Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Valsts Zemes dienests informē par kadastrālo vērtību izmaiņām Salaspils novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam. VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi. Pārskatā norādītas bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības. Salaspils novadā minētajā periodā ir reģistrēti vairāk nekā 400 darījumi ar dzīvokļiem, gandrīz 300 darījumi ar zemi un gandrīz 150 darījumi, kur pārdota zeme kopā ar ēkām. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, un līdz ar to arī bāzes vērtības Salaspils novadā būtiski nemainīsies. Izmaiņas bāzes vērtībās nebūs ražošanas objektiem. Dzīvojamiem īpašumiem būs nelielas izmaiņas individuālo dzīvojamo ēku un dzīvokļu bāzes vērtībās. Izvērtējot vispārējo vērtību līmeni, individuālo dzīvojamo ēku bāzes vērtība pieaugs Salaspils pilsētas centrā no 180 uz 200 Ls/m2. Izvērtējot dzīvokļu un apbūvētas zemes darījumu cenas, bāzes vērtība pieaugs Budeskalnos individuālām dzīvojamām ēkām no 160 uz 180 Ls/m2, dzīvokļiem no 180 uz 200 Ls/m2, Saulkalnē attiecīgi ēkām no 110 uz 120 Ls/m2, dzīvokļiem no 120 uz 140 Ls/m2. Aconē, Jaunsauriešos, Silabriežos dzīvokļiem no 110 uz 120 Ls/m2. Komercdarbības objektiem būtiskas izmaiņas zemes un ēku bāzes vērtībās nebūs. Lielākās izmaiņas būs apbūves teritorijā „Vācu kalni”, kur izvērtējot vispārējo vērtību līmeni, bāzes vērtība komercdarbības zemei pieaugs no 2.80 uz 4.00 Ls/m2, šīs izmaiņas skars 3 zemes vienības. 2014. gadā izmaiņas skars arī lauku nekustamos īpašumus, tās saistītas ar lauksaimniecības zemes cenu pieaugumu valstī kopumā. Pamatojoties uz vispārējo vērtību līmeni, lauksaimniecības zemes bāzes vērtība pieaugs par aptuveni 13%. Raksturīgākās kvalitātes (31-40 balles) zemes bāzes vērtības pieaugums būs no 560 uz 640 Ls/ha. Kadastrālo vērtību kopsummas Salaspils novadā ēkām pieaugušas par 2%, savukārt zemei nebūtisko izmaiņu dēļ kopsummas nemainās. Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.   Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

lasīt vairāk
Mežsaimnieki aicināti iesniegt projektus Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks, pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi. Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus. Ir iespējams iegādāties jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai. Projektus var iesniegt no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 26. novembrim. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Klientu apkalpošanas daļa Tālrunis: 67095000, 67027693

lasīt vairāk
Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”. Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088 Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils. Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā. Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi: Alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA; Alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA. Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi. Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

lasīt vairāk
Lauku atbalsta dienests uzsācis ES platību maksājumu avansu izmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 22. oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem. Uzsākta pakāpeniska vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50% apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA) - līdz 70% apmērā. MLA likmes 2013.gadā būs nemainīgas – tādas kā līdz šim, attiecīgi par 1.kategoriju – 17,44 LVL/ha (25 eiro/ha), par 2.kategoriju – 27,91 LVL/ha (40 eiro/ha) un par 3.kategoriju – 40,47 LVL/ha (58 eiro/ha). LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013.gada beigām, to var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana. Lēmumu par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014. gada 30. jūnijam.   LAD Klientu daļaTālrunis: 67095000, 67027693

lasīt vairāk
Nākamgad Salaspils piedalīsies sešās starptautiskajās tūrisma izstādēs

Saņemta iepriecinoša ziņa – nākamajā gadā Salaspils kopā ar citiem, jau nopietniem tūrisma nozares spēlētājiem pārstāvēs Latviju nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs.  Šāds rezultāts sasniegts, sadarbojoties Eiropas Reģionālās attīstības fondā iesniegtā un  Ķekavas novada vadībā izstrādātā projekta ietvaros. Projekta pieteikumā ietverta visa Daugavas lejteces reģiona teritorija, proti, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Baldones novadi, tādejādi paverot iespējas projekta vērtēšanas gaitā labāk konkurēt ar citiem Latvijas reģioniem. No visām piedāvātām starptautiskām izstādēm-gadatirgiem, novadu pārstāvjiem vienojoties, tika izvēlētas 6 atbilstošākās: Starptautiskā izstāde „Vakantiebeurs”, Utrehta, Nīderlande, no 14.01. - 19.01.2014. Starptautiskā izstāde „MATKA”, Somija, Helsinki; no 16.01. - 19.01.2014. Starptautiskā izstāde „Adventur”, Viļņa, Lietuva, 24.01. - 26.01.2014. Starptautiskā izstāde „Reisen Hamburg”, Hamburga, Vācija, 05.02. - 09.02.2014. Starptautiskā izstāde „Tourest”, Tallina, Igaunija, 14.02. - 16.02.2014. Starptautiskā izstāde „OTDIH”, Minska, Baltkrievija, 09.04. - 12.04.2014. Tās ir izstādes, kuru apmeklētāji ir orientēti uz tūrisma piedāvājumu, kas raksturīgs Ķekavas novadam un Daugavas lejteces reģionam kopumā - velotūrisms, laivošana, kemperu auto tūrisms, dabas un aktīvais tūrisms. Konkursu izsludināja un vērtēšanu veic v/a "Tūrisma attīstības valsts aģentūra", kas ir vadošā tūrisma attīstības politikas veidošanas organizācija Latvijā un šādus konkursus organizē jau vairākus gadus. Šis projekts vēl vairāk nostiprinās Ķekavas, Salaspils, Ogres, Ikšķiles, Stopiņu un Baldones novadu sadarbību tūrisma jomā.

lasīt vairāk
SIA „INOS” ieguvis CrefoCert sertifikātu

Salaspils novadā pirmo CrefoCert sertifikātu ieguvis vietējais ražotājs SIA „INOS”, tādējādi apliecinot augstos maksātspējas rādītājus, kuriem atbilst tikai 5,8% Latvijas uzņēmumu.   CrefoCert sertifikāts ir jauna kvalitātes zīme, kas tiek piešķirta maksātspējīgākajiem uzņēmumiem Latvijā. Sertifikāts apliecina uzņēmuma spēju uzņemties un pildīt finansiālās saistības, kas ir būtisks faktors sadarbības attīstībā un jaunu darījumu slēgšanā. „Īpaši svarīgi veidot un veicināt stabila uzņēmuma reputāciju ir tādiem uzņēmumiem, kuri pēc saimnieciskās darbības būtības ir saistīti ar lielu klientu un sadarbības partneru skaitu. Sertifikāts būs noderīgs arī  starptautiskajā tirgū, kurā grūtāk sasniegt atpazīstamību un konkurētspēju,” skaidro Vladislavs Mejertāls, SIA „Creditreform Latvija” Biznesa attīstības vadītājs. Maksātspējas sertifikāti ir ierasta prakse visā pasaulē, kas no 2013.gada jūlija pieejama arī Latvijā. Pirmo trīs mēnešu laikā CrefoCert sertifikātus ieguvuši jau 30 uzņēmumi no dažādām nozarēm, kurus vieno ilggadēja pieredze Latvijas tirgū un stabila finanšu situācija, kas palīdz sasniegt augstus maksātspējas rādītājus. Līdzīgus maksātspējas sertifikātus, piemēram, Lietuvā, saņem vidēji 1000 uzņēmumi gadā, kas atzinīgi novērtējuši sertifikāta lietderību biznesa attīstībā.   SIA „INOS” ir pirmais uzņēmums Salaspils novadā, kas ieguvis CrefoCert sertifikātu, lai nostiprinātu līdera pozīcijas konkurentu vidū. „SIA „INOS” ir viens no stabilākajiem savas jomas uzņēmumiem Latvijā un svarīgi, lai arī klienti to zina un novērtē. Sadarbības partneriem Latvijā CrefoCert sertifikāts vēl nav zināms, taču tas palīdz sevi pozitīvi parādīt citās Eiropas un Skandināvijas valstīs, kas ir viens no SIA „INOS” mērķa tirgiem metāla detaļu un konstrukciju ražošanā. SIA „INOS” kā vietējais ražotājs ir viens no pirmajiem daudzās jomās, piemēram, katlu ar kustīgo ārdu tehnoloģiju enerģijas ražošanai no biomasas piedāvāšanā, koksnes žāvēšanas kameru komplektēšanā un tās elementu izgatavošanā. Tāpēc bija svarīgi, ka arī CrefoCert sertifikātu saņēmām vieni no pirmajiem Latvijā!” skaidro SIA „INOS” valdes priekšsēdētājs Arnis Adakovskis. Lai gan uzņēmums sertifikātu ieguvis pavisam nesen, šajā laikā jau saņemti vairāki zvani no sadarbības partneriem, kas jautājuši par sertifikāta lietderību.„Tā kā esam sertifikātu saņēmuši tikai nesen, ir grūti novērtēt tā lietderīgumu sadarbības partneru acīs, bet pašiem tas ir kā apliecinājums, ka esam strādājuši pareizi un ieguldītais darbs ir rezultējies, sasniedzot ilgtermiņa stabilitāti un augstus uzņēmuma maksātspējas rādītājus. CrefoCert sertifikātu plānojam izmantot dažādiem reklāmas materiāliem starptautiskajās un vietējās izstādēs,” stāstaA. Adakovskis. Uzņēmumi var pretendēt uz divu veidu sertifikātiem – Standarta uz Zelta klases, kuri tiek piešķirti uz vienu gadu. Ja gada laikā būtiski pasliktinās maksātspējas rādītāji, tad sertifikāts tiek anulēts. Maksātspējas aprēķinos tiek izmantoti vairāk nekā 30 dažādi faktori, ieskaitot finanšu datus, uzņēmuma kredītvēstures analīzi un speciālu CrefoScore indeksu. Sertifikāta izsniegšanas kritēriji izstrādāti pēc īpašas metodoloģijas sadarbībā ar Creditreform Risk Management Vācijā. Būtiski, ka uzņēmumu novērtēšanu veic neatkarīgs un profesionāls uzņēmums SIA „CREFO Rating”,  kas ir SIA „Creditreform Latvija” grupas uzņēmums. Tā kā CrefoCert speciālistu rīcībā ir visa nepieciešamā informācija par uzņēmumu maksātspējas izvērtēšanai, tad pietiekšanās kārtība ir pavisam vienkārša un izdarāma elektroniski www.crefocert.lv, kur var iegūt arī vairāk informācijas par sertifikātu un iepazīties ar citiem sertificētajiem uzņēmumiem.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs