Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Piešķirts līdzfinansējums vairāku pagalmu labiekārtošanai

Pamatojoties uz  saistošajiem noteikumiem Nr. 46/2011 „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”, 15. maija domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt projektu konkursa rezultātus un piešķīra līdzfinansējumu. Kopumā tika iesniegti 11 pieteikumi, no kuriem līdzfinansējums piešķirts tiem, kuri saņēma visaugstāko punktu novērtējumu: „Dienvidu 3 k.2”, pašvaldības līdzfinansējums 80% - Ls 8469; „Kalnu7/ Maskavas 9”, pašvaldības līdzfinansējums 86% - Ls 38102; „8 Vītoli”, pašvaldības līdzfinansējums  82%- Ls 12214; „Enerģētiķu 1/ Celtnieku 2,4,6”, pašvaldības līdzfinansējums 72% - Ls 32957;  „Meža 7,7a,9,9a”, pašvaldības līdzfinansējums  71% - Ls 24573. 

lasīt vairāk
Par politisko debašu rīkošanu novadā

Par pašvaldībai piederošu telpu piešķiršanu, lai rīkotu tikšanos  ar vēlētājiem. 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Minētā likuma VI nodaļa nosaka pašvaldības tiesības daļēji regulēt atsevišķas priekšvēlēšanu aģitācijas formas, kā arī noteikt telpu piešķiršanas nosacījumus aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz  Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma  25.pantu, Salapils novada pašvaldības nolikuma 3.2.2.punktu, DOME NOLEMJ: 1. Noteikt, ka aģitācijas veicēji par katra nosaukuma deputātu kandidātu sarakstu ir tiesīgi bez maksas vienu reizi priekšvēlēšanu periodā izmantot pašvaldībai piederošās telpas iestādēs „Kultūras nams „Rīgava”” lielā vai mazā zāle, „Kultūras nams „Enerģētiķis”” lielā vai mazā zāle, telpas Acone 1 (bijušās pasta telpas), pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” zāle (tikai izejamās dienās), lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem, ne ilgāk kā divas stundas (pieskaitot stundu pirms un stundu pēc tikšanās ar vēlētājiem), laikā, kad saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu, tās nav aizņemtas. 2. Noteikt, ka aģitācijas veicēji ir tiesīgi par maksu izmantot pašvaldībai piederošās telpas– pašvaldības iestādes „Kultūras nams „Rīgava”” un „Kultūras nams „Enerģētiķis”” lielo un mazo zāli uz šādiem noteikumiem: 2.1. par mazās zāles izmantošanu - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu, 2.2. par lielās zāles izmantošanu – Ls 10,00 (desmit lati) par stundu; 2.3. ja aģitāciojas veicēji tikšanās ar vēlētājiem reizē vēlas izmantot 1.2. apakšpunktā minēto iestāžu aprīkojumu (gaismas, skaņas iekārtas), maksa par vienu stundu sastāda Ls 20,00 (divdesmit lati).   3. Atļauju bez maksas izmantot 1.punktā minētās pašvaldība telpas dod domes izpilddirektors šādā kārtībā: 3.1. aģitācijas veicējs iesniedz rakstisku pieteikumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā konkrētās telpas bezmaksas izmantošanai priekšvēlēšanu aģitācijai, kurā norādīts aģitācijas veicēja vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, aģitācijas veicēja pārstāvētā politiskā partija, politisko partiju apvienība vai vēlētāju apvienība, pārstāvības pilnvarojums, 3.2. pieteikums telpu bezmaksas izmantošanai jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā aģitācijas pasākuma, 3.3. ja ir saņemti vairāki pieteikumi uz vienu un to pašu telpu viernā un laikā vienu tajā pašā laikā , telpas tiek piešķirtas saņemto pieteikumu secībā. 3.4. atļauja telpu bezmaksas lietošanai tiek noformēta ar domes izpilddirektora rīkojumu.  4. Lēmumu par 2. apakšpunktā norādīto telpu piešķiršanu par maksu aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem pieņem 2.punktā minētās iestādes vadītājs, ņemot vērā; 4.1. saņemto pieteikumu, kurā jābūt norādītiem 3.1. punktā minētiem datiem, 4.2. vēlamo telpu lietošanas laiku (vienā pieteikumā jābūt norādītam vienam plānotās tikšanās ar vēlētājiem laikam), 4.3. saņemto pieteikumu secību, 4.4. vienādu attieksmi pret visiem pieteikumu iesniedzējiem, priekšrocību radīšana kāda nosaukuma deputātu kandidātu sarakstam ir aizliegta. 4.5. samaksa par telpu lietošanu, saskaņā ar izsniegto Salaspils novada domes Administrācija grāmatvedības rēķinu, jāveic pirms pasākuma. 5. Noteikt, ka 2013. gada 10.maijā pašvaldības iestādes „Kultūras nams „Rīgava”” un 22.maijā pašvaldības iestādes „Kultūras nams „Enerģētiķis” telpās laikā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 notiks vēlēšanās startējošo politisko partiju diskusijas. Konkrēto telpu diskusijām noteiks iestādes vadītājs ne vēlāk kā 3 dienas pirms plānotā pasākuma, izvietojot par to paziņojumu visiem pieejamā vietā. 6. Diskusiju norises kārtību, reglamentu ir tiesīgi noteikt paši diskusiju dalībnieki, nodrošinot, ka diskusijas laikā uzstājas ne vairāk kā divi vienas politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai vēlētāju apvienības pārstāvji. 7. Šis lēmums ievietojams domes mājas lapā. Protokola izraksts šeit.

lasīt vairāk
Publiskajai apspriešanai nodota Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  Salaspils novada dome 2013.gada 10. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.7, 1.§) „Par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 17. aprīļa līdz 2013.gada 10. maijam. Šajā laikā Salaspils novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā un domes mājaslapā www.salaspils.lv  visi interesenti varēs iepazīties ar Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. Pasākums sabiedrības līdzdalībai Salaspils novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā notiks 2013.gada 8.maijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par publiskajai apspriešanai nodoto Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, līdz 2013.gada 10. maijam, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs