Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Veidlapu saraksts

Iesniegums pašvaldībai, informācijas pieprasīšana un sniegšana, administratīvais process Iesniegums domei Sociālā dienesta izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanas veidlapa Informācijas pieprasījuma veidlapa arhīva izziņas, noraksta, kopijas saņemšanai Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Iesniegums daudzbērnu ģimenes statusa atjaunošanai Pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai Iesniegums daudzbērnu ģimenes saņemto pakalpojumu kompensācijas izmaksai Iesniegums daudzbērnu ģimenes priekšrocību maiņai  Iesniegums samaksātā līdzfinansējuma - ēdināšanas maksas atmaksai Dzīvesvietas deklarēšana, stāvvietu atļaujas Iesniegums citu personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanai Īres līguma paraugs Iesniegums automašīnas stāvēšanas atļaujas Saulkalnē saņemšanai Apbedīšana, kapa vietas noma Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Vecajos kapos vai Doles kapos Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja ir noslēgts kapu nomas līgums Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja nav noslēgts kapu nomas līgums Iesniegums par kapa vietas ierādīšanu Tilderu kapsētā, ja nav plānots veikt apbedīšanu Iesniegums par atļauju Tilderu kapos apbedīt mirušo personu, kur iepriekš jau ir apglabāti bez kapa vietas uzturēšanas līguma Būvniecība un detālplānojuma izstrāde Pieteikuma forma pašvaldības teritorijā esošas tehniskās problēmas pieteikšanai (ceļi, ietves, ielas, ceļazīmes, ielu apgaismojums, elektroenerģijas piegāde, patēriņš un infrastruktūra, ēku uzturēšana) Iesniegums par bērnu rotaļu laukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Iesniegums par detālplānojuma ierosināšanu Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai Iesniegums atzinumu saņemšanai  Iesniegums rakšanas darbu nosacījumu saņemšanai Nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma īre un noma, mazdārziņi Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu Īres līguma paraugs Iesniegums mazdārziņa iznomāšanai Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks atsakās no nomas tiesībām Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks ir miris Iesniegums mazdārziņa nomas pārtraukšanai Iesniegums atjaunošanai mazdārziņu rindā Iesniegums mazdārziņa nomas līguma pagarināšanai Pieteikuma forma zemes nomas tiesību izsolei Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē Juridiskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē Iesniegums Nometņu ielas zemes nomai Iesniegums Griezes ielas zemes nomai Iesniegums zemes atsavināšanai par labu ēkas īpašniekam Nomas līguma pieprasījums neizpirktai (neprivatizētai) zemei Iesniegums zemes platības noteikšanai ēku uzturēšanai Iesniegums zemes nomas līguma pagarināšanai Iesniegums zemes nomas maksas samazināšanai ēku (būvju) īpašniekiem Iesniegums nekustamā īpašuma adreses piešķiršanai/maiņai Iesniegums Nometņu ielas zemes atsavināšanai Iesniegums Griezes ielas zemes atsavināšanai Iesniegums dzīvokļa atsavināšanai Universālais pieteikums atsavināšanai Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos atsavināšanas izsolē Juridiskas personas apliecinājums par piedalīsānos atsavināšanas izsolē Apliecinājums par nodomu iegādāties īpašumu pēc atsavināšanas paziņojuma Iesniegums zemes ierīcības projekta uzsākšanai Iesniegums zemes īpašuma sadalīšanai Iesniegums atļaujai zemes iegādei nepilsonim Pielikums Nr.1 - Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(fiziskai personai). Pielikums Nr.2 - Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(juridiskai personai).  Nekustamā īpašuma nodoklis, atvieglojumi Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atgriešanu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par bērnu invalīdu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kuras  ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem ir persona ar 1.grupas invaliditāti Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdiem un/ vai pensionāriem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdam, kuram nav laulātā un bērnu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai maznodrošinātām personām Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai vientuļajiem pensionāriem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kura piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par īpašumu, kas ir/nav pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jaunizveidotam uzņēmumam Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ražošanas uzņēmumam (NICE klas.) Iesniegums izziņai par NĪN nomaksu Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā Koku izciršana, malkas sagāde Iesniegums atļaujai par atsevišķu koku izciršanu Iesniegums atļaujai cirst malku pašvaldības mežā Pašvaldības pabalsti, braukšanas kompensācijas, līdzfinansējums Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai aizbildnim Iesniegums pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai personām, kas piedalījās Černobiļas AES seku likvidēšanā Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai vientuļajiem pensionāriem Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai invalīdiem Iesniegums pašvaldības ikmēneša pabalsta saņemšanai aizgādnim Iesniegums pašvaldības vienreizējā apbedīšanas pabalsta saņemšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu sasniegušiem jubilāriem Iesniegums vienreizējā pašvaldības pabalsta saņemšanai personām, kuras atbrīvotas no apcietinājuma pēc soda izciešanas Iesniegums braukšanas kompensācijas saņemšanai nestrādājošajiem pensionāriem, politiski represētajām personām, nestrādājošajiem 3. grupas invalīdierm un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai Iesniegums vienreizējā pabalsta saņemšanai politiski represētai personai/nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ar piegādi mājās Publiskie pasākumi, sapulces, gājieni, piketi Iesniegums atļaujai par publisko pasākumu rīkošanu Iesniegums atļaujai par sapulču, gājienu un piketu rīkošanu Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā Iesniegums atļaujai par gadatirgus organizēšanu Uzņēmējdarbība, tirdzniecība, zvejniecība Iesniegums atļaujai par mūzikas atskaņošanu nakts stundās kafejnīcām un bāriem Iesniegums zvejniecības atļaujai Iesniegums atļaujai par vasaras kafejnīcām Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā Pieteikums jaunas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai Iesniegums atļaujai par ielu tirdzniecību pastāvīgās vietās vai autoveikalos Izglītība, izglītības programmu licencēšana, skolēnu darbs, jauniešu jautājumi Pieteikums skolēnu autobusam Pieteikums pirmsskolas izglītības iestādes rindai Iesniegums pārreģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādes rindā Iesniegums par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns uz laiku apmeklē PII Daugaviņa Iesniegums vietas saglabāšanai pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns nevar apmeklēt PII veselības vai cita iemesla dēļ Iesniegums uz vietu bērnam pirmsskolas izglītības iestādē vasarā Iesniegums par obligātās 5-6gadīgo izglītības nodrošināšanu bērnam Iesniegums par vietas maiņu no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu pašvaldības PII Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena (izziņas) saņemšanai Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (fiziska persona) Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (juridiska persona) Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai Iesniegums par skolēnu darbu vasarā Pieteikuma forma titula "Gada jaunietis" piešķiršanai Iesniegums par pašvaldības atbalstu interešu izglītībai Iesniegums par skolēnu darbu vasarā Kultūra, sports Pieteikuma veidlapa kultūras projekta īstenošanai Iesniegums sporta zāles izmantošanai end faq  

lasīt vairāk

Salaspilssv2019

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs