Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada Uzņēmēju biedrība

Lai bizness sekmīgi darbotos, ir svarīgi prast pareizi organizēt sadarbību ar vietējām varas iestādēm, iesaistīt kvalificētus juridiskos un finanšu konsultantus, izveidot sadarbību ar dažādiem resoriem un dienestiem. Kopš 2010.gada Salaspilī darbojas Salaspils novada Uzņēmēju biedrība, kuras uzdevumi ir: 1.       apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Salaspils novadā, kā arī sagatavot priekšlikumus to risināšanai; 2.       veicināt Salaspils novada uzņēmēju savstarpējo informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību; 3.       veidot dialogu starp Salaspils novada domi un Salaspils novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu; 4.       sekmēt Salaspils novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem, sniegt priekšlikumus un komentārus par lēmumu projektiem, kā arī veicināt uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošo lēmumu pieņemšanu; 5.       pārstāvēt Salaspils novada uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās; 6.       veidot sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju organizācijām un apvienībām; 7.       īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām; 8.       veicināt Salaspils novada uzņēmēju līdzdalību Salaspils novada tēla veidošanas pasākumos. Šādas organizācijas esamība rada priekšnosacījumus operatīvai informācijas apmaiņai, kolektīvu lēmumu saskaņošanai un pieņemšanai, vietējo komersantu interešu aizstāvībai, kas kopumā pozitīvi ietekmē biznesa vidi.  

lasīt vairāk
Cilvēkresursi

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Neraugoties uz to Salaspils novadā iedzīvotāju skaits ir palielinājies un ir vislielākais starp Pierīgas novadiem. Salaspils novadā iedzīvotāju blīvums ir 182,8 cilv./1 km². Šis rādītājs ir ievērojami augstāks nekā pārējos Pierīgas novados (skat. attēlu 2.1, attēlu 2.2). Attēls 2.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un Salaspils novadā (2007.-2011.gada sākumā)Avots: PMLP Laika posmā no 2007. līdz 2011. gadam Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,1%, savukārt Salaspils novadā ir pieaudzis par 6,6%. Attēls 2.2. Iedzīvotāju skaits Pierīgas novados (uz 01.01.2011)Avots: PMLP 15% Salaspils novada iedzīvotāju ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki par 15 gadiem), 67% darbspējas vecumā (15 – 62 gadi) un 18% - virs darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem). Attēls 2.3. Salaspils novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām, 2010.gada sākumāDatu avots: PMLP Atbilstoši PMLP datiem uz 2011.gada 1.janvāri, demogrāfiskās slodzes līmenis Salaspils novadā ir 489. Demogrāfiskās slodzes līmenis ir ievērojami zemāks nekā Rīgā, Pierīgas reģionā un Latvijā kopumā (skat. attēlu 2.6.). Attēls 2.4. Demogrāfiskā slodze gada sākumāAvots: PMLP; Konsultanta aprēķini Saskaņā ar NVA informāciju 2011.gada februārī Salaspils novada bezdarba līmenis bija 10,1%, kas ir zemāk nekā bezdarba līmenis valstī (11,1%), bet ir augstāks nekā vidējais bezdarba līmenis Rīgas plānošanas reģionā (9,6%). 642 jeb 40,8% bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību, 29,5% ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, 14,4% - pamatizglītību, bet augstākā izglītība ir 13,5% bezdarbnieku (skat. attēlu 3.4.).  Salaspils novada bezdarbnieku iedalījums pēc izglītības līmeņa, 2011.g. februārisAvots: NVA

lasīt vairāk
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji

SIA "Salaspils veselības centrs" Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi Salaspils novadāAdrese: Lauku iela 8, Salaspils, LV- 2121Tālr.: 67800750

lasīt vairāk
Salaspils uzņēmēju biedrība (SUB)

Salaspils Uzņēmēju biedrība (SUB) Biedrība dibināta 2010.gada 8.aprīlī. Mūsu mērķis ir apvienot Salaspils novada komercsabiedrības, individuālos komersantus un citus saimnieciskā darba veicējus, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspils novadā, pārstāvot kopīgās vietējo uzņēmēju intereses. Mēs vēlamies veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, apzināt kopīgās problēmas, veicināt uzņēmēju savstarpējo atbalstu, aktivizēt dialogu starp Salaspils novada domi un vietējiem uzņēmējiem, piedaloties Novada Attīstības programmas izstrādē, koncepcijas un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izskatīšanā, izsakot savu viedokli par nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā, veicinot lēmumu pieņemšanu, kas sekmētu novada ekonomisko attīstību. Mēs ceram atbalstīt savus biedrus, piedaloties kopīgu projektu īstenošanā, kas veicinātu uzņēmēju izglītošanu, informētību un kopdarbību, paredzot sadarbību arī ar Salaspils novada domi un tās struktūrvienībām, valsts institūcijām, citām Latvijas darba devēju apvienībām un starptautiskām organizācijām   Savus mērķus un uzdevumus mēs esam formulējuši statūtos.   Mūsu mērķi: veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Salaspils novadā; sekmēt Salaspils novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās. Biedrības uzdevumi un funkcijas: apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Salaspils novadā, kā arī sagatavot priekšlikumus to risināšanai; veicināt Salaspils novada uzņēmēju savstarpējo informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību; veidot dialogu starp Salaspils novada domi un Salaspils novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu; sekmēt Salaspils novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem, sniegt priekšlikumus un komentārus par lēmumu projektiem, kā arī veicināt uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošo lēmumu pieņemšanu; pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās; veidot sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju organizācijām un apvienībām; īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām Biedrības mērķu īstenošanai; veicināt Salaspils novada uzņēmēju līdzdalību Salaspils novada tēla veidošanas pasākumos;   SUB valde sastāv no 5 valdes locekļiem, kas ir atbildīgi par biedrības godīgu, efektīvu un aktīvu darbību: Valdes priekšsēdētājs: Miks Balodis Valdes locekļi: Aivars Lavrinovičs, Arnis Adakovskis, Jānis Nebars, Iveta Pokromoviča.   Cienījamie Salaspils novada uzņēmēji, aicinām Jūs pievienoties mūsu biedrībai !  SUB var iestāties jebkurš uzņēmējs - komercsabiedrība, individuālais komersants  vai saimnieciskās darbības veicējs, kas atbalsta biedrības mērķus, ja tas ir reģistrēts Salaspils novadā (juridiskā adrese), vai uzņēmēja dzīves vieta ir Salaspils novads, vai ir cits pamatots skaidrojums par piederību Salaspils novadam. Lēmumu par uzņēmēja piederību Salaspils novadam pieņem biedrības Valde.  Lai iestātos SUB, ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu  un kopā ar reģistrācijas apliecības kopiju, nosūtīt uz biedrības adresi. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski (.doc vai .pdf formātā), pieteikuma oriģinālu iesniedzot valdes sēdē, kas izskata pieteikumu. Ja dalībai biedrībā tiek deleģēts pārstāvis, kas nav juridiskas personas paraksttiesīga persona, pieteikuma formai jāpievieno pilnvara. Uzņēmēja pieteikums tiek izskatīts SUB Valdē, kura pieņem lēmumu par SUB biedra statusa piešķiršanu. Uzņēmējs kļūst par pilntiesīgu SUB biedru pēc iestāšanās maksas nomaksas. Salaspils Uzņēmēju biedrības rekvizīti:   Reģistrācijas Nr.: 40008157066 Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 e-pasts: 

lasīt vairāk
Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības uzsākšana 1.solis – jāizvēlas sava dibināmā uzņēmuma komercdarbības veids. Galvenie veidi ir ražošana, pakalpojumi, tirdzniecība. Jābūt konkrētai idejai un mērķim. 2.solis – jāizvēlas sava uzņēmuma nosaukumu – vārdu. Ļoti daudzi uzņēmēji neizprot, cik tas ir svarīgi, kādu nākotni savam uzņēmumam piešķir. Jāņem vērā, ka tālāk būs jāveido arī mājas lapu, kurai arī jābūt nosaukumam saistītam ar uzņēmumu. Tai ir jābūt atpazīstamai, viegli iegaumējamai, jo garāks un sarežģītāks nosaukums, jo mazāk būs apmeklētāju. Jāpārliecinās vai uzņēmums ar šādu nosaukumu jau neeksistē.www.ur.gov.lv 3.solis – jāreģistrē savs uzņēmums LR Uzņēmumu reģistrā. reģistrācijas pieteikuma veidlapu un UR iesniedzamos dokumentus ar aizpildītu pieteikuma veidlapu Jums jādodas pie zvērināta notāra, lai apliecinātu savu parakstu un rīcībspēju par ieraksta izdarīšanu UR Jums jāmaksā valsts nodeva, kā arī jāsamaksā par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” atver komercbankā pagaidu kontu pamatkapitāla iemaksai iesniedz sagatavotos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā saņem LR Uzņēmuma reģistra izsniegtos dokumentus, kas apliecina uzņēmuma juridisko nodibināšanu ·         uzrādot oriģinālus, iesniedz bankā dokumentu kopijas 4.solis – jāiesniedz ziņu par uzņēmuma reģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā www.vid.gov.lv   Uzņēmējdarbības formas Tabulas 1.daļa Pašnodarbināta persona Individuālais komersants Pilnsabiedrība  Juridiska  persona Nē Nē Jā Atbildība Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu) Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu) Neierobežota īpašnieka atbildība pret pilnsabiedrības kreditoriem (ar visu savu mantu) Reģistrācija Reģistrācija kā nodokļu maksātājam VID teritoriālajā iestādē www.vid.gov.lv Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv Īpašnieku skaits Vienmēr 1 fiziska persona Vienmēr 1 fiziska persona Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas Peļņas/ zaudējumu  sadale Visa peļņa fiziskajai personai (pēc nodokļu nomaksas) Visa peļņa īpašniekam (pēc nodokļu nomaksas) Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas) Minimālais pamatkapitāls Netiek prasīts Netiek prasīts Nav noteikts Uzņēmuma pārvalde Lēmumus pieņem fiziskā persona viena pati Lēmumus pieņem īpašnieks viens pats Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu lietvežu piekrišana Pamatlīdzekļu ieguve Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus   Tabulas 2.daļa Komandīt- sabiedrība Sabiedrība ar  ierobežotu atbildību Akciju sabiedrība Juridiska  persona Jā Jā Jā Atbildība Vismaz 1 komandīta ierobežota atbildība ar viņa ieguldījuma apmēru. Pārējo biedru neierobežota atbildība Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu Reģistrācija Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv Īpašnieku skaits Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas 1 vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas Vismaz 3 biedri – fiziskas vai juridiskas personas Peļņas/ zaudējumu  sadale Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas) Par sadali lemj dalībnieku sapulce. Izmaksā dividendēs, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs Par sadali lemj akcionāru sapulce. Izmaksā dividendēs atbilstīgi akciju kategorijām, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs (pēc nodokļu nomaksas) Minimālais pamatkapitāls Nav noteikts 2000 Ls 25000 Ls Uzņēmuma pārvalde Komandīti nevar piedalīties sabiedrības lietvedībā un nevar pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām Dalībnieku sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. SIA valde – vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti Akcionāru sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. AS padome – pārraudzības institūcija. AS valde – rīkojas ar līdzekļiem un mantu Pamatlīdzekļu ieguve Piesaistot jaunus komandītus, novirzot uzņēmumā daļu peļņas, ņemot kredītus Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus Emitējot akcijas saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu  * skat. 13.04.2000. likums „Komerclikums” („LV”, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.) Dažādas saites ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu: http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Biznesa_ABC/mazas_uznemejdarbibas_uzsaksana.pdf http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Sfondi/KAN/Atbalsta_instrumenti_LIAA/Atbalsta%20instrumenti_2012_februaris_web.pdf https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/uznemejiem/darbibas_uzsaksana.htm http://www.riga.lv/NR/rdonlyres/2E939491-9FC2-4EF9-A562-AFA4A6711FEE/21660/RD_CelvedisBiznesaUzsaksanai.pdf

lasīt vairāk
Salaspils novadā reģistrētie uzņēmumi

Lursoft datu bāzē reģistrētie Salaspils novada uzņēmumi  Nozares:Advokāti Apavi: tirdzniecība Apbedīšanas pakalpojumi Apdares darbi Apdrošināšanas sabiedrības Apģērbi: izgatavošana, šūšana Apģērbi: tirdzniecība Apģērbi: tirdzniecība: lietoti apģērbi Apmācība: autovadītāju, autoskolas Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana Apsardze: dienesti Arhitektūra, projektēšana Arodbiedrības Atpūtas bāzes, viesu nami Atpūtas parki un dārzi Atslēgas, slēdzenes Audumu un aizkaru tirdzniecība Auto papildierīces un aksesuāri; tirdzniecība un uzstādīšana Auto piekabes un treileri, kemperi Auto pretaizdzīšanas sistēmas, signalizācija Auto remonts, apkope Auto rezerves daļu tirdzniecība Auto riepu, auto disku tirdzniecība Auto transportēšana, palīdzība ceļā Autobusu, mikroautobusu noma Autostāvvietas Autostāvvietas: garāžu kooperatīvi Autotransports Bankas Bez nozares Bērnu preču tirdzniecība Bērnudārzi, bērnu pieskatīšana Bibliotēkas Biedrības, nodibinājumi Bioķīmiskie preparāti Biznesa konsultācijas, pakalpojumi Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība Būvmateriālu, būvkonstrukciju vairumtirdzniecība Būvuzraudzība, būvvaldes Celtniecības mašīnas un iekārtas; noma Celtniecības mašīnas un iekārtas; tirdzniecība, serviss Celtniecības un remonta darbi Darbā iekārtošana, nodarbinātība Datortehnikas tirdzniecība Dārza tehnika un inventārs Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Durvis, logi Dzelzceļa stacijas Dzimtsarakstu reģistrācija Dzīvesvietas reģistrācija Dzīvnieku barība Dzīvnieku kopšana un aprūpe, to līdzekļi Dzīvnieku tirdzniecība Elektroenerģijas ražošana Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu vairumtirdzniecība Ēdināšanas uzņēmumi Ēdnīcas, picērijas, bistro Foto pakalpojumi Frizētavas Galantērijas preču tirdzniecība Galdnieku darbi Gaļas produktu tirdzniecība, pārtika Grāmatu tirdzniecība Grāmatvedības pakalpojumi Gultas veļa un piederumi Ģeoloģiskā izpēte Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces Higiēnas preces Iepakojums, iesaiņošana Instrumentu un darbarīku ražošana Interneta pakalpojumi IT, Informācijas tehnoloģijas Izglītība: mākslas skolas Izglītība: mūzikas skolas Izglītība: vispārējā Jumiķu darbi Jumtu segumi Juvelierizstrādājumu tirdzniecība Kafejnīcas, bāri, restorāni Kafija un tēja Keramikas izstrādājumi Kokapstrāde Kokapstrādes iekārtas un instrumenti Kokmateriālu tirdzniecība Konditorejas izstrādājumu, saldumu tirdzniecība Kravu pārvadājumi: auto Krāsas, lakas, būvķīmija: tirdzniecība Krāsas un lakas; ražošana Kultūras centri un nami Ķīmiskā tīrīšana Ķīmiskās preces Labiekārtošana, apzaļumošana Lauksaimniecības pakalpojumi Lombardi, ieķīlāšana Lopkopība Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika Makšķerēšanas piederumi Mākslas saloni, galerijas Mākslinieciskie kolektīvi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīniskā palīdzība: ambulatorā Medicīniskā palīdzība: rehabilitācija Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Metālapstrāde Mežkopības un mežizstrādes tehnika Mežsaimniecība Mēbeļu ražošana, mēbeļu sagataves Mēbeļu tirdzniecība Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija Motoru eļļas, smērvielas Muzeji Namu apsaimniekošana Nekustamais īpašums Noliktavu pakalpojumi Noliktavu tehnika un aprīkojums Notāri Optikas, briļļu tirdzniecība Papīra un tā izstrādājumu tirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas ražošana Pasākumu organizēšana, atribūtika Pasts, pasta pakalpojumi Pašvaldība Pārtikas tirdzniecība Pirtis Policija: pašvaldības Policija: valsts Poligrāfijas pakalpojumi Preses izdevumi Preses izplatīšana Programmatūra Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi Reklāma Reliģija: baznīcas, draudzes Rūpniecības preču tirdzniecība Saimniecības preču tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu labošana, serviss Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sanitārie dienesti Santehnikas uzstādīšana un remonts Siltumapgāde un siltumtīkli Siltumtehnika Skaistumkopšana Sociālā apdrošināšana Sociālā aprūpe Solāriji Spēļu zāles, kazino Sporta celtnes un bāzes Sporta klubi Sporta organizācijas Sporta skolas Stikla taras pieņemšana Sūkņi, pumpji, ventiļi Tekstilizstrādājumu ražošana Telekomunikācijas Televīzija Telpu noma Tiesību aizsardzība Tirdzniecības iekārtas Tirdzniecības starpnieki Trepes, kāpnes Tulkošana Tūrisms un viesnīcu rezervēšana Uzkopšanas serviss Ūdensapgāde un kanalizācija Veļa, zeķes Veterinārija Vides aizsardzība, ekoloģija Viesnīcas Zemes komisijas Ziedu tirdzniecība, floristika Zinātniskā pētniecība Zinātniskā ražošana un tehnoloģija Zivju un zivju produktu tirdzniecība, pārtika Zobārstniecība un mutes higiēna Žalūzijas, aizkaru stieņi 

lasīt vairāk
Valsts atbalsts

Valsts atbalsts komersantiem Ekonomikas ministrijas mājas lapā atradīsiet noderīgu informāciju par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmējdarbības veicināšanu. Atbalstu uzņēmējiem, sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs, sniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Vairāk par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem – šeit. Latvijas Garantiju aģentūra palīdz uzņēmējiem piesaistīt jaunas investīcijas savas darbības paplašināšanai. Aģentūra nodrošina mehānismu, kā komersanti var saņemt reālu finansu atbalstu inovatīvu biznesa ideju realizācijai, saņemot garantiju kredīta vai līzinga saņemšanai Latvijas komercbankās. Vairāk par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem – šeit.

lasīt vairāk
Teritorijas plānošana

Teritorijas plānojums  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Pielikumi: detālplānojumi; krāsu toņi; ielu, ceļu profili; autostāvvietu skaits; pilsētas funkcionālais zonējums; novada funkcionālais zonējums; aizsargjoslas; siltumapgāde Paskaidrojuma raksts  Pielikumi Lokālplānojumi Detālplānojumi  Publiskā apspriešana     Konsultācijas par detālplānojumu izstrādi, novada teritorijas plānojumu:Salaspils novada Attīstības daļas teritorijas plānotājasDace BērziņaLīga Villere-MadzuleAdrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, 102. kabinetsTelefons: 67981068E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs