Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināta pieteikšanās kultūras projektu konkursam

Salaspils novada pašvaldība izsludina kultūras projektu konkursa III kārtu. Projekti jāiesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 24. augusta plkst. 13.00. Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu atradīsiet www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti. Rezultātu paziņošana- 13. septembrī.

lasīt vairāk
Zilaļģu savairošanās dēļ noteikti ierobežojumi peldēties vairākās Latvijas peldvietās

Ilgstoši pastāvot karstam un sausam laikam, Latvijas  peldvietās tiek novērota  pastiprināta zilaļģu savairošanās. Inspekcija aicina pirms peldes vizuāli novērtēt ūdens stāvokli un atturēties no peldēšanās, ja ūdenī visā peldvietas akvatorijā novēro ūdens saduļķošanos un tā iekrāsošanos zaļā krāsā, kā arī netīri zilganzaļu plēvi virs ūdens un/vai aļģu saskalojumus. Šobrīd, pēc Inspekcijas rīcībā esošās informācijas, atbilstoši pašvaldību pasūtītajām aļģu sugu sastāva un koncentrācijas laboratoriskajām analīzēm ūdens paraugos, kurus institūta „BIOR” uzdevumā ir izanalizējuši Daugavpils Universitātes aģentūras „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” eksperti, potenciāli toksisko zilaļģes savairojušās tādā apmērā, kad piemērojami peldēšanās ierobežojumi, ir konstatēta šādās  iekšzemes peldvietās: Daugava, peldvietā Ķīpsalā pie Vanšu tilta, Mazā Daugava, Lucavsalas D daļa, Buļļupe, peldvietā pie Birzes ielas, Mazais Baltezers, peldvietā Alderi. Zilaļģu savairošanās pazīmes novērotas arī Lielvārdes peldvietās Daugavā "Austriņu ceļš" un "Daugavas iela". Saskaņā ar saņemto informāciju no iedzīvotājiem un pašvaldību pārstāvjiem, zilaļģes novērotas arī šādās peldvietās: Ķīšezers, peldvieta  Šmerļupītes ietekas tuvumā (56.996606, 24.209061), Lielais Baltezers,  peldvietā pie „Hotel Baltvilla”, Mazais Baltezers, peldvietā Alderi. Daugava, kreisais krasts Aizkrauklē, pie Pļaviņu HES, Lubezers,  Valdemārpilī, Lancenieku (Dzirnavu) ezers , Džūkstes pagasts Tukuma novads. Visa informācija par peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens - Peldūdens monitorings

lasīt vairāk
Lēmums par būvprojekta “K/n “Enerģētiķis” rekonstrukcija” realizācijas apturēšanu, ēkas pārņemšanu un padziļinātas tehniskās izpētes veikšanu

Realizējot likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5). punktā noteikto  pašvaldības autonomo funkciju un apzinoties pašvaldības īpašumā esošās ēkas - kultūras nama “Enerģētiķis” - tehnisko stāvokli un atbilstību ēkas izmantošanas mērķim, Salaspils novada dome pasūtīja, un SIA “Baltex Group” izstrādāja projektu “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija Skolas ielā 2, Salaspilī”. Paralēli tika izstrādāti ēkas zāles apskaņošanas sistēmu rekonstrukcijas projekts (SIA “Eiropas skaņa”) un interjera dizaina projekts (dizainere Daina Zilauce). Dome 11.05.2016. pieņēma lēmumu “Par atklāta konkursa “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija izsludināšanu” (prot. Nr. 11, 7.§), un konkursa rezultātā starp Salaspils novada domi un pilnsabiedrību “MB.L” 11.01.2017. tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. ADM/3-24.1/17/12, ar kuru pilnsabiedrība “MB.L” apņēmās veikt Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcijas darbus saskaņā ar tāmēm un iepriekš minētajiem projektiem. Būvdarbi tika uzsākti, un to laikā ēkas konstrukcijās tika konstatētas jau esošas plaisas, kuras palielinājās, kā arī radās jaunas, un, pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja 29.05.2017. atzinumu Nr.BIS-BV-19.09-2017-4551, būvdarbi objektā tika apturēti līdz padziļinātas tehniskās izpētes veikšanai objektā un nepieciešamo projekta „Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija Skolas ielā 2, Salaspilī” izmaiņu veikšanai. Tehniskā izpēte tika veikta, un tās rezultāti atspoguļoti 26.07.2017. Tehniskās apsekošanas atzinumā (SIA “CMB”). Sabiedrībai “Baltex Group” saskaņā ar 21.08.2017. noslēgto līgumu Nr. ADM/3-24.2/17/539 tika uzdots veikt izmaiņas projektā, ņemot vērā 26.07.2017 SIA “CMB” Tehniskās apsekošanas atzinumu un Būvniecības valsts kontroles biroja 29.05.2017. atzinumu Nr.BIS-BV-19.09-2017-4551. Projekta izmaiņu ekspertīzes veikšana tika uzdota SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”. Minētā sabiedrība veica projekta izmaiņu ekspertīzi un elektroniski 11.01.2018., bet papīra formātā 15.01.2018.,  iesniedza primāro būvprojekta izmaiņu ekspertīzes atzinumu, kas bija negatīvs (būvprojekts neatbilda normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām). Ņemot vērā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” primārajā būvprojekta atzinumā norādīto, SIA “Baltex Group” veica labojumus izmaiņu projektā. Atkārtoti precizētais izmaiņu projekts, pamatojoties uz domes pasūtījumu, tika nodots atkārtotas ekspertīzes veikšanai, un 31.01.2018. domē tika saņemts būvprojekta kultūras nams “Enerģētiķis” rekonstrukcija Skolas ielā 2, Salaspilī, izmaiņu otrreizējais ekspertīzes atzinums, un tas atkal bija negatīvs. SIA “Baltex Group” turpināja veikt labojumus, novēršot ekspertīzē konstatēto, un domē tika saņemts būvprojekta vadītāja Induļa Vīduša 02.05.2018. parakstīts izmaiņu projekts būvprojektam, kurš trešo reizi tika nodots ekspertīzes veikšanai SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, kura ekspertīze bija pozitīva, un to 22.05.2018. ir  apliecinājis ekspertīzes vadītājs. Paralēli šiem darbiem, dome pasūtīja objekta tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu tā stāvokli pēc ziemas perioda. 01.06.2018. dome saņēma Tehniskās apsekošanas atzinums. Sagatavotais izmaiņu projekts kopā ar pozitīvo ekspertīzes atzinumu un 01.06.2018. Tehniskās apsekošanas atzinumu tika nosūtīts Būvniecības valsts kontroles birojam izskatīšanai, lai saņemtu atļauju atsākt objektā būvdarbus. Dome ir saņēmusi Būvniecības valsts kontroles biroja 28.06.2018 Atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2018-5809, kurā konstatēts, ka izmaiņu projektā tikai daļēji ir iestrādāti nepieciešamie risinājumi, kas norādīti 29.05.2017. atzinumā Nr.BIS-BV-19.09-2017-4551, bet 01.06.2018. Tehniskās apsekošanas atzinumā norādītie risinājumi nav izpildīti vai izpildīts bez aprēķinu veikšanas  un norādīts, ka būvdarbi objektā nevar tikt atsākti. Lai atsāktu būvdarbus, pasūtītājam (domei) jāveic ēkas (būves) nesošās sienas pa asi B un dobumoto pārseguma paneļu tehniskā izpēte ar instrumentālu pārbaudi un aprēķiniem, kā arī  jāveic Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” visas ēkas pilna detalizēta tehniskā izpēte, t.sk. pamatu atsegšana, pārseguma siju, plātņu un nesošo ķieģeļu mūra sienu stiprības pārbaude, ievērtējot Rīgas HES ūdenskrātuves, seismiski bīstamā zonas 600m klātbūtni. Un, ja izpētes rezultātā tiks konstatēts, ka nesošo konstrukciju stāvoklis neatbilst būvprojektā pieņemtajam, ir jāveic būvprojekta izmaiņas. No dienas, kad Būvniecības valsts kontroles birojs ar savu 29.05.2017. atzinumu Nr.BIS-BV-19.09-2017-4551 (4.punkts) apturēja būvdarbus ir pagājis vairāk par gadu. Faktiski būvdarbus objektā – Kultūras nams “Enerģētiķis”, Skolas ielā 2, Salaspilī - būvnieks pilnsabiedrība “MB.L” ir apturējusi jau 19.05.2017. (vēstule Nr. 8/2017). Ņemot vērā minēto, DOME VIENBALSĪGI (R. Čudars, R. Anspaks, M. Caune, V. Kalniņa, K.Umbraško, A. Kavasa, V. Berezņevs, J. Kolbina, K. Brunovskis, M. Rogals, K. Zvaigzne, E. Moisejs, P. Ivļeva, A. Urbanovičs, L. Fedorkova, A. Svilāns un O. Kramiņš)  NOLEMJ: Apturēt būvprojekta “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija Skolas ielā 2, Salaspilī” realizāciju. Atcelt domes 29.03.2018. lēmumu “Par sarunu procedūras “Izbūves darbu veikšana izmaiņu projektam Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija”  izsludināšanu” (prot. Nr. 7, 10.§). 3.   Uzdot domes izpilddirektoram: 3.1. nodrošināt būvobjekta - Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” Skolas ielā 2, Salaspilī - pārņemšanu no pilnsabiedrības “MB.L” 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, un tā turpmāku apsardzi un uzturēšanu pēc pārņemšanas; 3.2. līdz 01.12.2018. nodrošināt būvobjekta - Salaspils kultūras nams “Enerģētiķis” Skolas ielā 2, Salaspilī – konservāciju, iepriekš nodrošinot visu būves konservācijai nepieciešamā būvniecības dokumentācijas sagatavošanu; 3.3. līdz 17.10.2018., piesaistot sertificētus speciālistus, nodrošināt būvobjekta - Salaspils kultūras nams “Enerģētiķis” Skolas ielā 2, Salaspilī – padziļinātas tehniskās izpētes veikšanu, kuras ietvaros, bet nepieciešamības gadījumā ne tikai, uzdot sertificētiem speciālistiem: - Iepazīties ar iepriekš veiktajiem tehniskās izpētes atzinumiem; - Iepazīties un izvērtēt izstrādātos būvprojektus par ēkas pārbūvi; - Apsekot ēku un novērtēt nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli, ievērtējot saskaņotajos būvprojektos paredzētos ēkas pārbūves darbus, t.sk. veikt, pamatu atsegšanu vismaz 6 vietās; ģeoloģiskos urbumus ar zondāžu 3 vietās; pārseguma siju izpēti (stiegrojuma skenēšana - atsegšanas, sijas tipa un nestspējas noteikšana); starpstāva pārseguma plātņu nestspējas un sērijas noteikšana pēc kataloga un stiprības pārbaudes ar Šmita āmuru (demontētajā zonā atlikušās plātnes un kartogrammas sagatavošana); nesošo ķieģeļu mūra sienu stiprības pārbaude laboratorijā (15 paraugi - vismaz 2/3 no paraugiem zāles nesošajām sienām); veikt sienas vertikalitātes mērījumus galvenās ieejas sienai un zāles sānu sienām (zāles sānu sienām uzstādīt vertikalitātes mērījumu markas (12 gab.), kas ļautu veikt monitoringu turpmākā būvniecības gaitā); ievērtēt Rīgas HES ūdenskrātuves, seismiski bīstamā zonas 600m ietekmi uz nesošajām konstrukcijām; -          Veikt mūra sienu nestspējas aprēķinu zāles sienām, balstoties uz izpētē iegūtajiem datiem; -          Izvērtēt nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli uz apsekošanas brīdi un atzinumā iekļaut atzīmi par to, vai ēka uz apsekošanas brīdi ir droša, lai tajā atrastos cilvēki; 4. Noteikt, ka jautājums par tālāko rīcību ar būvi (ēku) Skolas iela 2, Salaspilī, tiks risināts atsevišķi pēc lēmuma 3.3. apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas un pamatojoties uz to.

lasīt vairāk
Krīzes vadības padome ilgstošo sausumu atzīst par valsts mēroga dabas katastrofu

Izpildot Krīzes vadības padomes 2018.gada 26.jūnija sēdes protokola Nr.1 1.§ 5.punktā doto uzdevumu, Zemkopības ministrs J.Dūklavs informē, ka Krīzes vadības padome, izvērtējot pieejamo informāciju, ir atzinusi, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma tiesību normām. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu administrējošās iestādes (Lauku atbalsta dienests, biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Atbilstības novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauksaimniecības sektors un Valsts augu aizsardzības dienests), veicot fiziskās kontroles un vērtējot noteikto atbalsta prasību izpildi, nepiemēros soda sankcijas par sekojošu prasību neizpildi: kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālās biezības nodrošināšanu; kultūrauga vai kultūraugu maisījuma dominanci (pieļaujama pārmērīga nezāļainība, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī, ja augi nav uzdīguši vai to dīgstība bijusi zema, kā arī tie iznīkuši pēc iestādīšanas); kultūraugu sēšanas termiņu līdz kārtējā gada 25.jūnijam; neattiecināt minimālās ražības ieguves prasības saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (labības, kartupeļu, stiebrzāļu un lopbarības augu) sēklām un cietes kartupeļiem; ievēro samērības principus, attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kas saistīti ar barības bāzes nodrošināšanu. Lēmumu pieņemšanai par soda sankciju nepiemērošanu, iestādes var lūgt lauksaimniekus uzrādīt pierādījumus, kas minēti attiecīgo lauku vēstures ierakstos, it īpaši, attiecībā uz sēklu, stādu vai dīzeļdegvielas iegādi, samaksu par veikto darbu (pakalpojumu) u.c., tai skaitā fotofiksācijas par kultūrauga lauku pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko uzņēmis pats lauksaimnieks. SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centram” pēc lauksaimnieka pieprasījuma jāsagatavo Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešamie atzinumi, ja valsts mēroga dabas katastrofā cietusī persona lauksaimniecībā nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un tai ir nepieciešams vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par soda sankciju nepiemērošanu. Zemkopības ministrs lūdzis Eiropas Komisiju atļaut izmaksāt avansa maksājumus lielākā apmērā jau 2018.gada septembrī, kā arī šogad ieviest atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem. Zemkopības ministrija

lasīt vairāk
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ieteikumi rīcībai karstā laikā

Apstākļos, kad karstums pārsniedz 25 grādu robežu, aicinām iedzīvotājus ievērot piesardzības pasākumus, lai izvairītos no karstuma dūriena un karstuma radītā nespēka. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aicina uzmanīties karstā laikā uzturoties saulē, jo cilvēka organisms, nespējot regulēt savu temperatūru, var pārkarst. Par pārkaršanu vai karstuma dūrienu var liecināt galvas sāpes, slikta dūša, vemšana, ātrs pulss, apziņas traucējumi (pat līdz bezsamaņai), paaugstināta ķermeņa temperatūra. Pārkaršanas vai karstuma dūriena gadījumā cietušie jānovieto guļus ar paceltu galvgali vēsā un labi vēdinātā telpā, jāatģērbj cietušais, jādod viņam dzert nelieliem malkiem vēsu, nedaudz sālītu ūdeni, jāliek uz cietušā galvas, kakla, krūtīm un padusēs mitras, vēsas kompreses, jāapšļaksta cietušais ar vēsu ūdeni. Ja cietušā stāvoklis neuzlabojas, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113 vai 112. http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/padomi/karsta_laika_ietekme_uz_veselibu/

lasīt vairāk
Ģenerālprokuroram jāvērtē Gerharda nelikumīgās darbības

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars vērsies pie Latvijas Republikas ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera ar iesniegumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda nelikumīgajā darbībām, ar kurām vairāk nekā desmit mēnešus bija būtiski traucēts Salaspils pašvaldības darbs un radīts neatgriezenisks kaitējums pārvaldes kārtībai, sabiedrības un valsts interesēm. 2018. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa atzina par antikonstitucionālu, prettiesisku un spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža VARAM ministra K.Gerharda 2017. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.12,4.§)1., 3., 4., un 5.puunkta darbības apturēšanu”. “Gerharda rīcība, pieņemot apzināti prettiesisku rīkojumu, pārsniedzot savu pilnvaru robežas, ir radījusi būtisku kaitējumu Salaspils novada domei kā pārvaldes institūcijai un nodarījusi būtisku kaitējumu sabiedrības un valsts interesēm – apturēta leģitīmi izveidotu pašvaldības institūciju darbība uz 10 mēnešiem un 29 dienām, tādējādi neļaujot pašvaldības domei pilnvērtīgi un likumā noteiktajā kartībā pildīt tās funkcijas. Tāpat tas ir radījis kaitējumu kopējām sabiedrības interesēm, graujot uzticību valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu darbam – kaitējis valsts varai,” iesniegumā ģenerālprokuroram norāda R.Čudars. Tagad Latvijas Republikas ģenerālprokuratūrai būs jāvērtē, vai VARAM ministra K.Gerharda apzinātā rīcībā, izdodot ar Satversmes tiesas spriedumu par antikonstitucionālu un prettiesisku atzītu rīkojumu, ir saskatāma Krimināllikuma 317. panta pirmajā daļā “Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm” noteiktā atbildība. Iesniegums ģenerālprokuratūrai Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4 Pielikums Nr.5

lasīt vairāk
Pērn pašvaldība izlietojusi 150 000 eiro Salaspils sporta biedrību atbalstam

Salaspils novadā darbojas vairāk nekā 35 sporta biedrības, kuras salaspiliešiem piedāvā trenēties badmintonā, florbolā, futbolā, galda tenisā, basketbolā, mākslas vingrošanā, frisbijā, lēcienos uz batuta, tenisā, karatē, taekvondo, džudo, boksā un citos sporta veidos. Tāpat Salaspils sporta skolā skolas vecuma bērniem ir iespēja profesionāli trenēties vieglatlētikā, handbolā un peldēšanā. Atbalstu sporta organizācijām veido gan tiešie pašvaldības maksājumi biedrībai, gan atbalsts netieši telpu nomas atlaižu veidā atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.10/2014 “Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”. Sporta biedrībām ir pieejami šādi pašvaldības atbalsta veidi: "Nauda seko bērnam" – 6 eiro mēnesī par audzēkni sporta biedrībām, kuras trenē bērnus un jauniešus ; Atbalsts sporta organizācijām, kuras piedalās augsta līmeņa sacensībās (Latvijas čempionātos, virslīgā, augstākajā līgā utt.) - 1000 eiro; Par augsta līmeņa sasniegumiem sportā - 500 eiro sporta organizācijai; Komandām, kuras piedalās augsta līmeņa sacensībās (futbols, basketbols, frisbijs, handbols, florbols) – līdz 3000 eiro ; Reizi 2 gados sporta biedrība var saņemt atbalstu līdz 1400 eiro komandas dalības nodrošināšanai starptautiskās sacensībās; Finansiālais atbalsts sporta pasākumiem un sacensību organizēšanai; 100% atlaide  bāzes izmantošanai sava sporta veida pasākuma organizēšanai 2 reizes gadā. sporta biedrības saņem atbalstu telpu nomai. Biedrības, kuras trenē bērnus un jauniešus, saņem 75% atlaidi no telpu nomas maksas. Atbalsts 2017.gadā proporcionāli sadalās šādi: 46% jeb 69 tūkst. eiro veido netiešais atbalsts - atlaides par telpu nomu; 30 % jeb 44 tūkst. eiro veido atbalsts sporta biedrībām, kas trenē bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam; 9% jeb 14 tūkst. eiro biedrībām sporta pasākumu organizēšanai; 15% jeb 22 tūkst. eiro pārējiem atbalsta veidiem. 2017.gadā sporta biedrības saņēma pašvaldības atbalstu par kopējo summu 150 000 eiro.  Viens no lielākajiem atbalsta veidiem ir "nauda seko bērnam”,  pašvaldības maksājusi sporta biedrībām atbalstu par vairāk kā 620 Salaspilī deklarēto bērnu un jauniešu trenēšanu. Atbalstu 2017.gadā no pašvaldības ir saņēmušas šādas biedrības:

lasīt vairāk
Pirmajā pusgadā pabalstos izmaksāti vairāk nekā 167 tūkstoši eiro

Sociālais dienests piešķir vienreizējos pabalstus novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”. Šie saistošie noteikumi nosaka dažādus vienreizējo pabalstu veidus, kurus izmaksā, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu apmēru un to piešķiršanas kārtību. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos neizvērtējamos pabalstus ir personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta veida īss apraksts   Pabalsta apmērs, eiro Personu skaits kopā no 01.01.2018. – 30.06.2018. Pabalsta apmērs kopā 01.01.2018. – 30.06.2018., eiro Jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna dzimšanas) 50% no min. algas, iesnieguma iesniegšanas termiņš- 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas       215.00       143 27 040.00     Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads), iesnieguma iesniegšanas termiņš - 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas     190.00     124 23 678.574     Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus) iesnieguma iesniegšanas termiņš- 1 mēneša laikā       57.00       4 228.00             Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) iesnieguma iesniegšanas termiņš 6 mēnešu laikā pēc jubilejas, t.sk. jubilejas pabalsts (100 un vairāk gadi) . Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā     76.00     80     6 080.00             17.maijā Salaspils novada dome ir pieņēmusi grozījumus par jauniem ikmēneša pabalsta veidiem bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Ikmēneša pabalsta apmērs ir 20% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Noteikumi stājas spēkā no 2018.gada 1.jūlija. Pabalsta veida īss apraksts   Pabalsta apmērs, eiro Personu skaits kopā no 01.01.2018. – 30.06.2018. Pabalsta apmērs kopā 01.01.2018. – 30.06.2018., eiro Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem Iesniegumu iesniegšanas termiņš- 1.aprīlis (pabalstu izmaksā 26.aprīlī)       76.00     44 3344.00   Ikmēneša pabalsts aizgādņiem Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni   57.00   22 8 397.88   Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.11/2011 “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, Sociālais dienests piešķīra transporta pabalstus novada pensionāriem un 3. grupas invalīdiem, kuriem ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts statuss. Transporta pabalsts (personām, kuras dzīvo attālinātos Salaspils punktos – Saulkalne, Acone utt., vai personām, kurām ir mazdārziņi) no 1.marta līdz 1.aprīlim; no 1.septembra līdz 1.oktobrim Pabalsta apmērs, eiro       42.66 (par pusgadu)       Personu skaits kopā no 01.01.2018. – 30.06.2018.     355       Pabalsta apmērs kopā 01.01.2018. – 30.06.2018., eiro         15 144.30         Laika periodā no 01.01.2018. – 30.06.2018. neizvērtējamie pabalsti ir atteikti 37 personām Pabalsta veids Personu skaits Atteikuma iemesli Transporta pabalsts 34 ir darba attiecībās vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš izbeigtas darba attiecības, nav deklarēti Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežām, reģistrēta kā pašnodarbināta persona, persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem, persona ir strādājošs pensionārs, ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, ir mainīta invaliditātes grupa u.c. Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 1 Pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novada administratīvā teritorija ir mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās. I un II grupas invalīdiem 1 Personai piešķirta III grupas invaliditāte. Jaundzimušā bērna aprūpei 1 Neviens no vecākiem nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei ir personai (vienam no bērna vecākiem; personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem), ja viņas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija un viņa bija tajā deklarēta ne mazāk kā trīs (3) kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms bērna piedzimšanas. Sociālā dienesta darba laiks: Pirmdien 9.00 – 19.00 Otrdien 8.00 – 17.00 Trešdien 8.00 – 17.00 Ceturtdien 9.00 – 18.00 Piektdien 8.00 – 14.00 Tālrunis informācijas saņemšanai 67946777, epasts:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs