Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pie “Daugaviņas” lepni plīvo Ekoskolu zaļais karogs

12.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Vides izglītības fonda Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. 132 Latvijas skolas saņēma prestižo starptautisko zaļo karogu. Lepojamies, ka to saņēma arī PII “Daugaviņa”. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 15 gadus. Ekoskolu programmā visā pasaulē ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas (no pirmsskolām līdz pat augstskolām). Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.  PII “Daugaviņa” šajā programmā darbojas jau 5 gadus. Ieejot iestādē, kuras mastā plīvo starptautiski atzītais zaļais karogs, ziniet, ka apmeklējat iestādi, kurā ekoloģijas un vides problemātika nav sveša. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā un par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādē un tās apkārtnē, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis mācību gada izskaņā viesojās PII “Daugaviņa”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar PII “Daugaviņa” Ekoskolas programmas pasākumiem, rīcībām un aktivitātēm, vērtēja skolas vides pārskatu un vides rīcības plāna veidošanu. Ekoskolai jāatbilst arī labas pārraudzības un rīcības izvērtēšanas principiem, nepieciešama ekoloģijas sasaiste ar mācību procesu un saturu, notiek pirmsskolas kolektīva, vecāku un sabiedrības iesaiste. "Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē," uzsver programmas īstenotāji. Lai iestāde varētu pretendēt uz Ekoskolas nosaukumu, darbā bija jāiesaistās visam bērnudārza kolektīvam – gan skolotājām, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un bērniem. Iestādē notiek vides sakopšanas talkas, ģimenes piedalījušās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās. Gadā, kad mūsu bērnudārzs bija izvēlējies pētīt meža tēmu, pedagogi izgatavoja īpašas plāksnītes ar koku nosaukumiem, ko izvietoja bērnudārza teritorijā, pētīja un analizēja apkārtējās vides daudzveidību un aizsardzību, plakātus ar tēmu aprakstiem un darba rezultātiem izvietojām Saulkalnes filiālbibliotēkā. Ekoskolā bērni mācās šķirot atkritumus, taupīt siltumu un elektroenerģiju, ūdens resursus, piedalās apkārtnes un Daugavas izpētē un sakopšanā. Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Prieks, ka Ekoskolu programmā ir iesaistījušies arī mūsu draugi no Salaspils- PII “Atvasīte”. Vides izglītības fonds šīm skolām nodrošina metodisko materiālu vides izglītības īstenošanai skolā, kā arī sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Turklāt dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībai, kurā pirmsskola atrodas, jo sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem Ekoskolu programmas aspektiem, un izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar vietējo pašvaldību mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, kas veicina efektīvu apkārtējās vides pārvaldību.  „Šī diena mums ir nozīmīga, jo mastā tika celts zaļais karogs, kas simbolizē mūsu tiekšanos uz zaļu dzīvesveidu. Zaļais karogs tiek piešķirts par vislabākajiem sasniegumiem, ieviešot Ekoskolas programmas prasības, un ir prestiža vides kvalitātes zīme, kas tagad plīvos arī pie PII “Daugaviņa”. Šis statuss ir ilgstoša darba rezultāts, un īpašs paldies par to jāsaka pedagogiem, bērnu vecākiem, kas pamudinājuši savus bērnus rīkoties ekoloģiski,” saka PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere. Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Tikai visi kopā varam paveikt patiesi lielas un svarīgas lietas. Paldies! Lolita Krole, PII “Daugaviņa” vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties pašvaldības stipendijai

Salaspils novadnieki, kuri 2017./2018. akadēmiskajā gadā uzsākuši studijas 1. kursā kādā no Latvijas augstskolām, ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) fonda administrētajai Salaspils novada pašvaldības stipendijai. Pateicoties Salaspils novada pašvaldības gādībai, jau kopš 2013. gada ir nodibināta šī stipendija, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū. Pieteikšanās noris, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu un pievienojot nepieciešamos dokumentus LU fonda mājas lapā www.fonds.lv. Šogad pašvaldība plāno piešķirt 2 stipendijas, katras apmērs ir 1 500 EUR/ akad.gadā. Pieteikties stipendijām varēs visi Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti – Salaspils novadnieki, kuri šogad ir absolvējuši 12. klasi Salaspils 1. vai 2. vidusskolā, un arī šī gada absolventi, kuri vismaz 1 gadu ir deklarēti pašvaldībā. Anketai būs jāpievieno arī EUROPASS parauga CV un motivācijas vēstule ar stāstu par tā autora sabiedrisko darbošanos un akadēmiskajiem sasniegumiem. Plašāku informāciju par stipendijas nosacījumiem ir pieejama atrast sadaļā “Novadu pašvaldību stipendijas” http://www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas/salaspils-novada-pasvaldibas-stipendija/. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir atrodamas sadaļā BUJ http://www.fonds.lv/stipendijas/buj/ . Nodibinājums Latvijas Universitātes fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

lasīt vairāk
1.septembra skolas zvans ir noskanējis, un ir sācies jaunais mācību gads. Kas īsti šoreiz būs citādi un kas mainīsies?

2017./2018. mācību gadā 1. vidusskolā uzsāks  mācības 972 skolēni. Jau trešo gadu mācības 1.klasēs pirmklasnieki uzsāks piecās paralēlklasēs – pavisam 121. Vidusskolas posmā mācības divās 10.klasēs uzsāk 38 skolēni. Vienā klasē tiks īstenota vispārizglītojošās vidējās izglītības programma, bet otrā klasē dabaszinātņu un matemātikas virziena programma. Skolotāju kolektīvu papildinās vairāki jauni skolotāji - angļu valodā, sākumskolā, matemātikā, krievu valodā, informātikā un datorikā. Šajā mācību gadā pirmo reizi vecāku izvēlei tika piedāvātas dažādas pamatizglītības virziena programmas no 1.klases. Vecākiem bija iespēja izvēlēties, vai bērns vairāk mācīsies matemātiku un datoriku,  svešvalodas, vai arī mācību saturu papildinās ar peldēšanas nodarbībām vai papildus latviešu valodas nodarbībām. Turpināsim datorikas programmu ieviešanu pamatizglītībā. Šajā mācību gadā papildus obligātajām informātikas stundām, datoriku mācīsies jau sešās klašu grupās. 7.klašu skolēniem tiks piedāvāts 3 mācību gadu laikā interaktīvs 12 nodarbību cikls “Izvēlies drosmi!” (MOT -iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem 7.-9.klasei), kura mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām. Šīs nodarbības vadīs apmācīti treneri-brīvprātīgie. 8. klašu skolēniem, kuri mācās Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma klasēs, pirmo reizi būs iespēja piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā. Jaunajā peldbaseinā skolēniem būs iespēja apgūt peldētprasmi gan sporta stundu, gan interešu izglītības nodarbībās, bet  divām pamatskolas klasēm pirmo reizi piedāvājam trešo sporta stundu. 2017. gada 1. septembrī  ir skolas 50-tais jubilejas gads. Esam gandarīti un priecīgi, ka varam kā dāvanu saņemt jauno, ļoti gaidīto korpusu Ceru ielā 1, kur moderni iekātotos kabinetos mācīsies 7.-12.klašu skolēni. Paldies Salaspils novada domes administrācijas darbiniekiem, kuri darīja visu iespējamo, lai skolas jaunā korpusa projekts būtu  reāli īstenots uz 2017. gada 1. septembri! Paldies dizainerei Dainai Zilaucei par dizaina koncepciju! Arī Lauku ielā 1 notikušas vērienīgas pārmaiņas skolas vides uzlabošanā. Ir labiekārtota skolas teritorija, kura atbilst mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu un  uz attīstību orientētu ārtelpu dažādu vecuma bērniem. Paldies projektētājiem, īpaši projekta vadītājai, ainavu arhitektei Ilzei Rukšāne un Salaspils  novada domes ainavu arhitektei Daigai Veinbergai, un būvniecības darbu veicējiem SIA “Buildimpeks”! Izglītības reformu ceļā ir skaidrs, ka pieaug skolu atbildība un patstāvība. Lai sekmīgi īstenotu kompetenču pieeju izglītībā, esam iesaistījušies brīvprātīgajā skolu tīklā. Šīs dalības mērķis ir dalīties ar savas skolas labo pieredzi un pārņemt labāko pieredzi no citām Latvijas skolām. Iesaistāmies arī IZM piedāvātajās aktivitātēs projekta “Kompetenču pieeja izglītībā” ietvaros. Turpināsim veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību gan plānojot un saskaņojot mācību saturu, gan uzkrājot veidotos mācību materiālus, gan savstarpēji vērojot un analizējot mācību stundas. Vairāk strādāsim pie mācību stundas efektivitātes uzlabošanas, pievēršot uzmanību akcentiem – sasniedzamā rezultāta izvirzīšanai un sasniegšanai. Jau septembra sākumā būs iespēja izvēlēties un pieteikties dažādos interešu izglītības pulciņos. Jaunus dalībniekus gaidīs ne tikai Skolēnu padome, bet arī deju kolektīvs “Dzīpariņš”, ansamblis “Atvariņi”, kori, vizuālās mākslas pulciņš, skolas teātris,  avīze “Logs” un citas sporta un dabaszinību ārpusstundu nodarbības. Skolas 50 gadu jubilejas ietvaros visu mācību gadu notiks dažādas aktivitātes skolēniem. Lielais jubilejas pasākums skolas vidusskolas absolventiem un darbiniekiem būs 27.oktobrī. plkst. 19. (detalizētāka  informācija būs skolas mājas lapā 1. oktobrī). Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām piepildīts jaunais mācību gads! Vera Kalniņa, Salaspils 1. vidusskolas direktore

lasīt vairāk
Atklās jauno vidusskolas korpusu

Jaunais mācību gads sākas ar ļoti iepriecinošu un svinīgu notikumu – Salaspils skolēnus, skolotājus un viņu vecākus ar savu klātbūtni pagodinās Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Prezidents Salaspili apciemo novadam ļoti svarīgā un vēsturiskā brīdī, jo tieši šodien Salaspils 1. vidusskolas jaunā korpusa atslēgas būvnieks PS ”Modus un Partneri” nodod tā īstajiem saimniekiem - Salaspils novada pašvaldībai. Skola ir viens no novada dzīvotspējas rādītājiem. Neraugoties uz plānotajām izmaiņām izglītības politikā, nav šaubu - mums Salaspilī pilnīgi noteikti ir nepieciešams saglabāt savu vidusskolu. Tagad pašvaldība ir ieguvusi jaunu un mūsdienīgu izglītības centru, ko nākotnē plāno pacelt ģimnāzijās līmenī, un tam ir visi priekšnosacījumi. Iespējai mācīties Salaspils vidusskolā ir jākļūst par prestiža jautājumu, bet tur iegūtajam diplomam – par izglītības kvalitātes apliecinājumu. Jaunā korpusa moderni aprīkotajās klasēs zinības apgūs 7.-12. klašu skolēni, fizisko aktivitāšu daudzveidību nodrošinās blakus esošie sporta infrastruktūras objekti un visvairāk gaidītais no tiem – jaunais baseins, ko ar nepacietību ir gaidījuši ne tikai skolēni, bet arī ikviens salaspilietis. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs