Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Spriež par plūdu risku izvērtēšanu un novēršanu Mazās Juglas upes baseinā

27.oktobrī Stopiņu novada Ulbrokas kultūras namā tikās Mazās Juglas krastos esošo piecu pašvaldību pārstāvji, lai meklētu risinājumu plūdu un plūdu risku mazināšanai applūstošajās teritorijās. Sanāksmē piedalījās Stopiņu, Salaspils, Ropažu un Ikšķiles pašvaldību vadītāji un speciālisti, Ogres novada pašvaldības, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, izpētes veicēja, VUGD Rīgas reģiona 8.daļas pārstāvis, Stopiņu novada Pašvaldības policijas vadītājs, Valsts policijas Salaspils iecirkņa pārstāvis, Stopiņu novada PA „Saimnieks” direktors un Stopiņu novada Juglaskrastu ciema iedzīvotāju pārstāvis. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt kaimiņu pašvaldības un Zemkopības ministrijas pārstāvjus ar Stopiņu novadā veikto pētījumu plūdu risku apzināšanai „Stopiņu novada Piķurgas, Ķivuļurgas applūduma izpēte Stopiņu novada ūdensteču (Mazās Juglas un Piķurgas) hidroloģiskā modeļa izveidošana, dažādas atkārtojamības palu caurplūdumu aprēķināšana, hidroloģisko aprēķinu veikšana palu situācijām, plūdu riska teritoriju noteikšana un paredzamo pretplūdu pasākumu ietekmes izpēte uz applūstošajām teritorijām” un rast iespējas veikt saskaņotas un plānotas turpmākās rīcības. Pēc iepazīšanās ar veikto izpēti Stopiņu novadā, notika sanāksmes dalībnieku diskusija par iespējām, kādā veidā novērst plūdu situācijas nākotnē Mazās Juglas upes baseinā. Tikšanās rezultātā dalībnieki vienojās par nepieciešamību vērsties Ministru kabinetā, Saeimā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Ekonomikas ministrijā ar lūgumu kā prioritāru izskatīt jautājumu par vienotu meliorācijas sistēmas sakārtošanu un apsaimniekošanu, palielinot valsts finansējumu, atjaunot hidroloģiskā režīma novērojumu datu bāzi, izveidojot jaunus monitoringa punktus, līdzekļu piešķiršanu Mazās Juglas upes melioratīvo būvju un sistēmu inventarizācijas veikšanai, kā arī veikt virkni izmaiņu normatīvajos tiesību aktos, kas atvieglotu birokrātisko slogu ekspluatācijas un būvniecības procesā, un paātrinātu darbu veikšanu dabiskās un regulētās ūdenstecēs un citās melioratīvajās sistēmās. Sanāksmes dalībnieki vienojās par starpnovadu darba grupas izveidi, kuras mērķis būs saskaņot rīcības starp pašvaldībām ūdensteču, tai skaitā grāvju ekspluatācijas pasākumu veikšanas procesos. Veicot plūdu risku apzināšanu, izstrādāt risinājumus, ko būtu jāiekļauj katras iesaistītās pašvaldības teritorijas plānojumā, lai veicinātu vienotu Mazās Juglas upes baseina plūdu risku teritoriju samazināšanu un esošo apbūves teritoriju aizsardzību. Pašvaldību vadītāji vienojās par vienota pētījuma veikšanu Mazās Juglas upes baseinā, lai izvērtētu iespējamos plūdu riskus un varētu veidot savstarpēju sadarbību plūdu risku novēršanā.   Inese Skrastiņa, Stopiņu novada pašvaldība Foto: I.Skrastiņa Kas notiek ar Mazo Juglu? Salaspils novada pašvaldība sniegs palīdzību plūdu seku likvidēšanai

lasīt vairāk
No 10. novembra Salaspils politiski represētās personas var saņemt neizvērtējamo pabalstu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” Salaspils politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no 10.novemba tiks izmaksāti pabalsti 142,29 eiro apmērā. Pabalstu personai pārskaita uz norādīto bankas kontu vai izmaksā skaidrā naudā Salaspils novada domes kasē, 207.kab., Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Atgādinām, ka piešķirtais pabalsts personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, tas ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas (28. decembra) plkst. 12.00. Informācija jaunajiem salaspiliešiem! Tiesības saņemt pabalstu ir minētajām personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu pabalstu personai līdz 1.novembrim jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā iesniegums un jāuzrāda attiecīgā statusa apliecība. Personām, kuras vienu reizi iesniegušas minēto iesniegumu, turpmākos gadus tas atkārtoti nav jāiesniedz, ja vien persona nevēlas mainīt iepriekš norādīto informāciju (piem.: pabalsta saņemšanas veidu, konta numuru…).

lasīt vairāk
Salaspils novada pašvaldība sniegs palīdzību plūdu seku likvidēšanai

Salaspils novada pašvaldības palīdzība 2014. gada oktobra plūdu seku likvidēšanai 2014. gada oktobra plūdu skartajā teritorijā pie Mazās Juglas cietušo dzīvojamo ēku īpašniekiem ir iespēja saņemt šādu pašvaldības palīdzību: ūdens atsūknēšanu no pagrabiem, citām telpām; dzeramā ūdens piegādi; nosēdaku izsūknēšanu. Šīs palīdzības saņemšanai lūdzam pieteikties līdz 08.11.2014., zvanot pa tālr. 26378174 speciālistei darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos Dzintrai Mūrniecei. Informējam, ka personas (ģimenes), kuras ir deklarētas un dzīvo plūdu skartajā teritorijā un kuru īpašumiem plūdu rezultātā ir nodarīts kaitējums, ir tiesības saņemt sociālo palīdzību – pabalstu ārkārtas situācijā. Iesniegums šī pabalsta saņemšanai jāiesniedz pašvaldības iestādē „Salaspils novada sociālais dienests” Kalnu ielā 2, Salaspilī vai Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Pabalsts ar dienesta vadītājas lēmumu tiks piešķirts pēc iepazīšanās ar situāciju uz vietas - plūdos cietušajā nekustamajā īpašumā. Uzmanību Mazās Juglas piekrastes iedzīvotājiem!

lasīt vairāk
Par ikgadējā pabalsta izmaksām personām ar invaliditāti

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā – 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz šī gada 20.novembrim ierodas Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu.

lasīt vairāk
Pašvaldība aicina pieteikties rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izbūvei

Salaspils novada dome izsludina pieteikšanos bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izbūvei 2015. gadā. Lūdzam māju apsaimniekotājus, kuri vēlas savās teritorijās ierīkot šādus laukumus, līdz 2014. gada 17. decembrim iesniegt domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā pieteikumus, klāt pievienojot tās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, kuras teritorijā tiek plānots uzstādīt bērnu rotaļu vai jauniešu aktīvās atpūtas laukumus. Pēc laukumu izbūves 2015. gadā māju apsaimniekotājiem būs pienākums slēgt līgumu ar Salaspils novada domi par izbūvētā laukuma uzturēšanu un remontu.

lasīt vairāk
Turpmāk brauksim "zaļāk"!

Šā gada 16. jūnijā Salaspils novada dome noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" par projekta "Divu elektromobiļu iegāde Salaspils novada domei" īstenošanu. Plānots, ka jaunos spēkratus darba vajadzībām izmantos pašvaldības speciālisti. Projekta mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Salaspils novada teritorijā, iepērkot tādus transportlīdzekļus, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g/km. Kopējās projekta izmaksas ir 50600.00 EUR no kurām: - 37000 EUR jeb 73.122530% finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments; - 13600 EUR jeb 26.877470% finansē Salaspils novada dome. Aicinām visus interesentus iepazīties ar jaunajiem elektromobiļiem 6. oktobrī no plkst.17:00 līdz 18:00 pie domes ēkas Līvzemes ielā 8. Prezentācijas laikā pašvaldības speciālisti atbildēs uz visiem jautājumiem par jaunajiem elektromobiļiem.

lasīt vairāk
SIA „Eco Baltia Vide” atkārtoti aicina Salaspils novada iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem aptuveni 2000 juridiskām un fiziskām personām Salaspils novadā līdz 1.oktobrim ir jānoslēdz jauni līgumi ar SIA „Eco Baltia Vide”, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību. Diemžēl līdz šā gada 30.septembrim jaunos līgumus bija noslēguši tikai 23%. Tāpēc SIA „Eco Baltia Vide” atkārtoti aicina Salaspils novada iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, lai nebūtu jāpiedzīvo „pārsteigums”, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi vairāk netiek sniegti. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai SIA „Eco Baltia Vide” klientiem, kuri būs noslēguši līgumus. Jaunos līgumus iedzīvotāji var noslēgt jau no 1.augusta katru darbadienu Salaspilī, Skolas ielā 7, 1.stāvā. SIA „Eco Baltia Vide” klientu konsultanti apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, kā arī ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 18.00. Iedzīvotāju ērtībām SIA „Eco Baltia Vide” klientus Salaspilī pieņems vēl visu oktobri. Tāpat SIA „Eco Baltia Vide” aicina Salaspils novada iedzīvotājus ņemt vērā, ka atkritumu izvešanas datumi atšķiras no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja un pirmajā mēnesī atsevišķiem klientiem var veidoties garāks pārtraukums starp izvešanas reizēm (piemēram, ja klients izvēlējies izvešanu tikai reizi mēnesī). Gadījumos, ja atkritumu konteiners piepildījies pirms izvešanas, aicinām klientus iegādāties speciālos 120 litru sadzīves atkritumu maisus, kuru cenā (1.09 eiro ar PVN) ir iekļauta arī to izvešana. Nepieciešamības gadījumā speciālos sadzīves atkritumu maisus var iegādāties Salaspilī, Skolas ielā 7, 1.stāvā. Lai iedzīvotājiem pārejas posms būtu maksimāli ērtāks un vienkāršāks, esošie atkritumu konteineri iedzīvotājiem nav jāmaina, jo SIA „Eco Baltia Vide” tos ir iegādājusies no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja. Atgādinām, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.pantu, ikviens sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā pašvaldības saistošos noteikumus. Viņa pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekotāju un segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otrā daļa paredz, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā var tikt piemērots naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro. Kontroli par atkritumu radītāju dalību atkritumu apsaimniekošanas vākšanā veiks Salaspils novada dome. Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (pdf) (Word).

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs