Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenes var pieteikties un saņemt šādu atbalstu: 1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma vienas programmas apguvei Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem. Atbrīvojums neattiecas uz bērniem, kuri mācās sagatavošanas klasē; 2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma Salaspils Sporta skolā (programmās ”Handbols” vai ”Vieglatlētika”) 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem; 3. Prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 4. Prioritāti uz pašvaldības apmaksātu darbu vasarā skolēniem; 5. Bezmaksas ēdināšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem bērniem, diviem no četriem bērniem utt. 6. Finansiālu atbalstu kompensācijas veidā līdz 15 euro vienā kalendārajā mēnesī katram daudzbērnu ģimenes bērnam par šādiem attiecīgajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem un vecāku apmaksātajiem pakalpojumiem: - ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē; - bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, - bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, - bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, - bērna dalība nometnē, kas reģistrēta nometņu reģistrā VISC (valsts izglītības satura centra) mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Kompensācijas summu, kas pienākas ģimenei (trīs bērnu ģimenei – 45 EUR, četru bērnu ģimenei – 60 EUR utt), vecāki var izlietot pēc saviem ieskatiem viena vai vairāku ģimenes bērnu vajadzībām. Kam pienākas atbalsts? Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā. Daudzbērnu ģimene sastāv no viena vai abiem vecākiem/ bērnu likumīgajiem pārstāvjiem un vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vai 24 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students. Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi. Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums. Ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem jābūt savā starpā laulātiem. Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžuģimenē ievietotie bērni. Kas jādara, lai saņemtu atbalstu? Vienam no vecākiem/ bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē: jāiesniedz pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai, jāiesniedz iesniegums kompensācijas izmaksai līdz nākošā mēneša 25. datumam (par iepriekšējo mēnesi) vai katra ceturtā mēneša 25. datumam (par iepriekšējiem 3 mēnešiem), pievienojot atbilstošos attaisnojuma dokumentus (kvīts, čeks, internetbankas izdruka par veikto maksājumu vai maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu), uz kura norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas laiks, bērna vārds, uzvārds un personas kods. Iesnieguma veidlapas var saņemt arī Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.  No kura laika var sākt saņemt atbalstu un cik ilgi būs jāgaida? Saņemt daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu var sākot ar dienu, kurā ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. Lēmums par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīs (izsniegts) iesniedzējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Līdzekļi par daudzbērnu ģimenēm kompensējamajiem izdevumiem tiek pārskaitīti uz norādīto kontu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Svarīgi ievērot un atcerēties! Trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē Salaspils novada dome, ja: ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā ģimene vairs neatbilst Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusam: - viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu (vai 24 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students), - viens no bērniem saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, - beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš vai personai beidzas aizbildnības tiesības par aizbildnībā esošu bērnu, - bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, - ģimene vai kāds no ģimenes locekļiem maina dzīvesvietu ārpus Salaspils novada pašvaldības teritorijas, - bērns pārtrauc mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai klātienes studijas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. mainās izglītības iestāde, kuru apmeklē kāds no ģimenes bērniem.  Salaspils daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12 mēnešiem un, lai atjaunotu statusu, vecāku vai bērnu likumiskā aizbildņa pienākums ir vienu mēnesi pirms statusa termiņa izbeigšanās iesniegt atkārtotu pieteikumu statusa pagarināšanai. Ja tiek konstatēts, ka ģimenes apstākļi ir mainījušies un ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai, vai nav iesniegts pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanai, daudzbērnu ģimenes statuss tiek anulēts/ izbeigts līdz ar tiesībām uz daudzbērnu ģimenei pienākošos atbalstu. Kādi dokumenti nepieciešami? Daudzbērnu ģimenes statusa saņemšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai un uzrādīt: iesniedzēja pasi, bērnu dzimšanas apliecības, laulības apliecību, ja ģimenē katram vecākam ir savi bērni, izziņu no augstskolas, ja kāds no bērniem mācās šādā iestādē, dokumentus, kas apliecina aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu audžuģimenē (ja attiecināms). 6.atbalsta veida - kompensācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu kompensācijas izmaksai ar pievienotiem attaisnojuma dokumentiem par iepriekšējā mēnesī vai iepriekšējos 3 mēnešos bērnu saņemtajiem un apmaksātajiem kompensējamajiem pakalpojumiem.  Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma saņemšanu Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Nr. 6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Nr. 22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” Nr. 23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” Nr. 27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” Kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Salaspilī, Līvzemes 8, 1. stāvs pirmdienās – 8:00-19:00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00 piektdienās – 8:00-14:00 Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē, 20-3, 1. stāvs Pirmdienās 11:00-19:00 Otrdienās 9:00-17:00 Trešdienās, ceturtdienās 11:00-19:00 Piektdienās 9:00-17:00 Sestdienās (1.) 10:00-15:00 Pasta adrese: Salaspils novada dome, Salaspils, Līvzemes 8, LV-2169 E-pasts:

lasīt vairāk
Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, labošana, papildināšana un anulēšana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Inspektore Guna Baiko Tel. 67981027 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Iesniedzamie dokumenti Persona iesniedz noteikta parauga iesniegumu. Likumdošanas bāze Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums Saites Informāciju skatīt šeit Maksa par pakalpojumu Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu  (Salaspils novada domes kasē 207. kabinetā)

lasīt vairāk
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Inspektore Guna Baiko Tel. 67981027 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Situācijas apraksts Ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.c. gadījumos, persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apstiprinošu apliecību vai dokumentu. Iesniedzamie dokumenti Ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, kur glabājas attiecīgais reģistrs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, nepieciešamā dokumenta sastādīšanas gadu un vietu, kā arī dokumenta nepieciešamības pamatojumu. Likumdošanas bāze Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums Saites Informāciju skatīt šeit Maksa par pakalpojumu Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu  (Salaspils novada domes kasē 307. kabinetā)

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs