Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pērn pabalstos izmaksāti vairāk nekā 140 tūkstoši eiro

Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Sociālais dienests piešķir vienreizējos pabalstus novada iedzīvotājiem. Šie saistošie noteikumi nosaka vienreizējo pabalstu veidus, kurus izmaksā, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu apmēru un to piešķiršanas kārtību. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos neizvērtējamos pabalstus ir personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novadā     01.10.2017.-31.12.2017. Kopā no 01.01.2017.-31.12.2017. Vienreizējie pabalsti Personu skaits Summa Personu skaits Summa Jaundzimušā bērna aprūpei 62 11970,00€ 253 47067,25€ Apbedīšanas organizēšanai 60 11449,97€ 167 32186,48€ Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 1 57,00€ 6 342,00€ Jubilejas pabalsts 51 3990,00€ 116 9044,00€ Transporta pabalsts 479 15570,90€ 944 40271,04€ Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 0 0 € 45 3420,00 € Ikmēneša pabalsts aizgādņiem 19 3249,00€ 17 8664,00€ Kopā: 672 46286,87€ 1548 140994,77€ Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.11/2011 “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, Sociālais dienests piešķir transporta pabalstus pensionāriem un 3. grupas invalīdiem, kuriem ir trūcīgs vai maznodrošināts statuss. Pērn minētos pabalstus ir saņēmušas 311 personas (kopā izmaksāti 4713,99 eiro). Atteiktie pabalsti Vienreizējie pabalsti Personu skaits Atteikuma iemesli Transporta pabalsts 7 Ir darba attiecībās vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš izbeigtas darba attiecības, nav deklarēti Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežām Apbedīšanas organizēšanai 2 Viena cilvēka apbedīšanas organizēšanai pabalstu pieprasījušas divas personas, pabalsta pieprasītājām jau pabalsts izmaksāts Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 1 Ieslodzījumā nav atradies ilgāk kā 6 kalendāros mēnešus I un II grupas invalīdiem 2 Personai piešķirta III grupas invaliditāte un nav deklarēta savā dzīvesvietā 12 mēnešus pēc kārtas Jaundzimušā bērna aprūpei 1 Neviens no vecākiem nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei ir personai (vienam no bērna vecākiem; personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem), ja viņas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija un viņa bija tajā deklarēta ne mazāk kā trīs (3) kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms bērna piedzimšanas. Ikmēneša pabalsts aizgādņiem 2 Noteikumi neparedz pabalsta veidu līdzaizgādnim.  

lasīt vairāk
Notiks rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota slēgta brīvo (neiedalīto) rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsole – uz 1 (vienu) nēģu murdu zvejai Daugavā lejpus Rīgas HES, Salaspils novada teritorijā. Izsoles sākumcena atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 2.1 pielikumam un Domes 2017.gada 29.decembra lēmumam “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas apmēra apstiprināšanu 2018.gadam” (prot.Nr.30; 4.§) ir 140,00 EUR (bez PVN). Izsoles dalības maksa ir 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi). Izsole notiks 2018.gada 06.februārī plkst.12.00 Salaspils novada domes 2.stāva zālē. Izsoles dalībnieku reģistrēšanās 2018.gada 06.februārī no plkst. 09:00 Domē, Līvzemes ielā 8, 310.kabinetā, pie izsoles komisijas sekretāres. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 06.februārī, plkst. 11:30. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023.

lasīt vairāk
Līdz 31. janvārim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji, labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”, kas nosaka, ka būvprojektam minimālā sastāvā jābūt saskaņotam ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem un jābūt izdotai būvatļaujai, kā arī, sagatavojot projekta pieteikumu, jāņem vērā, ka turpmāk iedzīvotāju lēmumi, t.sk. protokoli ir obligāti noformējami pēc vienota standarta. Lai saņemtu pašvaldības speciālistu saskaņojumus būvprojektam minimālā sastāvā, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas termiņa beigām iesniedz visus nepieciešamos dokumentus attiecīgajam domes administrācijas un būvvaldes darbiniekam, kuri trīs darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas tos izvērtē un saskaņo vai, ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, tos nesaskaņo un sagatavo rakstisku pārskatu. Attiecībā uz bērnu rotaļu laukumiem jāņem vērā, ka ir jāiesniedz iekārtu rasējumi, kas veikti uz aktualizēta daudzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma topogrāfijas plāna ar atzīmētu precīzu vietu, kur ir plānots uzstādīt iekārtas. Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu varat iepazīties ŠEIT.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs no 2017.gada 23.oktobra līdz 2018.gada 31.janvārim. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist komplicēta, pirms dokumentu iesniegšanas var konsultēties pie šādiem domes administrācijas speciālistiem: Tehniskās daļas ainavu arhitektes Daigas Veinbergas, t.67981028, Attīstības daļas vides inženieres Rudītes Ķikustes, t.67981024, 29481832, Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera, t. 67981060.

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties Kultūras projektu konkursam

http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti

lasīt vairāk
Aicinām jauniešus izteikt savu viedokli

Organizējot plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni atbilstoši jauniešu vajadzībām, viens no uzdevumiem ir nodrošināt pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par jauniešu situāciju novadā, tāpēc Salaspils novada pašvaldība veic aptauju, kurā aicināti piedalīties 13 līdz 25 gadus veci respondenti. Aptaujas ietvaros tiks noskaidrots vērtējums par Salaspils novadu kā līdzdalības, informācijas pieejamības, brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības vietu. Anketu jaunieši aicināti aizpildīt līdz 31.janvārim (ieskaitot). Iegūtie aptaujas rezultāti apkopotā veidā šī gada februārī tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv un izdevumā “Salaspils Vēstis”, bet aprīlī prezentēti Salaspils novada jauniešu foruma dalībniekiem. Anketa Eva Agafonova, Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste

lasīt vairāk
Notiks kokmateriālu izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (meža) izsole. Izsoles priekšmets – kustamais īpašums – kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413). Kopējais kokmateriālu apjoms – 446,52 m3. Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena, atbilstoši biedrības “Vides kvalitāte” sniegtajam vērtējumam (23.10.2017. Nr. 270/17) un izsoles komisijas atzinumam ir 12459,03 EUR (bez PVN). Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1245,90 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 90 centi). Izsole notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.janvārī plkst.09.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs