Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspilī notiek pirmā būvvalžu darba tikšanās

Ministru prezidenta biedrs ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šodien, 25. augustā, Salaspilī uzsāka tikšanos ciklu ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Rīgas plānošanas reģiona būvvalžu pārstāvjiem, lai diskutētu par nepieciešamajiem pilnveidojumiem būvniecības normatīvajā regulējumā. “Manuprāt, šogad novērojamais kritums būvniecības nozarē nav attiecināms tikai uz Eiropas fondu finansējuma samazinājumu, tas ir attiecināms arī uz būvvalžu darba birokratizēšanos," atzīst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. ”Šodien uzsākam intensīvu konsultāciju ciklu ar būvvaldēm, lai saprastu, kas ir kavējošie jautājumi Būvniecības likumā, Ministru kabineta noteikumos un standartos, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā, lai varam pilnveidot visas sistēmas efektīvam un kvalitatīvam darbam.” Būvniecība ir viens no svarīgākajiem tautsaimniecības attīstības virzītājspēkiem, tāpēc liela nozīme ir videi, kādā būvuzņēmējiem jāstrādā un kam jāveicina to konkurētspēja un pakalpojumu eksports. Ekonomikas ministrija, kā par būvniecības nozari atbildīgā ministrija, augstu vērtē sabiedrības, nozares pārstāvju un pašvaldību iesaistīšanos tiesiskā regulējuma pilnveidošanā līdz šim. Tādēļ, lai kopīgiem spēkiem veicinātu būvniecības nozares un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu ikvienā pašvaldībā un valstī kopumā, Ekonomikas ministrs iniciējis tikšanos ar lielo pilsētu un galvaspilsētas būvvaldēm, lai diskutētu par nepieciešamajiem pilnveidojumiem būvniecības normatīvajā regulējumā. Avots: www.em.gov.lv

lasīt vairāk
Aicinām skolēnu vecākus savlaicīgi pieteikties pašvaldības autobusa pakalpojumiem!

Arī šajā mācību gadā pašvaldība nodrošinās autobusu uz Salaspils skolām bērniem no lauku teritorijas un attālākajiem pilsētas rajoniem, kur cita veida transports nekursē. Iesniegumus aicinām iesniegt Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8 vai sazinoties ar Komunālo dienestu pa telefonu 67981070. Uzmanību! Par skolēnu nokļūšanu uz citu pašvaldību skolām lūdzam interesēties attiecīgajās pašvaldībās. Savukārt transportu Salaspils novada bērniem, kuri mācās speciālajās skolās, lūdzam pieteikt, uzrakstot iesniegumu Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 vai Sociālajā centrā Skolas ielā 7, vai sazinoties pa tālruni 67946777.

lasīt vairāk
Izsludināta kultūras projektu iesniegšanas 3. kārta

Informējam, ka Kultūras projektu iesniegšanas termiņš 3. kārtā ir 26.augusts: Projektus var iesniegt līdz 26. augusta plkst. 13.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Projekta iesniedzējs: jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona. Atbalstāmās jomas: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Atbalstāmie mērķi: mūsdienīgas kultūrvides attīstība novadā; kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšana; mazākumtautību kultūras aktivitātes; profesionālās mākslas un jaunrades procesi; inovatīvu un starpnozaru projektu realizācija; kultūras norišu daudzveidība un kvalitāte; kultūras vērtību izplatīšana, to pieejamība plašai sabiedrībai; iedzīvotāju radošā attīstība, bezmaksas kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām; sadarbība starp dažādām sabiedrības grupām; Salaspils novada kultūras kontaktu attīstība ar citām pilsētām, pašvaldībām un valstīm. Maksimālais finansējums vienam projektam: 700,- eiro - mazie kultūras projekti, kas tiks realizēti Salaspils novadā; 3000,-eiro - Salaspils novada radošo kolektīvu dalība valsts un/vai starptautiskos konkursos un koncertbraucienos (var pretendēt tikai Salaspils novada iestāžu radošie kolektīvi, Salaspilī reģistrētie un/vai licencētie radošie kolektīvi un individuālie pretendenti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 5 gadus ir deklarēta Salaspils novadā) Projektiem nepieciešams vismaz 30% pašfinansējums. Projektu līdzfinansēšanas rezultāti tiks pasludināti pēc 19.09.2016. Sīkāka informācija: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti Inga Elksne Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, t.679810129

lasīt vairāk
Līdz 12. augustam piesakiet savu pretendentu konkursam "Salaspils sakoptākais īpašums 2016"

Konkurss „Salaspils sakoptākais īpašums” mūsu novadā jau ir izveidojies par stabilu tradīciju, rosinot iedzīvotājus rūpēties un būt atbildīgiem par sava īpašuma kopšanu. Konkurss notiek arī šogad, un tajā ikviens  var pieteikt Salaspils novada administratīvajā teritorijā esošos nekustamo īpašumu objektus, kas sastāv no ēkas un piekrītošās zemes. Komisija tos vērtēs šādās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā un Viensētas pagasta teritorijā; daudzdzīvokļu mājas; sabiedriskie objekti; pašvaldības uzņēmumi. Prioritāri tiks vērtēti tieši pieteiktie objekti, tādēļ, ja jums vai jūsu draugam, radam vai kaimiņam ir īpaši gaumīgi sakopts īpašums, piesakiet to! Jūsu pieteikumus komisija gaidīs līdz 12. augustam! Skaistākos īpašumus vērtēs konkursa komisijas priekšsēdētājs, deputāts Andrejs Svilāns, Komunālā dienesta dārzniece Mārīte Upesjure, ainavu arhitekte Daiga Veinberga, vides inženiere Rudīte Ķikuste, būvinspektors Mairis Kolāts, Salaspils memoriāla direktors Juris Vrubļevskis un deputāts Ēriks Miķelsons. Pieteikuma anketu jūs atradīsies ŠEIT. 

lasīt vairāk
Apstiprināts publiskais pārskats

27. jūlija domes sēdē tika apstiprināts Salaspils novada domes 2015.gada publiskais pārskats, ko var uzskatīt par ikgadējo atskaiti sabiedrībai par pašvaldības darbu. Kopumā pārskatā ir vienpadsmit nodaļas. Pirmā nodaļa ir pašvaldības raksturojums, kurā ietverta pašvaldības pārvaldes struktūra un tās darbība, domes galvenie uzdevumi, kā arī iedzīvotāju raksturojums. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes datiem kopējais Salaspils iedzīvotāju skaits 2015. gadā bija 23340 cilvēki, kas ir par 235 cilvēkiem vairāk nekā 2014.gadā. Kopumā novadā darbojas 23 pašvaldības iestādes un trīs kapitālsabiedrības. Sīkāku informāciju par tām atradīsiet pārskata otrajā nodaļā. Savukārt trešajā nodaļā atspoguļoti pērn realizētie projekti. 2015.gadā pašvaldība realizēja piecus projektus, no kuriem trīs tika finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma, bet divi- no valsts budžeta programmu finansējuma. Kopējā piesaistītā finanasējuma summa - 294 433,43 eiro. Vērienīgākais projekts tieši iesaistīto partneru skaita ziņā ir EE-LV pārrobežu programmas projekts „Ūdenstūrsima kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”, kura galvenais mērķis ir kopīgas sadarbības platformas izveide ūdenstūrisma attīstībai. Viena no jebkuras pašvaldības galvenajām prioritātēm ir izveidot kvalitatīvu dzīves vidi visiem tās iedzīvotājiem, veicinot infrastruktūras attīstību, radot labvēlīgu vidi darbam un uzņēmējiem, kā arī attīstot komunikāciju ar novada iedzīvotājiem. 2015. gadā ir īstenoti vairāki vērienīgi projekti, no kuriem visapjomīgākie bija asfaltēšanas darbi Krasta ielā, Enerģētiķu ielas trotuāra izbūve, Miera ielas posma rekonstrukcija, ēkas Kalnu ielā 2 siltināšana, Meža ielas trotuāra izbūve. Par pārējiem projektiem, kā arī ūdensaimniecību un siltumsaimniecību sīkāka informācija ceturtajā nodaļā. Nākamajā nodaļā apkopoti izglītības, kultūras un sporta jautājumi, savukārt sestā nodaļa sniedz detalizētu pārskatu par sociālo aizsardzību. Septītajā nodaļā uzzināsiet par pašvaldības policijas paveikto pērn, kā arī par citiem sabiedriskās kārtības jautājumiem. Par to, kā par norisēm informē sabiedrību pašvaldība, ziņots astotajā nodaļā. Jaunākās aktualitātes var meklēt ne vien “Salaspils Vēstīs” un www.salaspils.lv, bet arī pašvaldības Facebook kontā. Aptuveni 20% no ziņu aģentūrām nosūtītās informācijas preses prelīžu veidā tiek publicētas dažādos interneta portālos. Pagājušajā gadā turpinājās dažādu aktivitāšu realizēšana pašvaldībā - tika atzīmēta Invalīdu  diena, Novada svētki, Ģimenes diena, Zinātnes nedēļa, kuru rīkošanā tika iesaistīti dažādi sabiedrības pārstāvji – skolēni, invalīdu biedrības, reliģisko konfesiju pārstāvji u.c. Turpinās arī sadarbība ar uzņēmējiem. Tas pārskata 9. nodaļā. Salaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2015.gadā kopumā veiksmīgi nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, vecinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti. Finanšu situācija raksturojama kā stabila, kopējie ieņēmumi 2015.gadā bija par 0.8% lielāki, salīdzinot ar 2014.gadu, kopējie izdevumi bija par 5% lielāki, salīdzinot ar 2014.gadu, un uz 01.01.2016. bija izveidots naudas līdzekļu atlikums 4,6 milj. eiro apmērā (10. nodaļa). Pēdējā nodaļā var iepazīties ar plānotajiem pasākumiem 2016. gadā. Pirmām kārtām, ir plānots pabeigt Salaspils 1.vidusskolas jauno korpusu ar baseinu Ceru ielā, tāpat ne mazāk būtisks projekts ir Rīgas ielas posma pilnīga rekonstrukcija un citi darbi. Pilns 2015. gada pārskats

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs