Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Līdz 1. oktobrim var izvirzīt pārstāvjus novada vēlēšanu komisijai

Lai nodrošinātu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta (1). daļas izpildi un pamatojoties uz minētā likuma 1. un 9.pantu, DOME NOLEMJ:: 1. Veidot Salaspils novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. 2. Vērst uzmanību, ka atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu likuma normām: 2.1. vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus ir tiesīgi izvirzīt- 2.1.1. reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajās  pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas; 2.1.2. Salaspils novada domes deputāti; 2.1.3. ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņi, 2.2.  katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst pārsniegt 1. punktā norādīto komisijas locekļu skaitu, 2.3. vēlēšanu komisijas locekļa kandidātam jāatbilst šādām prasībām- 2.3.1. Latvijas pilsonis; 2.3.2. pārvalda latviešu valodu; 2.3.3. vismaz vispārējā vidējā izglītība; 2.3.4. nav Salaspils novada domes deputāts, 2.4. pieteikumā jānorāda- 2.4.1. kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un nodarbošanās, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk; 2.4.2. pieteikumam pievienojams kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei saskaņā ar iepriekšminēto likumu, 2.4.3. ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikumu jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 2.4.4. ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 3. Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz š.g.1.oktobrim pl. 18.00. Pieteikumi iesniedzami Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Apmeklētāju apkalpošanas centrā. 4. Lūgt pieteikumu iesniedzējiem Salaspils novada vēlēšanu komisijai pieteikt enerģiskas personas ar lielu atbildības sajūtu pret saviem pienākumiem.

lasīt vairāk
Dome paplašina daudzbērnu ģimenēm sniegto atbalstu

28.augustā Salaspils novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā”, kas nosaka kārtību, kādā turpmāk pašvaldība kompensēs ikmēneša izdevumus daudzbērnu ģimenēm par bērnu fiziskās attīstības veicināšanu, radošo prasmju izkopšanu vai ēdināšanu izglītības iestādē. Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars („Vienotība”): „Viena no mūsu prioritātēm ir veicināt bērnu dzimstību un nodrošināt labvēlīgu vidi bērnu attīstībai novadā. Mūsu mērķi nosacīti varētu definēt šādi – trešais bērns par brīvu!” Pašvaldība arvien vairāk pievērš uzmanību daudzbērnu ģimeņu atbalstam, gan ārpus rindas piešķirot vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, gan nodrošinot bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu tajās, gan finansiāli atbalstot daudzbērnu ģimeņu bērnu fiziskās attīstības veicināšanu un radošo prasmju izkopšanu. Turpmāk pašvaldība vienā kalendārajā mēnesī katram bērnam, kurš iekļauts Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā, piešķirs finansiālu atbalstu līdz 10 latiem (vai 15 euro pēc to ieviešanas valstī). Atbalstu ģimene varēs saņemt kā kompensāciju par tādiem konkrētajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem vecāku apmaksātiem pakalpojumiem kā ēdināšana pirmsskolas, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs, bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, bērna dalība Salaspils novada pašvaldības līdzfinansētā nometnē. Arī vietu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērni varēs saņemt ārpus rindas, bet vasarā, pašvaldības iestādēs piešķirot darbu izglītojamajiem, priekšrocības būs bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Tiesības saņemt kompensāciju par noteiktajiem pakalpojumiem, kuri apmaksāti jau 2013. gada septembrī, būs daudzbērnu ģimenēm, kurām attiecīgs statuss piešķirts līdz 2013. gada 15. oktobrim un iesniegums par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu par 2013. gada septembra pakalpojumiem iesniegts līdz 2013. gada 25. oktobrim. Plānoto atbalstu šobrīd varēs izmantot jau 120 daudzbērnu ģimenes un kopējās programmas izmaksas varētu sasniegt pat 50 tūkstošus latu gadā. Saistošie noteikumi “Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” stāsies spēkā likumā noteiktajā kārtībā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

lasīt vairāk
Pašvaldības dzīvokļus turpmāk apsaimniekos Dzīvokļu fonds

Viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem joprojām ir pakalpojuma kvalitātes celšana, arī jomā, kas saistīta ar palīdzību dzīvokļu jautājumos. Izvērtējot esošos resursus un pieredzi, domes vadība secināja, ka dzīvojamā fonda jautājumus daudz lietderīgāk ir koncentrēt vienuviet, tāpēc 31. jūlija Domes sēdē deputāti lēma par pašvaldības iestādes „Sociālās palīdzības nams” funkciju paplašināšanu un izmaiņām tās nolikumā. Mainīts arī iestādes nosaukums - turpmāk pašvaldības dzīvojamās platības pārzinās un Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds”. Pašvaldības īpašumā un pārziņā ir divas dzīvojamās mājas – Raiņa ielā 17A un Skolas ielā 7, kā arī atsevišķi dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pilsētā un pagasta teritorijā esošajās mājās, kuru īrnieki savulaik neizmantoja savas tiesības privatizēt īrēto dzīvokli. Šo resursu līdz šim pārvaldīja un pārzināja domes administrācijas Nekustamo īpašumu daļa un Sociālās palīdzības nams. Nekustamo īpašumu daļas kompetencē ir dzīvojamo telpu īres līgumu projektu sagatavošana, piedalīšanās jautājumu risināšanā par īres un komunālo maksājumu parādiem, personu iekļaušana dzīvojamo telpu izīrēšanas uzskaitē, pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu uzskaite un to izīrēšanas jautājumu kārtošana, personu deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas jautājumi, ar dzīvokļu izīrēšanu un apsaimniekošanu saistīto iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana, kā arī citi jautājumi. Sociālās palīdzības nama uzdevums savukārt ir iestādes lietošanā nodotā pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma pārvaldīšana - dzīvojamo telpu, t.sk., sociālo dzīvokļu īres līgumu slēgšana, īres un komunālo maksājumu savlaicīga piedziņa. Stāsta Pašvaldības dzīvokļu fonda pārvaldnieks Dmitrijs Kancevičs: „Turpmāk dzīvokļu jautājumu risināšanas darbs būs koncentrēts vienuviet. Šeit, Skolas ielā 7, strādās speciāliste dzīvojamā fonda apsaimniekošanas jautājumos, kura līdz šim apmeklētājus pieņēma domes ēkā, šeit mūsu klienti varēs apmaksāt komunālo maksājumu rēķinus. Plānots, ka Skolas ielā 7 strādās arī Dzīvokļu saimniecības komiteja, tādejādi deputātiem būs iespēja operatīvāk saņemt nepieciešamo informāciju. Pašvaldības dzīvokļu izīrēšana neatkarīgi no tā, vai izīrējamā platība atrodas Sociālās palīdzības nama lietošanā nodotās dzīvojamās mājās vai citā dzīvojamā mājā, ir pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu nevis sociālo jautājumu risināšanā, tāpēc nosaukums „Sociālās palīdzības nams” neatspoguļo iestādes darbības virzienus un bieži, īpaši tiesvedības procesos, rada neskaidrības. Jaunais nosaukums precīzi atspoguļo funkcijas, kuru realizācijai iestāde izveidota.” Kontaktinformācija: Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds” Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds” Skolas ielā 7, Salaspilī, tālr.: 67947414; e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Raimonds Čudars ievēlēts LPS novadu apvienības valdē

2.augustā notika Latvijas Pašvaldību savienības Latvijas novadu apvienības sapulce, kurā par Novadu apvienības priekšsēdētāju ievēlēja Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski, kurš savā uzrunā vēlēja novadu pašvaldībām būt vienotām savās domās un tādejādi kopīgi atrisināt daudzas problēmas. Par vietniekiem tika ievēlēta Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga un Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Arī Novadu apvienības valdē tika iecelti pārējie pārstāvji no novadu pašvaldībām - Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks,   Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins, Beverīnas novada domes priekšsēdētāja Cilda Purgale, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka un Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars.   No 2009.gada Novadu apvienības priekšsēdētājs bija Edvīns Bartkevičs, kurš savā runā uzsvēra galvenos risināmos jautājumus novadu pašvaldību skatījumā. Jāstrādā visiem novadiem kopīgi, lai var panākt efektīvāku rezultātu, aizstāvot pašvaldību intereses. Kā arī pašvaldības turpina atbalstīt viedokli - ja palielinās valsts budžets, tad proporcionāli jāpalielinās arī pašvaldību budžeta daļai. Novadu apvienības viens no risināmiem jautājumiem ir panākt, lai varētu attīstīties katrs Latvijas novads un aizstāvēt pašvaldību kopīgās finanšu intereses. Runas noslēgumā aizejošās Novadu valdes vārdā E. Bartkevičs aicināja LPS priekšsēža amatam izvirzīt un atbalstīt Andra Jaunsleiņa kandidatūru.   Novadu apvienības saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības statūtiem veido un darbojas uz brīvprātības principiem apvienojušās novadu pašvaldības, kas ir LPS biedri. Apvienības mērķis ir apvienot visas Latvijas novadu pašvaldības tajos ietilpstošo pilsētu un pagastu interešu nodrošināšanai un aizstāvēšanai LPS, valsts un ES līmenī. Avots: www.lps.lv

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs