskavas ielā 1 un Miera ielā 19, Salaspilī. Tas nozīmē, ka ir sekmīgi paveikts apjomīgais darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un mājas var piedalīties valsts atbalsta programmā, saņemot līdzfinansējumu granta veidā. Pēc “Altum” atzinuma saņemšanas mājas īpašnieku biedrībai ir jāsper nākamais solis un jāizlemj, kurā finanšu iestādē saņemt finansējumu atlikušās izdevumu summas segšanai un jāizsludina būvniecības iepirkums. Pēc tam, kad konkursa kārtībā tiks izvēlēts būvdarbu veicējs un finansēšanas institūcija, tiks noskaidrotas arī precīzas projekta kopējās izmaksas. Tad dzīvokļu īpašniekiem būs jāsniedz sava piekrišana būvdarbiem, organizējot balsošanu. Lēmums tiks uzskatīts par pieņemtu, ja “PAR” mājas atjaunošanu nobalsos 2/3 dzīvokļu īpašnieku. Līdz šim “Altum” pozitīvo atzinumu jau ir saņēmušas daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 7 un Miera ielā 17. Arī šīs mājas piedalās energoefektivitātes paaugstināšanas programmā sadarbībā ar SIA “Salaspils Siltums”.

lasīt vairāk
Elektrum pirmie Latvijas elektroenerģijas tirgū piedāvā energorisku apdrošināšanu mājsaimniecībām

Sākot ar janvāri, AS „Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecības zīmols Elektrum piedāvā Latvijas elektroenerģijas tirgū līdz šim nebijušu iespēju mājsaimniecībām – fizisko personu energorisku apdrošināšanu jeb Elektrum apdrošināts. Jau iepriekš Latvenergo bija pirmie, kas līdzīgu produktu sekmīgi ieviesa juridisko klientu segmentā. Mēneša laikā saņemti un apmaksāti pirmie apdrošināšanas gadījumi. Kopš šī gada sākuma fizisko personu energorisku apdrošināšana Elektrum apdrošināts  ir pieejama katram klientam, kuram ir līgums ar Elektrum, neatkarīgi no izvēlētā produkta. Šī pakalpojuma ietvaros klients tiek apdrošināts pret neplānotiem traucējumiem elektroapgādes tīklā, kas līguma darbības laikā radījuši zaudējumus konkrētajā mājsaimniecībā. Ja klients izvēlas sev papildu drošību, izmantojot apdrošināšanu, tās izmaksas būs 1 eiro mēnesī, ko pievienos ikmēneša maksājumam. Jau pirmais apdrošināšanas gadījums ar uzviju atmaksājās līguma slēdzējam – pirmajās aukstajās gada dienās sabojājās klienta apkures sistēmas vadības bloks. Izmantojot meistaru, tas tika atgriezts darba kārtībā, un remonta pakalpojuma izmaksas vairāk nekā 300 EUR apmērā nokārtoja Elektrum apdrošināts. Šis un citi gadījumi  apliecina, ka neviena mājsaimniecība nav pasargāta no situācijām, ko rada neplānoti pārspriegumi, zibens, elektrības raustīšanās vai atslēgšanās. Šajos gadījumos visbiežāk cieš elektroiekārtas, taču drošība ir svarīga arī iedzīvotājiem, izmantojot mājas elektroinstalācijas. Tādēļ ar Elektrum apdrošināts palīdzību iespējams gan novērst elektroierīču bojājumus, ko radījuši elektroapgādes traucējumi, gan arī saņemt elektrospeciālista palīdzību dažādu pēkšņu un neparedzētu bojājumu, piem., dzirksteļojošas rozetes, novēršanai. „Mūsu vērtējumā šis pakalpojums īpaši piemērots iedzīvotājiem ārpus pilsētām, kā arī tiem lauku māju īpašniekiem, kuri tajās neuzturas pastāvīgi. Elektrum priekšrocība ir augstas kvalitātes klientu serviss un klientam draudzīgu pakalpojumu piedāvājums, tādēļ esam pirmie, kuri ne tikai novērtē un izprot neērtības, ko mājsaimniecībām rada neplānots elektroapgādes pārtraukums, bet arī piedāvājam risinājumu un servisa atbalstu saviem klientiem,” Elektrum apdrošināts novitāti tirgū uzsver Solvita Linde, AS „Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore.  Elektrum apdrošināts iespējams pieteikt, sazinoties ar Elektrum klientu apkalpošanas servisu vai arī veicot savu izvēlu pašapkalpošanās portālā elektrum.lv.

lasīt vairāk
Kas ir jāzina par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu norēķinu kārtību?

Saskaņā ar Salaspils novada domes 2010. gada 30. jūnija Saistošo noteikumu Nr.20/2010 ”Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumiem” 5.1.4. punktu komercuzskaites mēraparāta rādījumus nolasa klients un tos paziņo pakalpojumu sniedzējam. Komercuzskaites mēraparāta, kas uzstādīts klientam piederošajā nekustamajā īpašumā, rādījumus jānolasa klientam pašam katra mēneša pēdējās trīs dienās un jānodod tos PSIA “Valgums-S”. Savukārt īpašumos, kuros ir uzstādīti automātiski nolasāmi skaitītāji, klientam nav jāveic nekādas darbības, tās veiks PSIA “Valgums-S” darbinieki un izsūtīs klientam rēķinu līdz nākamā mēneša 10.datumam. Kur var nodot komeruzskaites mēraparāta rādījumus? Klientu pašapkalpošanas portālā mans.valgums.eu. Lai iegūtu klientu portāla piekļuves datus, klientam ir jāaizpilda reģistrācijas pieteikums. Pēc pieteikuma apstrādes un apstiprināšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta lietotāja konta piekļuves parole un īsa instrukcija, kā iesniegt komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Iemetot lapiņu ar komeruzskaites mēraparāta rādījumiem PSIA “Valgums-S” pasta kastītē Salaspils novada domes telpās, Līvzemes ielā 8, Salaspils Sociālajā centrā Skolas ielā 7 un PSIA “Valgums-S” pasta kastītē pie ieejas administrācijā ēkā Miera ielā 26a. Nosūtot komeruzskaites mēraparāta rādījumus uz e-pasta adresi

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs