Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu

ATGĀDINĀM, ka visi neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu vai “Latvijas Pasta” norēķinu kontu. Ja personai nav atvērts bankas konts vai norēķinu konts pastā, pabalsts tiks izmaksāts ar pasta starpniecību, to piegādājot mājās, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka no pabalsta summas tiks atskaitīti “Latvijas Pasta” noteiktie piegādes izdevumi. “Latvijas Pasta” piegādes izdevumi ir atkarīgi no pabalsta summas, un tie ir no 4,4 līdz 7,25 eiro. Par šo summu tiks samazināta jūsu saņemtā pabalsta summa. Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt kādu no pabalstiem, uzrakstīt iesniegumu, norādot jūsu bankas kontu, uz kuru pārskaitīt pabalstu, un iesniegt to Klientu apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā. Tie ir: 80, 85, 90 vai 95 gadu vecumu sasnieguši jubilāri; vientuļie pensionāri; personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti; bērni ar invaliditāti kopš bērnības; represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā. Tie, kuri bankas kontu norādījuši jau iepriekšējos iesniegumos, pabalstu tāpat kā agrāk saņems uz savu bankas kontu bez papildus maksas. UZMANĪBU REPRESĒTAJIEM! Tiem, kuri jau iepriekš ir norādījuši savu bankas kontu, NAV jānāk vēlreiz uz klientu apkalpošanas centru rakstīt iesniegumu. Jūs saņemsiet pabalstu tāpat kā līdz šim. Ar saistošo noteikumu Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” nosacījumiem pabalstu saņemšanai varat iepazīties Salaspils mājas lapas sadaļā “Pārvalde-Normatīvie akti-Citi pašvaldības pabalsti, līdzfinansējums un brīvprātīgās iniciatīvas”. Neskaidrību gadījumā Jūs varat vērsties pie priekšsēdētāja vietnieces sociālajos un sporta jautājumos Maldas Caunes pa tālruni 29132344. 

lasīt vairāk
Vairākiem īpašumiem Saulkalnē jāsaņem automašīnu stāvēšanas atļaujas

Salaspils novada dome 2012. gadā pieņēma lēmumu “Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru tika apstiprināta ceļa zīmju izvietojuma shēma Saulkalnē  un atbilstoši apstiprinātai shēmai uzstādīta norādījuma zīme Nr.523 “Stāvēšanas aizlieguma zona” ar papildzīmi Nr.849 “Izņemot ar pašvaldības atļaujām” un norādījuma zīme Nr.524 “Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas”. Uzstādīto ceļa zīmju darbības zonā atrodas privātpersonām piederoši nekustamie īpašumi (apbūves gabali ar individuālo dzīvojamo māju apbūvi) un Salaspils novada pašvaldībai piederoša mazdārziņu teritorija, kuru atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem lieto mazdārziņu nomnieki. Tas nozīmē, ka personām, kuras minēto ceļa zīmju darbības zonā vēlas novietot stāvēšanai savas automašīnas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Līdz šim nebija noteikta vienota kārtība un kritēriji, saskaņā ar kuriem personas var saņemt minētās atļaujas, kā arī nav noteikts šo atļauju derīguma termiņš. Tādēļ 12. oktobra domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt minēto kārtību. Kārtība automašīnu stāvēšanas atļauju izsniegšanai stāvēšanas aizlieguma zonā Saulkalnē 1.1.    Atļauja stāvēšanai tiek sagatavota automašīnai, kas reģistrēta VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” datubāzē un pastāvot vienam no šādiem nosacījumiem: 1.1.1.         automašīnas īpašniekam vai turētājam pieder nekustamais īpašums, kuram piekļuve ir paredzēta no ielas vai ceļa, kas atrodas stāvēšanas aizlieguma zonā; 1.1.2.         automašīnas īpašnieks vai turētājs uz spēkā esoša nomas līguma pamata nomā mazdārziņu, kuram piekļuve ir paredzēta no ielas vai ceļa, kas atrodas stāvēšanas aizlieguma zonā. 1.2.   Atļauja šī lēmuma 1.1.1.apakšpunktā minētajai personu kategorijai tiek izsniegta ne vairāk kā divām automašīnām, bet lēmuma 1.1.2.apakšpunktā minētajai personu kategorijai – vienai automašīnai; 1.3.   Ja persona atbilst abiem lēmuma 1.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, t.i., ja personai pieder lēmuma 1.1.1. apakšpunktā minētais īpašums un tā vienlaikus nomā lēmuma 1.1.2.apakšpunktā minēto mazdārziņu, atļauja tiek izsniegta ne vairāk divām automašīnām; 1.4.   Atļaujā tiek norādīts: 1.4.1.      atļaujas numurs un izdevējiestāde 1.4.2.      automašīnas valsts reģistrācijas numurs; 1.4.3.      atļaujas izmantošanas vieta (īpašuma adrese vai mazdārziņa numurs); 1.4.4.      amatpersonas amats un paraksts; 1.4.5.      atļaujas derīguma termiņš. 1.5.   Atļauja tiek izsniegta uz piecu gadu termiņu. 1.6.   Ja atļaujas darbības laikā tiek pārtraukts vai izbeigts mazdārziņa nomas līgums, izsniegtās atļaujas darbības termiņš beidzas dienā, ar kuru tiek pārtraukts vai izbeigts nomas līgums; 1.7.   Ja atļaujas darbības laikā mainās atļaujas saņēmēja īpašuma tiesības uz lēmuma 1.1.1.apakšpunktā minēto īpašumu, izsniegtās atļaujas darbības termiņš beidzas dienā, kad īpašuma tiesību maiņa reģistrēta zemesgrāmatā; 1.8.   Atļauju sagatavo uz personas lūguma pamata, pārbaudot personas sniegto datu atbilstību šajā lēmumā noteiktajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem un izsniedz, personai uzrādot automašīnas tehnisko pasi; 1.9.   Atļauju sagatavo un izsniedz domes administrācijas Tehniskā daļa. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šī lēmuma pieņemšanai, ir derīgas līdz 2017.gada 30.novembrim.   Adreses, kurām jāizsniedz a/m stāvēšanas atļaujas Dzīvojamās mājas Mazdārziņi 1. "Ciedriņas" 1. Nr. 45 2. "Kļavas" 2. Nr. 46 3. "Daugaviņas" 3. Nr. 51 4. "Skujas" 4. Nr. 58 5. "Ziemeļi" 5. Nr. 59 6. "Ābeles" 6. Nr. 61 7. "Kokles" 7. Nr. 62 8. "Avoti" 8. Nr. 65 9. "Indrāni" 9. Nr. 66 10. "Pērles" 10. Nr. 67 11. "Turaidas" 11. Nr. 68 12. "Saulītes" 12. Nr. 69 13. "Strautiņi" 13. Nr. 70 14. "Upmaļi" 14. Nr. 71 15. "Kalnupes" 15. Nr. 88 16. "Krasti" 16. Nr. 89 17. "Zītari" 17. Nr. 91 18. "Lazdas" 18. Nr. 92 19. "Kastaņas" 19. Nr. 93 20. "Gailīši" 20. Nr. 95 21. "Lapsiņas" 21. Nr. 98 22. Nr. 99 23. Nr. 100 24. Nr. 101 25. Nr. 104 26. Nr. 105 27. Nr. 106 28. Nr. 110   SHĒMA

lasīt vairāk
Dienas centra vadītāja piedalās starptautiskā projektā

Šā gada septembrī tika uzsākts projekts "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli" (Europe for Citizens Programme, Strand 2, Measure 2.2 “Networks of towns”). Projekta galvenais mērķis ir izveidot starptautisku tīklu zināšanu apmaiņai sociālās integrācijas uzņēmumu jomā. Projektā iesaistīti 12 partneri no desmit Eiropas valstīm: Slovākijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Latvijas, Čehijas, Serbijas, Horvātijas un Slovēnijas. Projektā iesiastīti pieredzējuši partneri sociālo uzņēmumu dibināšanas jomā, kā arī partneri, kuri vēlas uzlabot savu pilsoņu sociālo un ekonomisko dzīves kvalitāti, bet trūkst nepieciešamā atbalsta un zināšanas. Projekta mērķi un uzdevumi: veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu likvidēt sociālo nevienlīdzību mazināt bezdarbu uzlabot pakalpojumu kvalitāti vietējām kopienām kontekstualizēt sociālās integrācijas uzņēmumus ES politikas virzienos Projekta atklāšanas sanāksme notika Slovākijā, Filakovo, 2017. gada 20.-22. septembrī, turpinot to ar projekta sākotnējo konferenci. Projekta atklāšanas pasākumos Latviju pārstāvēja Anita Stirāne, “Sociālās inovācijas centrs”, projekta partnerorganizācijas Latvijā projektu vadītāja, Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja un Rasa Rieksta – Riekstiņa, Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja. “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) ir izveidots 2010. gadā kā nevalstiskā organizācija, kas faktiski atrodas Ķekavas novadā, bet sociālās uzņēmējdarbības jomā darbojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Projektā "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei" SIC atsaucas uz 2 pašvaldībām - Ķekavas novada pašvaldību un Salaspils novada pašvaldību, kā arī Vidzemes plānošanas reģionu. Rasa Rieksta- Riekstiņa:”Es Salaspili redzu, kā ļoti piemērotu vietu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, jo Salaspils pašvaldība ir sociāli atbildīga pašvaldība un ļoti atbalsta sociālo jomu. Jau iepriekš ir domāts, kā palīdzēt sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām vieglāk iekļauties sabiedrībā, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Es sociālo uzņēmējdarbību redzu, kā vienu no rīkiem, lai kaut ko uzlabotu.”   Saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un starpposma mērķi ilgtspējīgai labklājības izaugsmei ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: "Sociālie uzņēmumi ir īpaši izveidoti, lai sasniegtu sociālos mērķus, kas savukārt atbilst ilgtspējīgas izaugsmes prioritātēm, kas izriet no pieaugošas labklājības". Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz sabiedrības līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālo uzņēmumu izveides un darbības veicināšanā. Kopš 2014. gada Latvijas Ministru kabinets apstiprināja koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanas iespējām Latvijā", notiek aktīvs darbs pie Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādes un tiek plānots, ka tas stāsies spēkā 2018. gada sākumā. Savukārt periodā no 2016. līdz 2022. gadam Labklājības ministrija sadarbībā ar finanšu iestādi Altum īsteno ES grantu programmu un pilotprojektu "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", kura ietveros LM veiks sociālo uzņēmumu identificēšanu un grantu piešķiršanu. Šī publikācija ir daļa no projekta "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ENSIE - 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli".

lasīt vairāk
Pašvaldības administrāciju turpmāk vadīs Mareks Kalniņš

Trešdien notika Salaspils novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija jaunā izpilddirektora apstiprināšana. Uz šo vakanci pretendēja 26 kandidāti – gan salaspilieši, gan arī tuvāko novadu iedzīvotāji. Rūpīgi izvērtējot visus pieteikumus, konkursa komisija par piemērotāko pretendentu atzina līdzšinējo Tehniskās daļas vadītāju Mareku Kalniņu, arī domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja viņa kandidatūru. M. Kalniņš pēc izglītības ir būvniecības jomas speciālists, piedalījies vairākos starptautiskos projektos par videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanu pilsētvidē. No 2010. gada viņam uzticēta pašvaldības administrācijas Tehniskās daļas vadīšana. Šīs daļas pārziņā ir tieši pilsētas infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana. Mareks Kalniņš, vadot šo pašvaldības struktūrvienību, ir iepazinis novada hidrotehniskās būves, ielas un ceļus, pilsētas ielu apgaismojuma līnijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības un vēl daudzas citas infrastruktūras nozares. Viņš ir tieši piedalījies teju visu pašvaldības būvprojektu īstenošanā no tāmju sastādīšanas līdz par darbu izpildes kontrolei. Ikdienā saskaņojot būvprojektus, izskatot dažādus iesniegumus, kas saistīti ar tehnisko jautājumu risināšanu, un iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, Mareks Kalniņš lieliski pārzina visu, kas šodien ir svarīgi salaspiliešiem. No 5. oktobra Mareks Kalniņš ir pārņēmis pašvaldības administrācijas vadību. Kā iepriekš informējām, septembrī savas darba gaitas pašvaldībā beidza izpilddirektors Andrejs Jaunkalns, kurš šajā amatā nostrādāja teju 20 gadus. Priekšsēdētājs Raimonds Čudars pašvaldības vārdā pateicas Andrejam Jaunkalnam par nesavtīgu darbu Salaspils novada labā.

lasīt vairāk
Dienas centrs ver durvis saviem apmeklētājiem

Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem plāno atsākt klientu uzņemšanu 6. oktobrī ierastajā darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00. Remonta periods ir bijis pamatīgs, bet arī paveiktais ir ievērības cienīgs. Paldies Salaspils novada pašvaldībai par paveikto! Esam priecīgi, ka gan mūsu centrs, gan Sociālais centrs ir tikuši pie modernas un ērtas ieejas iestādēs. Aicinām visus mūsējos, kā arī jaunus interesentus uz jaunām un jau ierastām aktivitātēm centriņos. Rasa Rieksta- Riekstiņa, Dienas centra vadītāja  

lasīt vairāk
Salaspils novads – Eiropas Mobilitātes nedēļas zelta statusa dalībnieks

Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) noslēgumā, 2017.gada 22.septembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) tika suminātas 23 pašvaldības, kas šogad aktīvi iesaistījušies velo infrastruktūras uzlabošanā un EMN pasākumu rīkošanā. Atzinības raksts tostarp tika pasniegts arī Salaspils novada pašvaldībai, kas bija izpildījusi visus trīs konkursa kritērijus – bija jānoorganizē gudrākas pārvietošanās veicinoši pasākumi EMN laikā no 16. līdz 22. septembrim, jāpiedalās akcijā „Diena bez auto”, kuras laikā 22. septembrī jāslēdz automašīnu satiksme kādā ielā vai tās posmā un gada laikā jāveic vismaz viens pastāvīgs infrastruktūras uzlabojums, kas veicina iedzīvotāju paradumu maiņu par labu videi draudzīgam transporta veidam. Tādejādi Salaspils novads ir kļuvis par zelta statusa dalībnieku un ieguvis tiesības pretendēt uz EMN balvu. EMN laikā daudzviet Latvijā norisinājās pasākumi, kuros cilvēki tika iedrošināti izvēlēties gudrākus pārvietošanās veidus. Salaspilī Mobilitātes nedēļa bija iesākusies ar Tūrisma informācijas centra organizētu velobraucienu „Atklāj Doles salu!”, kur dalībnieki veica vairāk nekā 20 km un gida pavadībā iepazina Doles salas kultūrvēsturiskās vietās. Sadarbībā ar izglītības iestādēm tika organizēts zīmējumu konkurss par tēmu „Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk!”. Labākie bērnu darbiņi tika izstādīti Nakts saripošanās pasākumā Zinību ielā, bet trīs autori no tiem apbalvoti - Valters Lazdāns (5 gadi; PII "Ritenītis"), Natela Grdzelidze (10 gadi, Salaspils 2.vidusskola) un Dima Sviridenko (7a klase, Salaspils 2.vidusskola). Jauniešu kluba „Zibsnis” dalībnieki ielās iepazīstināja ar akciju „Diena bez auto”, 22. septembrī satiksmei pa dienu tika slēgts Ceru ielas posms, bet vakarā – Zinību iela, kur notika „Nakts saripošanās”. Braucienā piedalījās reģistrēti dalībnieki  ar 96 velosipēdiem, 64 skrejriteņiem, 11 skrituļdēļiem, 15 skrituļslidām un 17 bērnu ratiņiem.  Pēc naksnīgā brauciena pa Skolas un Ceru ielām kopīgi tika radīts grafiti darbs skeitparkā. Paldies ikvienam, kas atbalstīja, piedalījās un palīdzēja, lai šādi svētki notiktu! Īpašs paldies sakāms Valsts policijai un Salaspils pašvaldības policijai, kā arī Komunālajam dienestam par sadarbību Eiropas Mobilitātes pasākumu nodrošināšanā. Agnese Reķe, k/n "Rīgava"

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs