Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Šogad otrreiz ir iespēja piedalīties mūžizglītības projektu konkursā

Pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas vai citas juridiskas personas, saimnieciskā darba veicēji, kas savu darbību veic Salaspils novadā un sniedz pakalpojumus Salaspils iedzīvotājiem, aicināti pieteikties projektu konkursā „Mūžizglītības kursu organizēšana un īstenošana Salaspils novada iedzīvotājiem”. Ar 2015.gada 26. augusta domes lēmumu konkursa esošās prioritātes ir papildinātas ar šo- atbalsts nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu uzņēmējspējas, līderības, radošumu, prasmju uzlabošanu.Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2015.gada 11.septembrim, bet realizējami - no 15.septembra līdz 1.decembrim. Konkursa nolikumu skatīt šeit - http://www.salaspils.lv/izglitiba/muzizglitiba

lasīt vairāk
1. septembrī sāksies pieteikšanās pašvaldības stipendijām

Arī šogad Salaspils novada pašvaldība piedāvā stipendijas novada jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību ikvienā Latvijas augstskolā. Stipendiju būs iespēja saņemt 2 jauniešiem. Viena stipendija paredzēta Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarētam jaunietim, bet otra stipendija - Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2015./2016. akadēmiskajā gadā, sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu, bet nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Prasības stipendijas pretendentiem: Sekmes 12. klasi absolvējot - vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Motivācija stipendijas saņemšanai. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā. Stipendijas apmērs, laika posms: 150 EUR/mēnesī 10 mēnešus (no 2015. gada septembrim līdz 2016. gada jūnijam). Kopējais 2 stipendiju fonds: EUR 3000. Komisijas sastāvs: Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā Antonija Dindune, LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs, LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece. Pieteikšanās stipendijām: 2015. gada 1. septembris - 1. oktobris, on-line sistēmā www.fonds.lv. Dokumenti pieteikumam augšuplādējami On-line sistēmā:

lasīt vairāk
Izsludināta kultūras projektu izskatīšanas 3. kārta

Projektu iesniegšana – līdz 21.augusta plkst.13.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Projekta iesniedzējs: jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona. Atbalstāmās jomas: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Atbalstāmie mērķi, kas veicina:   mūsdienīgas kultūrvides attīstību novadā; kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu; mazākumtautību kultūras aktivitātes; profesionālās mākslas un jaunrades procesus; inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju; kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti; kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai; iedzīvotāju radošo attīstību, bezmaksas kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām; sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām. Salaspils novada kultūras kontaktu attīstību ar citām pilsētām pašvaldībām un valstīm   Maksimālais finansējums vienam projektam: -700 eiro (mazie kultūras projekti, kuri tiks realizēti Salaspils novadā).   Projektu līdzfinansēšanas rezultāti – pēc 09.09.2015. Sīkāka informācija: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti   Indra Trofimoviča, Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sekretāre, t.67981016

lasīt vairāk
Par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja

Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada sarakstu ar iedzīvotājiem, kuriem no 2015. gada 16. jūlija līdz 31. jūlijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1. Izmaksāt vienreizēju pabalstu EUR 71,14 apmērā personām, kurām no 2015. gada 16. jūlija līdz 2015. gada 31. jūlijam ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar klātpievienoto sarakstu. 2. Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2015. gada 3. augusta līdz 2015. gada 14. augustam. 3. Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2015. gada 14. augustam, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2015. gada 17. augusta līdz 21. augustam. 4. Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2015. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00.

lasīt vairāk
29. jūlija kārtējā domes sēdē pieņemtie lēmumi

Dome akceptējusi pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, tai skaitā: 450 eiro - volejbola laukumu atklāšanas turnīra “Salaspils 2015” organizēšanai un 995 EIRO - sporta inventāra iegādei volejbola laukumiem; 4330 eiro - inženierkomunikācijas tīklu pārbūvei Salaspils 1.vidusskolā; 498 eiro - drenāžas sistēmas izbūves projekta izstrādei 2. vidusskolas teritorijā; 5280 eiro - elektrotīklu pārbūvei Budeskalnu – Pļavu ielu krustojumā 700 eiro - līdzfinansējumu neformālās jauniešu grupas projektam “6 mirkļi iedvesmas”; 24047 eiro - ielu seguma uzlabošanai Liepu un Ozolu ielās; 1200 eiro - pedagogu Augusta konferences rīkošanai; 795 eiro - brīvdabas kinovakara rīkošanai „Rīgavas” mūzikas un mākslas dārzā; 4217 eiro - datortehnikas iegādei un klašu aprīkošanai kultūras namā „Rīgava”; 400 eiro - elektrības izmaksu segšanai pilsētas strūklakas darbināšanai u.c.; Dome atbalstījusi pašvaldības SIA „Valgums-S” projekta „Salaspils un Saulkalnes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības III kārta” iesniegšanu Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai un nolēmusi apmaksāt SIA „Valgums – S” izsludināto pamatkapitāla palielinājumu 24 442.00 eiro apmērā. Apstiprināti Salaspils novada „Uzņēmēju gada balvas” ieguvēji 2015. gadā. Apstiprināti precizētie Salaspils novada domes 2015. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr.18/2015 „Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā”. Izdarīti grozījumi domes 2014. gada 13. maija lēmumā „Par pašvaldības iestādes „Salaspils sporta nams” pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”, kā ietvaros noteikta jaunā pludmales volejbola laukuma lietošanas kārtība. Nolemts izsludināt šādas iepirkuma procedūras:   „Aprūpes mājās pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšana Salaspils novada Sociālā dienesta klientiem”; „Seguma uzlabošana Liepu un Ozolu ielās, Salaspilī”; „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 7/2, Salaspils pilsētā kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”; „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Enerģētiķu iela 19, Salaspils pilsētā kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana”; „Braukšanas karšu iepirkumam izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu Salaspils novadā no 2015.gada septembra līdz 2015.gada decembrim”. Dome nolemj izsludināt atklātu konkursu „Rīgas ielas Salaspilī rekonstrukcija posmā no „Silavas” līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 2015., 2016.gadā”. Apstiprināti zemesgabala Priežu ielā 14, Salaspilī, nomas tiesību izsoles rezultāti: nosolītā nomas maksa – 310.00 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. Pamatojoties uz AS „Sadales tīkls” Pierīgas Ekspluatācijas daļas paziņojumu par 20 kV elektrolīnijas aizsargjoslu trašu tīrīšanu no apauguma un atsevišķu bīstamu koku apzāģēšanu vai nozāģēšanu, nolemts sarīkot pašvaldības kustamas mantas (meža) izsoli, apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles izmaksas. Dome atļauj uzstādīt ceļa zīmes:   dzīvojamās mājas Enerģētiķu ielas 2 piegulošajā teritorijā 327. zīmi „Stāvēt aizliegts” un 842. papildzīmi „Izņemot ar Enerģētiķu 2 atļaujām”; atpūtas vietā „Jaunkalnes”, Saulkalnē 327. zīmi „Stāvēt aizliegts” un 528. zīmi „Dzīvojamā zona” uz piebraucamā ceļa atpūtas vietai „ Jaunkalnes”, Saulkalnē. Nolemts ierīkot divas gājēju pārejas Salaspils pilsētā pie ēkām Skolas ielā 1 un Skolas ielā 17, apzīmējot abas gājēju pārejas ar ceļa horizontālajiem apzīmējumiem un uzstādīt ceļa zīmes „Gājēju pāreja”. Dome nolemj nodot publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” un nekustamā īpašuma ,,Buras” teritorijas daļu lokālplānojuma projektus. Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Ezerkauliņi” sadalīšanai atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. Pieņemti arī citi lēmumi vairākos jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu izmantošanu, tai skaitā zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, atsavināšanu vai nomu, zemes ierīcības projektu izstrādāšanu vai apstiprināšanu. Vienā gadījumā atļauts ieguldīt personīgos līdzekļus dzīvokļa logu nomaiņai pašvaldības dzīvokļa īpašumā, 23 gadījumos dome lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, 7 gadījumos nolemts piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kārtībā, 6 – anulēta deklarētā dzīvesvieta, bet 2 - piešķirtas pašvaldības sociālā fonda dzīvojamās telpas. Izskatīti arī citi ar sociālās palīdzības sniegšanu saistīti jautājumi.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs