Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Ceļam Saulkalnes ciemā piešķirts nosaukums Daugavmalas iela

Ar Salaspils novada domes izpilddirektora 17.08.2017. rīkojumu Nr.ADM/1-25/17/107 pašvaldības ceļam Daugavpils šoseja- Saulkalne, kas atrodas Saulkalnes ciemā, tika piešķirts ielas nosaukums- Daugavmalas iela. Attiecīgi tika mainītas vai piešķiertas adreses Daugavmalas ielai piegulošiem nekustamiem īpašumiem. Salaspils novada dome ir sagatavojusi minētā rīkojuma izrakstus katram nekustamam īpašumam. Lai saņemtu rīkojumu par sev piederošā nekustamā īpašuma- DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA, adreses piešķiršanu vai maiņu, lūdzam vērsties Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pārējiem nekustamiem īpašumiem adrešu izraksts tiks izsūtīts pa pastu.

lasīt vairāk
Par Eiropas Komisijas izsludināto sabiedrisko apspriešanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks A. Draudiņš informē par saņemto biedrības „Atvērtā pārvaldības partnerība Latvijā” 2017. gada 10. augusta vēstuli Nr. 37, kurā vērsta uzmanība uz sekojošo: „Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv). Biedrība sagatavoja informatīvu vēstuli un jūlija nogalē nosūtīja Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijām un pagastu pārvaldēm par iespējām parakstīt CVK izsludinātos likumprojektus. Aptauja drīz noslēgsies – 16.08.2017.” Ņemot vērā minēto, pašvaldība pēc ministrijas aicinājuma informē iedzīvotājus par iespēju līdz 16.08.2017. piedalīties un izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā, kā arī par CVK izsludinātajiem likumprojektiem.

lasīt vairāk
Salaspils novada dome nolemj vērsties Satversmes tiesā par VARAM ministra prettiesisko rīkojumu

Salaspils novada dome ārkārtas sēdē nolēma iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda 2017. gada 1.augusta rīkojuma Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu” atcelšanu. Vienlaikus tika nolemts atstāt bez izmaiņām Salaspils novada domes 2017. jūnija 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” 1., 3., 4., un 5. punktu.“Domes lēmuma vairāku punktu darbības apturēšanu var uzskatīt par vēlmi tiešā veidā ietekmēt un autoritatīvā formā panākt, lai domes deputāti katrs individuāli atsakās no savām deputāta tiesībām brīvi, neatkarīgi un demokrātiskā balsojumā izteikt savu gribu un pieņem lēmumu pretēji savai gribai, politiskajiem apsvērumiem un personīgajai attieksmei. Tā rezultātā tiek pārkāptas un ierobežotas domes un domes deputātu Satversmē garantētās tiesības. Jāņem vērā, ka demokrātiskā valstī nav iespējama situācija, kurā pašvaldības deputātam var tikt norādīts, kā ir jābalso – to nevar izdarīt ne domes vadība, ne ministrs. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad ministrs tiešā veidā iejaucas pašvaldības domes darbā un faktiski pieprasa, lai tiek nodrošināts katra domē ievēlētā deputāta konkrēts balsojums, būtiski ierobežojot deputātu brīvo izvēli un tiesības brīvi pausts savu attieksmi un uzskatus. Neapstrīdot ministra rīkojumu Satversmes tiesā, tiktu atzīts un pieņemts, ka ministram ir juridiskas un morālas tiesības atcelt jebkuru domes lēmumu, un brīvās un demokrātiskās vēlēšanās ievēlēta deputāta gribai, uzskatiem un politiskajai pārliecībai nebūtu nekādas nozīmes”, norāda Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars.   PIELIKUMI VARAM vēstule Salaspils novada domei R. Čudara atbilde VARAM ministram VARAM vēstule Saulkrastu domes deputātam Saulkrastu novada domes deputāta pārsūdzība  Ministra rīkojums Salaspils novada domes lēmums 

lasīt vairāk
Pirmajā pusgadā vienreizējos pabalstos izmaksāti 57 tūkstoši eiro

Pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Sociālais dienests ir piešķīris un izmaksājis vienreizējos pabalstus novada iedzīvotājiem. Šie noteikumi nosaka vienreizējo pabalstu veidus Salaspils novada iedzīvotāju kategorijām, kurus izmaksā, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli. Atgādinām, ka tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā.   Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novadā (periodā no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.)   Vienreizējie pabalsti Personu skaits, kam piešķirts pabalsts Summa Jaundzimušā bērna aprūpei 107 19 137,25 eiro Apbedīšanas organizēšanai 44 8 766,51 eiro Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 0 0 eiro Jubilejas pabalsts 28 2 128,00 eiro Transporta pabalsts 579 24 700,14 eiro Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 12 912,00 eiro Ikmēneša pabalsts aizgādņiem 23 1 311,00 eiro   Pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/2011 “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, Sociālais dienests ir piešķīris transporta pabalstus novadā deklarētiem trūcīgiem un maznodrošinātiem nestrādājošiem pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem nestrādājošiem 3. grupas invalīdiem. Laika periodā no šī gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam braukšanas maksas atvieglojumi ir piešķirti 149 salaspiliešiem, kopējā summa- 2 890,81 eiro.        

lasīt vairāk
Uz gadu pagarināts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2014. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Eco Baltia vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā uz laiku līdz 2017. gada 1. oktobrim. Līgums paredz, ka, abām pusēm vienojoties, tas var tikt pagarināts sākotnēji uz vienu gadu, pēc tam arī uz vēl vienu. Šī gada 27. martā Salaspils novada pašvaldība pieņēma lēmumu izsludināt atklātu konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apstiprināja iepirkuma komisiju. Komisija izstrādāja visus nepieciešamos iepirkuma dokumentus un 15. maijā publicēja informāciju par iepirkumu atbilstoši normatīvajam regulējumam. 20. jūlijā komisija dažu pretendentu klātbūtnē fiksēja saņemtos piedāvājumus, bet aploksnes atvērtas netika, jo Iepirkumu uzraudzības birojs saņēma divu pretendentu iesniegumus ar norādēm uz atsevišķu nolikuma punktu, viņuprāt, neatbilstību normatīvajam regulējumam, ierobežojot pretendentu loku, tādējādi līdz IUB lēmuma pieņemšanai iepirkuma procedūru nevarēja turpināt. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, kurus noslēdz sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Tas nozīmē, ka līgumam uz turpmāko periodu bija jābūt noslēgtam līdz 30. jūnijam. Pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bija nepārprotami skaidrs, ka nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību būs iespējams, tikai pagarinot esošā  līguma darbību. Tādēļ 26. jūlija domes sēdē deputāti nolēma pagarināt līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” uz vienu gadu – līdz 01.10.2018., nemainot tā nosacījumus.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs