Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Mazdārziņu nomniekiem ir steidzami jāpagarina līgumi

Salaspils novada pašvaldība trešo reizi atgādina un aicina visus mazdārziņu nomniekus nākt uz domes Nekustamo īpašumu daļu (201.kabinets), lai pagarinātu līgumus, kuru darbības termiņš ir beidzies 2016.gada 31.decembrī. Informējam, ka saskaņā ar Salaspils novada domes 2016. gada 30. novembrī apstiprinātās „Kārtības, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (Prot.Nr.24, 10.§) 36.punktu, līgumi, kuri līdz 1. martam netiks pagarināti, nav atjaunojami, kā arī mazdārziņš tiks ieskaitīts brīvo personisko palīgsaimniecību vajadzībām iznomājamo zemju sarakstā un iznomāts rindas kārtībā citiem interesentiem. Lai pagarinātu zemes nomas līgumu, līdzi jāņem (OBLIGĀTI!) savs līguma eksemplārs, kurā tiks izdarīta atzīme par pagarinājumu, un personu apliecinošs dokuments. Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pantu, par personu apliecinošu dokumentu ir uzskatāma tikai personas apliecība un pase. Vadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments.

lasīt vairāk
Aicina saņemt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi

Iekšlietu ministrija aicina Salaspils iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, saņemt īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi. Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.pantā (Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim, ja: 1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem). Apliecinājuma - iesnieguma forma un Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu ministrijas mājaslapā. Iekšlietu ministrijas Administratīvais departaments

lasīt vairāk
Apstiprināts Salaspils novada budžets 2017. gadam

25. janvāra sēdē, piecpadsmit Salaspils novada domes deputātiem vienbalsīgi balsojot "par" (sēdē slimības dēļ nepiedalījās deputāti Dace Kontrimiene un Mihails Rogals), tika apstiprināts Salaspils novada 2017. gada budžets. "Mūsu finansiālās iespējas ir stabilas," uzsver domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Salaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2016. gadā kopumā veiksmīgi nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, veicinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti. Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016. gada 1. janvārī bija 23 340, bet 2016. gada 1. jūlijā – 23 393. Iedzīvotāju skaita palielināšanās apliecina, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. 2017. gada budžeta ieņēmumu prognoze paredz kopējo pašvaldības finansējuma pieaugumu par 3 867 998 eiro, t.i. 19 % salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem, apstiprinot budžetu 2016. gadam. Izglītība 2016. gadā tika turpināta izglītības iestāžu iekštelpu sakārtošanas programma – izremontēts 1. vidusskolas pirmais korpuss (8 klašu telpas un koridori), izremontēts 2. vidusskolas neremontētais atlikušais spārns (12 klašu telpas un koridori) un bērnudārza “Ritenītis” atlikušais neremontētais spārns (5 grupas un koridori). Šajos remontdarbos kopā ieguldīti 452 669 eiro. Turklāt ir veikti sagatavošanas darbi, lai 2017. gadā turpinātu Salaspils 1. vidusskolas iekštelpu remontu, kā arī remontus iekštelpām bērnudārzos “Atvasīte” un “Saulīte” (provizoriskās izmaksas 443 000 EUR). 2016. gadā ir modernizētas ugunsgrēka trauksmes sistēmas bērnudārzā “Saime” un Sporta skolā (13 607 EUR). 2017. gadā modernas ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana paredzēta PII “Jāņtārpiņš” (provizoriskās izmaksas 32 000 EUR). 2017. gadā paredzēts uzstādīt modernas virtuves iekārtas Salaspils 1. un 2. vidusskolas skolēnu ēdināšanas telpās (izmaksas virs 200 000 EUR). Visu 2016. gadu turpinājās rekonstrukcijas darbi 1. vidusskolas jaunajā korpusā ar baseinu Ceru ielā. Jaunās izglītības ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta 2017. gada aprīlī, tā dos iespēju mācīties vēl 250 skolēniem. 2016. gada nogalē ir noslēgusies iepirkuma procedūra par 1. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanu, kas paredz skolēnu izglītības un atpūtas zonu izveidi ap esošiem skolas korpusiem. Darbi notiks 2017. gadā, un to kopējās izmaksas būs 598 000 eiro. Savukārt 2. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanas projekta izstrāde notiks 2017. gadā, paredzot tā realizāciju 2018. gadā. 2016. gadā ir noslēgts līgums par tā saucamā “septītā bērnudārza” projektēšanu Lauku ielā starp 1. vidusskolu un mazstāvu apbūvi. Tā būvniecība uzsākama līdz 2018. gadam. Izglītības jomā valsts ir nodrošinājusi vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogu daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tika piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam. 2016. gadā pirmskolas izglītības pedagogi (atalgojums pamatā finansēts no pašvaldības budžeta), vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums) un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogi saņēma vienreizēju naudas balvu viņu darba novērtējumam no novada puses (kopējais prēmiju fonds - 33 000 EUR). Pašvaldība papildus valsts sniegtajam finansējumam veica piemaksas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm, tādā veidā veicinot mūsu mūzikas, mākslas un sporta pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām. Piemaksu kopējais apmērs bija 93 400 eiro. Arī 2017. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi piemaksām. Saskaroties ar vispārējās izglītības pedagogu atalgojuma reformas radītajām sekām, 2017. gadā pašvaldība 1. un 2. vidusskolai ir piešķīrusi papildu līdzekļus pedagogu motivācijas fonda palielināšanai - kopumā 65 245 eiro par nepilnu 2017. gadu. 2017. gadā, salīdzinot ar citām nozarēm, būtiski pieauga finansējums pašvaldības pirmsskolas pedagogu atalgojumam – kopumā par 14 %, salīdzinot ar 2016. gadu. Tomēr, ņemot vērā pirmsskolas pedagogu zemo atlīdzības līmeni, šāds solis ir pamatots. Bērnudārza pedagogiem Salaspilī tiks nodrošināta alga virs 800 eiro (bruto). 2017. gadā pašvaldība ieviesa speciālu kompensāciju vecākiem par izdevumiem, kas veikti savu bērnu interešu izglītības pulciņu apmaksai. Kompensācijas apmērs nepārsniegs 6 eiro mēnesī, un to varēs saņemt, iesniedzot pieteikumu un izdevumus attaisnojošus dokumentus vienu reizi gadā (kopumā par 9 mācību gada mēnešiem 54 EUR). Lūdzu, iepazīstieties ar speciālo regulējumu pašvaldības informācijas līdzekļos! Ielu un ceļu infrastruktūra, labiekārtošana 2016. gadā ir veikta Rīgas ielas pilnīga rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Silavai, sakārtojot gājēju un riteņbraucēju kustību, apgaismojumu un apstādījumus. Kopumā ieguldīti 2 256 722 eiro. Rekonstrukcija veikta arī Celtnieku ielas posmam no Enerģētiķu līdz Skolas ielai, kas šobrīd tiek izmantots aizvien intensīvāk, jo, izbraucot no Enerģētiķa ielas uz Rīgas – Ogres šoseju, nav iespējams kreisais pagrieziens. Kopumā ieguldīti 272 699 eiro. Pilnībā izmainīta Parka iela starp Rīgas ielu uz 1. vidusskolu, ierīkojot to par gājēju un riteņbraucēju ielu ar autotransporta piekļuves iespējām tikai šajā ielā dzīvojošajiem. Kopumā ieguldīti 132 115 eiro. Rekonstruēts Meldru ielas posms Budeskalnu mazstāvu apbūves rajonā. Kopumā ieguldīti 106 936 eiro. 2016. gada nogalē noslēgts līgums par jaunā ceļa izbūvi no Nometņu ielas uz Tilderu kapiem. Darbus paredzēts veikt 2017. gadā, kopumā atvēlot 1 123 181 eiro. 2016. gada nogalē noslēgts līgums par Cīruļu un Briežu ielas (Purva rajonā) asfaltēšanu. Darbus uzsāksim pavasarī, un to izmaksas būs 195 378 eiro. Ir noslēgti līgumi par tehnisko projektu izstrādi Līvzemes ielas rekonstrukcijai posmā līdz Vecajiem kapiem un Lauku ielas posma rekonstrukcijai no Nometņu ielas līdz Veselības centram, paredzot satiksmes sakārtošanu apļa veidā ielas daļā pie Nometņu ielas, risinot arī gājēju kustību pa Lauku ielu. Abu šo projektu realizācija paredzēta 2017. gadā. Tāpat 2017. gadā ir paredzēts rekonstruēt veco Budeskalnu ielas posmu no Rīgas ielas līdz Pļavu ielai. 2016. gadā īstenojām Daugavas pludmales labiekārtošanas darbus, uzstādot arī dažādas brīvā laika pavadīšanas iekārtas. Kopumā šobrīd pludmales sakārtošanā esam ieguldījuši 498 595 eiro. Turpinājām arī daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmu, t.sk. arī bērnu rotaļu laukumu izbūvi, kopumā tam atvēlot 200 645 eiro. Kultūra Novada kultūras dzīvē 2016. gadā ir notikušas būtiskais izmaiņas – kultūras nams  “Rīgava” ir kļuvis par galveno un koordinējošo iestādi kultūras jomā novadā, un tam jāgādā par vienotu kultūras piedāvājumu un kultūras politiku visam novadam. 2017. gada 11. janvārī ir noslēgts līgums par kultūras nama “Enerģētiķis” pilnīgu rekonstrukciju. Darbus paredzēts veikt līdz 2018. gada augustam, kopumā divos pašvaldības budžeta gados ieguldot aptuveni 5 miljonus eiro. Svinēsim Latvijas simtgadi jaunā, modernā ēkā! Pārvalde Pārvaldē kā vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 2016. gadā vēlos izcelt  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Pašvaldībā jau vairākus gadus  darbojās Apmeklētāju apkalpošanas centrs, un nu tam pievienojas arī virkne valsts iestāžu. 2016. gadā mūsu Sociālais centrs ir paplašinājis savu darbību, atverot filiāli novada otrajā lielākajā apdzīvotajā vietā - Saulkalnē. Salaspils novada pašvaldības pārziņā ir desmit izglītības iestādes: divas vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, sešas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām “Sociālais centrs”, “Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem”), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds, Salaspils novada bibliotēka, Daugavas muzejs, Sporta nams, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, divi kultūras nami – “Enerģētiķis” un “Rīgava” un atsevišķa iestāde Pašvaldības administrācija. Tajā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības daļa, Juridiskā un personāla daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskā daļa, Nekustamo īpašumu daļa un Informācijas tehnoloģiju daļa. Kopsavilkums Plānojot 2017. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada domes 2017. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Salaspils novada domes komiteju sēdēs. Salaspils novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, ko veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (Autoceļu fonds, dabas resursu nodoklis u.c.), ziedojumi un dāvinājumi. No šiem ieņēmumiem tiek segti speciālā budžeta izdevumi. Informācija par budžeta izdevumiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2017. gada budžets” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 17. un 18. pielikumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri un piesaistītajiem kredītiem. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos un speciālā budžeta atlikuma sadalījums finansējuma mērķos redzams pašvaldības 2017. gada budžeta 2. pielikumā, bet pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksti un darba algas likmes iekļautas 9. un 10. pielikumā. Lai racionāli izmantotu budžeta līdzekļus un iegādātos tikai pašas nepieciešamākās lietas iestādes darbības nodrošināšanai, budžeta 12. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļu saraksts, kuru iegādes nepieciešamība izvērtēta komitejās. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir budžeta 13., 14. un 19. pielikumā. 2017. gadā ir paredzēts piesaistīt aizdevumus no Valsts kases ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem Tilderu ielas izbūvei (843 000 EUR), Lauku ielas rekonstrukcijai (apmēram 1,5 miljoni EUR), kā arī līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam 597 000 EUR apmērā SIA “Valgums-S” realizētajai ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtai. Kopumā tuvāko gadu laikā pēc šo aizdevumu saņemšanas pašvaldības kopējais aizdevumu un galvojumu apjoms nepārsniegs 5,69 % no budžeta, kas ir zems saistību apjoms (20 % ir maksimāli iespējamais). Skaitliska informācija par 2016. gada Salaspils novada domes budžeta izpildi redzama 15. un 16. pielikumā. Pamatbudžets ir Salaspils novada domes budžeta galvenā daļa, kuras lielāko ieņēmumu daļu - 68 % veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7 % - nekustamā īpašuma nodoklis un 20 % - transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai. Kopējie ieņēmumi 2017. gadā tiek plānoti 24 356 004 eiro apmērā. Drīzumā šie pielikumi būs apskatāmi arī šeit. Kopējie izdevumi 2017. gadā tiek plānoti 33 311 974 eiro apmērā. No tiem 29 % jeb 9 804 849 eiro paredzēti investīcijām vai tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības finansējumā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. 36 % jeb 12 132 840 eiro tiks novirzīti izglītībai, t.sk. kapitālajiem remontiem izglītības iestādēs un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Kultūras nozarei tiks atvēlēti 14 % no visiem līdzekļiem jeb 4 691 36 eiro. Sociālajai palīdzībai – 7 % jeb 2 376 579 eiro. Sabiedriskajai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 3 % jeb 827 807 eiro, savukārt izpildvarai, kur tiek ietvertas arī pašvaldības iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā (742 720 eiro) un izdevumi neparedzētiem gadījumiem (396 373 eiro), atvēlēti 10 % jeb kopā 3 253 854 eiro. Budžetā ieplānotie darbi:    Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars  

lasīt vairāk
Rekonstrukcijas darbi sāksies arī Lauku ielā

16. janvārī noslēdzās pagājušā gada nogalē izsludinātā Lauku ielas posma rekonstrukcijas projekta publiskā apspriede. Kā vienmēr, aicinājām salaspiliešus novērtēt un izteikt savu viedokli par plānoto. Ar projekta materiāliem ikviens interesents varēja iepazīties domes ēkas vestibilā, pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos. Apspriedes laikā tika saņemti trīs rakstiski un seši mutiski priekšlikumi. Pamatīgi izvērtējot saņemtos priekšlikumus, divos gadījumos nebūs iespējams veikt ieteiktās izmaiņas, turpretī atbalstīti tika pieci iesniegumi, un tie ir: mainīt vietām trotuāra un veloceliņa izvietojumu Lauku ielas posmā starp Nometņu ielu un Rīgas ielu; Lauku ielas 20. mājai paredzēt 5 m platu iebrauktuvi; pie mājas Lauku ielā 12 noņemt papildzīmi automašīnu stāvlaukumam un ierīkot papildus stāvlaukumu īslaicīgai skolnieku izlaišanai pie skvēra Lauku ielā 8; sašaurināt iebrauktuvi uz stāvlaukumu pretim Salaspils veselības centram un nomainīt asfalta segumu iepretim apstādījumu zonai, papildinot apstādījumus pašvaldībai piederošajā ielas daļā; pagarināt slēgto lietus novadīšanas sistēmu pie apļveida krustojuma, samazinot vaļējā grāvja daļu. 12. janvārī notika publiskās apspriedes sanāksme, kurā piedalījās domes speciālisti un projektētāji. Bija ieradušies arī 15 ieinteresētie iedzīvotāji, un tas ir saprotams, jo Lauku iela nav visai blīvi apdzīvota. Tomēr šo ielu intensīvi izmanto gan Veselības centra klienti, gan 1. vidusskolas skolēni un viņu vecāki, kuri ved bērnus uz skolu un nākotnē vedīs uz blakus plānoto bērnudārzu. Apspriešanas sapulcē īpaši aktīvi iesaistījās Lauku ielas 12. mājas pārstāvji, pieprasot sev autostāvvietu ierīkošanu uz Lauku ielas. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns atgādināja, ka šis nav mājas iedzīvotāju īpašumā esošās teritorijas labiekārtošanas projekts – tam ir paredzēta speciāla programma, bet gan pašvaldības ielas rekonstrukcija, un šajā posmā daudz svarīgāka ir publiskās piekļuves nodrošināšana skolai un bērnudārzam, kas taps nākotnē. “Tomēr centāmies kaut daļēji apmierināt arī šīs mājas iedzīvotāju vēlmes: būs pieejamas 8 stāvvietas iepretim mājai un papildus 4 īslaicīgās 15 – 30 minūšu stāvvietas. Galvenais – lai pēc iespējas drošāka būtu iespēja atvest bērnus uz izglītības iestādēm,” stāsta A. Jaunkalns un saka paldies visiem, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā. Jau drīzumā uzsāksies tehniskā projekta izstrāde, bet būvdarbi notiks vasarā.

lasīt vairāk
Iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

Atgādinām, ka iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 28.12.2012. Saistošajos noteikumos Nr.38/2012 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 2017.gada 1.februārim ! Uz iesnieguma pamata Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 25 % apmērā: politiski represētām personām papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem;  fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 50 % apmērā: jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.11. punkta nosacījumiem; ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.12. punkta nosacījumiem; 70 % apmērā: vientuļiem pensionāriem (nav laulātā, bērnu, mazbērnu), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem; 2.grupas invalīdiem (ja nav laulātā, bērnu, mazbērnu, vai visi bērni iegūst izglītību), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; ģimenēm (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2.grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri un visi lieto vienu kopīgu mājokli, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir 1.grupas invalīds, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības un kuras atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā; 90 % apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss. Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1.februārim (izņemot maznodrošinātas personas, kuras var iesniegt visu gadu) Salaspils novada domes vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Bez iesnieguma Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 1. 25 % apmērā- daudzbērnu ģimenēm papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir spēkā esošs pašvaldības piešķirtais daudzbērnu ģimenes statuss; 2. 25 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamais īpašums (turpmāk-NĪ) atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir izmantota iespēja pieslēgt NĪ maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 3. 90 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums atrodas teritorijā (izņemot lauksaimniecības un meža zemi), kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un nav realizēta būvniecības iecere; 4. 90 % apmērā- fiziskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas teritorijā un robežojas ar pašvaldības īpašumā esošu ielu, kas nav izbūvēta, t.i. bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma. Uzmanību! NĪN atvieglojumi tiks piešķirti tikai šajos gadījumos: īpašniekam uz taksācijas gada 1.janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem; īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese (izņemot kategorijas par turpmākās plānošanas teritoriju un neizbūvētām ielām) un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; Ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties šeit vai zvanot pa tālr.67981012. Saistošie noteikumi ar grozījumiem, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. 

lasīt vairāk
Āfrikas cūku mēra izplatības (ĀCM) dēļ ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Salaspils novadā

Kā ziņots plašsaziņas līdzekļos, Krimuldas novada "Rukās" cūku novietnē 14.janvārī konstatēta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) infekcija, kuras dēļ jāiznīcina vairāk nekā 5000 šīs fermas cūkas. Valdība šodien nolēma izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā Krimuldas novadā, tāpat arī Ādažu novadā, kur nepieciešamības gadījumā plānots dedzināt cūku līķus, turklāt ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Salaspils novadā, kur atrodas ĀCM skartā uzņēmuma otrā cūku novietne. Ārkārtas situācija izsludināta no 17. janvāra līdz 17. aprīlim. Atbildīgā institūcija par darbību ārkārtas situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Kā skaidro Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), Salaspils novada cūku novietnē dzīvnieku inficēšanās ar Āfrikas cūku mēri nav konstatēta, pašreiz tiek veikta uzraudzība un laboratoriskās pārbaudes, tādēļ nenotiek arī dzīvnieku piespiedu izkaušana. Ja tiks konstatēta cūku saslimšana ar ĀCM, Salaspils pašvaldība piedalīsies slimības apkarošanas pasākumos, iesaistot cilvēkus, tehniku un citus resursus. Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtas situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Pārtikas un veterinārā dienesta informatīvie materiāli: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/par-afrikas-cuku-meri?id=7174#jump

lasīt vairāk
Par pašvaldībai piederošu telpu piešķiršanu priekšvēlēšanu periodā

Šī gada 3. jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Tāpēc Salaspils novada dome 11. janvārī skatīja jautājumu par pašvaldībai piederošu telpu piešķiršanu priekšvēlēšanu periodā, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem. Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība ir noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. Likuma VI nodaļa nosaka pašvaldības tiesības daļēji regulēt atsevišķas priekšvēlēšanu aģitācijas formas, kā arī noteikt telpu piešķiršanas nosacījumus aģitācijas veicējiem. Pamatojoties uz to, Salaspils novada dome noteica, ka šogad aģitācijas veicēji par katra nosaukuma deputātu kandidātu sarakstu ir tiesīgi bez maksas vienu reizi priekšvēlēšanu periodā izmantot pašvaldībai piederošās telpas iestādēs k/n “Rīgava”, Acone 1 (bijušā pasta telpas) un PII „Daugaviņa” (tikai brīvdienās un svētku dienās), lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem laikā, kad saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu tās nav aizņemtas. Tāpat noteikts, ka aģitācijas veicēji ir tiesīgi par maksu izmantot pašvaldībai piederošās telpas un īpašumus, izņemot pašvaldības izglītības iestādēs, maksājot atbilstoši domes lēmumiem noteiktās maksas par iznomāšanu. Atļauju bez maksas izmantot pašvaldības telpas dod domes izpilddirektors šādā kārtībā:   aģitācijas veicējs iesniedz rakstisku pieteikumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā konkrētās telpas bezmaksas izmantošanai priekšvēlēšanu aģitācijai, kurā norādīts aģitācijas veicēja vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, aģitācijas veicēja pārstāvētā politiskā partija, politisko partiju apvienība vai vēlētāju apvienība, pārstāvības pilnvarojums; pieteikums telpu bezmaksas izmantošanai jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā aģitācijas pasākuma; ja ir saņemti vairāki pieteikumi uz vienu un to pašu telpu vienā un laikā vienu tajā pašā laikā, telpas tiek piešķirtas saņemto pieteikumu secībā; atļauja telpu bezmaksas lietošanai tiek noformēta ar domes izpilddirektora rīkojumu.   Aģitācijas veicēji ir tiesīgi tikšanās laikā ar vēlētājiem izplatīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, nodrošinot, ka pēc tikšanās ar vēlētājiem atlikušie vai potenciālo vēlētāju atstātie materiāli tiek savākti un iznesti no ēkām, kurās atrodas telpas, kurās notika tikšanās ar vēlētājiem. Lēmums

lasīt vairāk
Izsludināts jauns kultūras projektu konkurss

Salaspils novada dome 2017. gadā izsludina kultūras projektu konkursa 1. kārtu. Projektu iesniegšana notiek līdz 3. februārim plkst. 13.00 Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Līdzfinansējuma (līdz 70% no projekta kopīgajām izmaksām) saņemšanai var tikt iesniegti projektu pieteikumi šādās kultūras un mākslas nozarēs: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Šī gada projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka ir stājušās spēkā izmaiņas nolikumā, kas saistītas ar atskaitīšanās kārtību, un noteiktas jaunas prioritātes atbilstoši Kultūras ministrijas izvirzītajiem Latvijas simtgades mērķiem, akcentējot Salaspils novada un tā cilvēku ieguldījumu. Projekta iesniedzējs var būt jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona. Ikviens potenciālais kultūras projektu iesniedzējs un interesents tiek aicināts uz informatīvu un praktisku semināru 27. janvārī plkst. 19.00 Salaspils novada kultūras namā „Rīgava”. Semināra uzdevumi - iepazīstināt ar izmaiņām nolikumā, skaidrot prioritātes, informēt par lielākajām kultūras norisēm novadā, lai rosinātu veidot projektus, kas būtu vērsti uz kopīgu mērķu sasniegšanu. Seminārā praktiski kopīgā darba grupā izveidosim īsus paraugprojektus un to atskaites, lai izvairītos no biežāk pieļautajām projektu iesniedzēju kļūdām. Semināra dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos apmācībās, tāpēc interesentus lūdzam pieteikties elektroniski e-pastā

lasīt vairāk
Pašvaldība līdzfinansēs dārzkopības sabiedrību ceļu remontu un izbūvi

Ceļi – tā ir visos laikos bijusi svarīga un arī šodien daudzkārt pieminēta nozare. Pastāv uzskats: kur ir slikti ceļi, tur pazūd cilvēki. Mūsu novadā cilvēku paliek arvien vairāk. Lai arī reizēm gribas skaļi pašķendēties par ceļu tēmu “virtuves sarunās”, tomēr, pamēģinot atcerēties, kādi bija Salaspils novada ceļi pirms gadiem desmit, jāatzīst, ka šodien tie ir ievērojami labāki. Pagājušajā gadā vien no pašvaldības budžeta ceļu un ielu uzturēšanai, remontiem un izbūvei tika izlietoti vairāk nekā 3,5 miljoni eiro. 119 km novada ielu un ceļu uzturēšana prasa pastāvīgu, sistemātisku darbu, sākot ar sniega tīrīšanu un kaisīšanu ziemā, laistīšanu vasarā, ceļmalu appļaušanu, seguma remontdarbiem, ceļazīmju uzstādīšanu un to remontu, līdz pat nopietniem rekonstrukcijas darbiem un satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanai tālākā laika periodā. Īpaša vērība tiek piešķirta zemes ceļiem novada lauku teritorijā. Salaspils novada ceļiem ir dažādi saimnieki un nomnieki – gan pati pašvaldība, gan Satiksmes ministrija, gan arī juridiskas personas un privātpersonas. Daļa šo ceļu ved arī uz dārzkopības sabiedrībām "Lakstīgala", "Mežmala", "Salenieki", "Doles Dārzs", "Upeslīči", "Varavīksne", "Avoti", "Cekule", "Enerģētiķis", "Getliņi", "Rūķīši", "Dzintars", "Acones Dārzs". Zemes reformas laikā ēku īpašnieki privatizēja zemes gabalus, uz kuriem atradās viņu īpašumā esošās būves, un bija tiesīgi izpirkt iepriekš lietošanā piešķirto zemi. Tā tas notika arī dārzkopību sabiedrību teritorijās. Tajā pašā laikā palika arī neprivatizēti vai neizpirkti pašvaldības zemes gabali, kas ir nepieciešami dārzkopības sabiedrību statūtos noteikto funkciju izpildei, un tos tad pašvaldība nodeva nomā attiecīgajai dārzkopības sabiedrībai. Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem nomnieka pienākumos ietilpst kopt un uzturēt kārtībā nomājamo teritoriju, tai skaitā ceļus un brauktuves. Agrāk dārzkopības sabiedrību ceļi tika uzturēti tikai par šo sabiedrību līdzekļiem, un tas bija un ir nepietiekami, lai nodrošinātu intensīvu un drošu autotransporta kustību arī rudenī un ziemā. Pēdējos gados dārzkopības sabiedrību teritorijās arvien vairāk tiek būvētas no jauna vai atjaunotas tur esošās dzīvojamās mājas. Protams, palielinās arī dārzkopību teritorijās pastāvīgi dzīvojošo cilvēku skaits, no kuriem gan tikai daļa ir arī deklarējušies Salaspils novadā – no vairāk kā 2179 adresēm cilvēki dzīvo tikai 267 īpašumos, tātad no katrām 8 mājām 7 ir tukšas. Piemēram, no dārzkopības sabiedrības “Doles Dārzs” 240 adresēm tikai 17 īpašumos ir deklarēti kopā 40 iedzīvotāji, bet “Lakstīgalas” 134 īpašumos - vien 3 cilvēki. Salaspils novada pašvaldības prioritāros darbus jebkurā jomā nosaka tas, cik daudz novadā deklarēto iedzīvotāju saņems tiešu labumu. Tas attiecas arī uz infrastruktūras attīstību: prioritāte būs tiem apdzīvotajiem rajoniem, kuros deklarējušies vairāk iedzīvotāju. Lai varētu nodrošināt likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu un drošu autotransporta pārvietošanos novada teritorijā, Salaspils novada dome nolēma ieguldīt līdz 3900,00 eiro gada laikā ceļu un brauktuvju remonta darbu veikšanai un arī izbūves daļējai finansēšanai dārzkopību teritorijās. Šādu finansējumu dārzkopības sabiedrība varēs saņemt ne biežāk kā vienu reizi divos gados. Lai saņemtu šo pašvaldības atbalstu: dārzkopības sabiedrībai ir jābūt reģistrētai UR, kā arī jābūt spēkā esošam zemes nomas līgumam ar pašvaldību; dārzkopības sabiedrībā attiecīgā gada 1. janvārī savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un tur dzīvo ne mazāk kā 100 personas vai nekustamo īpašumu, kurus personas ir deklarējušas par savu patstāvīgo dzīvesvietu, ir ne mazāk par 25% no kopēju zemes vienību skaita attiecīgajā teritorijā; dārzkopības sabiedrības kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu par nomā esošajā teritorijā izvietoto ceļu un brauktuvju renovāciju, uzlabošanu, uzturēšanas pasākumu veikšanu un apstiprinājusi finansējumu šiem pasākumiem, kā arī ir lēmusi par projekta pasūtīšanu, ja attiecīgā darba veikšanai to paredz normatīvie akti. Lēmumu par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu plānoto darbu veikšanai, izvērtējot dārzkopības sabiedrības iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, pieņem dome. Pašvaldība finansēs līdz 50 % no attiecīgo darbu izmaksām un šos līdzekļus pārskaitīs darbu izpildītājam, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, vai pārskaitīts dārzkopības sabiedrībai, ja būs nepieciešams kompensēt sabiedrības jau veiktos izdevumus. Turklāt pašvaldība norēķināsies ar darba veicējam vai dārzkopības sabiedrību ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šo izdevumu rašanās. Sekojiet informācijai!

lasīt vairāk
Pašvaldības atbalsts sportam 2016. gadā

Katras sabiedrības dzīves nozīmīga sastāvdaļa ir sports. Kā zināms, sports ne tikai nostiprina veselību, bet arī palīdz pārvarēt satraukumu un stresu. Turklāt cītīgi nodarbojoties ar kādu konkrētu sporta veidu, tas nākotnē var pavērt ceļu uz nozīmīgiem panākumiem. Piemērs tam ir arī salaspilieši, kuri regulāri gūst panākumus ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ārpus tās robežām. Karatisti, handbolisti, frisbijisti, roku cīņu meistari, vieglatlēti un citi liek Salaspils vārdam izskanēt daudzviet pasaulē. Salaspilī aktīvi attīstās arī tautas sports. Pašvaldība saviem iedzīvotājiem piedāvā sporta pasākumus, tādējādi radot interesi par veselīgu dzīvesveidu. Daudzu salaspiliešu iecienīts ir skrējienu seriāls “Veselības otrdiena”, pusmaratons “Noķer vēju”, Salaspils pusmaratons, “Zīriņu velokross”, bērnu sporta svētki “Karlsons” u.c. Sporta iemaņas Salaspils novadā var apgūt ne vien vidusskolās, bet arī sporta skolā un dažādās sporta biedrībās. Sporta skola piedāvā handbolu un vieglatlētiku, savukārt sporta nama hallē un stadionā savu mājvietu treniņiem ir radušas mūsu sporta biedrības, kuras trenē kā bērnus, tā arī pieaugušos. Sporta aktivitātes un sporta pasākumi izglīto sabiedrību un veicina pilsētas attīstību, tāpēc Salaspils novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai attīstītu un sakārtotu sporta infrastruktūru un dotu iespēju visiem sportot gribētājiem trenēties pie mums. Pašvaldības atbalsts atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek mērķtiecīgi novirzīts Salaspilī reģistrētajām sporta biedrībām telpu nomas maksājumiem, inventāra iegādei, formu iegādei, nometņu organizēšanai un citiem mērķiem, kā arī individuālajiem sportistiem dalībai sacensībās. Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja apmeklēt specializētu trenažieru zāli stadiona telpās. Pateicoties sporta nozares atbalsta sistēmai, sporta biedrības var darboties Salaspils novadā, vadīt treniņus, izmantojot sporta bāzi par samazinātu maksu, un rīkot sacensības. Kopumā pērn pašvaldība sportistu atbalstam piešķīrusi vairāk nekā 65 tūkstošus eiro, no kuriem septiņus tūkstošus – sporta nometņu organizēšanai. Pašvaldības atbalsts sporta biedrībām un individuālajiem sportistiem  Atbalsta veids un līdzfinansējuma apmērs Nosacījumi Atbalsts individuālajiem sportistiem, t.sk. personām ar īpašām vajadzībām - 140 eiro vienam sportistam kalendārajā gadā pēdējo divu gadu periodā individuālajam sportistam ir bijuši augsti sasniegumi Latvijas mēroga sacensībās; ja individuālais sportists ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts. Atbalsts sporta organizācijām par augstiem sasniegumiem - 500 eiro kalendārajā gadā  pēdējā gada periodā biedrību pārstāvošiem sportistiem ir bijuši augsti sasniegumi sportā Latvijas mēroga vai ir bijuši augsti sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās; biedrība gada laikā ir organizējusi vismaz vienu pasākumu savā sporta veidā Salaspils novadā, kā arī iesaistījusies sporta pasākumu organizēšanā Salaspils novadā. Atbalsts sporta organizācijām  komandu sporta veidos par augstiem sasniegumiem - 1000 eiro kalendārajā gadā biedrību pārstāvošo sportistu skaits nav mazāks par 15 cilvēkiem; pēdējā gada periodā biedrību pārstāvošiem sportistiem ir bijuši augsti sasniegumi sportā Latvijas mēroga vai ir bijuši augsti sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās; biedrība gada laikā ir organizējusi vismaz vienu pasākumu savā sporta veidā Salaspils novadā, kā arī iesaistījusies sporta pasākumu organizēšanā Salaspils novadā. Atbalsts sporta organizācijām, piešķirot finansējumu par katru Salaspils novadā deklarēto trenējamo bērnu vai jaunieti - 6 eiro par katru trenējamo bērnu/jaunieti mēnesī, bet ne vairāk kā 5000 eiro kalendārajā gadā biedrība pēdējā gada laikā ir organizējusi regulāras sporta nodarbības bērniem un jauniešiem; sporta nodarbības vada treneris, kuram ir atbilstoša izglītība; sporta organizācijai ir interešu izglītības licence sporta nodarbību organizēšanai Salaspils novadā; biedrība organizē sporta pasākumus Salaspils novadā un nodrošina savu audzēkņu dalību šajos pasākumos. Atbalsts sporta bāžu izmantošanai treniņiem un sacensībām Atlaides sporta telpu izmantošanai treniņiem un sacensībām Pagājušajā gadā 6 eiro mēnesī par katru trenējamo saņēma šādas biedrības: “Saulkalnes sports”, Salaspils taekvondo klubs, mākslas vingrošanas klubs “Grācija”, Džosui karatē klubs, I. Miglinieka sporta skola, frisbija klubs, Salaspils batutu skola, sporta klubs “Kengaroos” u.c. Par augsta līmeņa sasniegumiem Latvijā un pasaulē 500 eiro saņēmušas biedrības “Zīriņi”, “Salaspils badmintona klubs”, “V racing team”, savukārt 1000 eiro piešķirti biedrībai “VS sports”. Finansējums tiek piešķirts atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”, un to atbilstību izvērtē Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Kopumā 2016. gadā sporta biedrības no pašvaldības ir saņēmušas: Bērnu futbola klubs “ Salaspils”- 7504 eiro; Florbola klubs "Saulkalne- 5118 eiro; Biedrība "Saulkalnes sports”- 4134 eiro; Salaspils Džosui Karatē klubs- 7016 eiro; Salaspils Galda tenisa klubs-1962 eiro; Salaspils Frisbija klubs-2244 eiro; Salaspils Karatē klubs-8712 eiro; Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"-3336 eiro; Salaspils Taekvondo sporta klubs- 2088 eiro; I. Miglinieka sporta skola- 6420 eiro; Salaspils batuta skola- 744 eiro; Salaspils džudo klubs- 522 eiro; Salaspils badmintona klubs- 500 eiro; Sporta klubs "Kengaroos"- 8120 eiro; Biedrība BK Salaspils- 2200 eiro; A.Kulakova futbola akadēmijas centrs- 990 eiro.  Tāpat komiteja izskata dažādus sporta pasākumu pieteikumus un projektus, kam var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, ja tie atbilst saistošo noteikumu prasībām, un šī atbilstība tiek pamatīgi izvērtēta. Dažiem finansējumu nākas atteikt, lai vairāk līdzekļu pietiktu pamatotiem, iedzīvotājiem noderīgiem un precīzi izstrādātiem projektiem. Atteikumu iemeslus skaidro komitejas priekšsēdētājs Andrejs Svilāns: “Reizēm tiek iesniegti projekti, kur ir skaidri redzams, ka reālie darītāji būs nevis pieteicēji, bet pašvaldības iestādes. Gadās, ka projektu iesniedzēji iepriekš ir “izgāzuši” projektu. Ir gadījumi, kad piesaka projektus, kuri nevajadzīgi dublē pašvaldības iestāžu rīkotus sporta pasākumus. Līdzekļi tiek pieprasīti ikdienišķiem, regulāriem, uz pašattīstību centrētiem pasākumiem, kuri ar tikpat lielu labumu var notikt arī bez īpašām "ekstrām" - krekliņiem, soļu skaitītājiem, fotogrāfa pakalpojumiem u.c.” Tāpat nereti pašvaldības līdzekļu pieprasījuma apjoms ir nesamērīgi liels pret dalībnieku skaitu vai gluži vienkārši tiek nokavēts noteiktais termiņš. Salaspils pašvaldība arī šogad turpinās tādā pašā apjomā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem atbalstīt novada sportistus, turklāt sporta nodarbību iespēju klāstu papildinās ilgi gaidītais peldbaseins.    

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs