Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Dzīvokļu saimniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raivis Anspaks. Komitejas locekļi: Vitālijs Berezņevs, Andrejs Svilāns, Kaspars Zvaigzne, Andris Umbraško, Ojārs Kramiņš, Malda Caune.

lasīt vairāk
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raivis Anspaks. Komitejas locekļi: Raimonds Čudars, Andrejs Svilāns, Vitālijs Berezņevs, Mihails Rogals, Kaspars Brunovskis, Andris Umbraško.

lasīt vairāk
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Vera Kalniņa. Komitejas locekļi:  Malda Caune, Raimonds Čudars, Poļina Ivļeva, Andrejs Svilāns, Vitālijs Berezņevs, Jana Kolbina.

lasīt vairāk
Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raimonds Čudars. Komitejas locekļi: Malda Caune, Ludmila Fedorkova, Vera Kalniņa, Raivis Anspaks, Mihails Rogals.

lasīt vairāk
2018. gada budžets

  Paskaidrojuma raksts Noteikumi 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Ieņēmumu un izdevumu tāmju kopsavilkums pa iestādēm 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Plānoto pamatlīdzekļu iegāde 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 16.pielikums. Speciālā budžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma 19.pielikums. Saistību apmērs  

lasīt vairāk
Izsludināts nometņu projektu konkurss

Salaspils novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskas personas aicinātas piedalīties pašvaldības rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai šī gada vasarā. Nometņu projektu pieteikumi jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā no 1. marta līdz 10.aprīlim. 15.martā plkst. 17.00 visi nometņu vadītāji, kuri plāno piedalīties projektu konkursā, tiek aicināti uz sanāksmi Salaspils novada domes ēkā, Līvzemes ielā 8, lai kopā ar speciālistiem izrunātu tādus problēmu jautājumus kā nometņu pieteikšana, organizēšana un atskaišu dokumentu  veidošana. Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa NOLIKUMS, projektu pieteikumu veidlapas ir atrodamas mājaslapas sadaļā IZGLĪTĪBA/vasaras nometnes. Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste Eva Agafonova tel. 26601486

lasīt vairāk
Aicinām sakārtot datus par saviem nekustamajiem īpašumiem

Pašvaldība ir nekustamā īpašuma nodokļa administrējoša iestāde. Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta gan zeme, gan ēkas. Pašvaldība ir konstatējusi daudzus gadījumus attiecībā uz privātmājām un dārzkopības sabiedrībās esošo apbūvi, kad uz zemes gabala uzceltā ēka nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kadastra likuma 13.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu: Ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve; sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās [izņemot gadījumus, kad būvniecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta (apturēta)], ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” Nr.263 30.punktu pašvaldība ir tiesīga ierosināt būves noteikšanu, ja to nav izdarījis īpašnieks 6 mēnešu laikā pēc Būvatļaujas izbeigšanās. Aicinām ikvienu nekustamā īpašuma īpašnieku sakārtot datus par saviem nekustamiem īpašumiem, kā arī pievērst uzmanību būvatļaujas derīguma termiņam.

lasīt vairāk
Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017.-30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros. Ko dara atbalsta persona? Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām. Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts? Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās: Juridiskā palīdzība; Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi); Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;      Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam); Sociālās aprūpes joma; Atbalsta loka veidošana. Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī): līdz 6 stundām mēnesī;      līdz 16 stundām mēnesī; līdz 30 stundām mēnesī. Kurš var saņemt pakalpojumu? Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt: pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem; kurai ir I vai II invaliditātes grupa; kura šobrīd dzīvo sabiedrībā un ir vērsta uz sadarbību. Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts. Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai? Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam koordinatoram: Ingūna Krātiņa (Rīgas plānošanas reģiona reģionālais koordinators) tālr.: 67442828; 25133788, e-pasts :

lasīt vairāk
No 1. marta mainās dzimtsarakstu nodaļas darba laiki

Ar 01.03.2018. mainās Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļas darba laiki: Pirmdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00 (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Otrdien: 8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Trešdien:  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Ceturtdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 (13:00 - 14:00 pusdienas pārtraukums);Piektdien: 8:00 - 14:00. Vēlams savu vizīti iepriekš saskaņot telefoniski vai elektroniski(t.67981027, e-pasts 

lasīt vairāk
Ieviests jauns e-pakalpojums nekustamo īpašumu īpašniekiem

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē vai elektroniski portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi. Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs