Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Noteikumi par Salaspils novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Salaspils novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisijas nolikums Licencēšanas Komisijas sastāvs Pašvaldības izdoto licenču saraksts Interešu izglītība Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, mācoties dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojoties ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītības programmas īsteno - pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam. Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. Lai saņemtu licenci Salaspils interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Juridiska persona iesniedz: pieteikumu (veidlapa pieejama www.salaspils.lv vai domes Apkalpošanas centrā); pilnvara licences saņemšanai (ja tiek deleģēta cita persona); dokumenta par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai kopija (Zemesgrāmatas apliecība, Pirkuma līgums vai telpu Nomas līgums); licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros (ar parakstu un datumu), kas ietver: programmas mērķi, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju; dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves; izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu; personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  un VID nodokļu maksātāju reģistrā. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, piemēram, programmas saskaņojumu ar sporta veidu federāciju (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem (http://www.lsfp.lv). Juridiska persona ir atbildīga par personāla atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas. Fiziska persona iesniedz: pieteikumu (veidlapa pieejama www.salaspils.lv vai domes Apkalpošanas centrā); dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju (zemesgrāmatu apliecība vai telpu īres līgums); Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopiju (http://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/) vai Sporta speciālista sertifikātu, ja programma tiek īstenota sporta jomā (http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba); izglītību apliecinošo dokumentu kopijas; licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros (ar parakstu un datumu), kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju; dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves; izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Salaspils pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam VID nodokļu maksātāju reģistrā. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, piemēram, programmas saskaņojumu ar sporta veidu federāciju (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem(http://www.lsfp.lv). Maksa par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Salaspils novadā ir 14,23 EUR (Salaspils novada domes lēmums no 04.08.2010. prot.nr.17. 8§). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu: Salaspils novada dome Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008 AS SEB Latvijas Unibanka Kods UNLALV2X033, Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7 Normatīvie akti, kas nosaka Licencēšanas nepieciešamību: Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.22/2010 Izglītības likuma 46.panta piektās daļas un 47.panta trešā daļa Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2. pants un 201.52 pants.  Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļā, Līvzemes ielā 8. Tālr. 67981016, 67981029, e-pasts:

lasīt vairāk
Salaspils Mūzikas un Mākslas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2013. /2014. mācību gadam

MŪZIKAS NODAĻĀ 7 un 8 gadīgus bērnus uzņem: klavieru klasē; vijoles klasē. 8 – 10 gadīgus bērnus uzņem: kokles klasē; ģitāras klasē; akordeona klasē; flautas klasē; klarnetes klasē; saksofona klasē; sitaminstrumentu klasē. 6-gadīgus bērnus uzņem pirmsskolas mūzikas izglītības programmā  (maksas pakalpojums).   Konsultācija 3.jūnijā plkst. 18.00. Iestājeksāmens 5.jūnijā plkst. 17.00. VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ 9– 10 gadīgus bērnus uzņem 1.klasē; 7 –8  gadīgus bērnus uzņem pirmsskolas mākslas izglītības programmā (maksas pakalpojums).   Konsultācija 3.jūnijā plkst. 18.00. Iestājeksāmens 5.jūnijā plkst. 18.00.   Iesniegumus pieņem no 7.maija Salaspils Mūzikas un mākslas skolā, Līvzemes ielā 9, darbdienās no plkst.11.00 – 18.00, tālruņi informācijai 67941605, 29471226.

lasīt vairāk
Izsludināta bērnu pieteikšana mācībām 1.klasēs Salaspils novada vispārējās izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gadam

Līdz 2013.gada 19.jūnijam notiek bērnu uzņemšana mācībām 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2013./2014. mācību gadam. Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, bērna likumiskais pārstāvis aizpilda iesnieguma veidlapu, uzrāda pasi un bērna dzimšanas apliecību. Bērna likumiskais pārstāvis līdz 19.06.2013. iesniedz šādus dokumentus: - par iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu; - bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); - valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā. Informāciju par uzņemšanu sniedz Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļa (Līvzemes ielā 6, Salaspilī, tālr.67981016),  Salaspils 1. vidusskolas (Lauku ielā 1, Salaspilī, tālr.67946814) un Salaspils 2. vidusskolas (Skolas ielā 6, Salaspilī, tālr. 67940950) direktores. 

lasīt vairāk
Aicinām bērnus un jauniešus pieteikt vasaras nometnēm!

Atklātā Salaspils 1.vidusskolas diennakts nometne „Draugi - 1!”  Laiks: 2013.gada 8. - 14.jūlijs Vieta: sporta un atpūtas bāze „Baiļi”, Valmieras rajons, Kauguru pag., www.baili.lv Nometnes veids: atpūtas un piedzīvojumu nometne Nometnes mērķis: veicināt radošas un aktīvas, pozitīvas  un draudzīgas, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu cienošas personības attīstību. Dalībnieku skaits: 24 Vecums: 10-15 gadus veci skolēni, kuri mācās Salaspils izglītības iestādēs, un bērni, kuri ir deklarēti Salaspilī Dalības maksa: 50,00 Ls Nometnes vadītāja: Anita Voras Pieteikšanās nometnei: līdz 05.07. Salaspils novada domē, 204.kab. Informācija: Salaspils 1.vidusskolā pie skolotājas Anitas Voras (t.26412186)   Atklātā Salaspils 2.vidusskolas diennakts nometne „Draugi - 2!” Laiks: 2013.gada 22. - 28.jūlijs Vieta: sporta un atpūtas bāze „Baiļi”, Valmieras rajons, Kauguru  pag., www.baili.lv Nometnes veids: atpūtas un piedzīvojumu nometne Nometnes mērķis: veicināt radošas un aktīvas, pozitīvas un draudzīgas, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu cienošas personības attīstību. Dalībnieku skaits: 24 Vecums: 10-15 gadus veci skolēni, kuri mācās Salaspils izglītības iestādēs, un bērni, kuri ir deklarēti Salaspilī Dalības maksa:  50,00 Ls Nometnes vadītāja: Anita Voras Pieteikšanās nometnei: līdz 19.07. Salaspils novada domē, 204.kab. Informācija: Salaspils 1.vidusskolā pie skolotājas Anitas Voras  (t. 26412186)

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs