Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenes var pieteikties un saņemt šādu atbalstu: 1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma vienas programmas apguvei Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem. Atbrīvojums neattiecas uz bērniem, kuri mācās sagatavošanas klasē; 2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma Salaspils Sporta skolā (programmās ”Handbols” vai ”Vieglatlētika”) 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem; 3. Prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 4. Prioritāti uz pašvaldības apmaksātu darbu vasarā skolēniem; 5. Bezmaksas ēdināšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem bērniem, diviem no četriem bērniem utt. 6. Finansiālu atbalstu kompensācijas veidā līdz 15 euro vienā kalendārajā mēnesī katram daudzbērnu ģimenes bērnam par šādiem attiecīgajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem un vecāku apmaksātajiem pakalpojumiem: - ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē; - bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, - bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, - bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, - bērna dalība nometnē, kas reģistrēta nometņu reģistrā VISC (valsts izglītības satura centra) mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Kompensācijas summu, kas pienākas ģimenei (trīs bērnu ģimenei – 45 EUR, četru bērnu ģimenei – 60 EUR utt), vecāki var izlietot pēc saviem ieskatiem viena vai vairāku ģimenes bērnu vajadzībām. Kam pienākas atbalsts? Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā. Daudzbērnu ģimene sastāv no viena vai abiem vecākiem/ bērnu likumīgajiem pārstāvjiem un vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vai 24 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students. Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi. Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums. Ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem jābūt savā starpā laulātiem. Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžuģimenē ievietotie bērni. Kas jādara, lai saņemtu atbalstu? Vienam no vecākiem/ bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē: jāiesniedz pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai, jāiesniedz iesniegums kompensācijas izmaksai līdz nākošā mēneša 25. datumam (par iepriekšējo mēnesi) vai katra ceturtā mēneša 25. datumam (par iepriekšējiem 3 mēnešiem), pievienojot atbilstošos attaisnojuma dokumentus (kvīts, čeks, internetbankas izdruka par veikto maksājumu vai maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu), uz kura norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas laiks, bērna vārds, uzvārds un personas kods. Iesnieguma veidlapas var saņemt arī Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.  No kura laika var sākt saņemt atbalstu un cik ilgi būs jāgaida? Saņemt daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu var sākot ar dienu, kurā ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. Lēmums par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīs (izsniegts) iesniedzējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Līdzekļi par daudzbērnu ģimenēm kompensējamajiem izdevumiem tiek pārskaitīti uz norādīto kontu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Svarīgi ievērot un atcerēties! Trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē Salaspils novada dome, ja: ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā ģimene vairs neatbilst Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusam: - viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu (vai 24 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students), - viens no bērniem saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, - beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš vai personai beidzas aizbildnības tiesības par aizbildnībā esošu bērnu, - bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, - ģimene vai kāds no ģimenes locekļiem maina dzīvesvietu ārpus Salaspils novada pašvaldības teritorijas, - bērns pārtrauc mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai klātienes studijas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. mainās izglītības iestāde, kuru apmeklē kāds no ģimenes bērniem.  Salaspils daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12 mēnešiem un, lai atjaunotu statusu, vecāku vai bērnu likumiskā aizbildņa pienākums ir vienu mēnesi pirms statusa termiņa izbeigšanās iesniegt atkārtotu pieteikumu statusa pagarināšanai. Ja tiek konstatēts, ka ģimenes apstākļi ir mainījušies un ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai, vai nav iesniegts pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanai, daudzbērnu ģimenes statuss tiek anulēts/ izbeigts līdz ar tiesībām uz daudzbērnu ģimenei pienākošos atbalstu. Kādi dokumenti nepieciešami? Daudzbērnu ģimenes statusa saņemšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai un uzrādīt: iesniedzēja pasi, bērnu dzimšanas apliecības, laulības apliecību, ja ģimenē katram vecākam ir savi bērni, izziņu no augstskolas, ja kāds no bērniem mācās šādā iestādē, dokumentus, kas apliecina aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu audžuģimenē (ja attiecināms). 6.atbalsta veida - kompensācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu kompensācijas izmaksai ar pievienotiem attaisnojuma dokumentiem par iepriekšējā mēnesī vai iepriekšējos 3 mēnešos bērnu saņemtajiem un apmaksātajiem kompensējamajiem pakalpojumiem.  Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma saņemšanu Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Nr. 6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Nr. 22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” Nr. 23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” Nr. 27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” Kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Salaspilī, Līvzemes 8, 1. stāvs pirmdienās – 8:00-19:00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00 piektdienās – 8:00-14:00 Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē, 20-3, 1. stāvs Pirmdienās 11:00-19:00 Otrdienās 9:00-17:00 Trešdienās, ceturtdienās 11:00-19:00 Piektdienās 9:00-17:00 Sestdienās (1.) 10:00-15:00 Pasta adrese: Salaspils novada dome, Salaspils, Līvzemes 8, LV-2169 E-pasts:

lasīt vairāk
Par klaiņojošiem dzīvniekiem

Pēdējo nedēļu laikā pašvaldībā atkārtoti tiek saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem un arī bezsaimnieku kaķu kolonijām. Šie dzīvnieki nav ieklīduši no kaimiņu novadiem, bet gan mūsu pašu iedzīvotāju bezatbildīgā rīcība nereti rada bīstamas situācijas novadā.  „Mežavairogi” turpina reidus klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var ziņot zvanot dzīvnieku patversmei „Mežavairogi” telefonu 29139149 vai pašvaldības policijas dežūrdaļai, telefons 67980033.  Ja jums ir aizklīdis mājdzīvnieks, viena no iespējām ir to meklēt „Mežavairogos” zvanot uz iepriekšminēto telefonu. Gadījumos, ja jūsu suns vai kaķis ir noklīdis, saimniekam patversmei būs jāsedz  izdevumi par dzīvnieka uzturēšanu un tad savu aizbēgušo mīluli varēs saņemt. Suņus un kaķus, kuru saimnieki nepiesakās 14 dienu laikā, patversme atdod citiem saimniekiem vai iemidzina. Tāpat vēlamies lūgt iedzīvotājus, kuri baro kaķus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nebarot kaķus ar visu, kas palicis pāri no pašu galda – tas rada antisanitārus apstākļus māju apkārtnē. Vēlamāka būtu kaķu sausā barība. Saistošie noteikumi paredzēs iespēju sodīt personas par antisanitāru apstākļu radīšanu pilsētā.

lasīt vairāk
Suņu reģistrācija

Pakalpojuma Nr. AATD – 12 Aktualizēts: 14.05.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Suņu reģistrācija, pašvaldības nodevas iekasēšana un suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pakalpojuma pamatmērķi ir: identificēt dzīvnieka īpašnieku un rast iespēju sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieks atrasts vai noticis nelaimes gadījums; iekasēt pašvaldības nodevu; kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu; mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu un sodīt to īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts bez aprūpes. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts nosaka, ka nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.   Pakalpojums nepieciešams, lai veicinātu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu pašvaldības teritorijā. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Sunim jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju. Nodevai ir jābūt samaksātai par iepriekšējiem gadiem un par tekošo gadu. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona, publisko tiesību juridiska persona 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) No pašvaldības nodevas IR ATBRĪVOTI: vientuļie, nestrādājošie pensionāri; 1. un 2.grupas invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi; redzes invalīdi; privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus, īrniekus), ja suns tiek turēts iežogotā teritorijā; zemnieku saimniecības.   Pašvaldības nodeva 50% APMĒRĀ tiek noteikta: pensionāriem; sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Klients ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) un aizpilda iesniegumu par suņa reģistrāciju; Klients veic pašvaldības nodevas samaksu AAC (skaidrā naudā) vai kasē (norēķinoties ar maksājumu karti); AAC darbinieks veic suņa reģistrāciju, piešķirot numuru; AAC darbinieks izsniedz klientam suņa žetonu; Klients tiek informēts par sunim piešķirto reģistrācijas numuru. Reģistrācijas numuru vēlams ierakstīt vakcinācijas apliecībā. 8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Vakcinācijas apliecība vai suņa pase. Samaksāta pašvaldības nodeva. Ja vēlas saņemt nodevas atvieglojumus, jāuzrāda atbilstošus dokumentus (pensionāra apliecība; vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem – VSAA izsniegta izziņa, ka pensionārs ir nestrādājošs; invalīda apliecība). 9. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu”. Saistošie noteikumi Nr.27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” 6.11.punkts un 6.12.punkts. 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts.16.05.2006. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā". 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesnieguma veidlapa 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Uzreiz AAC. 12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Pašvaldības nodeva ir 6 Ls gadā. Atsevišķas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no nodevas vai tā ir noteikta 50% apmērā. 16. Atgādinājums 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” IX.nodaļa   Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi: 50. Iegādājoties mājas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par dzīvnieka turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu. 52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:  52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;  52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;  52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā. 17. Brīdinājums Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantā paredzēts naudas sods par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites. Par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites pašvaldībā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

lasīt vairāk
Izkārtņu un reklāmu eksponēšanas atļauju izdošana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada būvvalde Salaspils, Līvzemes iela 8, 203., 204. kabinets Vadītājs Valērijs Sičovs Tel. 67981013

lasīt vairāk
Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Salaspils, Līvzemes iela 8, 214. kabinets Daļas vadītājas vietniece Anna Bāle Tel. 67981014 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Situācijas apraksts Izziņas – atļaujas nepieciešamība Latvijas Republikas patstāvīgajiem iedzīvotājiem un citas valsts pilsoņiem zemes īpašuma iegādei Iesniedzamie dokumenti un nepieciešāmās darbības Iesniegums, darījuma līguma kopija, personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana Likumdošanas un normatīvo aktu bāze Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likums "Par zemes reformu pilsētās" Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Izpildes termiņš 1 mēnesis

lasīt vairāk
Bērna reģistrēšana rindā uz vietu PII

Pakalpojuma Nr. AIKS – 1.1Aktualizēts: 05.10.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Bērna reģistrācija rindā uz pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi (turpmāk – PII). 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Iegūt un apkopot informāciju cik daudz vecāku vēlas saņemt pašvaldības PII pakalpojumu (sūtīt bērnu pašvaldības PII). 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts Lai bērns varētu apmeklēt pašvaldības PII, bērnu nepieciešams reģistrēt rindā. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Lai reģistrētu bērnu rindā uz vietu Salaspils novada PII: jābūt reģistrētai bērna dzimšanai (saņemta dzimšanas apliecība); bērnam jābūt pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem); rindā nereģistrē bērnus, kuriem jau ir piešķirta vieta Salaspils pašvaldības PII. 1.pakāpes rindā reģistrē, ja bērns un vismaz viens no vecākiem (vai bērna likumiskais pārstāvis) ir deklarēti Salaspils novadā. 2.pakāpes rindā reģistrē pārējos bērnus. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona. 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Iedzīvotājs, kuram ir pirmsskolas vecuma bērns. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) 1) persona aizpilda pieteikumu un iesniedz to Apmeklētāju  apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC), uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un savu pasi. Bērna likumiskais pārstāvis papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi un/vai pilnvaru. 2) persona saņem apliecinājumu par reģistrācijas faktu – pieteikuma kopiju, uz kuras norādīts pieteikuma saņemšanas datums un laiks; 3) persona 10 darba dienu laikā pieteikumā norādītajā e-pastā saņem ieskanētu bērna rindas reģistrācijas karti, kurā norādīts rindas kārtas numurs. Ja pieteikumā norādīts, rindas reģistrācijas karti var saņemt arī personīgi ierodoties AAC. 8. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Vispārējās izglītības likums, V nodaļa Pirmsskolas izglītība. 9. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti pieteikums; vecāku pase; bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošu dokuments; aizbildnim - bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi un/vai pilnvaru. 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Pieteikuma veidlapa. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš Bērna rindas reģistrācijas karti vecāki saņem 10 darba dienu laikā. 16. Atgādinājums Katru gadu līdz 30.martam jāveic bērna pārreģistrācija!Skat. pakalpojumu Bērna pārreģistrācija rindā uz PII. 17. Brīdinājums Ja nav veikta pārreģistrācija, rindas numurs tiek anulēts.

lasīt vairāk
Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, labošana, papildināšana un anulēšana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Inspektore Guna Baiko Tel. 67981027 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Iesniedzamie dokumenti Persona iesniedz noteikta parauga iesniegumu. Likumdošanas bāze Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums Saites Informāciju skatīt šeit Maksa par pakalpojumu Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu  (Salaspils novada domes kasē 207. kabinetā)

lasīt vairāk
Bērna pārreģistrēšana rindā uz vietu PII

Pakalpojuma Nr. AIKS – 1.2Aktualizēts: 05.10.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Bērna pārreģistrācija rindā uz vietu PII. 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pirmsskolas vecuma bērnu rindas uz vietu PII aktualizācija. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts Visu bērnu, kuri reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības PII, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pārreģistrāciju nepieciešams veikt, lai saglabātu vietu rindā uz PII. Pārreģistrācija ir veids, kā vecāki apliecina, ka pieprasītā vieta pašvaldības PII vēl joprojām ir nepieciešama. Uz pārreģistrācijas datu pamata pašvaldība veic rindas aktualizāciju, izslēdzot no rindas tos bērnus, kuriem vairs nav aktuāli saņemt vietu pašvaldības PII. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Bērnam jābūt reģistrētam rindā uz vietas piešķiršanu pašvaldības PII. Bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Salaspils novadā. Bērnam jābūt pirmsskolas vecumā ( līdz 7 gadiem). Pārreģistrācija nav jāveic bērniem, kuriem jau ir piešķirta vieta pašvaldības PII 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Iedzīvotājs, kuram ir pirmsskolas vecuma bērns un kurš ir reģistrēts 1. vai 2.pakāpes rindā uz vietu PII. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) 1. Katru gadu laikā no 1.janvāra līdz 30.martam bērna vecāki aizpilda iesniegumu pārreģistrācijai un iesniedz to Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC), līdzi ņemot rindas reģistrācijas kartīti, kurā tiek izdarīta atzīme par veiktās pārreģistrācijas datumu. 2. Iesniegumu pārreģistrācijai klients var nosūtīt arī uz e-pastu \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , izmantojot portālu www.latvija.lv vai pa pastu. Šajos gadījumos vecāki tiek informēti par pārreģistrācijas iesnieguma saņemšanu, nosūtot atbildes e-pastu. Ja vecāki 5 darba dienu laikā nav saņēmuši apstiprinājuma e-pastu par pārreģistrāciju, obligāti sazināties ar ID darbinieku zvanot 67981016! 3. Aktualizēto rindas sarakstu pēc pārreģistrācijas datu apkopošanas publicē pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un domes telpās līdz kārtējā gada 10.maijam. 8. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti? Saistošie noteikumi Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Vispārējās izglītības likums, V nodaļa Pirmsskolas izglītība 9. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums pārreģistrācijai un rindas reģistrācijas kartīte.Ja persona izmanto e-pakalpojumu (nosūta iesniegumu uz e-pastu \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  vai izmantojot portālu www.latvija.lv), reģistrācijas karte nav jāiesniedz. 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Pārreģistrācijas iesnieguma veidlapa. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Izmantojot attālināto pakalpojumu (nosūtot iesniegumu elektroniski vai pa pastu), informācija par pārreģistrācijas veikšanu tiek paziņota 5 darba dienu laikā uz e-pastu. 16. Atgādinājums Pārreģistrācija jāveic katru gadu no 1. janvāra līdz 30. martam. 17. Brīdinājums Ja vecāki neveic pārreģistrāciju līdz 30.martam, bērna vieta PII rindā tiek anulēta. Bērns var tikt atjaunots rindā pēc vecāku paskaidrojumu iesniegšanas 15 dienu laikā un pozitīva Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinuma saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja vecāki pārreģistrācijas iesniegumu nosūtījuši pa e-pastu, bet 5 darba dienu laikā nav saņēmuši apstiprinājuma e-pastu par pārreģistrāciju, obligāti jāsazinās ar ID darbinieku zvanot 67981016!

lasīt vairāk
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Inspektore Guna Baiko Tel. 67981027 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Situācijas apraksts Ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.c. gadījumos, persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apstiprinošu apliecību vai dokumentu. Iesniedzamie dokumenti Ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, kur glabājas attiecīgais reģistrs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, nepieciešamā dokumenta sastādīšanas gadu un vietu, kā arī dokumenta nepieciešamības pamatojumu. Likumdošanas bāze Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums Saites Informāciju skatīt šeit Maksa par pakalpojumu Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu  (Salaspils novada domes kasē 307. kabinetā)

lasīt vairāk
Papildus informācija par neizvērtējamiem pabalstiem

Papildus informācija iedzīvotājiem par neizvērtējamiem pabalstiem  Lūdzam iedzīvotājus nekavēt norādītos iesniegumu iesniegšanas termiņus! Pēc norādītā termiņa Jūsu iesniegumi netiks pieņemti.   Vienreizējie pabalsti: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna piedzimšanas) 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas 142,29 Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads)    1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas 142,29 Personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās)   1 mēneša laikā pēc atbrīvošanas (ja persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus) 56,91     Pabalsti, kuru saņemšanai jāraksta iesniegums katru gadu: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro I grupas invalīdiem   līdz 20. novembrim 142,29 II grupas invalīdiem   līdz 20. novembrim 71,14 Invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai)   līdz 20. novembrim 71,14   Pabalsti, kurus izmaksā katru gadu, ja vienu reizi iesniegts iesniegums*: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro *Persona uzraksta iesniegumu un turpmākos gadus pabalstu 1 reizi gadā saņem uz iesniegumā norādīto kontu. Ja personai mainās bankas konta numurs, līdz norādītajam datumam jāiesniedz Salaspils novada domes AAC jauns iesniegums!   Politiski represētām personām   līdz 1. novembrim 142,29 Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem   līdz 1. aprīlim 71,14 Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku   līdz 10. decembrim 71,14   Ikmēneša pabalsts aizgādņiem   Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni 42,69 mēnesī     Pabalstu izmaksa personām, kurām attiecīgajā kalendārajā gadā ir apaļa jubileja (80, 85, 90 un 95 gadi), notiek katru mēnesi. Pabalsta apmērs ir 71,14 Eiro. Pabalstus izmaksās Salaspils novada domes kasē par tām jubilejām, kuras bijušas iepriekšējās divās kalendārajās nedēļās. Pabalstus par jubilejām no 1. līdz 15.datumam varēs saņemt domes kasē no 16.datuma līdz mēneša beigām. Savukārt pabalstus par jubilejām no 16.datuma līdz mēneša beigām varēs saņemt domes kasē no nākamā mēneša 1. līdz 15.datumam. Aicinām personas, kurām ir atvērti konti bankā vai pastā, pirms jubilejas uzrakstīt iesniegumu Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un informēt par iespēju pabalstu pārskaitīt uz Jūsu kontu. Šajā gadījumā Jums vairs nebūs jānāk uz domi un persona pabalstu saņems ātrāk. Personām, kuras attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu, pabalsts (142,29 Euro) tiek izmaksāts skaidrā naudā, apsveicot šo personu tieši dzimšanas dienā.  Personai piešķirtais pabalsts kasē ir jāizņem līdz attiecīgā kalendārā gada pēdējai dienai Sīkāka informācija Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr. nr. 67981011, e-pasts:

lasīt vairāk

Salaspilssv2019

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs