Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Gada pedagogs 2011

  Aija Pizāne, Salaspils 1. vidusskolas mūzikas skolotāja.    Aiju Pizāni raksturo augsta atbildības sajūta un prasīgums pret sevi un citiem. Skolotāja Aija ir piemērs tam, ka sasniegumus var gūt, darot darbu pēc vislabākās sirdsapziņas un ar patiesu aizrautību, nevis meklējot iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Pēc savas iniciatīvas Aija ir sagatavojusi skolēnus konkursam „Lakstīgalas”, kurā iegūts augstākais vērtējums. Viņas vadītie kolektīvi – vokālā grupa „Atvariņi” un l.-4. klašu koris -, arī ir nopietni konkurenti skatēs, jo vienmēr gūst visaugstākos novērtējumus. Skolotāja Aija ir smaidīga un labestīga, tādi ir arī skolēni, kuri ikdienas darbā un skatēs dzied kopā ar viņu. Skolotāja ir autoritāte gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku vidū. To viņa ir iemantojusi ar savu prasīgumu, atvērtību, sirsnību un objektivitāti ikdienas darbā. Aija Pizāne ir skolas cilvēks vislabākajā nozīmē! Viņas sasniegumi un lielā profesionālā atbildība spodrina arī skolas vārdu.   Inese Labanovska, Salaspils 1. vidusskolas vācu valodas skolotāja.  Skolotāja Inese Labanovska ir pedagogs ar lielu atbildības sajūtu par savu darbu. Ļoti cenšas popularizēt savu mācību priekšmetu, meklējot interesantākās mācību formas un darba metodes. Ikdienas darbā aktīvi izmanto tehnoloģijas gan gatavojoties mācību stundām, gan klases vecāku sanāksmēm. Iesaistās pati un aktīvi iesaista skolēnus starptautiskajos projektos. Labs piemērs ir „e-twining” projekts, kurā skolotāja Inese popularizē skolas vārdu arī ārpus Salaspils robežām. Inesei ir labas organizatora spējas un taktiska komunikācijā ar kolēģiem. Viņa profesionāli vada un koordinē darbu svešvalodu metodiskajā komisijā, interesanti un radoši organizē svešvalodu nedēļu skolā. Viņas skolēniem ir augsti sasniegumi vācu valodas olimpiādēs, tie aktīvi iesaistās Gētes institūta organizētajās aktivitātēs, kurās arī gūst sasniegumus. Inese joprojām ir profesionālajos meklējumos, kā vēl labāk pievērst skolēnu uzmanību vācu valodas apgūšanai     Lidija Pavļenko, Salaspils 2. vidusskolas skolotāja.    Lidijas Pavļenko pedagoģiskais darba stāžs ir 43 gadi, savukārt 2.vidusskolā skolotāja strādā kopš 1989. gada. No 2004.gada sagatavo mazos bērnus skolai, ar lielu atbildības sajūtu māca viņiem burtus, ciparus. Skolotāja māca bērniem darboties kopā - rīko dažādus jautrus pasākumus un svin svētkus. L.Pavļenko ir atradusi lielisku kontaktu ne tikai ar bērniem, bet arī ar to vecākiem, rīkojot dažādas ārpus nodarbību aktivitātes. Savās nodarbībās izmanto jaunākās metodes, rūpējas par nodarbību telpas noformējumu, veido dažādus uzskates līdzekļus bērnu runas attīstībai, lasītprasmes apgūšanai. Savā darbā ir precīza, kompetenta, taktiska pret saviem kolēģiem un audzēkņiem.     Terēza Šiškunova, Salaspils 2. vidusskolas logopēde.    Terēza Šiškunova 2.vidusskolā no strādā 1993.gada, taču kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 25 gadi. Savā viņa darbā izmanto jaunākās mācību metodes un informācijas tehnoloģijas. Logopēde palīdz bērniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas. T.Šiškunova iepazīstina vecākus ar skolēna runas un valodas izpētes rezultātiem, traucējumu veidiem un prognozi. Regulāri sadarbojas ar atbalsta personāla speciālistiem un informē klases audzinātājus, skolas psihologu un vecākus par gadījumiem, kad skolēnam nepieciešama psiholoģiskā palīdzība. Savā darbā ir ļoti precīza, kompetenta, taktiska, iecietīga pret saviem kolēģiem un audzēkņiem.   Daiga Lāčgalve, PII „Atvasīte” vadītājas vietniece un pirmsskolas skolotāja.   Skolotājas Daigas Lāčgalves pedagoga darba stāžs ir vairāk kā 23 gadi. 2011. gadā ir saņēmusi pedagogu profesionālās darba kvalitātes 3.pakāpi. Saskarsmē ar bērniem cenšas uzklausīt viņu domas, ir laba padomdevēja Skolotāja Daiga ir izveidojusi labu sadarbību ar bērnu vecākiem. Vecāki un bērni par skolotāju saka tā:" Daiga - vienmēr laipna, starojoša, labsirdīga un smaidīga audzinātāja. Koša un spilgta personība. Tāda viņa ikdienu sagaida mūsu bērnus grupiņā. Vienmēr mīļa, dzīvespriecīga un sirsnīga. Par to nav šaubu, jo bērni pie viņas dodas ar lielu prieku un atkalredzēšanās vēlmi. Mēs - vecāki, nekad neesam noraizējušies par to, ka bērni ir palikuši ar viņu. Tā ir fantastiska uzticēšanās jau no paša sākuma, kad mūsu ķipari uzsāka bērnudārza gaitas.” Skolotāja ir zinoša un savu darbu dara ar milzīgu atdevi, rūpību un atbildību. Daiga prot ar bērniem strādāt gan kopā, gan ar katru atsevišķi. Arī paši bērni skolotāju raksturo kā ļoti mīļu un vienmēr smaidīgu.     Gunta Belinska, PII „Saime” pirmsskolas skolotāja.    Gunta Belinska „Saimē” strādā jau 15 gadus. Viņa ir smalkjūtīga, nosvērta, ar augstu pienākuma apziņu. Gunta radoši un prasmīgi organizē mācību audzināšanas darbu savā grupā. Rūpējas par telpu gaumīgu noformējumu. Lai labāk bērni iepazītu Latviju un veicinātu pilsonisko apziņu, skolotāja Gunta ir izstrādājusi metodisko materiālu „Latviešu senās zīmes iepazīsim jau pirmskolā”, kas veicina pedagogu un bērnu priekšstatu izpratni par latviešu tautas rakstu zīmēm un daudzveidīgo pielietošanas iespēju pirmsskolas mācību procesā. Gunta rod labu kontaktu ar bērnu vecākiem un profesionāli sniedz draudzīgu atbalstu un padomu, kas veicina iestādes un vecāku sadarbību. Viņa prasmīgi organizē vecāku sanāksmes, kurās ne tikai pati stāsta par notiekošo grupā, bet arī vecāki aktīvi dalās bērnu audzināšanas pieredzē. Sadarbībā ar bērnu vecākiem, tika izveidots jauns metodiskais materiāls matemātiskās domāšanas apgūšanai II jaunākās grupas bērniem „Krāsainie lakatiņi”.     Rita Čerkovska, PII „Jāņtārpiņš” pirmsskolas skolotāja.       Rita Čerkovska „Jāņtārpiņa” kolektīvam pievienojās 2010.gada martā un šajā īsajā laikā ar savu darbu ir iemantojusi kolektīva cieņu. Viņas pedagoģiskā darba stāžs ir vairāk kā 30 gadi, saskarsmes prasmes ar bērniem un vecākiem, radošums un tolerance ir paraugs jaunajām skolotājām. Brīvajā laikā Ritas aizraušanās ir teātris. Savu aktiermeistarību un režisora dotības Rita aktīvi izmanto daudzu pasākumu organizēšanā mūsu iestādē. Viņas organizētās tematiskās pēcpusdienas savas grupiņas bērniem katru reizi ir kā mazi svētki. Novada mērogā ir novadīti: festivāls „Draugu karuselis” un sadziedāšanās svētki vokālajiem ansambļiem „Ceļojums pa jūru”. Šogad Rita bija režisore skolotāju spēlētajai izrādei „Kā ruksītis ciemos gāja”, kas izraisīja pozitīvas emocijas gan skatītājos, gan arī pašos izrādes dalībniekos. Rita aktīvi iesaistās iestādes attīstības veicināšanā gan ar savām idejām, gan ar reāli ieguldītu darbu.      Jeļena Akmane, PII „Saulīte” pirmsskolas skolotāja.   Jeļena Akmane „Saulītē” strādā jau no 1994.gada, tādēļ viņai ir bagāta pieredze pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. Viņa seko novitātēm izglītības jomā un cenšas tās ieviest savā darbā. Jeļena prot izveidot mācību vidi, lietot mācību metodes un līdzekļus atbilstoši bērnu vecumam un vajadzībām. Jeļena labi pārzina bērnu psiholoģiju un pedagoģiju, spēj risināt bērnu un vecāku savstarpējo attiecību jautājumus. Viņa ir aktīva sevis izglītošanā un iesaka idejas arī kolēģiem, daloties bagātajā pieredzē dažādos semināros un konsultācijās. Jeļena māca bērniem mīlēt grāmatas, pareizi apieties ar tām un spēj iepriecināt un pārsteigt bērnus ar daudzveidīgām, interesantām, radošām attīstošajām spēlēm un rotaļām. Vecāki un kolēģi augstu vērtē Jeļenas pedagoga prasmi un pieredzi.     Kristīne Ose-Stuģe, PII ,,Ritenītis" pirmsskolas skolotāja.     Kristīne Ose-Stuģe „Ritenītī” strādā jau 15 gadus. Viņa ir zinoša, par savi pārliecināta un ar augstu atbildības sajūtu veic visus savus pienākumus. Kristīne zina, ka galvenie bērnu audzinātāji ir vecāki un tāpēc atbalsta ģimenes līdzdalību visdažādākajos veidos un cenšas iesaistīt vecākus gan pedagoģiskajā darbā, gan kopīgā svētku svinēšanā. Šajā mācību gadā Kristīne ir paveikuši lielu darbu, aizrautīgi un aktīvi iesaistoties iestādes starptautiskajā projektā. Viņa palīdz organizēt plānotās aktivitātes, apkopot materiālus par paveikto un popularizēt iestādi plašākai auditorijai. Jau vairākus gadus Kristīne iesaistās iestādes padomes darbā, izsakot konstruktīvus priekšlikumus. Kā vienu no spilgtākajā īpašībām kolēģi Kristīnē izceļ viņas mērķtiecību - viņai vienmēr ir skaidri izvirzīti mērķi un viņa māk tos sasniegt.     Andra Ozoliņa, PIl „Daugaviņa” sociālā pedagoģe.   Kopš 2004.gada Andra Ozoliņa strādā „Daugaviņā” . Viņas darbs saistīts ar pirmsskolas iestādes diennakts grupas bērniem un viņu vecākiem. Tas nav viegls un prasa daudz enerģijas un sapratnes. Andra ļoti mīl bērnus un ir iemantojusi lielu autoritāti kolēģu vidū, ir atsaucīga, draudzīga un izpalīdzīga. Andrai Ozoliņai ir izveidojies labs kontakts ar bērnu vecākiem, kuri bieži dalās savos pārdzīvojumos. Vecāki tiek uzklausīti, sadzirdēti un nepieciešamības gadījumā gūst atbalstu sarežģītā situācijā. Andra regulāri rīko izglītojošas lekcijas vecākiem par bērnu audzināšanas un psiholoģijas jautājumiem, kopīgi organizētie svētki un pasākumi nes lielu gandarījumu kā bērniem, tā ari bērnu vecākiem. Bērniem, bērnu vecākiem un kolēģēm Andra ir laba padomdevēja un pozitīvisma piemērs.     Ieva Buša, Salaspils mūzikas un mākslas skolas pedagoģe.  „Dievs.Daba.Darbs.” – Ievas Bušas dzīvē šie vārdi ir vadmotīvs, kas skan gluži kā viņas komponētie skaņdarbi: „Šūpojoties sapnītī”, „Rasas lāsīte un saules stars”, „Hiacintes smarža” „Tēva mīlestības dziesma”. Viņa ir jauna, trausla un stipra reizē, un paspēj tik daudz! Ieva šogad absolvē Mūzikas akadēmijas maģistrantūru, uzstājas neskaitāmos koncertos un ir jau daudzu starptautisku konkursu laureāte - Jūrmalā, Viļņā, Pleskavā. Sankt-Pēterburgā, Maskavā. Viņa ir ne tikai laba izpildītājmāksliniece un komponiste, bet arī fantastiska skolotāja. Viņa nekad nepaceļ balsi, ir ļoti mierīga un mīl bērnus. „Es ļoti gribētu līdzināties Ievai”, tā par savu skolotāju saka Justīne Nora Žilde, kas šogad jau guva savu pirmo patiesi lielo sasniegumu - kļuva par konkursa „Talants Latvijai” uzvarētāju.

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2010

Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Evita Pauriņa Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Evita Pauriņa ir cilvēks, kuram nekas nav par grūtu - vienmēr laipna, atsaucīga un pozitīvi noskaņota. Mājturības stundās tiek meklētas arvien jaunas, interesantas idejas. Kā audzinātāja Evita atrod pieeju katram skolēnam, nežēlojot laiku tiek organizēti pasākumi klases saliedēšanai un kopābūšanai. Katru gadu ar Evitas gādību top skolēnu iecienītā mākslas nedēļa un izstāde Salaspils izstāžu zālē. Evita ir ideju bagāts cilvēks, kas spēj aizraut gan skolēnus, gan kolēģus.   Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Inga Grima Inga Grima Salaspils 1. vidusskolā veic sākumskolas skolotājas un deju skolotājas pienākumus. Viņas pedagoģiskās darbības pamatprincipi ir tolerance, pedagoģiskā inteliģence un iejūtība, atbildība, cieņa un pašcieņa. Skolotāja priecē ar savu dzīvesprieku, enerģiju un humora izjūtu, lieliski prot motivēt un organizēt skolēnus, aizrautīgi mācīt, ieinteresēt bērnus, ir aktīva sevis izglītošanā un vienmēr iesaka idejas arī kolēģiem. Skolēni un vecāki viņu raksturo kā taisnīgu un atbildīgu skolotāju, kurai ikviens skolēns ir personība. Skolotāja māca saskatīt skaisto latviešu dejas soļos un sniedz neatsveramu ieguldījumu skolas tēla veidošanā.   Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Svetlana Poļivikova Salaspils 2. vidusskolas skolotājas Svetlanas Poļivikovas pedagoga darba stāžs ir 30 gadi. Skolotājas stundas ir aizraujošas un ļoti interesantas, viņa rūpējas, lai skolēni apgūtu lasīšanas, rakstīšanas prasmes, risinātu grūtos matemātikas uzdevumus. Pret darbu skolotāja izturas ar lielu atbildības sajūtu, ir prasīga, kompetenta un taktiska.   Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Aleksandra Sergejeva Aleksandra Sergejeva strādā Salaspils 2. vidusskolā kopš tās dibināšanas. Viņa māca šodien tik nepieciešamo angļu valodu. Aleksandrai ir autoritāte skolēnu, vecāku un kolēģu vidū, vienmēr labprāt dalās ar savu bagāto pedagoģisko pieredzi. Savā darbā prasīga, kompetenta un atbildīga.   Salaspils mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotāja Evija Mitkus Evija Mitkus ir Salaspils mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotāja un izglītības programmas vadītāja. Viņa ir cilvēks, kas dara - piedalījusies izglītības programmas veidošanā, izstrādājusi mācību priekšmetu programmas, apguvusi un ieviesusi praksē jaunu mācību priekšmetu – datorgrafiku. Evija pastāvīgi mācās pati un mudina mācīties arī audzēkņus. Šogad 7 viņas audzēkņi ieguva starptautisku atzinību. Evija ir atsaucīga un, kad mūziķiem ir nepieciešams mākslinieks, viņi zina, kur to meklēt, jo Evija nekad neatsaka palīdzību.   PII „Atvasīte” pirmskolas skolotāja Ilze Stelpe Pirmsskolas skolotājas Ilzes Stelpes darba stāžs PII „Atvasīte”ir vairāk kā 15 gadi. Viņa seko novitātēm izglītības jomā un ievieš tās savā darbā, kā arī ir piedalījusies iestādes starptautisko projektu realizācijā. Ilzei piemīt aktrises talants - par viņas šneiderieni Zāru, lapsu Alisi, Brēmenes runci, dalmācieti Pongu, Karlsonu un Sarkangalvīti priecājas bērni, kolēģi un vecāki.   PII „Daugaviņa” pirmsskolas skolotāja Gundega Neiburga Gundega Neiburga “ Daugaviņā” strādā vairāk kā 10 gadus. Viņa katrā bērnā prot saskatīt un attīstīt kādu talantu vai spējas, orientējas bērnu un vecāku attiecību jautājumos. Jaunas idejas Gundega pārved no ārzemju ceļojumiem, ir radoša, aktīva, apzinīga un atbildīga. Viņa prot radīt svētku noskaņojumu, organizē vecāku vakarus, ir atsaucīga un izpalīdzīga.   PII „Jāntārpiņš” pirmsskolas skolotāja Inese Kurčavenko Inese Kurčavenko par sporta skolotāju „Jāņtārpiņā” strādā no 2007.gada septembra. Viņa ir daudzu pasākumu (sporta diena ar vecākiem, Ziemassvētki, Lieldienas, Teātra diena, festivāls “Draugu karuselis”, projekts “ Ziemassvētku noskaņās” u.c.), organizējusi seminārus un praktiskās nodarbības jaunajiem pedagogiem, aktīvi iesaistījusies iestādes attīstībā.   PII „Ritenītis” pirmsskolas skolotāja Liene Zemīte Liene „Ritenītī” par pirmsskolas skolotāju strādā kopš 1994.gada, bet nu jau otro gadu ir vadītājas vietniece izglītības jomā. Vienmēr atsaucīga, pretimnākoša un nosvērta, korekta un prasīga attieksmē pret sevi un citiem. Liene veiksmīgi organizē mācību procesu, viņai vienmēr ir radošas idejas. Liene aktīvi darbojās pedagogu izvērtēšanas komisijā un palīdzēja savas iestādes pedagogiem veikt pašnovērtējumu, iekārtot portfolio.   PII „Saime” pirmsskolas skolotāja Anda Zelča Anda Zelča pirmsskolas izglītības iestādē „Saime” organizē metodisko darbu un veic 3. grupas skolotājas pienākumus. „Šī ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta jau 26 gadus. Uzņēmīga, radoša, zinoša, nosvērta, profesionāla, konstruktīva, darbīga, strādīga, izpalīdzīga, saprotoša, atsaucīga, laipna, labestīga, kārtīga, centīga, pacietīga, mierīga, mīļa, spēj rast risinājumu jebkurā situācijā un sniedz nenovērtējamu atbalstu ikdienas darbā – tā Andu raksturo kolēģi.   PII „Saulīte” pirmsskolas skolotāja Hristīna Kostjuka Hristīna „Saulītē” par pirmsskolas skolotāju strādā no 1994. gada. Viņa ir pedagogs ar „karstu” sirdi, ir labsirdīga, prot mierināt un palīdz tikt galā ar katru neveiksmi. Viņai ir „zelta” rokas, ar kurām radīts daudz neparastu, un īstu mākslas darbu. Bērni un vecāki ir iemīlējuši mūsu kluso, reizēm kautrīgo skolotāju Hristīnu, kura ikdienā cenšas katram bērnam iemācīt ko jaunu.

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2009

Salaspils 1. vidusskola par gada pedagogu izvirzījusi Ingu Vītumu Brūveri Atsaucīga, draudzīga un idejām bagāta. Ingas darba mērķis ir ne tikai skolēnu sasniegumi bet arī katra personības izaugsme. Inga ir prasīga gan pret sevi, gan kolēģiem. Ingas idejas un risinājumi ilgi paliek atmiņā – skolas 40 gadadienas salidojums, izlaidumi, 1. septembris kopā ar Salavecīti… Inga ir patiesi ieinteresēta skolas darbā- atbalsts klašu audzinātajiem, pedagogu tālāk izglītība, skolas pasākumi…   Ingai ir viegli lūgt padomu, viņa ir sirsnīga, dzīvespriecīga, māk iedvesmot un uzklausīt. Salaspils 1. vidusskola par gada pedagogu izvirzījusi Moniku Vlasenko Skolotāja Monika ļoti nesavtīgi, aizrautīgi un innovatīvi māca bioloģiju. Daudz skolēnu veiksmīgi sagatavoti olimpiādēm un konkursiem, zinātniski pētniecisko darbu veikšanai.  Viņas vadītais interešu pulciņš „Dabas grāmata” priecē gan skolēnus, gan skolotājus. Skolotājas Monikas veiktais metodiskais darbs vairāku gadu garumā vienmēr ticis novērtēts kā rajona darbu skatēs, tā arī izdevniecību ieinteresētībā. Arī 2009. gads nav izņēmums, kad godalgots mācību metodiskais materiāls „Datorprezentācijas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, higiēnā”.  Salaspils 2. vidusskola par gada pedagogu izvirzījusi Viju Sakovu Skolotājas Vija ir prasīga, atbildīga, kompetenta un taktiska. Viņas latviešu valodas un literatūras stundas ir aizraujošas un interesantas. Skolēni labprāt kopā ar Viju organizē pasākumus un svētkus. Skolotāja Vija ir viena no autorēm mācību līdzekļiem ”Antīkā literatūra un renesanse”. Salaspils 2. vidusskola par gada pedagogu izvirzījusi Valentīnu Kočerginu Skolotāja Valentīna skolā strādā no dibināšanas brīža un viņas kopējais pedagoģiskais stāžs ir 40 gadi. Viņa ir autoritāte skolēnu, vecāku un kolēģu vidū. Darbā viņa ir precīza, kompetenta, taktiska, iecietīga un ar lielu atbildības sajūtu, kas ir tik nepieciešamas īpašības, mācot tādu priekšmetu kā matemātika un aktīvi piedaloties Rīgas rajona matemātikas metodiskās komisijas darbā.  Salaspils mūzikas un mākslas skolas skolotāja Inese Putniņa Inese Putniņa mūzikas un mākslas skolā strādā kopš skolas dibināšanas - nu jau astoņpadsmito gadu. Ineses mūza ir latviskā kokle. Daudzu meiteņu pirkstiņiem viņa ir mācījusi skart šī tautas instrumenta stīgas, bet īpašu ievērību ieguva ar to, ka skolojusi arī vienu no nedaudzajiem zēniem - koklētājiem. Kokles balss ir klusa un sapņaina, spēku tā gūst daudzu instrumentu kopskaņā. Ineses vadītais koklētāju ansamblis ir bijis Dziesmu svētku dalībnieks, ar savu skanējumu kuplinājis neskaitāmus pasākumus mūsu novadā, vairākkārt piedalījies „Kokļu dienās” Jūrmalā, uzstājies Vācijā - Minsterē, spēlējis Lietuvas pilsētās Viļņā un Kauņā. Inesei piemīt prasme noturēt un saliedēt kolektīvu. Viņas vadītajā ansamblī kopā muzicē gan pašreizējās audzēknes, gan vairākas skolas absolventes, tostarp arī Ineses meita Kristīne, bet dēls Pēteris skolojas pie pazīstamākā Latvijas kokļu meistara Imanta Robežnieka. Tā, pateicoties Inesei, latviskās kokles spēles tradīcijas tiek turpinātas un izkoptas arī Salaspils novadā. Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” vadītājas vietniece metodiskajā darbā Evija Briede Evija Briede pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” sāka strādāt par metodiķi 2007. gada septembrī, bet šobrīd viņa ir vadītājas vietniece metodiskajā darbā. Evija ir ieguvusi augstāko izglītību gan uzņēmējdarbībā, gan pedagoģijā un maģistra grādu pedagoģijā. Evijas vaļasprieks ir floristika un rokdarbi - ikvienu iestādes apmeklētāju iepriecina viņas izveidotās kompozīcijas un svētku noformējums. Evija regulāri organizētajos seminārus skolotājas iemācās daudzas jaunas rokdarbu tehnikas, kuras vēlāk tiek izmantotas darbā ar bērniem. Arī pati Evija bieži darbojas ar bērniem, gan apgūstot filcēšanas pamatus, gan darbojoties ar vasku, gan veidojot daudzas citas praktiskas lietas. Ar Evijas atbalstu šogad PIl „Jāņtārpiņš” tika realizēti divi projekti sadarbībā ar Rīgas rajona padomi. Atzinību un daudzus labus vārdus Evija guva arī Rīgas rajona metodiskā darba skatē, kur viņa prezentēja savu darbu un metodisko kabinetu, daloties pieredzē ar citu PIl metodiķiem. Pedagogu cieņu Evija ir ieguvusi ar savu darbu, iedvesmojot arī citus godprātīgi pildīt savus pienākumus. Pedagogi raksturo Eviju kā strādīgu, izpalīdzīgu, labsirdīgu, atsaucīgu un sirsnīgu kolēģi, kura nekad neatsaka savu palīdzību un padomu. PII „Ritenītis” logopēde Guntra Alksne Pēc Pedagoģiskās skolas beigšanas 1984. gadā Guntra Alksne sāk strādāt Salaspils pilsētas bērnudārzā, ko veiksmīgi turpina darīt arī šobrīd. Šo gadu laikā Guntra stādā gan kā pedagogs, gan metodiķe, gan darbaudzinātāja, ievadot pedagoģiskajā darbā daudzus jaunus pedagogus. 2002.gadā pēc RPIVA beigšanas, iegūstot pirmsskolas un sākumskolas logopēda kvalifikāciju, veiksmīgi strādā par logopēdi un turpina arī pirmsskolas pedagoga darbu. Guntra regulāri paaugstina savu profesionalitāti apmeklējot seminārus un kursus, konsultējoties ar dažādiem speciālistiem, lai kvalitatīvi sniegtu palīdzību bērniem ar īpašām vajadzībām. Ir izstrādāts metodiskais darbs „Skaņu izrunas kultūras darba metodika” ar plašu attēlu un izmantojamās literatūras pielikumu par tēmu „Putni”, ko sekmīgi izmanto savā darbā. Guntru raksturo labestība, pozitīvisms un mīlestība pret bērniem. Viņa ir atsaucīga un izpalīdzīga, labprāt dalās pieredzē un iesaistās iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos. PII „Saime” pirmsskolas skolotāja Aija Jerkina „Ar pašu pirmo mušu Es nosūtu tev buču. Jo gribu, lai tu smaidi Un mani ciemos gaidi.” Ar šādu vai citādu mīļu skaitāmpantiņu ik rītu sākas PIl „Saime” vecākās grupas rīta aplis kopā ar skolotāju Aiju Jerkinu. Grupas bērni savai skolotājai Aijai saka: „Mums patīk, kā Tu māci burtiņus un iemāci mūs lasīt. Mums patīk, ka Tu vienmēr esi smaidīga, Tev ir laba sirsniņa un Tu esi skaisti saģērbusies. Mēs gribam Tev līdzināties.” Aija ap sevi izstaro gaišu mieru un siltu mājīguma sajūtu. Pie viņas mazie tiektin tiecas gan bēdu izsūdzēt, gan jaunumu pavēstīt, gan dalīties panākumu priekā, jo Aijai piemīt īpaša māka uzklausīt katru mazuli. Ar skolotāju ikkatrs mazais jūtas pamanīts un novērtēts. Viņa prot atrast katram piemērotu darbiņu, nenogurstošā pacietībā ikvienā bērnā atraisot spēju un vēlēšanos censties, darboties un nepadoties grūtību priekšā. Aijas labie vārdi un vērtīgie padomi uzmundrina ikvienu. Grupas darbā skolotāja īsteno projektus, kuros bērniem tiek attīstīta runa, loģiskā domāšana un spēja emocionāli izteikties. Aija ir ļoti atraktīva un nebaidās bērniem pasniegt visdažādākās idejas, kuras pati palīdz realizēt - viņas vadībā tiek sagatavoti aizaujoši priekšnesumi - roku un kāju leļļu teātra uzvedumi un pat cirka izrādes. PIl ”Saime" pirmsskolas skolotāja Aija Jerkina 5 un 6 gadus veco audzēkņu grupās strādā no 2006. gada septembra. Skolotāja Aija ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā un savā ikdienas darbā īsteno pašas izstrādātu, oriģinālu un kopveselu, izglītojamo spējām pielāgotu mācību darba plānojumu. Tā pamatmērķis ir veidot bērnos motivāciju patstāvīgai zināšanu un prasmju apguvei. Mērķtiecīgi virzot savu un audzēkņu mijiedarbi, skolotāja veicina bērnu personības un individualitātes pašattīstību, kā arī apzināti pilnveido bērnu spējas emocionāli un radoši izpausties. Pagājušajā gadā Rīgas rajona metodisko darbu skatē skolotājas Aijas metodiskais darbs „Rotaļas ar burtiem” ieguva 3. vietu, bet šogad jau ir iznākusi Aijas Jerkinas veidotā grāmata „Rotaļas ar burtiem”, kas ir nozīmīgs un kolēģu atzinīgi novērtēts palīglīdzeklis pirmsskolas pedagogiem bērnu sagatavošanā skolai. Nu jau trešo gadu Aija Jerkina aktīvi darbojas PIl „Saime" pašpārvaldē, šogad uzņemoties arī Darba kolektīva padomes priekšsēdētājas pienākumus. Ar viņas rosīgu līdzdalību interesantāki tapuši gan iestādes svētki, gan darbinieku jubileju svinības. Par skolotāju Aiju labus vārdus saka ne tikai viņas audzēkņi un darba kolēģi. Veicinot efektīvu informācijas apmaiņu starp pirmsskolas izglītības iestādi un ģimeni, skolotāja Aija sekmē arī vecāku pedagoģiskās pieredzes attīstību, par ko no viņiem saņem pateicību un pozitīvu. Ar savu aizrautību, ideju bagātību un allaž pozitīvo attieksmi pret dzīvi Aija spēj iedvesmot un pārsteigt ikkatru - gan lielu, gan mazu. PIl „Saime” audzēkņi, vecāki un kolēģi patiesi lepojas ar savu skolotāju Aiju un viņas paveikto. PII „Saulīte” pirmsskolas mūzikas skolotāja Zinta Spridzāne Zinta „Saulītē” strādā 5 gadus. Šajā laikā iegūta augstākā izglītība J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Lai vispusīgi sagatavotu bērnus mācību uzsākšanai skolā, paralēli vispārizglītojošam darbam, iestādē regulāri notiek dažādi tradicionāli un netradicionāli tematiskie pasākumi, un viena no galvenajām šo pasākumu iniciatorēm un autorēm ir Zinta Spridzāne. Zinta labi izprot un apzinās bērnu vajadzības, tādēļ visi pasākumi tiek orientēti uz aktīvu radošu darbošanos. Mūzikas nodarbības bērniem ir interesantas un oriģinālas. Tajās viņa ļauj bērniem iepazīt latvisko dzīvesziņu, sniedzot zināšanas par tradīcijām, mācot pareizi lietot valodu ikdienā. Zinta savus pienākumus veic ar atbildības sajūtu. Viņa veiksmīgi vada iestādes ansambli „Saules stariņi”, kas regulāri piedalās gan visos Salaspils novadā notiekošajos bērnu pasākumos, gan arī sadziedāšanās pasākumos Rīgas rajonā. Šogad „Salaspils Cālī” startēja viena no „Saules stariņu” solistēm un ieguva apbalvojumu „Teatrālais Cālis 2009”. Brīnišķīga ir Zintas izdoma un fantāzija, darinot daudzos un dažādos pasākumu atribūtus. Bērni, vecāki un kolēģi ir iemīlējuši mūsu muzikālo skolotāju Zintu Spridzāni, kura ir ne tikai iniciatore pasākumiem, bet bieži vien arī svētku vadītāja un dažādu interesantu lomu izpildītajā. Zinta nekad neatsaka palīdzēt ar kādu no savām radošajām idejām un aktīvi ņem dalību šo ideju realizācijā. Zinta cenšas, lai katrā pasākumā bērni kaut ko iemācās, kaut kas interesants iespiežas viņu atmiņās un sniedz vajadzību apmierināšanu, emocionālu gandarījumu. Zinta saskarsmē ar bērniem, vecākiem un kolēģiem ir prasīga, saprotoša un atsaucīga, tāpēc „Saulītes” kolektīvā viņa ir cienīta un mīlēta. Salaspils novada pašvaldības PII „Daugaviņa” Lolita Krole Lolita Krole strādā no 1994. gada. Darbu uzsāka kā audzinātāja, bet kopš 1996. gada strādā par metodiķi un pirmsskolas skolotāju bērnu sagatavošanas grupās. Lolitai ir liela pieredze bērnu psiholoģijas, bērnu attīstības un pedagoģijas jautājumos. Lolita ar lielu atbildību pilda savus pienākumus: konsultē pedagogus, plāno un   organizē bērnu pasākumus, ievada jaunos pedagogus darbā. Vairāku gadu garumā viņa ir apkopojusi metodiskos materiālus, izstrādājusi attīstošās spēles matemātikā. Lolita ir apzinīga, ar augstu atbildības sajūtu, uzmanīga, sirsnīga. Iestādes pedagogu kolektīvā Lolita tiek augsti vērtēta kā profesionāls, zinošs un atsaucīgs speciālists. Viņa spēj prasmīgi nodibināt kontaktus ar bērnu vecākiem, sniegt tiem padomus bērnu attīstības un audzināšanas jautājumos, veiksmīgi organizēt pasākumus un tematiskās pēcpusdienas bērniem un vecākiem. Šajā mācību gadā Lolita Krole koordinēja Salaspils pirmsskolas izglītības iestāžu kopīgo pasākumu- festivālu ''Draugu karuselis". Aizklātā balsojuma rezultātā Lolita guvusi vislielāko savu darba kolēģu un vecāku atzinību Lolita Krole tiek vienbalsīgi izvirzīta par iestādes "Gada labāko pedagogu".

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2008

Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” skolotāja Maija Karpoviča Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” skolotāja Mudīte Konstantinoviča Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Saime” skolotāja Sandra Apīne Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes ‘Saulīte” skolotāja Maija Līce Salaspils mūzikas un mākslas skolas skolotāja Rūta Bugavičute Salaspils sākumskolas skolotāja Zinta Mikasenoka Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Līvija Muska Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Ņina Prohorova Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Daina Tauriņa Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Anna Priedeslaipa   Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” skolotāja Maija Karpoviča Maija spēj iepriecināt un pārsteigt bērnus ar interesantām, radošām spēlēm un rotaļām. Vecāki augstu vērtē Maijas pedagoga prasmi un pieredzi. Kolēģi Maiju raksturo kā centīgu, izpalīdzīgu, akurātu un ļoti atsaucīgu. Darbā Maija ir erudīts cilvēks - labi pārzina bērnu psiholoģiju un pedagoģiju, spēj risināt bērnu un vecāku savstarpējo attiecību jautājumus. Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” skolotāja Mudīte Konstantinoviča Mudīte ir sporta un ritmikas skolotāja. Mudīte atbild par sporta dienām, sporta svētku norisi pilsētas svētku laikā, kurus apmeklē ļoti daudz bērnu un vecāku. Jau otro gadu Mudītes bērni piedalās mūsdienu ritma deju konkursos un šajā gadā tika iegūta 2. pakāpes laureātu diploms mūsdienu deju festivālā “Jaunā, straujā paaudze” Zemgales novadā un 1. pakāpes diplomu Rīgas rajona konkursā “dejas brīnums”. Mudītes bērni ir koncertējuši Mālpilī, Cēsīs, Rīgā un vasarā piedalījušies Ventspils deju festivālā. Panākumus kaldinājusi labā sadarbība ar vecākiem. Kolēģi Mudīti raksturo kā izpalīdzīgu, iejūtīgu, un pretimnākošu. Katra Mudītes dejas horeogrāfija ir pārdomāta un daudzveidīga. Nodarbībās valda draudzīga gaisotne un darboties prieks.   Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Saime” skolotāja Sandra Apīne Sandra ir labestīga, mierīga, nosvērta, atvērta, vienkārša, ar labu humora izjūtu. Savējā bērniem, vecākiem, kolēģiem. 2007. gadā metodisko darbu skatē Sandra ieguva 2. vietu par darbu ”Iepazīsti savu apkārtni” un 2008.gada aprīlī saņēma 2. vietu Latvijā izsludinātajā konkursā “Daba mums apkārt. Pļava 3”. Sandra no nekā izgatavos kaut ko skaistu. Nomests zariņš viņas rokās pārtop par dzīvnieciņu vai skaistu puķi. Sandra prot uzburt brīnumu! Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja Maija Līce Maija šogad ir stāvējusi klāt visiem lielajiem iestādes projektiem- organizējusi iestādes 25 gadu jubilejai veltītos pasākumus bērniem, vecākiem, “tortes dienu”, atvērto durvju dienu un svinīgo koncertu. Arī festivāla “Draugu karuselis” organizācija šogad bija Maijas projekts, tāpat kā sadarbībā ar Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldi tapušais Rīgas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu teātra grupu festivāls. Maija ir atbildīga, centīga, izpalīdzīga un pozitīva. Kolektīvā viņu mīl un ciena. Maija daudz darījusi bērnu latviešu valodas apguves nodrošināšanā. Maija mīl un izprot bērnus, strādā radoši un cenšas katram atrast individuālu pieeju. Salaspils mūzikas un mākslas skolas skolotāja Rūta Bugavičute Rūtas raitajā valodas plūdumā gribas klausīties vēl un vēl, viņa prot savus audzēkņus aizraut, radīt interesi, motivēt mācīties un patstāvīgi strādāt, saņemties un paveikt arī to, kas šķiet apgrūtinošs, bet vajadzīgs. Rūta savu interesi par mākslu un pasaules kultūru bagātina ar ceļojumos redzēto, dzirdēto, piedzīvoto un nodod tālāk saviem audzēkņiem. Savas lietuviešu saknes Rūta izkopj sadarbojoties ar kolēģiem Viļņā un pateicoties tieši Rūtai skola iesaistījās starptautiskā projektā “No sirds uz sirdi”, kas izvērtās par patiesi nozīmīgu notikumu skolas audzēkņiem. Rūta ir apveltīta ar augstu atbildības sajūtu, personības šarmu, koleģiāla un principiāla. Rūta ir koncertu vadītāja, neaizstājams pedagogs vasaras nometnēs, sabiedrības dvēsele. Viņa ir tā, kas padara nepadarāmo.   Salaspils sākumskolas skolotāja Zinta Mikasenoka Kopā ar skolotāju Zintu bērni apgūst pirmās lasīt un rakstīt prasmes, darina interesantus objektus no papīra, dzijas, dabas materiāliem, zīmē, glezno, aplicē. Bērni kopā ar audzinātāju veic garas pastaigas, iepazīst apkārtējo dabu. Kopā ar Zintu un drāmas skolotāju  tapa izrāde” Kā atrast ceļu?”, kopā ar sporta skolotāju bērni startēja PII sporta spēlēs Olainē.  Zinta kopā ar kolēģiem ir apkopojusi savu 25 gadu darbā apgūto  pieredzi metodiskajā materiālā, kura izdošanu kolektīvs gaida ar nepacietību. Savus oriģināldarbus un aprakstus skolotāja publicē skolas avīzē “Čiekuriņš”. Skolotāja labprāt piedalās skolas fotoizstādēs ar saviem interesantajiem darbiem.   Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Līvija Muska Skolotāja Līvija māca latviešu valodu un literatūru. Skolotājai ir liela atbildības sajūta, izmanto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas, regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, ar jaunākajām idejām iepazīstina kolēģus. Skolotāja Līvija aktīvi piedalās metodiskās komisijas darbā, skolas projekta “Starpkultūru dialoga veicināšanas” komandā. Skolotājai ir labas organizatora spējas, kontakts ar bērniem un vecākiem un savā darbā ir prasīga, kompetenta un taktiska. Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Ņina Prohorova Krievu valodas un literatūras skolotāja pedagoģijā strādā jau 50 gadus. Skolotāja māca skolēniem mīlēt valodu un literatūru , viņas bērni labprāt lasa grāmatas. Viņa ir liela autoritāte savu skolēnu, vecāku un kolēģu vidū, labprāt dalās ar savu bagāto pieredzi. Skolotāja ir devusi savu ieguldījumu mācību priekšmeta satura pilnveidošanā valstī, aktīvi piedalās semināros, ir mācību grāmatu recenzente. Ņinai ir lieliskas organizatora spējas, viņa ir enerģiska, prasīga, kompetenta, taktiska un stundas ir interesantas un aizraujošas.   Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Daina Tauriņa Skolotāja Tauriņa māca vēsturi, politiku, tiesības un filozofiju. Skolotāja lieliski sagatavo savus skolēnus olimpiādēm ir iegūta 1. vieta rajonā un 2. vieta valstī. Tas ir likumsakarīgs daudzu gadu darba rezultāts. Skolotāja ir prasīga, veiksmīgi veic mācību un audzināšanas darbu. Skolotājas vadībā skolēni raksta un aizstāv labus zinātniski pētnieciskos darbus. Absolventi ir atzinuši , ka stundas pie skolotājas bijušas aizraujošas un vērtīgas. Par gada pedagogu skolotāju izvirzīja skolēni, kurus viņa māca. Arī kolēģi atzīst, ka daina Tauriņa ir pelnījusi atzinību, jo prot sadarboties ar skolēniem, motivēt ir lietišķa, korekta, godīga, zinoša, atsaucīga un izpalīdzīga   Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Anna Priedeslaipa Skolotāja Anna māca mūziku, audzina klasi, vada 5.-9. klašu meiteņu kori “Sonāre” un zēnu kori, 4. klašu ansambli. Skolas kori Annas vadībā atdzīvina skolas pasākumus. Skaļus aplausus kori saņēma skolas atskaites koncertā. Atzīstami panākumi šogad bija kā  zēnu korim tā meiteņu korim – abi skatē ieguva II pakāpes diplomus. Meiteņu koris piedalījās dziesmu svētku atklāšanas koncertā, zēnu koris skanēja arī Cēsīs. Skolotājas Annas darbs nes kā skolas tā pilsētas vārdu tālāk pasaulē.

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2007

Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Brigita Mežgale Turlaja Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Grieta Dimitere Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Anita Šaltāne Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Tatjana Kuļikovska Salaspils sākumskolas skolotāja Antra Vilmane Pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” pedagoģe Liene Kokoreviča Pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” pedagoģe Inese Borisanova Pirmsskolas izglītības iestādes “Saime” pedagoģe Tatjana Gajevska Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pedagoģe Tatjana Reinholde Salaspils mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Karpova Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Brigita Mežgale Turlaja Skolotāja strādā 1. vidusskolā jau 14 gadus un māca ģeogrāfiju, bet ir mācījusi arī sportu. Brigitas ģeogrāfijas stundas ir daudzveidīgas, jo arī pati skolotāja ir daudz ceļojusi un vadījusi skolēnu grupu turiādes uz Karpatiem un Tatriem. Skolotājas Turlajas audzēkņi parasti veiksmīgi startē rajona un valsts olimpiādēs, kā arī aizstāv labus zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD). Skolotāja Turlaja vada interešu izglītības grupu “Pasaule un mēs”. Skolotāja ir vadījusi projektu “Lauku iela un tās iedzīvotāji” un, šobrīd, pateicoties arī viņai, iznāk skolas avīze “Logs”, kas kļūst arvien populārāka skolotāju, skolēnu un vecāku vidū. Skolotāja pati ir izglītības mūža garumā pozitīvais piemērs, jo nepārtraukti mācās un apgūst jaunas lietas. Viņa ir radoša, atsaucīga un darbu mīloša. Salaspils 1. vidusskolas skolotāja Grieta Dimitere Skolotāja strādā 1. vidusskolā jau 25 gadus. Arī skolotāja Grieta ir gatava iesaistīties visā, kas ir jauns un interesants. Skolotāja ir mācījusi mūziku un bijusi koncertmeistare skolas deju kolektīvam, izveidojusi folkloras klasi un nodrošinājusi bērnu dalību republikas folkloras festivālos “Pulkā eimu, pulkā teku”. Skolotāja Grieta ir mācījusi veselības mācību un, pateicoties viņai, mācību iestāde ieguva Strasbūras sertifikātu “Veselību veicinoša skola”. Skolotāja ieguvusi arī angļu valodas skolotāja diplomu un maģistra grādu pedagoģijā, kā arī apguvusi pieredzi Austrijā un Zviedrijā. Skolotājas Dimiteres angļu valodas stundas ir interesantas un radošas. Viņas sagatavotos stundu materiālus izmanto arī kolēģi. Arī gaidu un skautu kustība saistās ar skolotājas Grietas vārdu. Ar saviem skautiem un gaidām skolotāja ir pabijusi Anglijā, Beļģijā, Austrijā, Vācijā, Polijā un par savu darbību saņēmusi 3. pakāpes Baltās lilijas goda zīmi. Šobrīd skolotāja Dimitere koordinē skolas Comenius projektu „Ieražas un tradīcijas skolas kalendārā”. Arī talkotāju kustība „Pēdas” Salaspilī saistās ar skolotājas Dimiteres vārdu. Skolēniem un kolēģiem skolotāja ir pozitīvisma piemērs, padomdevēja, konfliktu risinātāja un īsts draugs. Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Anita Šaltāne Skolotāja Anita Šaltāne Salaspils 2. vidusskolā 11 gadus māca ģeogrāfiju un ekonomiku, kā arī pilda direktora vietnieka pienākumus. Skolotāja veiksmīgi vada metodisko darbu, apguvusi bilingvālās mācību metodes un aizstāvējusi multiplikatora kvalifikācijas darbu, kā arī vada republikas skolotājiem bilingvālās metodikas kursus, piedalījusies mācību līdzekļu izstrādē mazākumtautību skolai. Skolotāja Šaltāne vada arī kursus ģeogrāfijas skolotājiem, direktoru vietniekiem, bilingvālās izglītības koordinatoriem. Skolotāja ir piedalījusies kursu programmu izstrādāšanā skolotājiem, kuri mazākumtautību skolās mača savu priekšmetu latviešu valodā. Šajā mācību gadā skolotāja apmeklēja kursus un mācīja skolēniem  arī sociālās zinības. Skolotāja pārzina un veiksmīgi lieto jaunākās mācību metodes un tehniskos līdzekļus. Skolotājas Anitas audzēkņiem ir panākumi rajona olimpiādēs, jo skolotājai ir labs kontakts ar bērniem. Viņai piemīt liela atbildības sajūta, un ir autoritāte kā kolēģu tā vecāku vidū. Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Tatjana Kuļikovska Skolotāja Tatjana Kuļikovska ir Salaspils 2. vidusskolas absolvente un skolotāja gaitas savā dzimtajā skolā uzsāka pirms 19 gadiem. Paralēli sākumskolas skolotājas darbam Tatjana pilda direktora vietnieces mācību un audzināšanas darbā pienākumus, kā arī vada sākumskolas metodisko komisiju, pati apgūstot jauno un iepazīstinot kolēģus. Skolotājai ir liela atbildības sajūta, organizatora spējas, prot saliedēt kolektīvu, ir prasīga, kompetenta, taktiska. Skolotājai Tatjanai Kuļikovskai ir labs kontakts ar vecākiem, spēj profesionāli risināt konfliktus un prasmīgi vadīt audzināšanas darbu. Salaspils sākumskolas skolotāja Antra Vilmane Skolotāja Antra Vilmane skolā strādā jau 12 gadus. Skolotāja ir autoritāte skolā, jo saskarsmē ar pedagogiem un kolēģiem ir lietišķa un koleģiāla. Skolotāja nemitīgi papildina zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā dažādos kursos, kā arī seko novitātēm izglītības jomā un ievieš tās darbā. Bet vispatiesāk skolotāju raksturo paši bērni: - viņa ir vislabākā, mīļa, laba, labsirdīga, skaista; - viņa visu labi paskaidro interesanti vada stundas, nekad nav nikna, bet ja aizrāda, mēs klausām; matemātikā mums parāda kā vieglāk risināt uzdevumus,  latviešu valodā mums ir interesanti uzdevumi, kas nav grāmatā, bet dabas zinību eksperimentus skolotāja veidoja pati. - Skolotāja organizēja interesantus klases vakarus un ekskursija skopā ar vecākiem - Mūsu skolotāja ir čakla kā bite un mums ir žēl, ka viņa aiziet strādāt uz citu skolu, bet mēs novēlam Antrai, lai jaunajā skolā viņa būtu laimīga, mīļa, lai viņai veiktos un būtu vēl paklausīgāki bērni. Pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” pedagoģe Liene Kokoreviča Audzinātāja Liene “Daugaviņā” strādā 9 gadus. Viņa labi pārzina bērnu psiholoģiju un pedagoģiju, spēj risināt bērnu un vecāku savstarpējo attiecību jautājumus. Liene ir aktīva, apzinīga, atbildīga, vada interesantas nodarbības un pati veido interesantas attīstošās spēles. Viņa ir vislielākā autoritāte kolēģu un vecāku vidū, jo veiksmīgi organizē vecāku tematiskos vakarus, ir atsaucīga un izpalīdzīga. Bērni ar lielu prieku katru rītu dodas uz grupu pie Lienes, jo zina, ka tiks mīļi sagaidīti un pārsteigti ar jaunām spēlēm un rotaļām. Pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis” pedagoģe Inese Borisanova  Inese Borisanova iestādē strādā jau no 1999. gada. Savienojot tiešo darbu pirmskolā ar mācībām, Inese ir ieguvusi bakalaura grādu un pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju Daugavpils Universitātē. Ineses darbībā nekā nav nejauša, viss ir pašas radīts un pārdomāts. Inese ir atraktīva, izdomas bagāta pedagoģe ar radošu pieeju lietām un darbiem. Inese labi saprotas ar bērniem un vecākiem, ir atvērta un dalās pieredzē kā iestādē, tā arī ārpus tās. Inesi raksturo godprātīgs ikdienas darbs - attīstošas vides veidošana, sasniegumu izvērtēšana, bērnu sagatavošana skolai, dažādu mācību metožu un paņēmienu izmantošana. Viņai sokas viss - iestādes pasākumu vadīšana, scenāriju un dzejoļu rakstīšana, mākslas un sporta svētku organizēšana, izstāžu veidošana. Viņa ir autoritāte kolēģu vidū, jo ir patīkama sarunu biedrene un radoša personība. Pirmsskolas izglītības iestādes “Saime” pedagoģe Tatjana Gajevska Taņa (tā skolotāju sauc kolēģi un bērni) “Saimē” strādā jau 17 gadus. Šajā laikā iegūts pedagoģijas maģistra grāds ar darbu “Dziedamā rotaļa kā pirmsskolas vecuma bērnu darbības forma”. 2007. gadā izstrādāts metodiskais materiāls “Bērnu dziesmas ar dzīvnieku balss atdarinājumiem un refrēniem”. Savus pienākumus skolotāja veic ar lielu atbildību un godprātīgi. Nodarbības bērniem ir interesantas un oriģinālas, atbilstošas vecuma grupai, individuālajām dotībām un spējām. Nodarbībās Taņa izmanto dažādus mūzikas instrumentus un iedziedāšanās vingrinājumus. Talantīgajiem bērniem ir iespēja muzicēt ansamblī „Saime”, kas regulāri piedalās ansambļu sadziedāšanās pasākumos Rīgas rajonā. No 1992. Gada saimes audzēkņi regulāri startē “Salaspils Cālī” un arī šī gada “Salaspils Cālis” Alise Ungure ir Taņas audzēkne. Absolvējot „Saimi” bērniem ir interese un izpratne par klasisko mūziku, simfoniskā orķestra instrumentiem, dažādiem mūzikas žanriem. Daudzi audzēkņi turpina mācības Salaspils mūzikas un mākslas skolā, kurā arī Taņa strādā. Taņa pedagoģiskajā saskarsmē ar bērniem, vecākiem un kolēģiem ir lietišķa, prasīga un saprotoša un ir autoritāte. Taņa nekad neatsaka palīdzēt ar radošam idejām un to realizāciju. Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pedagoģe Tatjana Reinholde Tatjana Reinholde “Saulītē” strādā jau 13 gadus. Tatjana ir no tiem cilvēkiem, kuri mācās visu mūžu. Arī šajā mācību gadā skolotāja pabeidza kursus “Mākslas terapija darbā ar bērniem”. Tatjana ir zinoša, labi izprot bērnu attīstības un personības īpatnības, pirmskolas programmas. Tatjana strādā radoši. Savu darbu plāno un analizē. Viņas grupā ir izveidoti aktivitāšu centri, kuros atrodami pašpagatavoti mācību līdzekļi. Viņa prot pieskaņot uzdevumus bērna individuālajām vajadzībām. Tatjana ļoti mīl bērnus, prot izrādīt bērniem cieņu un respektēt viņus. Tatjana ir laba kolēģe, vienmēr gatava palīdzēt, atsaucīga, dalās pieredzē. Kolēģiem Tatjana ir autoritāte, viņa tiek cienīta un mīlēta. Tatjana Reinholde saprot, ka galvenie audzinātāji ir vecāki un tāpēc atbalsta ģimenes līdzdalību visdažādākajos veidos un cenšas iesaistīt vecākus darboties grupā, meistarot iekārtas, gatavot mācību līdzekļus, organizēt bērniem mācību ekskursijas. Šajā mācību gadā skolotāja pati izveidoja un realizēja projektu “Spēlēsim dambreti!”. Projektā iesaistījās visi grupiņas bērni, vecāki un tas guva lielu atsaucību un interesi. Salaspils mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Karpova Telpas var būt dažādas. Ir tādas, kuram cauri brāžas visi Trauksmainās Pasaules vēji. Un ir telpas kā oāzes. Vietas, kurās ir drošība. Miers. Iespēja mācīties, domāt, brīnīties, radīt. Pasaules daļa, kurā ir kārtība. Mīlestībā, pacietībā, atbildībā un pašatdevībā izkopta. Tāda ir šobrīd skolotājas Natālijas Karpovas klase. Vieta, kur audzēkņi apgūst klavierspēli. Vieta, kur viņi mācās dzīves vērtības. 35 mūža gadi aizvadīti pedagoģiskajā darbā, 15 no tiem Salaspils mūzikas un mākslas skolā. Laika ritējums ir nemanāms. To attopam vien tad, kad bijušie audzēkņi ver skolas durvis, pie rokas vedot jau savus bērnus ar lūgumu, lai skolotāja arī viņiem māca godprātīga darba vērtību. Absolventi zina un novērtē to, ka ikvienam audzēknim skolotāja dāsni veltī savu laiku, pūles un uzmanību. Vispusīgi apdāvinātā Irina Ļikanova, perfektā Oksana More, artistiskais šī gada valsts konkursa finālists Aleksandrs Tuguševs, konkursā Talants Latvijaiatzinību guvusī Marija Katrečko- tie ir daži no daudziem, kas klavierspēli mācījušies pie skolotājas Natālijas. Protams, liels gandarījums ir brīžos, kad ieguldītais darbs nesis augļus diplomu un atzinības rakstu veidā. Tomēr konkursi nav pašmērķis, nedz arī vienīgā mēraukla. Daudz svarīgāki ir kolēģu atzinības vārdi, izteikti ikdienā, tas, ka tavs vārds, skolotāj, ir profesionālās kvalitātes zīme. Meklējat spēcīgu personību, cilvēku, uz kuru var paļauties? Mums tāds ir! Tā ir skolotāja Natālija Karpova.

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2006

Salaspils 1. vidusskolas sākumskolas skolotāja Vija Griestiņa Salaspils 1. vidusskolas bioloģijas skolotāja Diāna Šķēle Salaspils 2. vidusskolas bioloģijas skolotāja Ināra Pastare Salaspils 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja Olga Smirnova Salaspils sākumskolas skolotāja un bibliotekāre Margarita Poriete Salaspils novada pašvaldības PII “Daugaviņa” pirmsskolas skolotāja Edīte Strade. Salaspils novada pašvaldības PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Ludmila Brunere Salaspils novada pašvaldības PII “Saime” pirmsskolas skolotāja Mārīte Dūma. Salaspils mūzikas un mākslas skolas akordeona klases pedagogs Svetlana Jermilova Salaspils bērnu sporta skolas handbola treneris Inals Doguzovs Salaspils 1. vidusskolas sākumskolas skolotāja Vija Griestiņa. Vija Griestiņa pedagoģisko izglītību ieguvusi Liepājas pedagoģiskajā institūtā. Darba gaitas uzsāktas Stopiņu 1. astoņgadīgajā skolā, tad Rīgas 85. vidusskola. Kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 27 gadi, bet Salaspils l. vidusskolā uzsākts 14. darba gads. Kopš 2000. gada Vija vada arī sākumskolas skolotāju metodisko komisiju. Vairākus gadus Vijai ir laba sadarbība ar teātri “Kabata” - katru gadu tiek organizēti braucieni visiem sākumskolas skolēniem uz šī teātra izrādēm. 2001. un 2002. gadā Sorosa fonda - Latvija programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekta “Cilvēks sabiedrībā” ietvaros Vija piedalījās sociālo zinību programmas veidošanā un aprobācijā. Vija Griestiņa ir viena no 2001.gadā iznākušā eksperimentālā mācību līdzekļa pamatskolai “Ceļojums uz Eiropas Savienību” autorēm. Šajā gadā kopā ar kolēģēm tiks veidots līdzīgs mācību līdzeklis “Ceļojums pa Eiropas Savienību”. Vija ir piedalījusies mācību materiālu ievietošanai internetā izstrādē. 2001. gadā materiālā “Projektu darbs Salaspils 1. vidusskolā” ir divas viņas izstrādnes – “Nauda” un “Piens”. Jau sesto gadu Vija kopā ar kolēģēm organizē vasaras sporta nometnes. Par tām pateicību izteikuši vecāki. Šajā gadā Vija darbojas arī Salaspils novada sākumskolas un pirmsskolas darba grupā. Vija patstāvīgi pilnveido savu izglītību un profesionālo meistarību, regulāri apmeklējot dažādus kursus skolotājiem. Vija ir skolotāja, kas motivē skolēnus mācīties un ticēt savām spējām, mācību procesā ievēro savu audzēkņu domas, uzskatus, izzina intereses un palīdz tās attīstīt. 2004. gadā viņa piedalījās jaunā starptautiskā matemātikas konkursa “Tik vai cik...” organizēšanā, dodot iespēju 4. klašu skolēniem piedalīties starptautiskos konkursos. Veiksmīgi katru gadu skolēni tiek gatavoti sākumskolas matemātikas atklātajai olimpiādei. Vija vienmēr guvusi savu audzēkņu vecāku atbalstu. Salaspils 1. vidusskolas bioloģijas skolotāja Diāna Šķēle Skolotāja darbs ietekmē daudzu cilvēku prātu, gribu, jūtas un viņu likteņus. Tas balstās uz noteiktiem skolotāja darbības pamatprincipiem- profesionalitāti, koleģialitāti, brīvību, atbildību, taisnīgumu, patiesumu, cieņu un pašcieņu, smalkjūtību. Šie skolotāja darbības pamatprincipi raksturo arī Salaspils l. vidusskolas bioloģijas skolotāju Diānu Šķēli. Skolotājas Diānas vadītās mācību stundas ir organizatoriski bagātas (pāru darbs, grupu darbs, dažādi projekti, prezentācijas, kritiskās domāšanas elementi) un rezultatīvas. Par skolotājas entuziasmu un sistemātisku, un nopietnu pieeju mācību procesa organizēšanā liecina arī skolēnu sasniegumi bioloģijā aizvadītajā mācību gadā : Valters Veinbergs- 2.vieta rajona un atzinība valsts bioloģijas olimpiādē Ieva Spruženiece- 2. vieta rajona bioloģijas olimpiādē un 3. vieta rajona konkursā “Pazīsti savu organismu!” Aleksandrs Čudars- 3. vieta rajona bioloģijas olimpiādē Ieva Krūmiņa - 3. vieta rajona bioloģijas olimpiādē un atzinība rajona konkursā “Pazīsti savu organismu!” Arī valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka skolēni bioloģijas stundās tiek rosināti uz aktīvu mācību darbību un savu mērķu piepildījumu. Audzināšanas darbs skolotājai nav svešs nu jau 23 gadus. Kopš skolotājas gaitu uzsākšanas Salaspils 1. vidusskolā, Diāna Šķēle gadu no gada ir bijusi audzinātāja kādai no klasēm. Piedaloties Filozofiskās izglītības centra rīkotajos multiplikatoru tālākizglītības kursos “Filozofija bērniem - Domātprieks” skolotāja apguvusi filozofiskās domāšanas principus, kurus veiksmīgi realizē arī audzinātā]stundās un bioloģijas stundās, rosinot skolēnu iztēli un kritiskās domāšanas attīstību. Līdztekus mācību un audzināšanas darbam, Diāna Šķēle nu jau 5 gadus vada Rīgas rajona vides izglītības metodisko apvienību, kuras galvenā darbība saistās ar vides jautājumu integrēšanu vispārizglītojošās skolās caur interešu izglītības programmu realizēšanu. Skolotājai Diānai nav svešas arī citas ārpusstundu aktivitātes. Neatsverama ir bijusi un joprojām ir līdzdalība dažādu skolai svarīgu projektu veiksmīgā realizācijā. 90-tajos gados veiksmīgi tika aizsākts darbs pie veselību veicinošas skolas izveides projekta. Aktīva iesaistīšanās bija arī Bērnu Vides skolas projektā “Dabas vērotāji”, Dānijas kopprojektā “Upe man stāstu stāsta”, Ozona slānim draudzīga skola “3mm ozona”. Šajā mācību gadā ir aizsākts darbs pie projekta “Skolu sadarbības projekts vienotam metodiskajam atbalstam mazākumtautību skolās”. Skolotāja Diāna Šķēle ir sniegusi neatsveramu ieguldījumu skolas tēla veidošanā un popularizēšanā, skolēnu aktīvas mācību darbības veicināšanā un mācību procesa daudzveidošanā. Salaspils 2. vidusskolas bioloģijas skolotāja Ināra Pastare Bioloģijas skolotāja Ināra Pastare strādā skolā no 1997.gada 1.septembra. 1999.gadā ir ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Skolotāja I.Pastare aktīvi piedalās skolas mācību - audzināšanas procesā, vada bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāju Metodisko komisiju. Laika posmā no 1999.gada 1.maija līdz 2000.gada 1.februārim ir piedalījusies LVAVA (Latviešu valodas apguves valsts aģentūra) “Bioloģijas plakātu izstrāde un darbs ar tiem, mācot priekšmetu bilingvāli cittautu skolās” Pati ir apguvusi un veiksmīgi pielieto bilingvālās apmācības metodes. Skolotājai ir labs kontakts ar skolēniem un viņu vecākiem. 2000./2001.mācību gadā Veselību veicinošo skolu projekta teorētiskās un praktiskās apmācību kursos un pateicoties I.Pastares darbībai, skola ir ieguvusi Veselību veicinošas skolas nosaukumu. Skolā vada jauniešu klubu “Veselības avots”. 2006./2007.mācību gadā ir iesaistījusies LVAVA Nacionālās programmas ,,Latviešu valodas apguve' projekta ,,Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē' metodisko un mācību līdzekļu izveidē, kā arī LVAVA projektā “Skolu sadarbības projekti vienotam metodiskajam atbalstam mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās, kuras īsteno vispārējas vidējās izglītības programmas” 2006. - 2008.g., kuru īstenos mūsu skolas sadarbība ar Salaspils 1.vidusskolu. Skolotājas I.Pastares stundas ir interesantas, aizraujošās ar daudzveidīgām mācību metodēm, pat mācībās vājākie skolēni ļoti pozitīvi atsaucas par skolotāju un viņas mācību stundām. Skolotāja seko līdzi visam jaunajam, kas notiek skolā un ārpus skolas. Pašlaik apmeklē arī dabaszinību kursus un šī gada septembrī 5.klasē uzsāks šī priekšmeta apmācību. Savās stundās veiksmīgi izmanto tehniku, pati ir apguvusi datorprasmes, kuras izmanto savā darbā. Salaspils 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja Olga Smirnova Angļu valodas skolotāja Olga Smirnova strādā skolā no 1987.gada. Skolotāja O.Smirnova aktīvi piedalās skolas mācību - audzināšanas procesā, viņas stundas ir interesantas, aizraujošas, skolotāja ir apguvusi un veiksmīgi izmanto jaunākās angļu valodas apmācības metodes savās stundās. Regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos, ir veiksmīgi apguvusi jaunākās informācijas tehnoloģijas un izmanto tās mācību procesā, aktīvi piedalās skolas svešvalodu Metodiskās komisijas darbā. 2002.gadā piedalījās skolas Informatīvi metodiskā centra attīstības projekta izveidē, kurš tika iesniegts Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldē un skola tika iekļauta Rīgas rajona vienotā elektroniskā kopkataloga darbībā. O. Smirnova uzsāka ievadīt katalogā bibliotēkas metodisko literatūru un daiļliteratūru. Skolotājai ir labs kontakts ar skolēniem un viņu vecākiem. Viņas audzēkņi piedalās rajona angļu valodas olimpiādēs un iegūst godalgotas vietas. Viņas audzināmās klases kļūst par saliedētiem kolektīviem, arī šogad skolotāja izvadīja 12 klasi. Šī gada jūnijā skolotāja labprāt piekrita darboties LVĀVA projektā “Skolu sadarbības projekti vienotam metodiskajam atbalstam mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās, kuras īsteno vispārējas vidējās izglītības programmas” 2006. -2008.g. sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolu. Paralēli savam skolotāja pamatdarbam O. Smirnova ir pabeigusi 160 stundu kursus Darba aizsardzībā un drošībā un veic skolā dara aizsardzības speciālista pienākumus. Ir novērtējusi skolā darba vietu riska faktorus un izveidojusi darba aizsardzības instrukcijas. Skolotāja O.Smirnova aizrautīgi seko līdzi visam jaunajam, kas notiek skolas dzīvē un ārpus skolas un ir labs palīgs un padomdevējs gan skolas administrācijai, gan saviem kolēģiem.     Salaspils sākumskolas skolotāja un bibliotekāre Margarita Poriete Margarita Poriete strādā Salaspils sākumskolā no 2001. gada 20. augusta. Saskarsmē ar pedagogiem un darbiniekiem veido koleģiālas un lietišķas attiecības. Nepieciešamības gadījumā prot taktiski pateikt, kas pedagogu darbībā vai rīcībā ir jāmaina vai jālabo, uzklausot arī kolēģu viedokļus par savu darbu. Saskarsmē ar bērniem cenšas uzklausīt viņu domas, atbalstīt iniciatīvas un būt laba padomdevēja. Ir pratusi izveidot labu sadarbību ar skolēnu vecākiem. Skolotāja Margarita Poriete ir beigusi Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, apgūstot pamatskolas pedagoģes un metodiķes specialitāti. Ir beigusi arī daudzus profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus pedagoģijā un psiholoģijā, regulāri apmeklē Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldes organizētos seminārus. Ir ieguvusi veselības mācības skolotāja sertifikātu, apmeklējusi angļu valodas skolotāju nespeciālistu kursus. Skolotājai ir datora zināšanas, kuras ieguvusi kursos IK pārvaldē. Skolotāja piedalījās bibliotekāru apmācības kursos, apguva un realizē šīs prasmes savā darbībā skolas bibliotēkā. Margarita Poriete regulāri seko novitātēm izglītības jomā, tās izvērtē un piemēro konkrētajiem skolas apstākļiem un atbilstības gadījumā tās ievieš darbā. Skolotāja Margarita Poriete no 2004. gada veic skolas arodbiedrības vietējās komitejas priekšsēdētājas pienākumus, aktīvi organizējot darbinieku sabiedrisko dzīvi. Aktīvi iesaistās pašdarbībā un ir Ogres skolotāju kamerkora dalībniece. Salaspils novada PII “Daugaviņa” pirmsskolas skolotāja Edīte Strade. Edīte Strade strādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa” par pirmsskolas skolotāju no 2003.gada. Savā darbā apliecinājusi sevi kā apzinīgu, godprātīgu darbinieci. Edīte ar lielu interesi strādā pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem. Viņas vadītās nodarbības ir saturīgas un interesantas, balstītas uz jaunākajām pedagoģiskām atziņām. Edīte darbā izmanto Latviešu tautas dzīvesziņas pamatus, folkloru un dabas materiālus, tā tuvinot bērnus dabai un iepazīstinot ar apkārtējo vidi. Viņa aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā un veiksmīgi sadarbojas ar bērnu vecākiem. Edītes Strades vadībā bērni darbojas ar prieku, interesi un gūst labas sekmes. Kopīgi ar vecākiem organizētie svētki un pasākumi nes lielu gandarījumu kā bērniem, tā arī vecākiem. Sadarbībā ar kolēģiem Edīte ir atsaucīga, izpalīdzīga, uz viņu vienmēr var paļauties un visus darba pienākumus viņa veic ar lielu atbildības sajūtu. Salaspils novada pašvaldības PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Ludmila Brunere Ludmila Brunere strādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” par mūzikas skolotāju jau no atvēršanas brīža 1982. gada 2.jūlija. Ludmila ļoti mīl bērnus un ir iemantojusi lielu autoritāti kolēģu vidū, ir atsaucīga, draudzīga un izpalīdzīga. Katra viņas tikšanās ar bērniem un katra nodarbība ir kā maza muzikāla izrāde. 2005./2006. mācību gadā viņai bija ļoti interesanti projekti, īpaši: Maizes diena, Ziemassvētki, Masļenica. Katru gadu Ludmila atrod jaunas un radošas idejas izlaiduma organizēšanai. Ar jauno kolēģi Zintu kopīgi izveidotais ansamblis “Saules stariņi” veiksmīgi piedalījies daudzos pilsētas projektos, kā arī guvis atzinību Rīgā “Aprīļa pilienos”.     Salaspils novada PII “Saime” pirmsskolas skolotāja Mārīte Dūma Mārīte Dūma strādā sagatavošanas grupā vairāk kā desmit gadus. Savu pieredzi ir apkopojusi un kvalitatīvi veic bērnu sagatavošanu skolai. Savā grupā ir izveidojusi neskaitāmus materiālus, kā apmācīt bērnus lasītprasmē, stāstīšanā, teikuma veidošanā. Apmācot bērnus, Mārīte balstās uz bērnu individuālajām īpatnībām un mācību procesā nodrošina katram bērnam individuālo pieeju. Mārītes Dūmas attieksme pret bērniem ir korekta, labdabīga, ļaujot katram bērnam patstāvīgi darboties un apgūt praktiskās iemaņas, gan rokdarbos, gan lasītprasmē, gan sadzīvē. Mārīte nemitīgi papildina materiālo bāzi bērncentrētās mācību vides veidošanā un aktivitāšu centru izveidē. Laba sadarbība ar bērnu vecākiem, kuri palīdz materiālās bāzes pilnveidošanā bērnu darbības organizēšanai. Mārītei ir radoša pieeja vadot rotaļnodarbības un prasme bērnus pārorganizēt no vienas aktivitātes uz citu aktivitāti. Bērnu vecākiem 3 reizes gadā tiek rādītas atklātās nodarbības, lai vecāki izprastu, kas bērniem jāapgūst sagatavošanas grupiņā. Bērniem grupā ir izveidota radoša vide un pozitīvas saskarsmes iespējas. Mārīte ir iedziļinājusies katrā bērnā un objektīvi aizpilda bērnu individuālās izpētes kartes. Iestādes pedagoģisko kolektīvu Mārīte Dūma ir iepazīstinājusi ar savu apkopoto pieredzi darbā ar sagatavošanas grupas bērniem. Mārītes gatavotās spēles un rotaļu materiāli ir plaši izmantoti arī citās vecuma grupās. Darba kolektīvā Mārīte piedalās visos pasākumos. Mārīte prasmīgi vada gan bērniem svētkus, gan kolēģiem jubilejas. Mārīte Dūma ir piedalījusies ikgadējās Rīgas rajona pirmsskolas pedagogu metodisko darbu skatēs. 2005./06. mācību gada skatē Mārīte piedalījās ar metodisko darbu “Metodes un paņēmieni lasītā teksta uztveres un izpratnes veidošanai sagatavošanas grupā”. Šis darbs Rīgas rajonā ieguva 3. vietu. Salaspils mūzikas un mākslas skolas akordeona klases pedagogs Svetlana Jermilova Svetlana Jermilova strādā Salaspils mūzikas un mākslas skolā par akordeona klases pedagogu no 1999. gada marta. Paralēli darbam skolā SJermilova studēja Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un 2006. gadā absolvēja to. Tieši pateicoties S.Jermilovas darbam skolā ir izveidojusies spēcīga un profesionāla akordeona klase. Ar savu radoši aktīvo darbību skolotāja cel audzēkņu motivāciju pašizteikties, strādāt individuāli un iekļauties kolektīvā, kā arī iegūtās prasmes ar prieku un atbildību parādīt sabiedrībai. Četri no viņas audzēkņiem turpina savu izglītību profesionālajā jomā. Skolotājas lepnums ir akordeonu duets Natālija Palatina un Māra Peiseniece - koncertējoša vienība, kas savas pastāvēšanas laikā ir piedalījusies neskaitāmos koncertos, vietēja un starptautiska mēroga festivālos un konkursos. Māra Peiseniece un Karīna Kerimova ir valsts un starptautisko konkursu laureātes. S.Jermilova vada skolas audzēkņu vasaras radošās nometnes. Salaspils bērnu sporta skolas handbola treneris Inals Doguzovs Vienmēr sportiski aktīvs, ļoti iecienīts handbola treneris. Stingrs treniņā, atpūtā – draugs. Uzticams komandas biedrs. Strādājot sporta skolā, vairojis Salaspils godu, par to liecina viņa audzēkņu augstie sasniegumi. Ināls Doguzovs īsteno modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas sporta zinātnes un prakses Veido pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sportu un fiziskajām aktivitātēm. Praktiskajā darbā pielieto fiziskās un garīgās attīstības un kustību iemaņu veidošanās un pilnveidošanās dzimuma un vecuma īpatnības un likumsakarības, atbilstoši handbolam. Organizē un vada treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus pasākumus. Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem izvēlās adekvātas vadības, organizēšanas, sporta un treniņu metodes un paņēmienus. Modulē audzēkņu un komandu emocionālo stāvokli, uzmanības līmeni, fiziskā, psihiskā un garīgā noguruma pakāpi. Prot radīt labvēlīgu atmosfēru audzēkņu un komandas attiecībās. Pārzina pedagoģiski psiholoģisko un medicīniski bioloģiski zinātnisko saturu, kas integrētas sporta zinātnes kopumā. Ievēro pedagoģisko morāli ar audzēkņiem, komandu un sporta sabiedrību kopumā. Spēj radoši apvienot un pielietot visas iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Spēj sadarboties ar dažāda vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un sportiskās meistarības kontingentu. Veic un pilnveido savas trenera darbības objektīvu analīzi un vērtējumu. Sistemātiski paaugstina savu trenera darbības profesionālo meistarību.

lasīt vairāk
Nolikums

Nolikumu skatīt šeit

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs