Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Saistošo noteikumu projekti

Šobrīd sadaļā dokumentu nav

lasīt vairāk
Sociālā palīdzība

Salaspils novada Sociālais dienests ir Salaspils novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un organizēšanu Salaspils novadā. Sociālā dienesta darbības mērķis ir savā teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem (DC) ir Salaspils novada domes izveidota Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina pakalpojumus Salaspils novada iedzīvotājiem ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem (I, II, III grupas invalīdi) un viņu piederīgajiem. DC nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo un pašaprūpes prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē klientu fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās attīstības iespējas, iesaistot viņus profesionālo iemaņu apgūšanā, rada klientiem iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas, sniedz psihosociālo palīdzību un atbalstu klientiem un viņu tuviniekiem, veido efektīvu sociālā atbalsta tīklu, sniedzot sociālos pakalpojumus personām ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem. Salaspils Sociālais centrs ar filiālēm Aconē un Saulkalnē ir Salaspils novada domes izveidotas Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienības, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Salaspils Sociālā centra mērķauditorija ir pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, maznodrošinātās ģimenes, bērni, jaunie vecāki - ikviens Salaspils novada iedzīvotājs, kurš vēlas piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, atrast domubiedrus un kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

lasīt vairāk
Adrese, tālrunis, saziņa tīmeklī, norēķinu konti

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169  Tālr. 67981011  Fakss 67981032  e-pasts: 

lasīt vairāk
Valsts un pašvaldības pakalpojumi elektroniski

Iedzīvotāji var saņemt daudzus valsts un pašvaldību pakalpojumus  elektroniski. Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties vienā no trijiem veidiem: ar savas internetbankas rekvizītiem; ar eID karti; ar elektroniskā paraksta viedkarti. Institūcija Pakalpojums Salaspils novada pašvaldība Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu pakalpojumi Lauku atbalsta dienests Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūra Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem Informatīvi: CV un vakanču reģistrēšana Informatīvās dienas e-versija Profilēšana Karjeras pakalpojumi Apmācību monitorings Darba tirgus prognozes CV un vakanču reģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu) Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu) Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā Repatriācija un pilsonība   Uzņēmumu reģistrs Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”: Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”: Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi)   Valsts ieņēmumu dienests Iesniegumu pieņemšana par: Algas nodokļa grāmatiņu (konsultācija par e-pakalpojumu) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu; Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai. Gada ienākumu deklarāciju (konsultācija par e-pakalpojumu) Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Iesniegumu pieņemšana par: Apbedīšanas pabalsts Bezdarbnieka pabalsts Bērna invalīda kopšanas pabalsts Bērna kopšanas pabalsts Bērna piedzimšanas pabalsts Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija Ģimenes valsts pabalsts  Invaliditātes pensija Maternitātes pabalsts Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās Paternitātes pabalsts Slimības pabalsts Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Vecāku pabalsts Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu) Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts zemes dienests Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem: Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu) Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu) Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu) Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu) “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu) Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu) Mani dati Kadastrā Kadastra informācija mantojuma lietai Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu) Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu) Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu) Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts darba inspekcija Konsultāciju sniegšana par šādiem iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem: Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.   Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem: Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem   Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm: Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā Darbavietas higiēniskais raksturojums Ziņojums par arodslimības gadījumu Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

lasīt vairāk
2017. gada budžets

  Paskaidrojuma raksts Noteikumi 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Ieņēmumu un izdevumu tāmju kopsavilkums pa iestādēm 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Plānoto pamatlīdzekļu iegāde 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 16.pielikums. Speciālā budžeta izpilde uz 2017.gada 1.janvāri 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma 19.pielikums. Saistību apmērs Plānoto darbu izvērsums:

lasīt vairāk
Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai un titula "Goda salaspilietis" piešķiršanai veltītajā svinīgajā ceremonijā 17. novembrī

Augsti godātais Ērik Miķelsona kungs, augsti godātie kolēģi domes deputāti, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, dāmas un kungi, mani novadnieki salaspilieši! Šodien, Latvijas Republika proklamēšanas priekšvakarā, vēlos mazliet atskatīties pagātnē un brīvi iztēloties mūsu nākotni. Pirms apmēram 100 gadiem, 1914. gadā, tagadējās Latvijas teritorijā dzīvoja 2 552 000 cilvēku. Savukārt 2017. gada 1. jūlijā saskaņā ar Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem mūsu valstī bija 2 117 383 iedzīvotāji. Turklāt pamatnācijas - latviešu kopskaits samazinājies no 1 620 000 1914. gadā līdz 1 270 000 2017. gadā. Tādējādi pēdējā gadsimtā esam zaudējuši gandrīz pusmiljonu. Es apzināti izlaidu starpkaru posma statistiku, kas uzrādīja latviešu un Latvijas iedzīvotāju ataudzi, jo šo “pirmās” republikas laiku varmācīgi pārtrauca totalitārā komunisma okupācija un represīva Latvijas pārtautošanas politika. Jā, un šodien kā tauta mēs izjūtam kolektīvas bažas par mūsu latviskuma nākotni, jo zemapziņā uztraucamies, vai spēsim turēt līdzi straujajai globālās pasaules ienākšanai mūsu zemē. Mums pāri, vismaz mēdiju telpā, gāžas ideju un reliģiju dažādība, jauni strāvojumi, bēgļu plūsmas (bieži gan tikai televizoros). Un tomēr šī sadzīvošana ar jauno un citādo tiešām var nomākt! Un, pie visa tā, mūsu skaits iet mazumā. Kārtējo reizi atsaukšos uz mūsu lielo novadnieci Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, kura šodien kā cilvēks, kurš radis teikt patiesību acīs, konstatēja: jo augstāks sieviešu izglītības līmenis valstī, jo mazāka dzimstība. Te nu mēs esam ar mūsu globālo, rietumniecisko sabiedrību! Bet mēs taču arī apzināmies, ka nevaram skatīties atpakaļ, nevaram taču veidot patriarhālu sabiedrību - kaut vai arī senlatviešu stilā, lai kā arī daži to gribētu. Vienīgā adekvātā atbilde mūsu valsts un tautas izaicinājumiem ir moderna ekonomika, konkurētspējīga izglītība un līdzsvarota sociālā aizsardzība. Tieši tam jākļūst par moderno latviskumu, tieši tam jābūt pamatā turpmākajam. Spēja paskatīties uz sevi no malas un mainīties, neieslīgt pašapmierinātībā, nepārtraukti pilnveidoties – tas būs pamatā turpmākajam. Piemēri tam, ka varam ne tikai reflektēt mūsdienu mainīgo pasauli, bet būt pārmaiņu priekšgalā, mūsu zemē, Latvijā, jau šodien ir redzami ik uz soļa. Vēl vairāk – tie ir tepat līdzās mums. Nupat mēs bijām liecinieki tam, ka viens pasaules mērogā mazs enerģētikas uzņēmums no Salaspils ieguva vispasaules atzinību par nepārspējamu modernizācijas lēcienu. Un uzņēmuma vadītāja Ina Bērziņa-Veitas kundze, saņemot balvu un stāvot pasaules lielāko enerģētikas nozares vadītāju priekšā, savu uzstāšanos iesāka nevis ar to, ko tieši ir paveicis “Salaspils Siltums”, bet gan ar to, no kurienes šis uzņēmums un tā darbinieki nāk – no kādas mazas, lepnas un modernas zemes! Jo tas vien, ka tu esi no Latvijas, neko nenozīmē. Nozīme ir tikai tam, ko Tu spēj ar savu darbu, zināšanām un centību. Tas ir “modernais latviskums”. Latvijas kā jebkuras valsts kodolu veido vienota vēsture, vienots pilsoņu kopums, vienota teritorija un kopīga valoda. Un, sakot vārdu “tauta”, es domāju visus mūsu Latvijas iedzīvotājus neatkarīgi no nacionālās piederības, rases vai pārliecības. Es runāju par brīvu nāciju un brīvu valsti, kuras augstākās vērtības balstās tolerancē, cieņā un mīlestībā pret savu valsti, tautu un katra cilvēka brīvību. Sveicu jūs 99. dzimšanas dienā! Nākamais gads būs valsts simtgades zīmē. Salaspilī mums pašiem būs sava zīme – Saule kā pagātnes, tagadnes un nākotnes simbols. Vēlēsim Saules mūžu Latvijai! Dievs, svētī Latviju!

lasīt vairāk
Brīvību neesam saņēmuši dāvanā, to esam izcīnījuši

Novembris Latvijas neatkarībai daudzējādi ir bijis nozīmīgs mēnesis – jau 1917. gada 16. novembrī Valkā darbu sāka Latviešu pagaidu nacionālā padome, kas deklarēja, ka: „Latvija, kurā  ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satversmes sapulce un tautas plebiscīts”. Pēc gada 1918. gada 18. novembrī Rīgā tiek proklamēta Latvijas Republikas neatkarība, bet vēl pēc gada 1919. gada 11. novembrī no Rīgas tiek padzīts Bermonta karaspēks, iezīmējot pagriezienu Latviju Brīvības cīņās, kas vainagosies ar Latvijas-Krievijas miera līgumu un 20 miera un uzplaukuma gadiem. Ir dzirdēts, ka Latvijai neatkarība ir uzdāvināta, taču mēs nekad neesam saņēmuši dāvanas, mums vienmēr ir bijis jācīnās un ar gribu un spēku jāpierāda savas tiesības uz brīvību. 11. novembris patiesi ir simboliska diena, jo todien tika pieveikts ne tikai ienaidnieka pārspēks, bet arī bezcerība un neticība saviem spēkiem. Todien simboliski visi Latvijas iedzīvotāji kā Lāčplēsis savu naidnieku vienu pašu iegrūda atvarā, lai tautai zeltu jauni laiki, lai tā būtu svabada. Un nebūs pārspīlēti teikt visi, jo to 2116 vidū, kas saņēma valsts augstāko apbalvojumu Lāčplēša Kara ordeni, bija arī 47 vācieši, 15 krievi, 11 lietuvieši, 9 poļi, 6 igauņi, 4 ebreji un 3 baltkrievi. Arī šodien mēs visi svinam Lāčplēša dienu, jo mums visiem ir svarīga Latvijas brīvība, un es ne mirkli nešaubos, ka tad, kad tā atkal būs jāaizstāv, mēs visi būsim kopā. Tomēr es gribētu paust cerību, ka ne mums, ne mūsu bērniem nebūs jāpiedzīvo nepieciešamība atjaunot Lāčplēša Kara ordeni, lai godinātu varoņus par izrādīto drošsirdību aizstāvot Latviju karalaukā. Par Latviju! Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars 2017. gada Lāčplēša dienā

lasīt vairāk
Salaspils novada domes kases darba laiks 29.decembrī no plkst.8.00-12.00

Salaspils novada domes kases darba laiks 29.decembrī no plkst.8.00-12.00

lasīt vairāk
Notiks pašvaldības meža izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (meža) izsole. Izsoles priekšmets – kustamais īpašums – kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413). Kopējais kokmateriālu apjoms – 446,52 m3. Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena, atbilstoši biedrības “Vides kvalitāte” sniegtajam vērtējumam (23.10.2017. Nr. 270/17) un izsoles komisijas atzinumam ir 12459,03 EUR (bez PVN). Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1245,90 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 90 centi). Izsole notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.janvārī plkst.09.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023.

lasīt vairāk
Vācijas pilsētas Finstervaldes jaunākā iela nosaukta Salaspils vārdā

Pirmajā Adventes nedēļā Salaspils novada pašvaldības delegācija viesojās Finstervaldē - Austrumvācijas pilsētā, ar kuru mūs saista jau 15 gadus ilga sadarbība. Salaspili šajā vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, viņa vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune un deputāte Poļina Ivļeva. Salaspilieši apmeklēja pilsētas bibliotēku un pašvaldības administrāciju, kas atrodas vēsturiskajā 15. gadsimta pilī, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo. Ļoti interesanta izvērtās iepazīšanās ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtību. Finstervaldē ar gāzes, ūdens, elektroenerģijas un siltuma apgādi nodarbojas īpaša pašvaldības kapitālsabiedrība, kas piedāvā arī interneta un TV pieslēgumus caur optisko kabeli. Bet nozīmīgākais objekts, ko šobrīd ļoti gaida finstervaldieši, ir tā sauktā pilsētas halle – vieta, kur nākotnē atradīsies Finstervaldes kultūras dzīves centrs. To būvēs vecas tekstilfabrikas vietā, senos korpusus integrējot mūsdienīgā projektā. Halles būvniecības izmaksas tiek lēstas ap 12 miljoniem eiro, un to plānots nodot pēc diviem gadiem. Tomēr vissvarīgākais iemesls, kāpēc salaspilieši saņēma vācu draugu ielūgumu, bija Salaspils vārda piešķiršana vienai no Finstervaldes jaunākajām ielām. Svinīga, bet tai pašā laikā ļoti sirsnīga ceremonija notika 7. decembrī, klātesot Finstervaldes un Salaspils pilsētu “galvām”, pašvaldību un sabiedrības pārstāvjiem. Savā uzrunā Salaspils mērs Raimonds Čudars atzīmēja – tas ir liels pagodinājums un dāvana, ka vienai jaunai un skaistai ielai ir piešķirts nosaukums “Salaspils iela”. Kopā ar Finstervaldes birģermeistaru Jorgu Gampi viņš atklāja ielas nosaukuma zīmi - “Salaspils iela”, uz kuras attēlots Salaspils ģerbonis, bet mūsu novada piederība Latvijai apstiprināta ar valsts karoga attēlu, un arī uzraksts, kas vēsta, ka draudzība starp Salaspili un Finstervaldi ilgst kopš 2002. gada. Svinīgo brīdi atklāja četri Finstervaldes dziedoņi ar pilsētas himnu, kas bija papildināta ar īpaši sacerētu tekstu par godu jaunajai ielai. Atbildot šim sveicienam, Raimonds Čudars teica: “Finstervaldieši lepni dzied “Mēs esam Finstervaldes dziedoņi, un to zina katrs bērns.” Arī mēs Latvijā esam lepni par savām kora dziedāšanas tradīcijām, tāpēc uzaicinu jūs nākamgad uz mūsu valsts simtgadei veltītajiem Dziesmu un deju svētkiem, lai nosvinētu tos kopā”. Salaspils iela ir izbūvēta pilnīgi no jauna – smiltīs, kā saka paši vācieši. Kopējās būvdarbu izmaksas sasniedza gandrīz 4 miljonus eiro, un darbi ilga divus gadus. Finstervaldes Birģermeisters Jorgs Gampe atzinīgi vērtē būvnieku labi paveikto darbu, arī paši pilsētnieki, kas jauno ielu sākuši izmantot jau krietni pirms oficiālās nodošanas, slavē gan brauktuvi un apgaismojumu, gan ietves un veloceliņus. Salaspils ielā atrodas pilsētā lielu sabiedrības cieņu iemantojušo brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo. Pilsētnieku cieņu apliecina arī fakts, ka tieši šajās dienās Finstervaldes ugunsdzēsēju vienība tika godināta, piešķirot tai Luisa Šillera medaļu. Skolotājs Luiss Šillers savulaik ir bijis ievērojams sabiedriskais darbinieks, arī brīvprātīgais ugunsdzēsējs, un pirms 145 gadiem nodibinājis šo medaļu. Svinīgajā ceremonijā bija gods piedalīties arī Salaspils delegācijas pārstāvjiem. Jaunā iela ir turpinājums satiksmes artērijai, kuras divi posmi jau nes mūsu kopīgās partnerpilsētas Finspongas un finstervaldiešu sadraudzības pilsētas Montatēras (Francija) vārdus. Salaspils iela ir šobrīd ātrākais un ērtākais izbraukšanas ceļš uz tuvāko autobāni, bet paši vācieši saka, ka īsākais maršruts no Finstervaldes līdz netālajai pilsētai Massenai tagad ved "caur Latviju".

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs