Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Turpmāk uzņēmumiem vairs nevajadzēs uzrādīt reģistrācijas apliecību vai iesniegt tās kopiju

No šā gada 17.februāra ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kā rezultātā Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem, piemēram, uzņēmējiem, biedrībām u.c., turpmāk vairs nav pienākums valsts un pašvaldību iestādēs uzrādīt reģistrācijas apliecību vai iesniegt tās kopiju. Tādejādi Uzņēmumu reģistra subjektiem vairs netiek izsniegtas reģistrācijas apliecības. Turpmāk par to, vai konkrētais subjekts ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, ir jāpārliecinās pašai iestādei, kam tas nepieciešams. To operatīvi un bez maksas var izdarīt Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā (www.ur.gov.lv), ievadot subjekta nosaukumu vai reģistrācijas numuru un izvēloties sadaļu „Uzņēmumu/organizācijas”. Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta. Tāpēc Uzņēmumu reģistra mājas lapā publicētā informācija ir aktuālāka un uzticamāka, jo tā tiek aktualizēta uzreiz pēc attiecīgā ieraksta izdarīšanas reģistrā.

lasīt vairāk
Paziņojums par vēlēšanu Iecirkņu komisiju izveidošanu 2014. gada 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām Salaspils novadā

1. Salaspils novadā ir 4 vēlēšanu iecirkņi: 765 – K/n „Enerģētiķis” 766 – LU Bioloģijas institūts 767 – K/n „Rīgava” 964 – Sociālais centrs Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami 7 komisijas locekļi. Vēlams, lai vismaz vienam iecirkņa komisijas loceklim būtu pieeja pie datora ar interneta pieslēgumu un printeri. 2. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir: reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim. 3. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. 4. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis; Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota parauga apliecības. 5. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas (pielikumā) un iesniedzams Salaspils novada domes apmeklētāju apkalpošanas centrā pirmdienās – 8:00-19:00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00 piektdienās – 8:00-14:00  (Līvzemes ielā 8, tel. 67981011) aploksnē ar uzrakstu „Salaspils novada vēlēšanu komisijai” no 2014. gada 24.marta līdz 7. aprīlim. Iesniedzējam jāparakstās speciālā veidlapā. ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti; ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 6. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Salaspils novada vēlēšanu komisija. Salaspils novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss. 7. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Salaspils novada vēlēšanu komisija.   Salaspils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Zālīte 2014. gada 19. martā.   Pieteikums (doc) Pieteikums (pdf)  

lasīt vairāk
Aicinām izteikt viedokli par Miera ielas rekonstrukciju

Salaspils novada dome paziņo, ka, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta (2)punktu, nodod publiskajai apspriešanai SIA "Vertex projekti" (būvkomersanta reģ. Nr. 3591-R) sagatavoto būvniecības ieceri – skiču projektu "Valsts autoceļa V57 "Salaspils-Domeri" no km 1.4-1.8 rekonstrukcija, auto transporta pieturas nojumes un apgaismošanas līnijas jaunbūve Salaspils teritorijā" (faktiski Miera ielas posms no krustojuma ar Rīgas ielu, kad. Nr. 8011-003-0050). Būvniecības ierosinātāja atbildīgais pārstāvis: Salaspils novada domes Tehniskā daļa (tālr. 67981063) vai izpilddirektors (tālr.67981022, e-pasts:

lasīt vairāk
Pašvaldībai ir nepieciešami augstas klases speciālisti

Pavisam nesen mūsu pašvaldībā darba gaitas ir sākuši vairāki jauni darbinieki, kuri nu strādās vadošos un pašvaldības attīstībai ļoti nozīmīgos posteņos. Tās nav jaunizveidotas darba vietas, bet jau iepriekš pastāvējušu amatu vakances, uz kurām tika izsludināti konkursi. Pretendentu bija daudz, un to atlase noritēja īpaši rūpīgi, izvērtējot gan izglītību, gan pieredzi, gan atsauksmes, un izvēlēti tika paši labākie, kuri turpmāk vadīs dažādas pašvaldības struktūrvienības.   Iepazīsimies – Salaspils novada domes izpilddirektora vietnieks Dainis Vagalis Par savu augstskolu D.Vagalis sauc Rīgas Tehnisko universitāti, kur ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu būvzinātnē, profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, kā arī profesionālā maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā. Viņš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadītājs un būvuzraugs Turpretī darba praktisko pieredzi viņš ir guvis gan ar visa veida būvniecības darbos, gan nepārtrauktā saskarsmē ar cilvēkiem dažādos administrēšanas līmeņos un darbu etapos, bet vairāk par to stāsta pats Dainis Vagalis: „Pirmo darba pieredzi būvniecības jomā guvu laikā, kad pildīju māju pārvaldnieka pienākumus. Tajos ietilpa arī materiālu un tehnoloģisko iekārtu iepirkumu organizēšana, saimnieciskās darbības nodrošināšana. Vēlāk biju loģistikas vadītājs starptautiskā kopuzņēmumā „A.S.R. Projekts”, kas veica vērienīgus ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu būvdarbus Rīgā, Vecāķos un Mārupē. Pēc šī projekta īstenošanas turpināju darbu Dānijas kompānijā „Per Aarslefl”, strādājot gan darbu vadītāju, gan projekta vadītāju. Kopumā šajā laikā realizējām 12 dažādus vides projektus, kas ietvēra gan celtniecības, gan inženiertīklu izbūves, gan ceļu izbūves un atjaunošanas darbus. Darba pieredzi pašvaldības uzņēmumā ieguvu, strādājot par galveno inženieri pašvaldības uzņēmumā SIA „Valgums-S”. Ar gandarījumu varu pateikt, ka divu ar pusi gadu garumā, strādājot ciešā komandā, esam izveidojuši profesionālu kolektīvu, kas spēj ātri risināt dažāda veida problēmas pilsētā un tās teritorijā. Uzņēmums spēj pats kvalitatīvi uzraudzīt un pieņemt ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju būvdarbus. "Valgumā" esmu ieguvis neatsveramu pieredzi pašvaldības dokumentu pārvaldībā un normatīvo aktu izstrādē, piemēram, Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumu, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē, arī darbā ar valsts institūcijām, organizējot, izstrādājot un sagatavojot nepieciešamās atskaites, kas ir saistītas ar Salaspils ūdens kvalitātes un kanalizācijas sistēmas darbības un kvalitātes nodrošināšanu Salaspilī un Salaspils novadā. Darba gaitās ir bijusi nepieciešama tieša saskarsme gan ar pašvaldības darbiniekiem un inženieriem, gan ar valsts iestāžu un institūciju nozīmētajām atbildīgajām personām - inspektoriem, uzraugiem, kontrolieriem, nodaļu vadītājiem, un tas viss ir ļāvis izprast šīs struktūras uzbūvi un darbību. Šī daudzveidīgā pieredze būs ļoti noderīga pašvaldības mērķu īstenošanā būvniecības un administratīvās pārvaldes jomās. Es paredzu, ka mana pieredze un zināšanas atvieglos kā pašvaldības administrācijas, tā arī inženierkomandas darbu dažādu sarežģītu lēmumu pieņemšanā, profesionālāku un kvalitatīvāku darbu izpildi, strādājot ar uzņēmējiem, kas veic būvdarbus pēc Salaspils novada domes pasūtījuma.”  Kopš februāra SIA "Valgums S” valdes priekšsēdētāja pienākumus veic Ilgonis Igaunis –inženierzinātņu maģistrs siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās, pieredzējis speciālists, kura vadībā ir realizēti dažādi projekti Rīgā, Jūrmalā, Lielvārdē un citās Latvijas pilsētās. Zināšanas apguvis ne tikai Rīgas Tehniskajā universitātē, dažādos kursos gan tepat Latvijā, gan arī ārzemēs, bet vairāku darba gadu garumā iegūta milzīga praktiskā un organizatoriskā darba pieredze. „Salaspilī redzu perspektīvu un radoši interesantu darbu, kur likt lietā manas zināšanas uzņēmuma izaugsmes vārdā,” tāds ir pamatmērķis, ko izvirzījis I. Igaunis, uzsākot darbu „Valgumā”. Trīspadsmit gadus I. Igaunis nostrādājis AS „Rīgas Siltums” - sākumā par Sadales tīklu un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu meistaru, bet vēlāk par tehniskā servisa iecirkņa vadītāju. Šajā laikā I.Igauņa vadībā tika nodrošināta siltumapgāde trešdaļā Rīgas pilsētas ēkās. 2011. gada janvārī, piedaloties atklātā konkursā, Ilgonis Igaunis tika iecelts par SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju. Šī pašvaldības uzņēmuma galvenās darbības jomas - siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī dzīvojamā fonda apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un elektroenerģijas piegāde atsevišķos mikrorajonos. Par darbu „Lielvārdes Remtē” stāsta pats Igauņa kungs: „Lielvārdē tika realizēts ES KF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, II kārta”, izbūvētas divas koģenerācijas stacijas, piesaistīti ES KF fonda līdzekļi trīs attīstības projektu realizācijai. Jaunais pašvaldības uzņēmuma vadītājs īpaši izceļ ne vien vispirms veicamos darbus, bet arī uzņēmuma darbības pamatprincipus plašākā periodā: „Jāturpina iesāktie darbi, sekmīgi ir jārealizē ES Kohēzijas fonda līdzfinansētie ūdenssaimniecības attīstības projekti Aconē, Salaspilī un Saulkalnē. Šo projektu realizēšana nodrošinās kvalitatīva dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamību lielākam Salaspils novada iedzīvotāju skaitam, būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, jo vecās tērauda caurules tiek nomainītas pret nerūsējošām plastmasas caurulēm. Jaunie ūdensvadu tīkli būs sacilpoti, ļaujot nodrošināt pakalpojuma sniegšanas drošību. Domāsim arī par to, kā piesaistīt jaunus klientus, piedāvājot iedzīvotājiem pieslēgumu izbūves pakalpojumus pie esošajiem un no jauna izbūvētajiem tīkliem ar elastīgiem un klientiem pieņemamiem apmaksas nosacījumiem, tā būtiski samazinot arī privāto izsmeļamo aku skaitu un to radīto vides piesārņojumu Salaspils novadā. Uzlabosim un vienkāršosim patēriņa uzskaiti, samazinot ūdens zudumus, nodrošināsim kvalitatīvu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu, avāriju gadījumos reaģējot maksimāli operatīvi. Uzlabosim monitoringa un kontroles sistēmu, samazināsim nesankcionētus pieslēgumus un turpināsim aprīkot ēku ievadu ūdens patēriņa skaitītājus ar attālināto mērījumu nolasīšanas ierīcēm, automatizēsim ražošanas procesu, ņemot vērā labāko pašmāju, un ārvalstu pieredzi. Lai nodrošinātu mūsdienīgus un klientiem pieņemamus pakalpojumus, uzņēmums veidos savu mājaslapu. SIA „Valgums S” reģistrētajiem klientiem jau tuvākajā laikā būs iespēja sekot skaitītāju rādītājiem, nodot tos un saņemt rēķinus elektroniski. Mājaslapā plānots arī ievietot ikmēneša informāciju par ēku skaitītāju rādījumiem, kopējo ūdens patēriņu un maksājumu disciplīnu, pieejamajiem pakalpojumiem un avārijām. Tāpat tiks sniegta informācija par veicamajiem darbiem. Tiek plānots, ka mājaslapa sāks darboties maijā.” Igauņa kungs atzīst: „Darba attiecībās esmu komunikabls, komandu vadu, respektējot disciplīnu un darba devēja norādījumus, tomēr tā vietā, lai akli pildītu nepamatotus uzdevumus un rīkojumus, vienmēr esmu gatavs diskusijai. Uzskatu, ka tā var panākt racionālāko un pareizāko risinājumu.” „Attīstība notiek tur, kur pārmaiņas neizjauc kārtību un kārtība neaptur pārmaiņas, ” tā uzskata jaunais Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders. Viņš darbu Salaspils novada pašvaldības administrācijā ir uzsācis 11. februārī. Par prioritārajiem darba uzdevumiem jau šajā gadā viņš ir noteicis uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras uzlabošanu, ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, tūrisma nozares attīstīšanu novadā, kā arī publisko teritoriju labiekārtošanu. „Esmu gatavs likt lietā savu līdzšinējo profesionālo darba pieredzi, lai palīdzētu īstenot mērķtiecīgu un efektīvu novada attīstību,” savu apņēmību pauž G.Auders. Par savu līdzšinējo pieredzi viņš stāsta: „Ar informāciju par Attīstības daļas vadītāja vakanci Salaspils novada domē iepazinos interneta vietnē www.cv.lv. Nolēmu atsaukties piedāvājumam, jo vēlos turpināt savu profesionālo izaugsmi, un manas zināšanas atbilst amata prasībām. Esmu ieguvis noderīgu pieredzi strādājot Latvijas Vides investīciju fondā, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamentā, kā arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Audita nodaļā, kas kopumā man ir devis izpratni par ES fondu vadību - plānošanas dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu un apstiprināšanu, ES fondu vadības sistēmas izveidi, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, projektu iesniegumu atlasi un apstiprināšanu, projektu vadību, īstenošanu un uzraudzību. Man ir zināšanas arī par iekšējo sistēmu auditu, risku pārvaldības procesu un risku identificēšanas un vērtēšanas metodiku.” Guntars Auders ir pabeidzis Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas fakultāti un šobrīd turpina studijas maģistrantūrā. Viņa bijušie kolēģi apliecina, ka G.Auderam piemīt augsta atbildības sajūta un spēja veiksmīgi organizēt savus ikdienas darbus, viņš vienmēr tiecas iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot līdz šim iegūtās, ir spējīgs uzņemties atbildību un prot panākt rezultātu iesāktajā lietā. Guntars esot komunikabls un, pateicoties lieliskajām organizatora spējām, prot veiksmīgi sadarboties ar cilvēkiem. „Aicinu ikvienu Salaspils novada iedzīvotāju aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un rūpēties gan par savu privāto, gan publisko telpu, veidojot pozitīvu novada tēlu reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī,” ar šādu pārliecību uzsāk darbu Salaspils novada pašvaldības attīstības daļā tās jaunais vadītājs Guntars Auders.

lasīt vairāk
Kā veiksim norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem?

2014. gada 15. janvārī stājās spēkā labojumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, tostarp izmaiņas skar arī dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniedzējus (t.i. siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu). Jaunā likuma redakcija pieļauj iespēju katram mājas īpašniekam patstāvīgi norēķināties ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, veicot tiešus maksājumus pakalpojuma sniedzējam (17.3 pants).  Šai sakarā, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, vēlamies paskaidrot, ko tas nozīme un kā tas var tikt īstenots reālajā dzīve. Līgums par siltumenerģijas piegādi paliek nemainīgi kopīgs visai mājai viens, pat ja māja lemj par tiešajiem norēķiniem. Mājas pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā (17.2 (2) pants). SIA „Salaspils Siltums” siltumenerģijas piegādes robeža paliek līdz mājas skaitītājam, tas nozīme to, ka māja paliek atbildīga par iekšējo siltumtīklu apkalpošanu, kā arī siltumenerģijas pārdali apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Atbildība par mājas norēķiniem paliek kopīga. Faktiski likums radīts gadījumiem, kad mājas iedzīvotāji nav pārliecināti, ka nauda par pakalpojumiem, kurus samaksā, nonāk tur, kur tai jānonāk – atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un siltumapgādes uzņēmumiem. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka tiešie maksājumi par pakalpojumiem uzsākami ne agrāk kā 2015.gada 1.oktobrī. Līdz šī gada vasarai pakalpojumu sniedzēji aprēķinās tiešo rēķinu apkalpošanas izmaksas un nosūtīs minēto informāciju dzīvojamo māju pārvaldniekiem. Savukārt iedzīvotājiem būs jāpieņem lēmumu palikt pie esošās kārtības vai turpmāk norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem bez pārvaldnieka starpniecības. Mainīt norēķinu kārtību var tikai visa māja kopumā, un ikvienam mājas iedzīvotājam būs saistošs mājas vairākuma lēmums. Lēmumu par norēķinu kārtību varēs pieņemt nesasaucot kopsapulci t.i. aptaujas veidā. Pārvaldnieks par ikvienu dzīvojamo māju, kuras īpašnieki izlēmuši par labu tiešiem maksājumiem, līdz 2015.gada 30.martam sagatavo aptaujas rezultātus un citu nepieciešamo informāciju, ko nosūta pakalpojuma sniedzējam. Mājas, kuras nav panākušas vienošanos par norēķinu veida maiņu, turpinās norēķināties par pakalpojumiem caur mājas pārvaldnieku / pilnvarotu personu. Šobrīd SIA „Salaspils Siltums” strādā, lai noteiktu, cik izmaksās rēķina piestādīšana katram īpašniekam atsevišķi. Arī turpmāk regulāri informēsim savus klientus, kādā veidā notiks pāreja, ja māja vēlēsies ieviest tiešos norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju.

lasīt vairāk
Tikai martā var pieteikties pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas

Atgādinām, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, tikai martā var pieteikties 2014. gada pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem: - persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas, - persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijas Zeltiņos un teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija); - persona, kura deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā un kurai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamie īpašumi esošo vai bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās vai kura nomā pašvaldības zemi piemājas palīgsaimniecības vajadzībām ārpus Salaspils pilsētas teritorijas. Šīs personas kompensāciju var saņemt braukšanai par pusgadu vasaras sezonā. Ja ģimenē ir divas personas, kuras atbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, bet mazdārziņš ir nomā, īpašumā vai tiesiskā valdījumā vienai no tām, kompensāciju ir tiesīgas saņemt abas personas. Kompensācijas apmērs ir 7,11 EUR/mēnesī vienai personai. Šo kompensāciju nepiešķir: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teriotrijā ar SIA GalssBuss autobusiem; personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru pirmajā pusgadā vai uz mazdārziņiem vasaras sezonā, tikai martā Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība. Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē vai internetā www.salaspils.lv.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs