Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” ietvaros ir sperts nozīmīgs solis projekta realizācijai

Jau 2012.gada 1.jūnijā tika parakstīts līgums “Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/140/032. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Drīz pēc līguma parakstīšanas tika uzsākti projektēšanas darbi, ko veica SIA „Belss”. Tehniskais projekts tika izstrādāts un nodots pasūtītājam – pašvaldības SIA „Valgums-S” - šī gada maijā. 2013.gada vasarā tikai izsludināts būvdarbu iepirkuma konkurss. Pēc iepirkuma konkursa izsludināšanas un iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanas 2013.gada 2.oktobrī tika parakstīts būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Aconē” ar uzņēmēju AS „Siguldas būvmeistars”, kas veiks būvdarbus Salaspils novada Acones ciemā. Līgums noslēgts par summu 120 030,37 LVL bez PVN. Līguma ietvaros paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcijas darbus, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstruēšanu ~436 m apmērā. Veicot šos darbus, tiks būtiski uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Acones ciemā, kā arī tiks samazināti ūdens zudumi tīklos. Savukārt šī gada 20. novembrī ir parakstīts arī būvuzraudzības līgums „Inženiertehniskā uzraudzība dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Aconē”, un cenu aptaujas rezultātā šī pakalpojuma nodrošināšana uzticēta SIA „GeoConsultants” speciālistiem. Uz doto brīdi ir uzsākti ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas darbi. Būvdarbus paredzēts pilnība pabeigt līdz 2014.gada maijam. Pārvietojoties gar būvniecības norises teritoriju, aicinām iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un ievērot brīdinājuma zīmes un norādes. ______________________________________________________________________ Ieguldījums Tavā nākotnē!  

lasīt vairāk
Māju apsaimniekotāju uzkrāto parādu dēļ tiks atslēgta ūdens padeve

Šī gada sākumā atsevišķiem Salaspils pilsētas māju apsaimniekotājiem radās problēmas ar norēķinu veikšanu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā rezultātā sāka veidoties vērā ņemami parādi. Ņemot vērā lielos parādu apmērus un nākot pretī māju apsaimniekotājiem, pašvaldības SIA „Valgums-S” piedāvāja māju apsaimniekotājiem noslēgt vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu. Šī pretimnākšana diemžēl nesniedza gaidītos rezultātus, tādēļ šī gada rudenī ir pieņemts lēmums cīņā ar pastāvīgajiem parādniekiem pielietot diezgan radikālu, bet likumīgu ietekmēšanas metodi – veikt ūdens padeves atslēgšanu. 2013.gada februārī ar Salaspils pilsētas namu apsaimniekotāju KS „Budeskalni” tika noslēgta vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu, taču līdz ar pirmo maksājumu šī vienošanās tika pārkāpta no KS „Budeskalni” puses, jo tika veikta tikai parāda daļas apmaksa, savukārt tekošā rēķina maksājums netika veikts. Rezultātā tika dzēsta daļa no jau esošā parāda, bet, tā kā jaunais rēķins netika apmaksāts, kopējā parāda summa atkal pieauga.  Kad KS „Budeskalni” parāds sasniedza Ls 10 856,10, SIA „Valgums-S” atkārtoti piedāvāja noslēgt vienošanos, kam KS „Budeskalni” pilnībā piekrita un jau atkal pārkāpa vienošanos pie pirmā maksājuma. „Valgums-S” ir izmantojusi visas metodes šīs problēmas mierīgai atrisināšanai, tomēr tās nav bijušas iedarbīgas, tādēļ ir pieņēmusi lēmumu veikt pakalpojumu atslēgšanu KS „Budeskalni” apsaimniekošanā esošajām mājām – „parādniekiem”, par ko rakstiski tika informēta gan KS „Budeskalni”, gan šo māju kopīpašnieki. Uzreiz pēc brīdinājumu saņemšanas par parādu esamību, „Valgums-S” saņēma vairākus zvanus no māju kopīpašniekiem. Vieni interesējās par parādu apmēru, citi pauda neizpratni vai pat izteica apvainojumus, ka brīdinājumā ietverta nepatiesa informācija, daži bija pilnīgi izbrīnīti un apgalvoja, ka KS „Budeskalni” ir apliecinājuši, ka visi parādi ir nomaksāti. Turot neziņā savus klientus un sniedzot tiem nepatiesu informāciju, KS „Budeskalni” ir nostādījis SIA „Valgums-S” apmelotāja lomā. Tomēr reaģējot uz saņemto brīdinājumu, novembra beigās KS „Budeskalni” pārstāvis Dāvis Lācis ieradās „Valgumā” ar lūgumu slēgt vēl vienu vienošanos par parāda pakāpenisku nomaksu, garantējot veikt daļēju parāda apmaksu līdz 2013.gada 13.decembra pulksten12:00, nākamo daļu - līdz 2013.gada 30.decembrim un atlikušo summu nomaksāt līdz 2014.gada 1.maijam, paralēli veicot ikmēneša maksājumus saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem un nepalielinot parāda kopsummu. Vēloties atrisināt radušos situāciju mierīgā ceļā, pašvaldības SIA „Valgums-S” ir piekritis KS „Budeskalni” lūgumam un augstāk aprakstītā satura vienošanos paredzēts parakstīt decembra pirmajā pusē.  Ja KS „Budeskalni” ievēros vienošanās atrunāto kārtību un veiks pirmo maksājumu parādu dzēšanai, ievērojot gan maksājuma apmēru, gan noteiktos termiņus, 2013.gada 13.decembrī plānotā māju atslēgšana no ūdens padeves nenotiks. Tāpat, ja līdz 2013.gada 30.decembrim tiks veikts otrais maksājums, ūdens apgādes pakalpojumus turpinās nodrošināt.  Tomēr, ja otrais maksājums netiks veikts noteiktā apmērā un laikā, SIA „Valgums-S” pārtrauks pakalpojumu sniegšanu 2014.gada 3.janvārī. Līdzīgā situācijā ir nonākušas arī SIA „Salaspils nami” apsaimniekošanā esošās mājas. Pirmā vienošanās ar SIA „Salaspils nami” par pakāpenisku parāda nomaksu tika noslēgta šī gada jūnijā, taču tā uzreiz tika pārkāpta, līdz ar to uz šodienu parāda summa ne tikai nav samazinājusies, bet ir pat palielinājusies divas reizes. Šī gada septembrī SIA „Salaspils nami” pārņēma apsaimniekošanā dzīvojamo māju Miera ielā 16/5, Salaspilī. Līdz ar apsaimniekošanas pienākumiem SIA „Salaspils nami” pārņēma arī mājas uzkrāto parādu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Izrādot sapratni, pašvaldības SIA „Valgums-S” piedāvāja veikt šī parāda pakāpenisku nomaksu. Sakarā ar to, šī gada oktobrī tika parakstīta vienošanās par parāda nomaksas kārtību starp „Valgums-S” un „Salaspils nami”. Vienošanās nosacījumi tika pārkāpti līdz ar pirmo maksājumu. Pārējo SIA „Salaspils nami” apsaimniekošanā esošo māju uzkrāto parādu summa ir Ls 3743,60. To SIA „Salaspils nami” ir apņēmies nomaksāt līdz šī gada 5.decembrim. Šī gada novembra beigās notika „Valgums-S” un SIA „Salaspils nami” pārstāves Diānas Venskusas tikšanās. Sarunas laikā „Valgums-S” tika iepazīstināta ar veikto progresu parādu piedziņā no nemaksātājiem, kā arī tika pieminēts, cik liels parāda apmērs ir dzēsts, kā arī saņemta informācija, ka SIA „Salaspils nami” noteiktajā termiņā nevarēs nomaksāt parādu. Tomēr neatbildēts palika galvenais jautājums – kad pašvaldības SIA „Valgums-S” par pienācīgu savu pakalpojumu sniegšanu saņems taisnīgu, savlaicīgu samaksu? Tā kā jaunā vienošanās par saistību izpildi ar SIA „Salaspils nami” netika panākta, spēkā paliek esošā vienošanās. No tā izriet, ka, ja līdz 2013. gada 5.decembrim SIA „Salaspils nami” neizpildīs uzņemtās saistības, SIA „Valgums-S” būs spiesta veikt plānoto pakalpojumu atslēgšanu mājai Miera ielā 16/5, Salaspilī, par ko gan SIA „Salaspils nami”, gan mājas kopīpašnieki tika rakstiski informēti šī gada novembra sākumā. Jāpiebilst, ka šī gada 5.decembrī beidzas arī starp abām pusēm noslēgtā līguma par pakalpojumu sniegšanu mājai Miera ielā 16/5 darbības termiņš, un parāda esamības gadījumā SIA „Valgums-S” atteiks līguma pagarināšanu. Līdz ar iepriekš minēto, mājas Miera ielā 16/5 atslēgšana no pakalpojumiem paredzēta tikai 2013.gada 12.decembrī, dodot laiku mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai individuāli norēķināties ar SIA „Valgums-S” par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.  „Valgums-S” arī informē, ka pakalpojumu atslēgšanas gadījumā ūdens piegāde tiks nodrošināta no pakalpojumiem atslēgtajām mājām katru dienu, ievērojot dzīvokļu īpašniekiem likumos paredzēto dzeramā ūdens minimumu - 25 litri dienā vienai personai. Darām zināmu, ka gadījumā, ja šo jautājumu neizdosies atrisināt citā veidā, un ūdens padeve tiks atslēgta, pakalpojuma atjaunošanu pašvaldības SIA organizēs tikai pēc pilnīgas parādu nomaksas.  „Valgums-S” aicina Salaspils pilsētas māju kopīpašniekus būt apzinīgiem un izmantot savas tiesības, lai turpmāk izvairītos no līdzīgu situāciju rašanās. Uzsveram, ka katra dzīvokļa īpašnieka pienākums ir savlaicīgi veikt mājas apsaimniekotāja izrakstīto rēķinu apmaksu, regulāri pieprasīt no mājas apsaimniekotājiem atskaites par naudas izlietojumu, kā arī rūpīgi vērtēt uzņēmumu, kam tiek uzticēta mājas apsaimniekošana, un piedalīties ar mājas apsaimniekošanu saistīto jautājumu risināšanā. Pašvaldības SIA „Valgums-S” administrācija

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs