Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Darbs Salaspilī

Speciālais pedagogs Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,JĀŅTĀRPIŅŠ” Reģ. Nr.4301902662  Vakance: Speciālais pedagogs Darba pienākumi: veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, metožu izvēlē ņemot vērā katra bērna izaugsmi, veselības stāvokli, individualitāti; sadarboties ar izglītojamo vecākiem; sadarboties ar citiem pirmsskolas skolotājiem, atbalsta pedagogiem un izglītības iestādes vadību izglītības programmas īstenošanā;  Prasības pretendentam: valsts valodas prasme augstākajā līmenī; izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem; prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.  Iestādes adrese: Skolas iela 9k-2, Salaspils Atalgojums: 940 EUR (1 slodze). Piedāvājam 0,25 slodzi Pieteikumus (CV un motivācijas vēstuli) izskatīšanai sūtīt uz e-pastu: 

lasīt vairāk
Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas ietver stratēģisko daļu – vizītkarti, ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), mērķus, prioritātes un teritorijas specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Salaspils novada domes 2013.gada 9.janvāra lēmumu Nr.39 un saskaņā ar tiesību aktiem par attīstības plānošanu. Publiskā apspriešana notika no 30.05.2013. līdz 30.06.2013., tajā saņemti 29 priekšlikumi. Sabiedriskā apspriede tika organizēta 17.06.2013. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pamats teritorijas līdzsvarotai attīstībai un ietvars Salaspils novada attīstības programmas izstrādei un ieviešanai. Attīstības ietvars ir balstīts uz septiņu kapitālu pieeju, kas iekļauj cilvēkkapitālu, sociālo kapitālu, dabas kapitālu, fizisko kapitālu, finanšu kapitālu, kultūras kapitālu un politisko kapitālu. Stratēģija apstiprināta ar Salaspils novada domes lēmumu 19.07.2013., prot.Nr.16, 1. §).

lasīt vairāk
“Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā”

Pasākums tiek organizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda programmas 2007. – 2013. gadam 3.2.2.2.aktivitātē "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros realizējot projektu “Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/015). Projekta mērķis - uzlabot ikviena Salaspils novada iedzīvotāja iespējas bez maksas piekļūt internetam, kas veicinās iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Projekta ietvaros plānots izveidot četrus publiski pieejamus interneta punktus Salaspils novadā – Tūrisma informācijas centrā (Miera iela 1, Salaspils), Doles salā pie “Daugavas muzeja”, Sociālā dienesta Sociālajā centrā (Skolas iela 7, Salaspils), kā arī pie k/n “Enerģētiķis” (Skolas iela 2, Salaspils), laika posmā no 1.oktobra 2014.gada līdz 2015.gada 30.jūnijam. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda – EUR 25 917.65. 85% (EUR 22 030.00) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 2.25% (EUR 583.15) – valsts budžeta dotācija un Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75% (EUR 3 304.50).

lasīt vairāk
Salaspils novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013. – 2020.gadam

Rīcības plāns Eiropas Savienībā (ES) viena no prioritātēm ir ietekmes uz klimata pārmaiņas mazināšana. Tādējādi ES un tās dalībvalstīs tiek atbalstīti dažādi pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai. Šādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu ES kopīgo mērķu sasniegšanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi, bet, galvenokārt, lai pašvaldības spētu pārdomāti attīstīties un saviem iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi. ES kopīgie mērķi līdz 2020.gadam ir: par 20% samazināt CO2 emisijas attiecībā uz 1990.gadu, par 20% paaugstināt energoefektivitāti un par 20% palielināt AER īpatsvaru kopējā patērētajā enerģijā. Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (IERP) Salaspils novadam 1.nodaļā ir dots esošās situācijas apraksts un apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu un terciārā sektora ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru. Nākamā nodaļā ir noteiktas kopējās CO2 emisijas, kā arī no katra sektora atsevišķi. 3.nodaļā ir dota vīzija un mērķi Salaspils novadam, kas balstīti uz Salaspils novada Attīstības plāna vīziju, kā arī tajā ir apkopotas idejas dažādām rīcībām, kurām būtu jāseko, lai sasniegtu izvirzīto vīziju un mērķus. Rīcības ir iedalītas prioritātēs: augsta, vidēja un zema. Savukārt 4.nodaļa sniedz ieskatu par funkcionālas organizatoriskās shēmas izveidi. Šajā nodaļā ir jau piedāvāts arī laika plāns un iespējamie finansējuma avoti. Plāna izstrādē tika iesaistīti arī Salaspils novada iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji un uzņēmēji. Plāna izstrādes laikā tika rīkots Enerģijas forums, kura laikā dalībnieki aktīvi dalījās ar dažādām idejām, kā risināt esošo situāciju un kādu Salaspils novadu viņi vēlas redzēt nākotnē. Vairākas no Enerģijas forumā minētajām idejām ir iekļautas arī šajā dokumentā. Šis dokuments ir izstrādats Eiropas Komisijas programmas „Intelligent Energy Europe” projekta „Conurbant” ietvaros ar mērķi veicināt pārdomātu pašvaldību izaugsmi, izpratni par kvalitatīvu un tīru apkārtējo vidi, ilgtspējīgu un energoefektīvu attīstību. Plašāka informācija par projektu un projekta partneriem pieejama mājas lapā www.conurbant.eu.

lasīt vairāk
Divu elektromobiļu iegāde Salaspils novada domei

2014. gada 16. jūnijā Salaspils novada dome ir parakstījusi līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fondu” par projektu “Divu elektromobiļu iegāde Salaspils novada domei” (projekta identifikācijas Nr. KPFI-16/11).           Projekta ietvaros iegādāti 2 elektromobiļi.           Projekta attiecināmās izmaksas sastāda –50 600,00 euro. 73.122530% (37 000.00 euro) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz KPFI līdzekļi, 26.877470% (13 600.00 euro) – Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums.           Projekta iekļautās aktivitātes jāīsteno līdz 2014.gada 31.decembrim.

lasīt vairāk
Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ģipšakmens ieguves paplašināšanu ģipšakmens atradnē "Salaspils"

Kopš 2014. gada janvāra notiek Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana SIA "Knauf’" ģipšakmens ieguves paplašināšanai ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes gabala 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118). Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī. IVN ziņojumu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek līdz 2015. gada 15. janvārim. IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika šī gada 18. decembrī Salaspils novada domes Sēžu zālē. Tajā tika aicināti piedalīties visi interesenti, t.sk. paredzētajai darbībai piegulošo zemju īpašnieki. Ar sanāksmes protokolu var iepazīties šeit. IVN ziņojums un tā kopsavilkums ir pieejams Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) no 2014. gada 9. decembra darba laikā, kā arī elektroniski ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA “Knauf” mājas lapā www.knauf.lv. Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim varēs iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese:

lasīt vairāk
Izsludināta akciju sabiedrības "DHB" valsts kapitāla daļas izsole

  AS "DHB" pamatkapitāls - 756 993 euro. Akciju skaits-756 993. Vienas akcijas nominālvērtība - l euro. Valsts kapitāla daļa AS "DHB" - 37 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete). Vienas pārdodamās akcijas cena - 0,85 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 32 172,50 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Nomaksas termiņš - tūlītēja samaksa. Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 27.janvāra plkst.16.00. Pārdošanas noteikumi un tiem pievienotas dokumentu veidlapas, izsoles noteikumi un akciju paketes pirkuma līguma projekts pieejami arī VAS „Privatizācijas aģentūra” mājaslapā www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 6.februārī plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

lasīt vairāk
PSIA “Valgums-S” darba laiki svētkos

Pašvaldības SIA “Valgums-S” darba laiks svētkos no 22.12.2014. – 04.01.2015. Svētku laikā ir mainīts Pašvaldības SIA “Valgums-S” daba laiks:   22.decembrī no 8:00 līdz 18:00 23.decembrī no 8:00 līdz 15:00 no 24.decembra līdz 2015.gada 4.janvārim BRĪVS Ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas avārijas gadījumā lūdzam zvanīt pa diennakts tālruni 67944694   Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno 2015.gadu! Pašvaldības SIA "Valgums-S"

lasīt vairāk
SIA „EcoBaltia Vide” paplašina atkritumu šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „EcoBaltia Vide” paplašinājis šķirošanas iespējas iedzīvotājiem. Šobrīd gandrīz visos publiski pieejamajos šķirošanas punktos Salaspilī pieejami arī šķirošanas konteineri stiklam, kas līdz šim bija tikai atsevišķās vietās. SIA „EcoBaltia Vide” šķirošanas infrastruktūru Salaspilī plānojusi attīstīt arī turpmāk. „Salaspilī iedzīvotāji līdz šim aktīvi šķirojuši kartonu un plastmasu, bet stikla konteineri novadā bija tikai dažās vietās. Taču stikls pats nesadalās vispār un, nonākot dabā, tas tur arī paliek uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc izlietotās un nevajadzīgās stikla pudeles un burciņas aicinām iedzīvotājus nemest kopējā atkritumu tvertnē, bet šķirot tam paredzētajos konteineros un piešķirt stiklam otru dzīvi. Stikla šķirošanas iespējas Salaspils iedzīvotājiem esam uzlabojuši, un to darīsim arī turpmāk, lai atkritumu šķirošana iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāka un pieejamāka,” norāda SIA „EcoBaltia Vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte. Viņa atgādina, ka stikla šķirošanas konteinerā nedrīkst mest keramikas pudeles, glāzes, vāzes, porcelāna traukus u.c. izstrādājumus, jo šie materiāli nav derīgi pārstrādei. Uz šķirošanas konteineriem ir izvietotas norādes, kādus iepakojuma un materiāla veidus tajos var šķirot. Kopumā šobrīd Salaspilī ir vairāk nekā 50 šķirošanas vietas, no kurām 33 vietas ir brīvi pieejamas visiem novada iedzīvotājiem, bet vēl daļa šķirošanas konteineru atrodas uzņēmumu teritorijās. Publiski pieejamās šķirošanas vietas Salaspils novadā apkopotas digitālajā kartē SIA „EcoBaltia Vide” mājas lapā, kur norādīti arī konkrētajā vietā pieejamie šķirošanas konteineru veidi. Atgādinām, ka arī Salaspils novada iedzīvotāji, šķirojot stiklu, aicināti piedalīties sociālajā akcijā „Otrā dzīve”, kurā, šķirojot stiklu tam paredzētajos konteineros, var palīdzēt nelaimē nonākušām ģimenēm. Sociālā akcija norisināsies līdz 2015.gada 31.janvārim. To rīko „EcoBaltia grupa” un AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.lv” un AAS „Piejūra”. Decembrī Salaspils domē iedzīvotājus pieņems SIA „EcoBaltia Vide” speciālists

lasīt vairāk
Tiekas pašvaldības vadība un Salaspils uzņēmēji

Pēc pašvaldības un Salaspils uzņēmēju biedrības iniciatīvas ceturtdien domē ar tās vadību un speciālistiem tikās Salaspils novada uzņēmēji. Tikšanos atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un iepazīstināja klātesošos ar šobrīd aktuālākajiem investīciju projektiem. Par Uzņēmēju biedrības plāniem turpmākajam laika periodam klātesošos iepazīstināja valdes priekšsēdētājs Miks Balodis, savukārt Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders pastāstīja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. Diskusiju laikā tika pārrunātas tādas tēmas kā Granīta ielas industriālo rajonu attīstība, īpaši pievadceļu sakārtošana. Izskanēja doma, ka šos jautājumus sadarbībā ar pašvaldību var risināt katrs uzņēmējs vai to grupa pēc savas iniciatīvas un ieskatiem. Tika pārrunāta arī valsts nostāja uzņēmējdarbības attīstības jautājumos. Uzņēmēji informēja, ka, neraugoties uz plaši izplatīto viedokli par darba vietu trūkumu, patiesībā pastāv reāls kvalificētu vidējā līmeņa darbinieku trūkums. Tāpēc sadarbojoties Sabiedrisko attiecību daļu, tiks meklēti veidi, kā vakanču piedāvājumus Salaspils novada uzņēmumos darīt zināmus sabiedrībai. Guntars Auders Domes un uzņēmēju pārstāvju tikšanos vērtē kā izdevušos: "Identificējām problēmas, kas līdz šīm ir traucējušas vai apgrūtinājušas uzņēmumu darbību un turpmāku attīstību. Tikšanās laikā uzklausījām priekšlikumus no tādu Salaspils uzņēmumu pārstāvjiem kā SIA "Betons 97", SIA "Knauf", SIA "INOS", SIA "Saulkalne S", SIA "AEROC", SIA "Kuehne+Nagel", SIA "Volburg", KS "Baltijas dārzeņi", SIA "Winlat", SIA "Korte.lv" un SIA "I2". Kā galvenā problēma vairākumā gadījumu tika minēta gan pašvaldības, gan Latvijas valsts ceļu īpašumā esošo ceļu nepamierinošā infrastruktūra, t.sk. pašreizējā transporta plūsmas organizācija un tās trūkumi, traucējumi elektroapgādes sistēmā - biežie elektropadeves atslēgumi, kā arī citas nozīmīgas problēmas, kas ir saistītas ar Valts institūciju noteiktajiem ierobežojumiem, kā rezultātā uzņēmumi ir spiesti pilnībā apturēt tā pamatdarbību - ražošanu.Pašvaldības pārstāvji 2015.gada janvārī sazināsies ar attiecīgajiem uzņēmumiem, lai vienotos par turpmāko sadarbības modeli konkurētspējīga projekta koncepta izveidē ar mērķi piesaistīt ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūras sakārtošanā. Salaspils novada dome izsaka pateicību uzņēmējiem par atsaucību un ieinteresētību veidot dialogu un sadarbību ar pašvaldību kopīgi uzstādīto mērķu sasniegšanā." Sapulces dalībnieki vienojās, ka šāda sastāvā "pie apaļā galda" būtu vērts tikties reizi ceturksnī.  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs