Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināts nometņu projektu konkurss

Salaspils novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskas personas aicinātas piedalīties pašvaldības rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai šī gada vasarā. Nometņu projektu pieteikumi jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā no 1. marta līdz 10.aprīlim. 15.martā plkst. 17.00 visi nometņu vadītāji, kuri plāno piedalīties projektu konkursā, tiek aicināti uz sanāksmi Salaspils novada domes ēkā, Līvzemes ielā 8, lai kopā ar speciālistiem izrunātu tādus problēmu jautājumus kā nometņu pieteikšana, organizēšana un atskaišu dokumentu  veidošana. Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa NOLIKUMS, projektu pieteikumu veidlapas ir atrodamas mājaslapas sadaļā IZGLĪTĪBA/vasaras nometnes. Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste Eva Agafonova tel. 26601486

lasīt vairāk
Aicinām sakārtot datus par saviem nekustamajiem īpašumiem

Pašvaldība ir nekustamā īpašuma nodokļa administrējoša iestāde. Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta gan zeme, gan ēkas. Pašvaldība ir konstatējusi daudzus gadījumus attiecībā uz privātmājām un dārzkopības sabiedrībās esošo apbūvi, kad uz zemes gabala uzceltā ēka nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kadastra likuma 13.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu: Ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve; sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās [izņemot gadījumus, kad būvniecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta (apturēta)], ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” Nr.263 30.punktu pašvaldība ir tiesīga ierosināt būves noteikšanu, ja to nav izdarījis īpašnieks 6 mēnešu laikā pēc Būvatļaujas izbeigšanās. Aicinām ikvienu nekustamā īpašuma īpašnieku sakārtot datus par saviem nekustamiem īpašumiem, kā arī pievērst uzmanību būvatļaujas derīguma termiņam.

lasīt vairāk
Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017.-30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros. Ko dara atbalsta persona? Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām. Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts? Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās: Juridiskā palīdzība; Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi); Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;      Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam); Sociālās aprūpes joma; Atbalsta loka veidošana. Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī): līdz 6 stundām mēnesī;      līdz 16 stundām mēnesī; līdz 30 stundām mēnesī. Kurš var saņemt pakalpojumu? Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt: pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem; kurai ir I vai II invaliditātes grupa; kura šobrīd dzīvo sabiedrībā un ir vērsta uz sadarbību. Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts. Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai? Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam koordinatoram: Ingūna Krātiņa (Rīgas plānošanas reģiona reģionālais koordinators) tālr.: 67442828; 25133788, e-pasts :

lasīt vairāk
No 1. marta mainās dzimtsarakstu nodaļas darba laiki

Ar 01.03.2018. mainās Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļas darba laiki: Pirmdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00 (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Otrdien: 8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Trešdien:  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Ceturtdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Piektdien: 8:00 - 14:00. Vēlams savu vizīti iepriekš saskaņot telefoniski vai elektroniski(t.67981027, e-pasts 

lasīt vairāk
Ieviests jauns e-pakalpojums nekustamo īpašumu īpašniekiem

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē vai elektroniski portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi. Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

lasīt vairāk
Pieņemts 2018. gada budžets

Godātie novadnieki! 2018. gada 30. janvāra Salaspils novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi ir atbalstījuši sagatavoto šī gada mūsu kopējo budžetu, nosakot arī pašvaldības mērķus un naudas sadali to sasniegšanai. Mūsu novadā iedzīvotāju skaits saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2017. gada 1. janvārī bija 23 432, bet 2017. gada 1. jūlijā – 23 540. Turklāt 2017. gada nogalē bija vērojams deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugums novadā, kas bija saistīts ar pašvaldības ieviesto jauno politiku nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā – “tukšo” dzīvokļu īpašnieki Salaspils pilsētā maksātu vairāk, ja dzīvoklī uz 2018. gada 1. janvāri nebūtu reģistrēta neviena persona. Iedzīvotāju skaita palielināšanās gadu no gada apliecina, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. 2018. gada budžeta ieņēmumu prognoze paredz kopējo pašvaldības finansējuma pieaugumu par 1 813 510 eiro jeb 7 % salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem, apstiprinot budžetu 2017. gadam. Aizvadītajā 2017. gadā durvis vēra Salaspils 1. vidusskolas ceturtais korpuss ar baseinu. Aptuveni 4000 m2  iekštelpu platībā jaunajā korpusā ir iespējams nodrošināt mācības papildu aptuveni 300 skolēniem. Ņemot vērā novadā samilzušo vispārējās izglītības telpu pieejamības problēmu, īpaši sākumskolas un pamatskolas klasēs, realizētais projekts devis būtisku pozitīvu efektu uz turpmāko izglītības attīstību novadā. Skolas korpusa un baseina būvniecībā, iekārtu un inventāra iegādē kopumā pašvaldībā pēdējos gados ir investējusi 5 miljonus eiro. 2017. gadā tika turpināti iekštelpu remontdarbi Salaspils 1. vidusskolas vecajā korpusā Lauku ielā, kā arī remontdarbi bērnudārzos “Atvasīte” un “Saulīte” (kopumā iekštelpu remontos investēti 516 835 eiro). Tāpat ir uzstādītas modernas virtuves iekārtas Salaspils 1. un 2. vidusskolu skolēnu ēdināšanas virtuvēs, kopēja izmaksa 198 052 eiro. Pērn ir noslēgušies 1. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanas darbi – skolēnu izglītības un atpūtas zonu izveide ap esošajiem skolas korpusiem Lauku ielā (kopējās izmaksas 590 997 eiro). 2. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanas projekta izstrāde uzsākta 2017. gadā, projektēšanas darbu noslēgums paredzēts 2018. gada vidū. 2016. gadā bija noslēgts līgums par “7. bērnudārza” projektēšanu. Tomēr izpildes līgums ar projektētāju tika lauzts, un 2017. gada nogalē izsludināta jauna iepirkuma procedūra jaunā bērnudārza projekta izstrādei. Projektēšanas darbi norisināsies 2018. gadā. Izglītības jomā valsts ir nodrošinājusi vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogu daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tika piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam. 2017. gadā pirmskolas izglītības pedagogi (atalgojums pamatā finansēts no pašvaldības budžeta), vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums) un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogi saņēma vienreizēju naudas balvu viņu darba novērtējumam no novada puses (kopējais prēmiju fonds 28409 eiro apmērā). Pašvaldība papildu valsts sniegtajam finansējumam veica piemaksas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm, tādā veidā veicinot mūsu mūzikas, mākslas un sporta pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām. Piemaksu kopējais apmērs bija 72405 eiro. Arī 2018. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi piemaksām. Šogad pašvaldība 1. un 2. vidusskolai ir piešķīrusi papildu līdzekļus pedagogu motivācijas fonda palielināšanai - kopumā 65244 eiro. Arī 2018. gadā būtiski, salīdzinot ar citām nozarēm, pieaugs finansējums pašvaldības pirmsskolas pedagogu atalgojumam – kopumā par 6 % (2017. gadā tas pieauga par 14 %). Tomēr, ņemot vērā pirmsskolas pedagogu zemo atlīdzības līmeni, šāds solis ir pamatots. Bērnudārza pedagogiem Salaspilī tiks nodrošināta alga 870 eiro (bruto). Arī 2018. gadā pašvaldība nodrošinās speciālu kompensāciju par izdevumiem, ko vecāki veikuši savu bērnu interešu izglītības pulciņu apmaksai. Kompensācijas apmērs nepārsniegs 6 eiro mēnesī un to varēs saņemt, iesniedzot pieteikumu un izdevumus attaisnojošus dokumentus vienu reizi gadā (kopumā par 9 mācību gada mēnešiem 54,- eiro). 2017. gada nogalē pabeigti jaunā ceļa no Nometņu ielas uz Tilderu kapiem izbūves darbi (kopējā investīcija 1 191 339 eiro), kā arī pabeigti Līvzemes ielas rekonstrukcijas darbi (kopējā investīcija 643 779  eiro). Pērn izpildīta lielākā paredzēto darbu daļa Cīruļu un Briežu ielas (Purva rajonā) asfaltēšanai – virskārtas uzlikšana paredzēta 2018. gadā, līdz to ļaus laika apstākļi (kopējās investīcijas 280986 eiro). 2017. gadā uzsākti darbi Lauku ielas posma no Nometņu ielas līdz Veselības centram rekonstrukcijai, paredzot satiksmes sakārtošanu apļa veidā ielas daļā pie Nometņu ielas, risinot arī gājēju kustību pa Lauku ielu. Darbu nobeigums paredzēts 2018. gada jūnijā, kopā Lauku ielas rekonstrukcijai iztērējot 1 733 587 eiro. 2018. gadā ir paredzēta vēl vienas “tranzīta” ielas rekonstrukcija – Meža ielas. Tiks savesta kārtībā virskārta un sakārtota gājēju kustība (ietves izbūve), tomēr vēl neaizsniedzoties līdz Meža/Saulrietu/Migļu ceļa krustojumam, kur nākotnē būtu paredzama apļveida kustības organizācija. 2017. gadā turpinājām īstenot Daugavas pludmales labiekārtošanas darbus, sakārtojot piekļuvi uz labiekārtoto pludmales zonu (gājēju un riteņbraucēju celiņš un tiltiņa pielāgošana), atsevišķi darbi tiks veikti vēl arī 2018. gadā. 2017. gadā veikta un 2018. gadā tiks vēl turpināta Saulkalnes daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtošanas darbu 1. kārta – ielas izbūve un virskārtas planēšana (kopējās izmaksas – 272 259 eiro). Turpinājām arī daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmu, t.sk. arī bērnu rotaļu laukumu izbūvi, kopumā tam atvēlot 171925 eiro. 2018. gadā pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi daudzdzīvokļu ēku renovāciju līdzfinansējumam aptuveni 300 000 eiro, tāpat tradicionāli būs pieejami līdzekļi arī daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanai – 150 000 eiro apmērā. 2017. gada 11. janvārī tika noslēgts līgums par kultūras nama “Enerģētiķis” pilnīgu rekonstrukciju. Darbus bija paredzēts veikt līdz 2018. gada augustam, kopumā divos pašvaldības budžeta gados ieguldot aptuveni 5 miljonus eiro. Darbi, diemžēl, šobrīd ir apturēti sakarā ar rekonstrukcijas darbu laikā radušajām plaisām nesošajā sienā, kas ir bijis par iemeslu speciālu projekta dokumentāciju izmaiņu un to ekspertīžu veikšanai. Šie šķēršļi ir novēršami, lai rekonstrukcija varētu atsākties. Salaspils novada pašvaldības pārziņā 2018. gadā būs desmit izglītības iestādes: divas vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, sešas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām Sociālais centrs, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds, Salaspils bibliotēka, Daugavas muzejs, Sporta nams, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, Kultūras nams un atsevišķa iestāde - Domes administrācija. Domes administrācijas sastāvā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības daļa, Juridiskā  un personāla daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskās daļa, Nekustamo īpašumu daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa. Plānojot 2018. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada domes 2018. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Salaspils novada domes darba grupu sēdēs. Salaspils novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (Autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa u.c.), ziedojumi un dāvinājumi. No šiem ieņēmumiem tiek segti speciālā budžeta izdevumi. Informācija par budžeta izdevumiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2017. gada budžets” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 17. un 18. pielikumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri un piesaistītajiem kredītiem. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos un speciālā budžeta atlikuma sadalījums pa finansējuma mērķiem redzams Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018.gada budžets” 2. pielikumā. Pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksti un darba algas likmes iekļautas Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018. gada budžets” 9. un 10. pielikumā. Lai racionāli izmantotu budžeta līdzekļus un iegādātos tikai pašas nepieciešamākās lietas iestādes darbības nodrošināšanai, Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018.gada budžets” 12. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļu saraksts, kuru iegādes nepieciešamība iepriekš izvērtēta. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018.gada budžets” 19., 13. un 14. pielikumā. Skaitliska informācija par 2017. gada budžeta izpildi redzama Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2018. gada budžets” 15. un 16. pielikumā. Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, kura lielāko ieņēmumu daļu 68 % veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 6 % nekustamā īpašuma nodoklis un 19 % transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai. Kopējie ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 26 169 514 eiro apmērā. Kopējie izdevumi 2018. gadā tiek plānoti 30 760 001 eiro apmērā. No tiem 27 % jeb 8 254 449 eiro paredzēti investīcijām vai tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības finansējumā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. 33 % jeb 10 199 603 eiro tiks novirzīti izglītībai, t.sk., kapitāliem remontiem izglītības iestādēs un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Kultūras nozarei tiks atvēlēti 14 % no visiem līdzekļiem jeb 4 451 813 eiro. Sociālai palīdzībai – 9 % jeb 2 617 958 eiro. Sabiedriskai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 3 % jeb 980 955 eiro. Izpildvarai, kurā tiek ietverti arī pašvaldības iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, - 801 020 eiro, pašvaldības budžeta parāda darījumi 27 534 eiro un izdevumi neparedzētiem gadījumiem 400 000 eiro, atvēlēti 11 % jeb kopā 3 486 809 eiro. Ar budžetu var iepazīties šeit. Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs