Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Aicinām izteikt viedokli un priekšlikumus par stāvparku sistēmas (Park & Ride) ieviešanu Rīgā un Pierīgā

  Salaspils novada  dome aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli un priekšlikumus līdz 19.martam par stāvparku sistēmas (Park & Ride) ieviešanu Rīgā un Pierīgā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šobrīd izstrādā jauno Rīgas teritorijas plānojumu, tai skaitā tiek izstrādāts Transporta attīstības tematiskais plānojums, kura ietvaros tiks sagatavota auto novietņu politikas un attīstības koncepcija, kas paredz arī stāvparku sistēmas attīstības plānu. Stāvparks (Park & Ride) ir publiski pieejama stāvvieta ārpus pilsētas vai tās centra, kur autovadītājs un tā pasažieri var ērti novietot savu auto un tālāk līdz galamērķim (darba vietai, mācību iestādei u.tml.) doties ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Jūsu aktīva  līdzdalība  palīdzētu prognozēt stāvparku sistēmas lietderību, kā arī galvenās prasības to izstrādei. Anketu varat aizpildīt šeit. Sīkāka informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā.

lasīt vairāk
Nodokļu speciālisti pieņem iedzīvotājus katru dienu

Atgādinām Salaspils novada iedzīvotājiem!!! Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un konsultēties ar nodokļu speciālistie ir iespējams katru dienu. Darba laiks: Pirmdiena      09.00-13.00  14.00-19.00 Otrdiena       08.00-13.00  14.00-17.00 Trešdiena      08.00-13.00  14.00-17.00 Ceturtdiena   09.00-13.00  14.00-18.00 Piektdiena     08.00-14.00

lasīt vairāk
Apstiprināts Salaspils pašvaldības budžets 2014. gadam

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars Salaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2013. gadā kopumā veiksmīgi ir nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, ir veicinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti. Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2013. gada 1. janvārī bija 23352, bet 2013. gada 1. jūlijā – 23314. Pēc vēl neoficiālas informācijas deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 2014. gada 1. janvāri bija aptuveni 23200. Nebūtiskās izmaiņas iedzīvotāju skaitā novadā liecina par to, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tomēr, atšķirība no iepriekšējās piecgades, iedzīvotāju skaita pieaugums novadā 2013. gadā nav turpinājies, bet nostabilizējies aptuveni virs 23000 cilvēku. Tā kā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (galvenā pašvaldības budžeta ieņēmumu avota – 72% no kopējās ieņēmumu daļas) 2013. gadā par 8,6% pārsniedza plānoto, arī Salaspils novada finanšu situācija joprojām raksturojama kā stabila. Gandrīz visās pašvaldības budžeta ieņēmumu pozīcijās 2013. gadā bija vērojams pieaugums, salīdzinot ar faktiskajiem 2012. gada ieņēmumiem: iedzīvotāju ienākuma nodokļa reālie ieņēmumi palielinājušies par 9%, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par 3,5%. Izglītība Izglītības jomā valsts nodrošina vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes -mākslas, mūzikas un sporta pedagoģisko darbinieku daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam, un ievērojami budžeta līdzekļi tiek novirzīti izglītības infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, pasākumiem sporta, mūzikas, mākslas un interešu izglītības jomās. Pamatojoties uz projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iegūtajām pakāpēm, pedagogiem tiek veikta piemaksa pie darba algas. 2014. gada Salaspils pašvaldības budžets paredz vairākas būtiskas izmaiņas pedagogu atalgojuma finansējumā. Pilnībā no pašvaldības finansētajam pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma fondam ir paredzēts pieaugums vidēji ap 8%. Savukārt gan vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums), gan pirmsskolas pedagogi 2014. gada beigās saņems vienreizēju naudas balvu - viņu darba novērtējumu no novada puses. Kā līdz šim, papildus valsts sniegtajam finansējumam pašvaldība veiks piemaksas profesionālās ievirzes - mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm. Jāatzīst, ka līdz šim, atšķirībā no pārējiem pašvaldībā strādājošiem, valstī noteiktā pedagogu apmaksas sistēma neparedzēja īpašus motivācijas un prēmēšanas mehānismus. Tā vietā gan pašvaldība, gan valsts ir finansējusi piemaksas par kvalitāti pedagoģijā. Tomēr ir acīmredzami, ka visi novada skolotāji, neatkarīgi no tā, no kura budžeta viņiem tiek maksātas algas, rūpējas par mūsu novada bērnu interesēm. Sociālā aizsardzība Sociālās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz Bāriņtiesa un Sociālais dienests un tā struktūrvienības – Sociālais centrs, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem un nakts patversme. Sociālajā palīdzībā ir iesaistīta arī pašvaldības policija un Pašvaldības dzīvokļu fonds. 2014. gadā finansējums nakts patversmei paredzēts tikai līdz gada vidum. Gada otrajā pusē personām, kurām būs nepieciešams nakts patversmes pakalpojums, tas tiks nodrošināts tuvākajās Rīgas nakts patversmēs. Šāds lēmums pieņemts sakarā ar krasu personu, kuras izmanto nakts patversmi, skaita samazināšanos, un tādējādi šī pakalpojuma izmaksu sadārdzināšanos vienai personai. 2013. gadā tika pilnveidots sociālo pakalpojumu klāsts trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, veicot attiecīgus grozījumus sociālo palīdzību regulējošajos novada normatīvajos aktos. Domes īstenotās sociālās politikas ietvaros tika paplašinātas sociālās garantijas. 2013. gadā šī budžeta sadaļa bija un arī turpmāk saglabāsies kā viena no pašvaldības prioritātēm. 2013. gadā sociālie izdevumi garantētās minimālās iztikas (GMI) un dzīvokļa pabalsta izmaksām netika kompensēti no valsts budžeta (atšķirībā no 2012. gada), arī 2014. gadā šie izvērtējamie sociālie pabalsti pilnībā būs pašvaldības finansējuma ietvarā. Izdevumi izvērtējamajiem pabalstiem 2013. gadā ir bijuši 2012. gada līmenī. Tomēr izvērtējamo pabalstu „grozā” būtiski ir samazinājies GMI un dzīvokļa pabalstu apjoms. Savukārt ir palielinājušies citi pabalstu veidi, piemēram, medicīnas izdevumu pabalsti u.c. Kopumā 2013. gadā sociālajai palīdzībai novirzītie līdzekļi bijuši par 7% lielāki nekā 2012. gadā, un tas saistīts ar jaunu neizvērtējamo pabalstu ieviešanu Salaspils novada iedzīvotājiem. Īpaši jāuzsver pašvaldības uzsāktā daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma, kas ļauj vairāk kā 140 novada ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem no pašvaldības saņemt kompensāciju par veiktajiem izdevumiem bērnu skološanā (pulciņu maksas, ēdināšana izglītības iestādēs u.c.). Kompensācija tika aprēķināta 10 Ls mēnesī vienam daudzbērnu ģimenes bērnam. Tāpat pašvaldības pirmsskolas iestādēs vienam bērnam no daudzbērnu ģimenes tiek nodrošinātas brīvpusdienas bez maksas. Kopējās izmaksas daudzbērnu ģimeņu atbalstam novadā 2014. gadā tiek lēstas 70 000,- EUR robežās. 2013. gadā ir turpinājusies pašvaldības finansētā bezmaksas pusdienu programma skolās līdz 4. klasei (ieskaitot). 2014. gadā, ņemot vērā valsts finansējuma pieaugumu, Salaspils pašvaldībā bezmaksas pusdienas skolās būs pieejamas bērniem līdz 5. klasei. Ārpus pilsētas robežām dzīvojošajiem novada pensionāriem, kā arī pensionāriem, kuriem ir mazdārziņš lauku apvidos, 2014. gadā tiks kompensēti izdevumi par sabiedriskā transporta lietošanu 2013. gada apmērā. Jautājumu par sabiedriskā transporta lietošanas pilsētas teritorijā (piemēram, no Miera ielas līdz poliklīnikai) izdevumu kompensēšanu izskatīsim 2014. gadā pie noteikuma, ja tiks ieviesta elektroniska braucienu uzskaite, piemēram, ar īpašu salaspilieša karti. Būvniecība 2013. gadā panācām galveno uzdevumu izpildi pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – uzbūvējām Salaspils sporta halli un veicām 1. vidusskolas ārējo renovāciju. Šobrīd turpinās projekta izstrādes darbs 1. vidusskolas ceturtajam korpusam ar baseinu Ceru ielā 1. Formalitātes, kas saistītas ar projektēšanu, projekta ekspertīzi un iepirkuma izsludināšanu, paredzēts veikt līdz 2014. gada 1. martam. Šī novadam tik svarīgā objekta rekonstrukcija tiks pabeigta 2015. gadā. Nepieciešamo finansējumu plānots piesaistīt Valsts kases aizdevuma veidā, kas būtiski neietekmēs kopējo pašvaldības finansiālo situāciju (šobrīd aizdevumu un galvojumu apmērs budžetā ir 3,07% pie pieļaujamā 20%). Vienlaikus finansējuma piesaiste ļautu nesamazināt citu objektu, īpaši ceļu finansējuma apjomus. Ceļu būvē kā galvenais 2014. gada uzdevums tiek izvirzīta Miera ielas rekonstrukcija starp Staciju un Botānisko dārzu (posmā no pārbrauktuves līdz siltumtrases caurulēm pāri dzelzceļam). Gan Miera ielas, gan Rīgas ielas pārņemšana no VAS „Latvijas valsts ceļi” šobrīd vēl tikai notiek, tomēr budžetā ir paredzēti līdzekļi Rīgas ielas neizbūvētā posma projektēšanai. Pēc projekta izstrādes varēs spriest par nepieciešamo finanšu apjomu un rekonstrukcijas termiņiem. Daļa 2013. gadā paredzēto darbu ir pārcelti uz 2014. gadu. Ir noslēgts būvniecības līgums par jaunās ielas izbūvi uz Doles dzelzceļa staciju (C-31) – Kalnrozes ielas turpinājums. Realizācija tiks uzsākta, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem. Labiekārtošanas projekta realizācija Daugavas pludmalē (VAS „Latvenergo” īpašumā esošajā teritorijā) iekavēta saistībā ar īpašu hidrotehnisku būvju (dambja) aizsardzība noteikumu ievērošanu projektēšanas procesā, jo jebkuras darbības detalizēti saskaņojamas ar VAS „Latvenergo”. Dienvidu ielas rajonā jau ir veikta trotuāra rekonstruēšana, bet šogad tiks ierīkots skvērs Dienvidu ielas tukšajā laukumā. 2014. gadā ir paredzēts līdzfinansējums Salaspils novada daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu realizēšanai un labiekārtošanas programmas līdzfinansēšanai. Ar pilnu darbu sarakstu novadā var iepazīties budžeta tautsaimniecības sadaļā. Pārvalde Salaspils novada pašvaldības pārziņā ir 10 izglītības iestādes: 2 vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, 6 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām Sociālais centrs, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem un nakts patversme), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds (agrāk Sociālās palīdzības nams), Salaspils bibliotēka, Daugavas muzejs, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, divi kultūras nami – „Enerģētiķis” un „Rīgava” un atsevišķa iestāde Domes administrācija. Domes administrācijas sastāvā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības un kultūras daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskās daļa, Nekustamo īpašumu daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa. 2013. gadā ir izveidota jauna pašvaldības iestāde – Salaspils sporta nams, kuras uzdevums ir apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās sporta bāzes, t.sk. 2013. gadā ekspluatācijā nodoto jauno Salaspils sporta halli, kā arī realizēt tautas sporta organizācijas funkciju, kas iepriekš bija nodota Salaspils sporta skolas pārziņā. 2013. gadā ir ieviestas arī izmaiņas pašvaldības piederošo dzīvokļu (aptuveni 200) apsaimniekošanā. Ir palielinātas pašvaldības iestādes „Pašvaldības dzīvojamais fonds” funkcijas, papildus esošajiem sociālo mājokļu namiem Skolas ielā un Raiņa ielā nododot iestādes pārziņa arī pašvaldībai piederošos dzīvokļus novadā. Ņemot vērā pašvaldības funkciju apjoma un kvalitātes pieaugumu, mūsu pašvaldībā ir vērojama pārvaldības decentralizācijas tendence – arvien vairāk administratīvos lēmumus, lēmumus par finansējuma izlietojumu pieņem struktūrvienībās un iestādēs. Paredzot turpmāku lēmumu pieņemšanas zemākajā izpildvaras līmenī pieaugumu, mūsu uzdevums ir nodrošinās to tiesiskumu un lietderību. Salaspils novada pašvaldības iestādes 2013. gadā, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām, ir veikušas darbinieku izvērtēšanu. 2014. gadā ir paredzēts kopējā pašvaldības darbinieku atalgojuma fonda pieaugums aptuveni par 5%, tādējādi darbinieku motivācijas un prēmēšanas fonds 2014. gadā būs pieaudzis līdz 10%. Atbilstoši domes apstiprinātajiem darba samaksas noteikumiem izmaksas no šī fonda ir pieļaujamas tika pēc pozitīva darbinieku darba vērtējuma. Saskaņā ar 2014. gadā budžeta noteikumiem būtiskas izmaiņas attiecībā uz personālu tiks veiktas tikai iestādē „Komunālais dienests”. Pilsētas apkopšanas brigādē gan pilsētas, gan arī iestāžu teritorijas sakopšanas darbiem tiks iesaistīti desmit jauni darbinieki. Pieaugums saistīts ar nodarbinātības veicināšanas programmā iesaistīto cilvēku (100-latnieku programma) apjoma samazināšanos pēdējos gados. Plānojot 2014. gada pašvaldības budžetu, kā prioritāte ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada budžets atbilstoši likumam ir bezdeficīta.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs