Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sociālā palīdzība

Salaspils novada Sociālais dienests ir Salaspils novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un organizēšanu Salaspils novadā. Sociālā dienesta darbības mērķis ir savā teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem (DC) ir Salaspils novada domes izveidota Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina pakalpojumus Salaspils novada iedzīvotājiem ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem (I, II, III grupas invalīdi) un viņu piederīgajiem. DC nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo un pašaprūpes prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē klientu fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās attīstības iespējas, iesaistot viņus profesionālo iemaņu apgūšanā, rada klientiem iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas, sniedz psihosociālo palīdzību un atbalstu klientiem un viņu tuviniekiem, veido efektīvu sociālā atbalsta tīklu, sniedzot sociālos pakalpojumus personām ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem. Salaspils Sociālais centrs ar filiālēm Aconē un Saulkalnē ir Salaspils novada domes izveidotas Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienības, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Salaspils Sociālā centra mērķauditorija ir pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, maznodrošinātās ģimenes, bērni, jaunie vecāki - ikviens Salaspils novada iedzīvotājs, kurš vēlas piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, atrast domubiedrus un kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

lasīt vairāk
Adrese, tālrunis, saziņa tīmeklī, norēķinu konti

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169  Tālr. 67981011  Fakss 67981032  e-pasts: 

lasīt vairāk
2017. gada budžets

  Paskaidrojuma raksts Noteikumi 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Ieņēmumu un izdevumu tāmju kopsavilkums pa iestādēm 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Plānoto pamatlīdzekļu iegāde 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 16.pielikums. Speciālā budžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma 19.pielikums. Saistību apmērs Plānoto darbu izvērsums:

lasīt vairāk
Mazdārziņu nomniekiem ir steidzami jāpagarina līgumi

Salaspils novada pašvaldība trešo reizi atgādina un aicina visus mazdārziņu nomniekus nākt uz domes Nekustamo īpašumu daļu (201.kabinets), lai pagarinātu līgumus, kuru darbības termiņš ir beidzies 2016.gada 31.decembrī. Informējam, ka saskaņā ar Salaspils novada domes 2016. gada 30. novembrī apstiprinātās „Kārtības, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (Prot.Nr.24, 10.§) 36.punktu, līgumi, kuri līdz 1. martam netiks pagarināti, nav atjaunojami, kā arī mazdārziņš tiks ieskaitīts brīvo personisko palīgsaimniecību vajadzībām iznomājamo zemju sarakstā un iznomāts rindas kārtībā citiem interesentiem. Lai pagarinātu zemes nomas līgumu, līdzi jāņem (OBLIGĀTI!) savs līguma eksemplārs, kurā tiks izdarīta atzīme par pagarinājumu, un personu apliecinošs dokuments. Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pantu, par personu apliecinošu dokumentu ir uzskatāma tikai personas apliecība un pase. Vadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments.

lasīt vairāk
Aicina saņemt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi

Iekšlietu ministrija aicina Salaspils iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, saņemt īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi. Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.pantā (Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim, ja: 1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem). Apliecinājuma - iesnieguma forma un Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu ministrijas mājaslapā. Iekšlietu ministrijas Administratīvais departaments

lasīt vairāk
Apstiprināts Salaspils novada budžets 2017. gadam

25. janvāra sēdē, piecpadsmit Salaspils novada domes deputātiem vienbalsīgi balsojot "par" (sēdē slimības dēļ nepiedalījās deputāti Dace Kontrimiene un Mihails Rogals), tika apstiprināts Salaspils novada 2017. gada budžets. "Mūsu finansiālās iespējas ir stabilas," uzsver domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Salaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2016. gadā kopumā veiksmīgi nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, veicinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti. Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016. gada 1. janvārī bija 23 340, bet 2016. gada 1. jūlijā – 23 393. Iedzīvotāju skaita palielināšanās apliecina, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. 2017. gada budžeta ieņēmumu prognoze paredz kopējo pašvaldības finansējuma pieaugumu par 3 867 998 eiro, t.i. 19 % salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem, apstiprinot budžetu 2016. gadam. Izglītība 2016. gadā tika turpināta izglītības iestāžu iekštelpu sakārtošanas programma – izremontēts 1. vidusskolas pirmais korpuss (8 klašu telpas un koridori), izremontēts 2. vidusskolas neremontētais atlikušais spārns (12 klašu telpas un koridori) un bērnudārza “Ritenītis” atlikušais neremontētais spārns (5 grupas un koridori). Šajos remontdarbos kopā ieguldīti 452 669 eiro. Turklāt ir veikti sagatavošanas darbi, lai 2017. gadā turpinātu Salaspils 1. vidusskolas iekštelpu remontu, kā arī remontus iekštelpām bērnudārzos “Atvasīte” un “Saulīte” (provizoriskās izmaksas 443 000 EUR). 2016. gadā ir modernizētas ugunsgrēka trauksmes sistēmas bērnudārzā “Saime” un Sporta skolā (13 607 EUR). 2017. gadā modernas ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana paredzēta PII “Jāņtārpiņš” (provizoriskās izmaksas 32 000 EUR). 2017. gadā paredzēts uzstādīt modernas virtuves iekārtas Salaspils 1. un 2. vidusskolas skolēnu ēdināšanas telpās (izmaksas virs 200 000 EUR). Visu 2016. gadu turpinājās rekonstrukcijas darbi 1. vidusskolas jaunajā korpusā ar baseinu Ceru ielā. Jaunās izglītības ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta 2017. gada aprīlī, tā dos iespēju mācīties vēl 250 skolēniem. 2016. gada nogalē ir noslēgusies iepirkuma procedūra par 1. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanu, kas paredz skolēnu izglītības un atpūtas zonu izveidi ap esošiem skolas korpusiem. Darbi notiks 2017. gadā, un to kopējās izmaksas būs 598 000 eiro. Savukārt 2. vidusskolas apkārtnes labiekārtošanas projekta izstrāde notiks 2017. gadā, paredzot tā realizāciju 2018. gadā. 2016. gadā ir noslēgts līgums par tā saucamā “septītā bērnudārza” projektēšanu Lauku ielā starp 1. vidusskolu un mazstāvu apbūvi. Tā būvniecība uzsākama līdz 2018. gadam. Izglītības jomā valsts ir nodrošinājusi vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogu daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tika piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam. 2016. gadā pirmskolas izglītības pedagogi (atalgojums pamatā finansēts no pašvaldības budžeta), vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums) un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogi saņēma vienreizēju naudas balvu viņu darba novērtējumam no novada puses (kopējais prēmiju fonds - 33 000 EUR). Pašvaldība papildus valsts sniegtajam finansējumam veica piemaksas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm, tādā veidā veicinot mūsu mūzikas, mākslas un sporta pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām. Piemaksu kopējais apmērs bija 93 400 eiro. Arī 2017. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi piemaksām. Saskaroties ar vispārējās izglītības pedagogu atalgojuma reformas radītajām sekām, 2017. gadā pašvaldība 1. un 2. vidusskolai ir piešķīrusi papildu līdzekļus pedagogu motivācijas fonda palielināšanai - kopumā 65 245 eiro par nepilnu 2017. gadu. 2017. gadā, salīdzinot ar citām nozarēm, būtiski pieauga finansējums pašvaldības pirmsskolas pedagogu atalgojumam – kopumā par 14 %, salīdzinot ar 2016. gadu. Tomēr, ņemot vērā pirmsskolas pedagogu zemo atlīdzības līmeni, šāds solis ir pamatots. Bērnudārza pedagogiem Salaspilī tiks nodrošināta alga virs 800 eiro (bruto). 2017. gadā pašvaldība ieviesa speciālu kompensāciju vecākiem par izdevumiem, kas veikti savu bērnu interešu izglītības pulciņu apmaksai. Kompensācijas apmērs nepārsniegs 6 eiro mēnesī, un to varēs saņemt, iesniedzot pieteikumu un izdevumus attaisnojošus dokumentus vienu reizi gadā (kopumā par 9 mācību gada mēnešiem 54 EUR). Lūdzu, iepazīstieties ar speciālo regulējumu pašvaldības informācijas līdzekļos! Ielu un ceļu infrastruktūra, labiekārtošana 2016. gadā ir veikta Rīgas ielas pilnīga rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Silavai, sakārtojot gājēju un riteņbraucēju kustību, apgaismojumu un apstādījumus. Kopumā ieguldīti 2 256 722 eiro. Rekonstrukcija veikta arī Celtnieku ielas posmam no Enerģētiķu līdz Skolas ielai, kas šobrīd tiek izmantots aizvien intensīvāk, jo, izbraucot no Enerģētiķa ielas uz Rīgas – Ogres šoseju, nav iespējams kreisais pagrieziens. Kopumā ieguldīti 272 699 eiro. Pilnībā izmainīta Parka iela starp Rīgas ielu uz 1. vidusskolu, ierīkojot to par gājēju un riteņbraucēju ielu ar autotransporta piekļuves iespējām tikai šajā ielā dzīvojošajiem. Kopumā ieguldīti 132 115 eiro. Rekonstruēts Meldru ielas posms Budeskalnu mazstāvu apbūves rajonā. Kopumā ieguldīti 106 936 eiro. 2016. gada nogalē noslēgts līgums par jaunā ceļa izbūvi no Nometņu ielas uz Tilderu kapiem. Darbus paredzēts veikt 2017. gadā, kopumā atvēlot 1 123 181 eiro. 2016. gada nogalē noslēgts līgums par Cīruļu un Briežu ielas (Purva rajonā) asfaltēšanu. Darbus uzsāksim pavasarī, un to izmaksas būs 195 378 eiro. Ir noslēgti līgumi par tehnisko projektu izstrādi Līvzemes ielas rekonstrukcijai posmā līdz Vecajiem kapiem un Lauku ielas posma rekonstrukcijai no Nometņu ielas līdz Veselības centram, paredzot satiksmes sakārtošanu apļa veidā ielas daļā pie Nometņu ielas, risinot arī gājēju kustību pa Lauku ielu. Abu šo projektu realizācija paredzēta 2017. gadā. Tāpat 2017. gadā ir paredzēts rekonstruēt veco Budeskalnu ielas posmu no Rīgas ielas līdz Pļavu ielai. 2016. gadā īstenojām Daugavas pludmales labiekārtošanas darbus, uzstādot arī dažādas brīvā laika pavadīšanas iekārtas. Kopumā šobrīd pludmales sakārtošanā esam ieguldījuši 498 595 eiro. Turpinājām arī daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmu, t.sk. arī bērnu rotaļu laukumu izbūvi, kopumā tam atvēlot 200 645 eiro. Kultūra Novada kultūras dzīvē 2016. gadā ir notikušas būtiskais izmaiņas – kultūras nams  “Rīgava” ir kļuvis par galveno un koordinējošo iestādi kultūras jomā novadā, un tam jāgādā par vienotu kultūras piedāvājumu un kultūras politiku visam novadam. 2017. gada 11. janvārī ir noslēgts līgums par kultūras nama “Enerģētiķis” pilnīgu rekonstrukciju. Darbus paredzēts veikt līdz 2018. gada augustam, kopumā divos pašvaldības budžeta gados ieguldot aptuveni 5 miljonus eiro. Svinēsim Latvijas simtgadi jaunā, modernā ēkā! Pārvalde Pārvaldē kā vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 2016. gadā vēlos izcelt  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Pašvaldībā jau vairākus gadus  darbojās Apmeklētāju apkalpošanas centrs, un nu tam pievienojas arī virkne valsts iestāžu. 2016. gadā mūsu Sociālais centrs ir paplašinājis savu darbību, atverot filiāli novada otrajā lielākajā apdzīvotajā vietā - Saulkalnē. Salaspils novada pašvaldības pārziņā ir desmit izglītības iestādes: divas vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, sešas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām “Sociālais centrs”, “Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem”), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds, Salaspils novada bibliotēka, Daugavas muzejs, Sporta nams, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, divi kultūras nami – “Enerģētiķis” un “Rīgava” un atsevišķa iestāde Pašvaldības administrācija. Tajā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības daļa, Juridiskā un personāla daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskā daļa, Nekustamo īpašumu daļa un Informācijas tehnoloģiju daļa. Kopsavilkums Plānojot 2017. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada domes 2017. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Salaspils novada domes komiteju sēdēs. Salaspils novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, ko veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (Autoceļu fonds, dabas resursu nodoklis u.c.), ziedojumi un dāvinājumi. No šiem ieņēmumiem tiek segti speciālā budžeta izdevumi. Informācija par budžeta izdevumiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu “Salaspils novada domes 2017. gada budžets” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 17. un 18. pielikumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri un piesaistītajiem kredītiem. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos un speciālā budžeta atlikuma sadalījums finansējuma mērķos redzams pašvaldības 2017. gada budžeta 2. pielikumā, bet pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksti un darba algas likmes iekļautas 9. un 10. pielikumā. Lai racionāli izmantotu budžeta līdzekļus un iegādātos tikai pašas nepieciešamākās lietas iestādes darbības nodrošināšanai, budžeta 12. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļu saraksts, kuru iegādes nepieciešamība izvērtēta komitejās. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir budžeta 13., 14. un 19. pielikumā. 2017. gadā ir paredzēts piesaistīt aizdevumus no Valsts kases ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem Tilderu ielas izbūvei (843 000 EUR), Lauku ielas rekonstrukcijai (apmēram 1,5 miljoni EUR), kā arī līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam 597 000 EUR apmērā SIA “Valgums-S” realizētajai ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtai. Kopumā tuvāko gadu laikā pēc šo aizdevumu saņemšanas pašvaldības kopējais aizdevumu un galvojumu apjoms nepārsniegs 5,69 % no budžeta, kas ir zems saistību apjoms (20 % ir maksimāli iespējamais). Skaitliska informācija par 2016. gada Salaspils novada domes budžeta izpildi redzama 15. un 16. pielikumā. Pamatbudžets ir Salaspils novada domes budžeta galvenā daļa, kuras lielāko ieņēmumu daļu - 68 % veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7 % - nekustamā īpašuma nodoklis un 20 % - transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai. Kopējie ieņēmumi 2017. gadā tiek plānoti 24 356 004 eiro apmērā. Drīzumā šie pielikumi būs apskatāmi arī šeit. Kopējie izdevumi 2017. gadā tiek plānoti 33 311 974 eiro apmērā. No tiem 29 % jeb 9 804 849 eiro paredzēti investīcijām vai tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības finansējumā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. 36 % jeb 12 132 840 eiro tiks novirzīti izglītībai, t.sk. kapitālajiem remontiem izglītības iestādēs un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Kultūras nozarei tiks atvēlēti 14 % no visiem līdzekļiem jeb 4 691 36 eiro. Sociālajai palīdzībai – 7 % jeb 2 376 579 eiro. Sabiedriskajai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 3 % jeb 827 807 eiro, savukārt izpildvarai, kur tiek ietvertas arī pašvaldības iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā (742 720 eiro) un izdevumi neparedzētiem gadījumiem (396 373 eiro), atvēlēti 10 % jeb kopā 3 253 854 eiro. Budžetā ieplānotie darbi:    Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars  

lasīt vairāk
Rekonstrukcijas darbi sāksies arī Lauku ielā

16. janvārī noslēdzās pagājušā gada nogalē izsludinātā Lauku ielas posma rekonstrukcijas projekta publiskā apspriede. Kā vienmēr, aicinājām salaspiliešus novērtēt un izteikt savu viedokli par plānoto. Ar projekta materiāliem ikviens interesents varēja iepazīties domes ēkas vestibilā, pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos. Apspriedes laikā tika saņemti trīs rakstiski un seši mutiski priekšlikumi. Pamatīgi izvērtējot saņemtos priekšlikumus, divos gadījumos nebūs iespējams veikt ieteiktās izmaiņas, turpretī atbalstīti tika pieci iesniegumi, un tie ir: mainīt vietām trotuāra un veloceliņa izvietojumu Lauku ielas posmā starp Nometņu ielu un Rīgas ielu; Lauku ielas 20. mājai paredzēt 5 m platu iebrauktuvi; pie mājas Lauku ielā 12 noņemt papildzīmi automašīnu stāvlaukumam un ierīkot papildus stāvlaukumu īslaicīgai skolnieku izlaišanai pie skvēra Lauku ielā 8; sašaurināt iebrauktuvi uz stāvlaukumu pretim Salaspils veselības centram un nomainīt asfalta segumu iepretim apstādījumu zonai, papildinot apstādījumus pašvaldībai piederošajā ielas daļā; pagarināt slēgto lietus novadīšanas sistēmu pie apļveida krustojuma, samazinot vaļējā grāvja daļu. 12. janvārī notika publiskās apspriedes sanāksme, kurā piedalījās domes speciālisti un projektētāji. Bija ieradušies arī 15 ieinteresētie iedzīvotāji, un tas ir saprotams, jo Lauku iela nav visai blīvi apdzīvota. Tomēr šo ielu intensīvi izmanto gan Veselības centra klienti, gan 1. vidusskolas skolēni un viņu vecāki, kuri ved bērnus uz skolu un nākotnē vedīs uz blakus plānoto bērnudārzu. Apspriešanas sapulcē īpaši aktīvi iesaistījās Lauku ielas 12. mājas pārstāvji, pieprasot sev autostāvvietu ierīkošanu uz Lauku ielas. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns atgādināja, ka šis nav mājas iedzīvotāju īpašumā esošās teritorijas labiekārtošanas projekts – tam ir paredzēta speciāla programma, bet gan pašvaldības ielas rekonstrukcija, un šajā posmā daudz svarīgāka ir publiskās piekļuves nodrošināšana skolai un bērnudārzam, kas taps nākotnē. “Tomēr centāmies kaut daļēji apmierināt arī šīs mājas iedzīvotāju vēlmes: būs pieejamas 8 stāvvietas iepretim mājai un papildus 4 īslaicīgās 15 – 30 minūšu stāvvietas. Galvenais – lai pēc iespējas drošāka būtu iespēja atvest bērnus uz izglītības iestādēm,” stāsta A. Jaunkalns un saka paldies visiem, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā. Jau drīzumā uzsāksies tehniskā projekta izstrāde, bet būvdarbi notiks vasarā.

lasīt vairāk
Iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

Atgādinām, ka iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 28.12.2012. Saistošajos noteikumos Nr.38/2012 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 2017.gada 1.februārim ! Uz iesnieguma pamata Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 25 % apmērā: politiski represētām personām papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem;  fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 50 % apmērā: jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.11. punkta nosacījumiem; ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.12. punkta nosacījumiem; 70 % apmērā: vientuļiem pensionāriem (nav laulātā, bērnu, mazbērnu), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6.punkta nosacījumiem; 2.grupas invalīdiem (ja nav laulātā, bērnu, mazbērnu, vai visi bērni iegūst izglītību), kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; ģimenēm (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2.grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri un visi lieto vienu kopīgu mājokli, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir 1.grupas invalīds, ja tās atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības un kuras atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 6. punkta nosacījumiem; personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā; 90 % apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss. Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1.februārim (izņemot maznodrošinātas personas, kuras var iesniegt visu gadu) Salaspils novada domes vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Bez iesnieguma Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 1. 25 % apmērā- daudzbērnu ģimenēm papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir spēkā esošs pašvaldības piešķirtais daudzbērnu ģimenes statuss; 2. 25 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamais īpašums (turpmāk-NĪ) atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1.janvāri ir izmantota iespēja pieslēgt NĪ maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 3. 90 % apmērā- fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums atrodas teritorijā (izņemot lauksaimniecības un meža zemi), kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un nav realizēta būvniecības iecere; 4. 90 % apmērā- fiziskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas teritorijā un robežojas ar pašvaldības īpašumā esošu ielu, kas nav izbūvēta, t.i. bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma. Uzmanību! NĪN atvieglojumi tiks piešķirti tikai šajos gadījumos: īpašniekam uz taksācijas gada 1.janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem; īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese (izņemot kategorijas par turpmākās plānošanas teritoriju un neizbūvētām ielām) un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; Ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties šeit vai zvanot pa tālr.67981012. Saistošie noteikumi ar grozījumiem, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. 

lasīt vairāk
Āfrikas cūku mēra izplatības (ĀCM) dēļ ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Salaspils novadā

Kā ziņots plašsaziņas līdzekļos, Krimuldas novada "Rukās" cūku novietnē 14.janvārī konstatēta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) infekcija, kuras dēļ jāiznīcina vairāk nekā 5000 šīs fermas cūkas. Valdība šodien nolēma izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā Krimuldas novadā, tāpat arī Ādažu novadā, kur nepieciešamības gadījumā plānots dedzināt cūku līķus, turklāt ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Salaspils novadā, kur atrodas ĀCM skartā uzņēmuma otrā cūku novietne. Ārkārtas situācija izsludināta no 17. janvāra līdz 17. aprīlim. Atbildīgā institūcija par darbību ārkārtas situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Kā skaidro Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), Salaspils novada cūku novietnē dzīvnieku inficēšanās ar Āfrikas cūku mēri nav konstatēta, pašreiz tiek veikta uzraudzība un laboratoriskās pārbaudes, tādēļ nenotiek arī dzīvnieku piespiedu izkaušana. Ja tiks konstatēta cūku saslimšana ar ĀCM, Salaspils pašvaldība piedalīsies slimības apkarošanas pasākumos, iesaistot cilvēkus, tehniku un citus resursus. Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtas situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Pārtikas un veterinārā dienesta informatīvie materiāli: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/par-afrikas-cuku-meri?id=7174#jump

lasīt vairāk
Par pašvaldībai piederošu telpu piešķiršanu priekšvēlēšanu periodā

Šī gada 3. jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Tāpēc Salaspils novada dome 11. janvārī skatīja jautājumu par pašvaldībai piederošu telpu piešķiršanu priekšvēlēšanu periodā, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem. Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība ir noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. Likuma VI nodaļa nosaka pašvaldības tiesības daļēji regulēt atsevišķas priekšvēlēšanu aģitācijas formas, kā arī noteikt telpu piešķiršanas nosacījumus aģitācijas veicējiem. Pamatojoties uz to, Salaspils novada dome noteica, ka šogad aģitācijas veicēji par katra nosaukuma deputātu kandidātu sarakstu ir tiesīgi bez maksas vienu reizi priekšvēlēšanu periodā izmantot pašvaldībai piederošās telpas iestādēs k/n “Rīgava”, Acone 1 (bijušā pasta telpas) un PII „Daugaviņa” (tikai brīvdienās un svētku dienās), lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem laikā, kad saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu tās nav aizņemtas. Tāpat noteikts, ka aģitācijas veicēji ir tiesīgi par maksu izmantot pašvaldībai piederošās telpas un īpašumus, izņemot pašvaldības izglītības iestādēs, maksājot atbilstoši domes lēmumiem noteiktās maksas par iznomāšanu. Atļauju bez maksas izmantot pašvaldības telpas dod domes izpilddirektors šādā kārtībā:   aģitācijas veicējs iesniedz rakstisku pieteikumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā konkrētās telpas bezmaksas izmantošanai priekšvēlēšanu aģitācijai, kurā norādīts aģitācijas veicēja vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, aģitācijas veicēja pārstāvētā politiskā partija, politisko partiju apvienība vai vēlētāju apvienība, pārstāvības pilnvarojums; pieteikums telpu bezmaksas izmantošanai jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā aģitācijas pasākuma; ja ir saņemti vairāki pieteikumi uz vienu un to pašu telpu vienā un laikā vienu tajā pašā laikā, telpas tiek piešķirtas saņemto pieteikumu secībā; atļauja telpu bezmaksas lietošanai tiek noformēta ar domes izpilddirektora rīkojumu.   Aģitācijas veicēji ir tiesīgi tikšanās laikā ar vēlētājiem izplatīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, nodrošinot, ka pēc tikšanās ar vēlētājiem atlikušie vai potenciālo vēlētāju atstātie materiāli tiek savākti un iznesti no ēkām, kurās atrodas telpas, kurās notika tikšanās ar vēlētājiem. Lēmums

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs