Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos

29.03. 8:00 - 16:00 No 30.03. līdz 02.04. - Brīvs

lasīt vairāk
LVAF projekta ietvaros tiks izceltas dabas vērtības

Sagaidot Latvijas simtgadi, Salaspils novada dome piedalās Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītajā aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Projekts “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” tiks realizēts, sadarbojoties sešu novadu (Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Stopiņu un Salaspils) pašvaldībām. Projekta mērķis ir, godinot Latvijas simtgadi, iesaistīt Lejasdaugavas novadu iedzīvotājus velomaršrutu izstrādē un vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot dabas un kultūrvēstures objektus gan vietējā, gan valsts mērogā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, kultūrvēsturi, vidi un dabu. Projekts tiek realizēts, lai parādītu Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un bagātību, kā arī lai uzturētu un saglabātu dabas un kultūrvēsturieskos objektus nākamajām paaudzēm kā Latvijas vērtības. Projekta ietvaros tiks sagatavota informācija par Lejasdaugavas novados esošajām NATURA 2000 teritorijām, dabas vērtībām dižkokiem, alejām, akmeņiem u.c. dabas objektiem, kā arī kultūrvēsturiskajiem objektiem visos sešos novados. Apzinātais dabas un kultūrvēsturiskais mantojums tiks popularizēts, organizējot vides gidu kursus, seminārus, nodarbības, dižkoku sakopšanas talkas, kā arī aktīvās atpūtas pasākumus. Pašlaik ir apzinātas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, notiek darbs pie kopējā velomaršruta un lokālo maršrutu izstrādes un testēšanas, vienotā Latvijas maršruta numura saņemšanas un marķējuma saskaņošanas. Aprīlī un maijā notiks informatīvie semināri, talkas un velobraucieni iedzīvotājiem, popularizējot Lejasdaugavas novadu maršruta posmus. Līdz projekta noslēgumam šī gada 30.jūnijā plānota arī dabas un kultūrvēsturisko objektu un norāžu marķēšana. Salaspils novada pašvaldība ir atbildīga par “Doles salas dabas parka” popularizēšanu pārējo 5 novadu iedzīvotājiem un visu Lejasdaugavas novadu maršrutu un objektu popularizēšanu Salaspils iedzīvotājiem. Salaspils novada pašvaldība projekta vadības sanāksmēs ir atbildīga par projekta aktivitāšu, it sevišķi, par talku, semināru un velobraucienu organizēšanas koordinēšanu un īstenošanas kontroli saskaņā ar projekta laika grafiku. Projekta ietvaros Salaspils novadā aprīlī paredzēta Saulesdārza priedes attīrīšanas talka Saulkalnē, nodarbības skolēniem par dabas vērtību saglabāšanu, koka apmārtmēra un augstuma noteikšanu, bet 28.aprīlī notiks tūrisma sezonas atklāšanas velobrauciens, kura laikā būs iespēja iepazīt Salaspils pilsētas dižkokus. Kopējais Salaspils novada domes finansējums dalībai projektā ir EUR 4368,70; LVAF finansējums – EUR 3479,00; Salaspils novada domes līdzfinansējums -  EUR 889,70.  

lasīt vairāk
Publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija

Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 16. marta lēmumu Nr. 8 publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.  Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Tas  ir attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Tā galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, lai nodrošinātu mērķa grupas personām nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās. Publiskā apspriešana notiks laika posmā no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 18. aprīlim. Plāna apspriešanā aicinām piedalīties pašvaldību pārstāvjus, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzējus, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikvienu iedzīvotāju, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies. Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties šeit: 1) RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNS 2017.–2020.GADAM, 1. redakcija 2) RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNS 2017.–2020.GADAM, STRATĒĢISKĀ DAĻA, 1. redakcija Savukārt klātienē ar dokumentu iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona telpās, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvā), Rīgā, Latvijā katru darba dienu no plkst.9:00 – 12:00 un no 13.00 – 18.00. Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 18. aprīlim (ieskaitot), aizpildot PRIEKŠLIKUMU ANKETU, to nosūtot uz e-pasta adresi 

lasīt vairāk
Piešķirts līdzfinansējums trīs pagalmu labiekārtošanai

Salaspils novada pašvaldība 2017.gadā izsludināja pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbiem 2018.gadā. Kopā tika saņemti 8 projekta pieteikumi par kopējo pašvaldības finansējuma summu 374 332,48 eiro apmērā. Izvērtējot iesniegtos projektus tika konstatēts, ka pieci projekta pieteikumi atbilst saistošajiem noteikumiem Nr.50/2013 “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”. Projektu atbilstības izvērtējums tika iesniegts izskatīšanai darba grupai ekonomiskās un teritoriālās attīstības jautājumos 2018.gada 21.februārī. Dome nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu labiekārtošanas projektu realizēšanai: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 11 k-2, Salaspilī kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, pašvaldības līdzfinansējums 64 500 eiro; AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 13 k-2, Salaspilī kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, pašvaldības līdzfinansējums 36 600 eiro; AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”, pašvaldības līdzfinansējums 92 288,07 eiro.

lasīt vairāk
Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un nomniekiem

Vēršam Jūsu uzmanību, ka, veicot apmaksu par nekustamā īpašuma nodokli, maksājuma mērķī obligāti jānorāda zemes konta un ēkas konta numurus. Norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru vai nekustamā īpašuma īpašnieka vārdu/uzvārdu, nereti tiek pieļautas kļūdas ciparos vai burtos, kā rezultātā Jūsu veiktais maksājums var netikt pareizi ieskaitīts nodokļa maksātāja kontos. Savukārt, veicot zemes nomas maksājumus, lūdzam norādīt tikai rēķina Nr. vai zemes nomas līguma Nr.! Lai izvairītos no parādiem un nokavējuma naudām, kas rodas, ja netiek pareizi norādīti zemes/ēku konta Nr. vai zemes nomas rēķina Nr. / līguma Nr., aicinām, veicot maksājumu, rūpīgi pārbaudīt Jūsu rakstīto informāciju maksājuma mērķī. Papildus informējam, ka zemes un ēku konta Nr. skatāmi maksāšanas paziņojuma kreisajā pusē, pirms nekustamā īpašuma nosaukuma.

lasīt vairāk
Izsludināts NVO projektu konkurss

Lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Salaspils novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, Salaspils novada pašvaldība izsludina Nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) projektu konkursu. Projekta pieteikumu pieņemšana notiks no 2018.gada 2.marta līdz 2018.gada 2.aprīlim. Projekta dokumentu oriģinālus iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centram, Līvzemes ielā 8 ar norādi "NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam" (projekta pieteikumam kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem jābūt cauršūtam un lapām sanumurētām). Dokumentus var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot uz 

lasīt vairāk
Tikai martā var pieteikties pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai

Atgādinām, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, tikai martā var pieteikties 2018. gada pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem: - persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas; - persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija); - persona, kura deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā un kurai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamie īpašumi esošo vai bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās vai kura nomā pašvaldības zemi piemājas palīgsaimniecības vajadzībām ārpus Salaspils pilsētas teritorijas. Šīs personas kompensāciju var saņemt braukšanai par pusgadu vasaras sezonā. Ja ģimenē ir divas personas, kuras atbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, bet mazdārziņš ir nomā, īpašumā vai tiesiskā valdījumā vienai no tām, kompensāciju ir tiesīgas saņemt abas personas. Kompensācijas apmērs ir 7,11 EUR/mēnesī vienai personai. Šo kompensāciju nepiešķir: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teritorijā ar SIA „Galss Buss” autobusiem; personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.  Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru pirmajā pusgadā vai uz mazdārziņiem vasaras sezonā, tikai martā Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra, politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība. Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē vai www.salaspils.lv.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs