Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu

Darām zināmu, ka Salaspils novada dome šā gada 19.jūlija sēdē (protokols Nr.16, 1.§) apstiprinājusi Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam. Salaspils novada dome informē, ka ar 2013.gada 19.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 2.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr.18/2013 "Salaspils novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ".   Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem darba dienās darba laikā visi interesenti varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kā arī domes mājaslapā www.salaspils.lv . Salaspils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/025 "Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietējā līmeņa teritorijas plānošanas procesa nodrošināšanai " ietvaros.

lasīt vairāk
Pašvaldība maina dzīvokļa īpašumu

Salaspils novada dome maina pašvaldības dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 10k.2, Salaspilī (5-stāvu mājas 5.stāvā, 2 istabas, 1 ist. caurstaigājama, kop.pl. 36,8 m2, balkons, ūdens skaitītāji, bez parādiem), uz citām pašvaldības dzīvojamām telpām HES rajonā – 1 vai 2 istabas, 1. vai 2. stāvs, ja mājā ir lifts, tad jebkurā stāvā. Tālrunis  67981014, Lilita Bērziņa, Salaspils novada domes Nekustamo īpašumu daļa. 

lasīt vairāk
Par publisko pasākumu organizēšanas atļaujām

Publisko pasākumu organizēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā   Ja vēlaties organizēt publisku (piemiņas, kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumu Salaspils novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto likumdošanu, ir jāsaņem Salaspils novada domes atļauja. 1.      Lai saņemtu atļauju, Salaspils novada domē, ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises sākuma jāiesniedz  iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Salaspils novadā un sekojoši dokumenti: ·         uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai), ·         personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara, ·         plānotā pasākuma norises plāns, ·         norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija, ·         līguma par tehniskās drošības atbildību kopija, ·         kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju, ·         līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja attiecināms), ·         bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja attiecināms), ·         salūta organizatoriem – licences un līguma kopija, ·         Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku.   Organizators saskaņo pasākumu ar valsts policiju (iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121); Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, organizatoram vismaz 2 dienas pirms pasākuma jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, Jāsamaksā pašvaldības noteikto nodevu par pasākuma rīkošanu (saistošie noteikumi nr.69.). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu: Salaspils novada dome Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008 AS SEB banka Kods UNLALV2X033, Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7 Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas fakta un nodevas samaksas apliecinošu dokumentu kopijas saņemšanas, pašvaldība izsniedz atļauju par pasākuma rīkošanu. Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, kuri tiek rīkoti sporta vai atpūtas bāzēs, telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu. Normatīvie akti, kas regulē publisko pasākumu organizēšanu: Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (16.06.2005.) Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (LR MK Noteikumi Nr. 298; 08.05.2007.) Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (LR MK noteikumi Nr.526; 27.06.2006.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.27. „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” (11.06.2008.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.69. “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās” (26.10.2005.) Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi nr.538.; 23.09.2003.) Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai (MK noteikumi nr.626.; 18.09.2007.) Likums „Administratīvā procesa likums” (25.10.2001.). Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļā, Līvzemes ielā 8. Tel. 67981016, e-pasts:

lasīt vairāk
Paziņojums par optiskās šķiedras elektronisko sakaru tīklu projektēšanu

Atbilstoši normatīvajam regulējumam LR MK 01.03.2011. noteikumu Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" 39.¹ punktā, informējam par SIA „Silko serviss” uzsākto optikas tīkla infrastruktūras būvniecības procesu posmā no Baznīcas ielas 11 līdz Silmaļu ielai 11 un Baznīcas, Silmaļu ielu krustojumā Salaspils pagastā, Salaspils novadā. Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks 2013.gads.

lasīt vairāk
Par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja

Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 16. jūnija līdz 30.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, sarakstu un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1. Izmaksāt vienreizēju pabalstu Ls 50,- apmērā personām, kurām no 2013. gada 16.jūnija līdz 2013. gada 30.jūnijam ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar sarakstu. 2. Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2013. gada 1.jūlija līdz 12.jūlijam. 3. Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2013. gada 12.jūlijam, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2013. gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam. 4. Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, tas jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2013. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns Pielikumā: Iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 16.jūnija līdz 30.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, saraksts uz 1 lapas (sarakstā iekļautas 7 personas).

lasīt vairāk
Paziņojums par detālplānojumu zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā

Salaspils novada dome 2013.gada 17.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu  „Par detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.15., 33. §). Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 22.jūlija līdz 15.augustam. Ar detālplānojuma grozījumu projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, klientu apkalpošanas centrā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv. Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 29.jūlijā plkst. 18.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Informāciju par detālplānojuma grozījumu izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs